Level2
SWU Logo  ปฏิทิน มศว  
SWU Logo
ปฎิทินกิจกรรม ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 847

เวลา

กิจกรรม
   

ทั้งวัน

อบรม:โครงการสร้างนักปฏิบัติ (Practitioner) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ห้อง วศ 51 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ จ.นครนายก
 2055

ทั้งวัน

อบรม:โครงการเสริมสร้างผู้บริหารระดับกลางยุคใหม่ ระดับเบื้องต้น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 0817006188

ทั้งวัน

สัมมนา:กองวิเทศสัมพันธ์ มศว จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2555
จังหวัดระยอง
 5640-2

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

อบรม:การเตรียมการเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณให้ได้ตาม GMP ของ PIC/S
ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมบางกอกพาเลซ มักกะสัน กรุงเทพฯ
 1641

ทั้งวัน

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาตะวันออกและภาษาอังกฤษ ณ มศว องครักษ์
มศว องครักษ์

ทั้งวัน

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป ด้านภาษาตะวันออก (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม)
คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมเภสัชเข้าพรรษาสัญจร
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย อ.บ้านนา จ.นครนายก
 2-1522

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญา อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 2-1522

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 6
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5729

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 6
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5729

ทั้งวัน

ดนตรี:โครงการอบรมปฏิบัติการทักษะการบรรเลงดนตรีไทย
ณ ชั้น 10 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

บรรยาย:หัวข้อ "หัวเราะบำบัด" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555
ทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งวัน

กีฬา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม FOFA Super Sport
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 15087

ทั้งวัน

ดนตรี:ทดสอบเพื่อคัดเลือกสมาชิก "วงขับร้องประสานเสียง" (SWU choir)
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 1-5310

ทั้งวัน

กีฬา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงาน "น้ำตาลปึกเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
 15087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสัมมนาดนตรีพื้นบ้านนานาชาติ
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15087

ทั้งวัน

อบรม:อบรมความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
อาคาร 19 ชั้น 17 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (อโศก)
 0815609669

ทั้งวัน

อบรม:อบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณ๊ และเครื่องประดับ
ชั้น 17 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18665

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการและการสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ 2555
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมแฟชั่นโชว์การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ร่วมโหวตให้นักออกแบบรุ่นใหม่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
http://www.futurepark.co.th/futurepark/vote.php?vote_id=11
 15087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสบัดพู่กัน สายสัมพันธ์ไทย-จีน
ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ อาคารธาราสาทร ชั้น 1 119 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
 15087

ทั้งวัน

พิเศษ:FOFA SWU : Love @ Firstsight
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศิลปะการแสดงสู่ชุมชน
ณ หอวัฒนธรรมไทยวน จังหวัดสระบุรี
 15087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง ๒๔๐/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๒
 16292

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร และมาตรการป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย อาคารประสานมิตร” พุทธศักราช ๒๕๕๖
ชั้น 1-2 อาคารประสานมิตร
 15651,15625

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครไทยสร้างสรรค์ ผ่านสื่อ 3 มิติ เรื่อง ผีเสื้อสมุทร
ณ หอนาฎลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 15087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:หัวข้อ "คำเรียกผีในวัฒนธรรมอาเซียน"

บริเวณโถงชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์
 16292

ทั้งวัน

บรรยาย:โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องรักษ์
 0822452011

ทั้งวัน

สัมมนา:กิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะสื่อสารที่ดีและมารยาทไทยที่ดีงาม
ห้องประชุมใหญ่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ทั้งวัน

บรรยาย:ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการสื่อการเรียนรู้ทางชีววิทยาสู่โรงเรียน" โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 02-6495000 ต่อ 18419

ทั้งวัน

บรรยาย:ปิดประตูทางเข้าด้านถนนอโศกมนตรี
ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านอโศกมนตรี
 15200

ทั้งวัน

ดนตรี:ขอเชิยชมการแสดงดนตรีของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในบทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องใน "วันพ่อ" 5 ธันวาคม 2557
โถงชั้น 1 ตึก ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0866076799

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

พิเศษ:สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
ลานเล่นล้อ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร๙) มศว ประสานมิตร
 022612096

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี
 15357

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "Vestibular Rehabilitation"

ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-500

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
 15925

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ขอเชิญชมนิทรรศการวัฒนธรรมตะวันตก
โถงชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

อบรม:อบรมความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
อาคาร 19 ชั้น 17

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ขอเชิญชมนิทรรศการภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ในหัวข้อคำเรียกผีในประเทศอาเซียน
โถงชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

กีฬา:โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
สนามฟุตบอล ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ และ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา
 18408

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Movement Analysis and Education Strategies (MAES)”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Movement Analysis and Education Strategies (MAES)”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่างอาคารพัฒนานวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15812

ทั้งวัน

อบรม:โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
 15640 -2

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม และห้อง 308-309 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 22513

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
โรงแรม พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 15357

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน FOFA Variety
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ
ณ ลานประติมากรรมหลอดสี ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการศิลปะร่วมสมัยศูนย์ศิลปวิทยบริการ
ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการออกแบบ
ณ ประเทศเกาหลี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา จัดโครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย
ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานดนตรี ปฏิบัติดนตรีสากล (Piano and Violin)
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม 5 ส
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:สัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
สำนักหอสมุดกลาง มศว
 5340

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง Fools เมืองคนโง่
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง METAMORPHOSIS
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวที เรื่อง แค้น
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย กับกิจกรรม ไหว้พระ 9 วัน ประจำปี 2554
ณ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:งาน Jazz Jew Open House
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครเวที เรื่องบุษบาสมาคม
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 10
ณ จังหวัดหนองคาย
 5087

ทั้งวัน

กีฬา:งานกีฬาส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ "น้ำตาลปึกเกมส์"
ณ อาคารบริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และณ โรงยิมคณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ณ ปราณบุรี ซีฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติโลก
คณะมนุษยศาสตร์
 6224

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานละครสั้นประสานมิตร
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมจัดการอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สำหรับรายการโทรทัศน์
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มศว
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน"
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5631

ทั้งวัน

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน"
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5631

ทั้งวัน

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน"
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5631

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewely Fair 2012
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 022042574

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ FOFA Varity และ โครงการบูชาพระธรรมบวชธรรมทายาท
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการสัมมนาศิลปะร่วมสมัยศิลปะจินตทัศน์ มายาคติของความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
ณ อั้งยี่แกลเลอลี่ 573 ซอยลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดอบรมอูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติการดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:เลื่อนกำหนดการโครงการฝึกงานวิชาชีพ 3 สาขาวิชานันทนาการ
ปีการศึกษา 2554
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา

ทั้งวัน

อบรม:จัดอบรมในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการและเทคนิคการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลเพื่อการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 08-1583-5248

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก "เด็กไทยรักศิลปะ"
ณ ลานอโศกมนตรี " SWU NIPLEX" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการประกวดและพัฒนาเครื่องดนตรีไทย
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์เลื่อนเวลาการับสมัครและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) รุ่นที่ 6 ปี 2554
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 022601770

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการ “เรื่องของครู”
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่องหัวใจทอง
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวาดเส้นเบื้องต้นสำหรับนักเรียนศิลปะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอประกาศเลื่อนการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติการดนตรีสากล
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Music Master Class 2012
ณ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน และโรงเรียนวัดพุทธิสาร

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"สมยศ หาญอนันทสุข"
หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"สมยศ หาญอนันทสุข"
หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"สมยศ หาญอนันทสุข"
หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

ทั้งวัน

บรรยาย:อบรมหลักสูตรระยะสั้น (ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ภาคฤดูร้อน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนาฏศิลป์สากล
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ดนตรีคลาสสิค ระยะที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:จัดสัมมนาประจำเดือน เพื่อแนะนำเทคนิควิธีการสร้างรายได้ ให้เกิดประโยชน์จริง ทำแล้วสำเร็จจริง ด้วยวิทยากรระดับประเทศหรือผู้ประสบความสำเร็จมีรายได้จริง
มศว ทุกวิทยาเขต
 0813088816

ทั้งวัน

พิเศษ:ทดสอบความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม. ๑ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

ทั้งวัน

เสวนา:"บทบาทของผู้บริหารและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน"
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 ๐๘๖ ๓๕๕ ๖๑๙๕

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ศิลปกรรมและการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ลาน EDEN ZONE ศูนย์การค้า Central World
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการค่ายอาสาบริการความรู้ด้านการออกแบบเครื่องประดับ จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น กลุ่มผ้าไหมทอมือ
ณ หอประชุมศาลาประชาธิปไตย จังหวัดสระแก้ว
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสมัยใหม่ ครั้งที่ 11
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ศิลป์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานศิลปะนิพนธ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศไต้หวัน
ณ ประเทศไต้หวัน
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานดุริยาจารย์กตัญญุตา
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสาธิตดนตรีไทยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ลงพื้นที่เพื่อจัดหาข้อมูลประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
 5067

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

อบรม:โครงการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสร้างผู้จัดการความรู้ (KM Manager)
งานบริหารระบบคุณภาพ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ Tel.10525-6 Fax.(037) 395-275 และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) ชั้น 2 Tel. 4212 , 0-2649-5316
 10525-6

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 5351

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 3610

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5854

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5854

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสวนดนตรี
ณ ห้อง 16-1405 ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:โครงการ “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ร่วมสรงน้ำพระ และชมนิทรรศการ

ณ โถงกลางด้านทิศตะวันตก อาคารประสานมิตร
 5651

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการค่ายศิลปะ : ธรรมะ
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการค่ายศิลปะ : ธรรมะ
ณ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ Earth Art at Horseshoe Point
ณ โรงแรมฮอร์สชู พอยท์ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเทคนิคการสอนสื่อชุด Projects: Play&Learn Book1&Book4
คณะมนุษศาสตร์
 6262

ทั้งวัน

พิเศษ:แรกพบสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 0866138683

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง The Little Foxes
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0815585516

ทั้งวัน

อบรม:การฝึกอบรมนักออกแบบมือใหม่ จำนวน 10 วัน โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมด้านการออกแบบและการสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องเรือน การวางแผนในการออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด การออกแบบและการผลิต กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ โดยวิทยากร จากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการออบแบบ และวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 0899213507

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความยินดีขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง No Exit
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 0815585516

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความยินดีขอเชิญชมละครเรื่อง Death and the Maiden
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0815585516

ทั้งวัน

อบรม:ศูนย์ภาษาจัดโครงการบริการชุมชน อบรมภาษารัสเซียเบื้องต้นฟรี
ห้อง 105 ชั้น 1 อาคาร 6
 6310

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์เพื่อการศึกษาในรายวิชา มศว 252
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5122

ทั้งวัน

อบรม:โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
ชั้น 17 อาคาร 19 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 0899213507

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ครั้งที่1
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
 5122

ทั้งวัน

เสวนา:ประชุมวิชาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมสู่โลกสีเขียว"
ห้องประชุมชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022603275

ทั้งวัน

อบรม:เลื่อนการเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 53 (เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 มี.ค. 53)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 3610

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความยินดีขอเชิญชมละครเวที 6 เรื่อง 6 รส
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

อบรม:เลื่อนการเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 53 (เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 มี.ค. 53)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:โครงการ “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ร่วมสรงน้ำพระ และชมนิทรรศการ
โครงการ “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี”

ณ โถงกลางด้านทิศตะวันตก อาคารประสานมิตร
 5651

ทั้งวัน

พิเศษ:ออกหน่วยกายภาพบำบัดเคลื่อนที่
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 2251-4 ต่อ 250

ทั้งวัน

พิเศษ:กองวิเทศสัมพันธ์ มศว จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลผู้สนใจทั่วไป
ต่างประเทศ

ทั้งวัน

อบรม:PACCON 2011
Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
 02-6495907

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารีย์ สุทธิพันธ์ วันครูศิลปะ
ณ ลานหลอดสี และหอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการวัฒนธรรมสู่ชุมชน ครั้งที่ 8
ณ บ้านไทยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
ทางการพยาบาล เรื่อง Best Practice for Cancer care วันที่ 4-6 สิงหาคม 2553
ห้องประชุม 7R ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 1821

ทั้งวัน

กีฬา:ขอเชิญร่วมงานกีฬาคณะศิลปกรรมศาสตร์ น้ำตาลปึกเกมส์
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
หอประชุมใหญ่ ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว แต้มฮูป ตามฮีต ครั้งที่2
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานแกะสลักแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา : ธรรมะสู่ใจ สร้างสายใยสู่วัด
วัดบ้านใหญ่ทักขิณาราม ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 5625

ทั้งวัน

อบรม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง 219 อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
 1821

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON 2011)
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชันกรุงเทพมหานคร
 8201, 8206

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานละครสั้นประสานมิตร ครั้งที่ 1
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การออกแบบนิทรรศการ”
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น ๓ อาคารประสานมิตร
 5651,5625

ทั้งวัน

พิเศษ:ตาราสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิชา SWU 121 และ SWU 123
-
 6310

ทั้งวัน

บรรยาย:"พฤติกรรมศาสตร์กับการแก้ปัญหาวิกฤตสังคม"
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ทั้งวัน

สัมมนา:จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2554

ระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย.53
โรงแรม ดิ อิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 5301

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวการลากและระบายสี
ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ณ บ้านสวนอ่าวไข่ จังหวัดระยอง
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงเอเชีย ครั้งที่ 1
ณ โรงละครอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัย
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:Intensive Thai Language Program
คณะมนุษยศาสตร์
 6268

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการดนตรีอินเดีย
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาศิลปะร่วมสมัยสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์แก่ชุมชน 2554
ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

กีฬา:Taekwondo SWU Open Championship 2011
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมความรู้ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd.) สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงแรมฮอลิเดย์ อิน รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
 5600

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์โดยสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารขอเชิญร่วมงานนิทรรศการด้านการออกแบบสร้างสรรค์
ณ Infinicity Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการภาคสนามหมู่บ้านมอญ
ณ ชุมชนมอญ หมู่บ้านวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง พราวตา
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับ
ณ ลานจัดแสดงงาน Mop -F ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:3 rd Find Arts International Conference 2011
ณ Imperial Queen Park Hotel
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตและบ่มเพาะนิสิตนักกิจกรรม
ณ จังหวัดระยอง
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการประยุกต์ศิลปะภาพพิมพ์ภายในศาลาเปรียญวัด)
ณ วัดป่าสักเหนือ จังหวัดเชียงราย
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างสุขภาพ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน , โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และชุมชนบางตลาดพัฒนา 1 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 5421

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการออกแบบออกชุมชน ครั้งที่1
ณ โรงเรียนเจริญใจ จังหวัดพะเยา
 5107

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการปฎิบัติการภาคสนามและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
ณ โรงเรียนวัดห้อยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:การสัมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "3คู่ชู้ทั้งน้าน"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "พรายน้ำ"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "สามีจอมปลอม Double Double"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง " THE LESSON"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มศว
“ล่องเรือในเขื่อนใหญ่ ไหว้พระและปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา ศึกษาอุบัติพุทธภูมิ”
ขอเชิญบุคคลที่สนใจ ติดต่อได้ที่
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5304 โทรสาร 02-204-2165

จังหวัดกาญจนบุรี
 022042165

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมงาน "โตรงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 17"
สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 02-2589105

ทั้งวัน

ดนตรี:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสอนไวโอลิน มศว
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0891719495

ทั้งวัน

พิเศษ:นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรจาก สกอ. และได้ประทับตรากิจกรรมหมวด 3
สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในระหว่างการสำรวจพื้นที่
 5351

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์


ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย ในงาน มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากประเทศอิหร่าน
ณ ลานชั้น1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง


ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการดนตรีบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม


ณ ห้างสยามเซ็นเตอร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์บำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5


ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง (บ้านปรานี)
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมระยะสั้นด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียสำหรับเยาวชน
ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2
 0-22595511

ทั้งวัน

พิเศษ:“โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม”
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 5384

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ณ บ้านโฮมฮัก จังหวัดยโสธร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติร่วมกับโครงการบริการวิชาการ "ธรรมชาติสวยทะเลใส น้ำใจเป็นมิตร ฝึกจิตและทำบุญธารน้ำอุ่นระนอง"
จังหวัดระนอง
 022042165

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการสวัสดิการศึกษาให้แก่บุคลากรและครอบครัว
ประเทศเวียดนาม(เหนือ)
 5725

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการแสดงศิลปศึกษานิพนธ์และนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะอันเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน


ณ หอศิลปศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 ตึก คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:คณะพลศึกษาจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดชลบุรี
ณ จังหวัดชลบุรี
 5771

ทั้งวัน

ประชุม:รับสมัคร พิธีกร ประจำร้าน มศว กาชาด
สนามเสือป่า สวนอัมพร
 5319

ทั้งวัน

สัมมนา:เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โรงแรมหินสวย-น้ำใส รีสอร์ท จังหวัดระยอง
 5600

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ฝีมือนิสิตสาขาวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์


ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-5000 ต่อ 7600

ทั้งวัน

อบรม:“การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
ห้องอบรม 2AB ชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ มศว ประสานมิตร
 02-649-5000 ต่อ 6328

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมครูศิลปะการแสดงในระดับมัธยมศึกษา


ณ ชั้น9 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต
โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 022609547

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมหมอภาษา (โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย)
โถงคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
 5500-2กด23

ทั้งวัน

สัมมนา:วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

"สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิต"
ณ THE FAIRTEX SPORT CLUB AND HOTEL PATTAYA จ.ชลบุรี
 5301,5309

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ


ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์ร่วมสืบสานตำนานช้างไทย


ณ ชั้น1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแต่งหน้าและทรงผมสำหรับการแสดง
ณ ชั้น9 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรม “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว
 6328

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาเรื่อง“ภาวะโลกร้อนกับการออกแบบ
ณ ห้องประชุมชั้น 14 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ปิดบริการ:สำนักคอมพิวเตอร์ปิดบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

ทั้งวัน

อบรม:อบรมกิจกรรมหมวด 2
โครงการ EQ ดี ชีวีก้าวหน้า
หอ้ง 8101 สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร
 02-2589105

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม 5 ส


ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมศิลปกรรมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-260-0123 ต่อ 5122

ทั้งวัน

ประชุม:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-260-0123 ต่อ 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5617

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ศิลปะการแสดงสู่ชุมชนและวัฒนธรรมสู่ชุมชนครั้งที่ 7


ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญญบุรี จ.นครนายก
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเรื่อง "โครงการประชุมวิชาการพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา"
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 3 ห้องสัมมนาคณะพลศึกษา และชั้น 9 ห้อง 906 ภาควิชาสันทนาการ อาคาร 14
 5426

ทั้งวัน

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการบริการวิชาการสัญจร ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 02-2042165

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
มศว องครักษ์
 5617

ทั้งวัน

สัมมนา:จัดโครงการ ศึกษาดุงานและสัมมนาบุคลากรการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
 5638

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมศิลปกรรมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-260-0123 ต่อ 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:“อยุธยา: ร่องรอยวัฒนธรรม ล้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวีรชนคนกล้า”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5797

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5854

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมศิลปกรรมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขัน “กอล์ฟรวมน้ำใจ สาธิตปทุมวัน 49 ” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบสภากาชาดไทย
ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ
 5507

ทั้งวัน

สัมมนา:ประกาศเลื่อนการประชุมสัมมนา เรื่อง Admission : ปัจจุบัน อนาคต
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549

อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ห้อง 8110 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 026495447-9

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้อง 8110 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 026495447-9

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้อง 8110 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 026495447-9

ทั้งวัน

กีฬา:พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคมชได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและเล่นฟุตบอลกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ณ สนามกีฬากองทัพบก
คณะพลศึกษา

ทั้งวัน

นิทรรศการ:swuic International cuisine 2007
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549
มศว องครักษ์, มศว ประสานมิตร
 5610

ทั้งวัน

บรรยาย:การปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2551
หอประชุมใหญ่
 5355

ทั้งวัน

พิเศษ:"YOUNG CREATIVE TOURISM CONTEST"
ห้องTheater อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว

ทั้งวัน

อบรม:โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2550
วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

ทั้งวัน

อบรม:การพัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ
ห้องประชุม8110 ชั้น8 สำนักหอสมุด มศว
 02-664-1000 ต่อ 5438

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกวดคำขวัญ และโลโก้ 5ส สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
 5610

ทั้งวัน

ประชุม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความต้องการของผู้บริโภค และการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Consumer Needs and Product Concept Development)”
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ห้อง 19-1514
 02 258 4000

ทั้งวัน

สัมมนา:English Camp
จังหวัดนครนายก
 6251,6266,5413

ทั้งวัน

ประชุม:ขอเชิญตัวแทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมประชุมและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ณ ห้องประชุมชั้น 8 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0834082321

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549
มศว องครักษ์
 5610

ทั้งวัน

พิเศษ:นิสิตภาคปกติและภาคสมทบสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอน)
มศว
 5617

ทั้งวัน

นิทรรศการ:เชิญซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ
ลานอิฐแดง

ทั้งวัน

สัมมนา:การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Literature and Society
โรงแรมวินเซอร์สวีท ซ.สุขุมวิท 20
 6268

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ภาควิชาประวัติศาสตร์
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ ๒๖
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ชั้น๘ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4705

ทั้งวัน

บรรยาย:โครงการคาราวานคุณธรรมนำความรู้ ตอนทำดีให้เด็กดู
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 02-6495000 ต่อ 1307

ทั้งวัน

อบรม:ประกาศเชิญชวนร่วมวิปัสนากรรมฐาน ฟรี
วัดป่าถาวรนิมิตร
 0849024270

ทั้งวัน

สัมมนา:งานสัมมนา วิชาการเรื่อง "พัฒนาผลการวิจัยอย่างไร จึงจะเข้าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ"
โรงแรม Royall Benja
 0-2649-5281

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม "ย้อนรอยอดีตเกาะรัตนโกสินทร์
กทม
 0-22612096

ทั้งวัน

พิเศษ:ขยายเวลารับข้อโครงการวิจัย เพื่อขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2551 รอบที่ 2 และ ศูนย์ Excellece Center
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5654,5729

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศให้ทุน ภุมิปัญญาไทย เนื่องในวาระ 60 ปี มศว
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5654,5729

ทั้งวัน

พิเศษ:การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและ 40 ปี อาเซียน
ห้องประชุมศาสตรจารย์สาโรช บัวศรี

ทั้งวัน

พิเศษ:ค่าย เพื่อนใหม่
จ.อุทัยธานี
 0810145926

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนิสิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (s.o.s.#5)

ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 5319

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5729,5654

ทั้งวัน

พิเศษ:รายงานความก้าวหน้า การพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2551 (เงินรายได้ 51 รอบ 2 และ Excellence Center) และ ทุนภูมิปัญญาไทย
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5654,5729

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารงานเอกสารและส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓
“ เทคนิคการสำรวจเอกสารเพื่อทำลายและคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุ ”

ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5625,5651

ทั้งวัน

ประชุม:งานประชุม "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654, 5729

ทั้งวัน

ภาพยนตร์:สัปดาห์วิสาขบูชา : วันแห่งสันติภาพสากล

ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
 5797

ทั้งวัน

กีฬา:รับสมัครนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ม.รามคำแหง หัวหมาก
 02-2609547

ทั้งวัน

อบรม:ขอเชิญชวนสมัครอบรม การพัฒนา E-Learning Courseware หรือ SOT2 รุ่นที่ 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-310 ชั้น3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

ทั้งวัน

อบรม:โครงการพัฒนาล่ามมืออาชีพภาษาไทย-เขมร
คณะมนุษยศาสตร์
 6269

ทั้งวัน

พิเศษ:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญบริจาคสมทบกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
สำนักหอสมุดกลาง
 0-2258-4002-3

ทั้งวัน

อบรม:โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 5 : การอบรมเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชน
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 5651

ทั้งวัน

สัมมนา:ค่าย "เรียนรู้ชุมชนและจิตอาสาเพื่อชุมชน"
ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 36
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษา
ณ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยลาดพร้าว 45
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา : การเก็บข้อมูลภาคสนามทางดนตรี และวัฒนธรรมในพื้นที่จริง
ณ ชุมชนกะเหรี่ยงและมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2552
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการประกวดผืนระนาดเอก : ภูมิปัญญากับมาตรฐานทางดนตรีไทย ครั้งที่ 3


ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการรักการอ่าน นิทานสร้างสุข ในหัวข้อ “เล่านิทานให้น้องฟัง”
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต บริเวณลานพลาซ่า ชั้น 1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อ "การพัฒนาเอกสารการสอนเเบบดิจิตอล(e-book)"
มศว.
 022595511

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ภูมิใจเสนอละครเวทีเรื่อง พราย
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวิถีความเป็นไทย :งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมบริการวิชาการแฟชั่นเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

กีฬา:ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.51 ณ

โรงยิมคณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 5771

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "คุณหมอคะแต่ว่าไม่ใช่"
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

บรรยาย:โครงการ "ปรับเปลี่ยนความคิด ปัญหาชีวิตจะเปลี่ยนไป"
ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 02-2589105

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัมมนาเรื่องกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ณ ห้องประชุม 222 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-260-1770-7ต่อ6292

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : How to implement IQA and EQA
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5600

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น แสดงพลังความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมศิษย์เก่า มศว และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
 022609546

ทั้งวัน

พิเศษ:เชิญชวนบัณฑิต มศว ทุกท่านร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซุ้มประชาสัมพันธ์
 0-2260-9546

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ผลงานศิลปะปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารวิจัยและการศึกษา ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ณ อาคารวิจัยและการศึกษา ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ทั้งวัน

สัมมนา:"กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ"
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการสีน้ำ "Move on"
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2547
สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 มศว
 5101

ทั้งวัน

พิเศษ:งาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และทรงประกอบพิธีเททองพระพุทธภควาวิจิตร : ศรีนครินทรวิโรฒ ปางประทานธรรม
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ทั้งวัน

สัมมนา:"กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรวม"
ณ หอประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งวัน

ดนตรี:งานเปิดหอพักและทำบุญหอพัก
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1022

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย และฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย รังสิตจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แผนการเรียนการสอน ม.ปลาย
ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัมมนา บนเส้นทางความก้าวหน้า สู่โลกทรรศน์นักบริหาร Vision in Programme : VIP 2005
ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี
 5356

ทั้งวัน

นิทรรศการ:นิทรรศการลากเเละระบาย"วัดคนละรุ่น"
หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

บรรยาย:Root Canal Treatment Made Easy
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ชั้น 14
 5859

ทั้งวัน

สัมมนา:"แนวโน้มการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับในอนาคต"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์..

ทั้งวัน

ประชุม:BIO Thailand 2005 : Biotechnology Challenges in the21st Century
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 5640-2

ทั้งวัน

อบรม:การอบรมผู้นำอนามัยนักเรียน ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบึงศาล-ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หอประชุมโรงเรียนภัทรวิทยาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 1516

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "ทันยุค ทันยุค ทันสมัย ไปกับวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก"
Current Updates In Oral Diagnostic Science Current Updates In Oral Diagnostic Science
ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 026641000

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานของสภานิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ฯพณฯ นายจาตุรงค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นต้น กิจกรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2548
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 5319

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ณ ห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 8 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 022584482

ทั้งวัน

พิเศษ:กำหนดการตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืมฯ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องสถาบันเดิม ปีการศึกษา 2549
งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
 5355

ทั้งวัน

พิเศษ:Better Fine Arts งานแสดงผลงานนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคารบริการกลาง ( แปดเหลี่ยม ) มศว องครักษ์

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ประกวดทีมเชียร์และทีมสันทนาการ "SWU Fun Friend Contest ครั้งที่ 2"
ศูนย์กีฬาสิรินทร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศุนย์องครักษ์

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ติดต่อขอร่วมทำบุญ และสั่งจองพระพุทธรูปได้ในราคาองค์ละ 4,900 บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ มศว เลขที่ 167-22-013346-1
ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2258-4007 และติดต่อขอเช่าเสื้อครุยได้ที่งานสวัสดิการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์หมายเลข 0-2664-1000 ต่อ 5725 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ มศว องครักษ์

ทั้งวัน

สัมมนา:"ขจัดปัญหาการอ่านการเขียนไม่ได้ ถ้าไม่เข้าใจแอลดี"
โดยวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ หอประชุมใหญ่ มศว
 5631

ทั้งวัน

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Metabolic syndrome and vascular complication ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 0-26001533

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ครบรอบการสถาปนา 50 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5224

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5224

ทั้งวัน

พิเศษ:ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2004 - 5
ประเทศโมร็อกโก
 023545500

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัปดาห์การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หอประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2664-1000ต่อ5631

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3
โรงแรมเดอะแกรนด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติภัย และการบริจาคโลหิต
ณ บริเวณโถงหน้าหอสมุดกลาง ประสานมิตร
 5356,5357

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
-

ทั้งวัน

พิเศษ:จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:บรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 0-2251-3930

ทั้งวัน

อบรม:เรียนไวโอลิน
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5329

ทั้งวัน

อบรม:การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"(New Entrepreneurs Creation:NEC)
อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานกาชาดประจำปี 2549 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 6 เมษายน 2549)
ณ บริเวณสนามเสือป่า ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

ทั้งวัน

พิเศษ:มศว เลื่อนการเปิดเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549
(ระดับปริญญาตรี)
มศว ประสานมิตร และองครักษ์
 5617

ทั้งวัน

พิเศษ:การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงศึกษาธิการ
 5640-2

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1 ประจำปี 2549
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณะวิทยาศาสตร์
 8668

ทั้งวัน

สัมมนา:คุณคิดว่า "BRAND" สำคัญอย่างไร
"The Road to Marketing Success"

ห้องประชุม อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น2 ห้อง 11-203

ทั้งวัน

พิเศษ:งาน วัน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร, 26-30 มิถุนายน 2549
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5386

ทั้งวัน

อบรม:โครงการค่าย EG CAMP ครั้งที่ 3
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 2016

ทั้งวัน

บรรยาย:ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนเงินกองทุนฯ เมื่อจบไปแล้ว จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย
หอประชุมใหญ่
 5355

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครขำขันภาษาอังกฤษ "She's My Wife's Husband"
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

อบรม:ยกเลิกการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(SPSS Training) ในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2550


คณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 0813686881

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Educational Reform 2007
โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น
 043721764

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา

ทั้งวัน

อบรม:โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ศูนย์บริการวิชาการ มศว อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง (ชั้น 2)
 02-2592525

ทั้งวัน

บรรยาย:กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอประชุมใหญ่
 5355

ทั้งวัน

กีฬา:รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการ The 3rd Asian Academy of Applied Business Conference : Bridging The Asian Business Market
โรงแรมเดอะรีเจนซี่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งวัน

ดนตรี:การอบรมดนตรีช่วงปิดเทอมของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 026641000

ทั้งวัน

พิเศษ:รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรืเยาวชนเอเซียอาคเนย์
ประเทศไทย มาเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2553
ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
สวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
 0-99422468

ทั้งวัน

อบรม:เลื่อนโครงการสารสนเทศเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวันที่ 4 สิงหาคม 2549
สำนักงานคณะกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ตรงข้ามหอสมุดกลาง)
 01-3686881

ทั้งวัน

นิทรรศการ:เปิดบ้านกองกิจการนิสิต
สำนักหอสมุดกลาง และอาคารเรียนรวม

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดปทุมวนารามวรวิหารและสำนักปฏิบัติธรรมเสริมรังษี จังหวัดนครราชสีมา
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60 ปี
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:นิทรรศการวิชาการ “ งานสัปดาห์หนังสือเยาวชนไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ” (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:สาธิตปทุมวันฉลองราชย์ 60 ปี โครงการ “ โรงเรียนสีขาว : ปลอดสารเสพติด”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขันว่ายน้ำสาธิตปทุมวัน แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขัน “สาธิตปทุมวัน เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 4” เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี
ณ บริเวณโรงเรียน ถนนอังรีดูนังต์ , ถนนพระราม 1, 4 และ ถนนบรรทัดทอง
 5507

00:00-
-

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ภูมิใจเสนอ The Story of Death
ณ หอนาฎลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

00:00-
-

พิเศษ:ค่ายภาษาอังกฤษ
จ. จันทบุรี

00:00-
00:00

อบรม:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ประสานมิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2551


ดูรายละเอียดแต่ละโครงการ
 02-2589105

04:00-
22:00

พิเศษ:ปฏิบัติศีล 8 นั่งสมาธิ เดินสมาธฺิ บำเพ็ญประโยชน์
วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก
 0861048002

05:00-
09:00

กีฬา:แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2-1031,21061

05:00-
12:00

พิเศษ:นั่งสมาธิ ฟังบรรยายธรรม
วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก
 0861048002

05:30-
19:30

พิเศษ:พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2552
ว้ดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 022584007

05:30-
06:00

เทิดพระเกียรติฯ:เดินเทิดพระเกียรติฉลองราชย์ 60 ปี สดุดีมหาราชา (โรงเรียนสาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) และคณะศึกษาศาสตร์)
ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5507

06:00-
08:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาส "วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18419

06:00-
12:00

พิเศษ:"สาธิต มินิมาราธอน..สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน" ประจำปี 2548
บริเวณสนามฟุตบอล มศว สุขุมวิท 23
 0-2260-9986-8

06:00-
16:30

พิเศษ:วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18419

06:00-
00:00

ปิดบริการ:แจ้งปิดการใช้สนามกีฬากลาง
ศูนย์กีฬาขอแจ้งปิดการใช้สนามกีฬากลาง ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากสำรองเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะดวก
สนามกีฬากลาง
 2-2555

06:00-
08:00

พิเศษ:พิธีทำบุญตักบาตร วันครู
ณ บริเวณทางเดิน ริมสนามฟุตบอล หน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์

06:00-
23:00

พิเศษ:วันปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5353

06:00-
21:00

อบรม:โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตสร้างสรรค์เด็ก จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2550

06:00-
23:00

ศิลปะการแสดง:ขอเชิญเข้าร่วมงานทำบุญหอพักและเปิดหอพัก ประจำปีการศึกษา 2549
ลานกิจกรรม อาคารบริการกลาง สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์
 037395350

06:00-
15:30

เทิดพระเกียรติฯ:ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และครบรอบก่อตั้งโรงเรียนสาธิต50 ปี (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 5507

06:00-
16:30

นิทรรศการ:9 ปี สถาบันวัฒนะรรมและศิลปะ ปลูกฝังรากฐานประวัติศาสตร์ที่มั่นคง สืบสานวัฒนธรรมยืนยง "คู่ มศว"
ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร3)
 5651

06:00-
15:00

อบรม:การศึกษาระบบนิเวศ ดูนก ศึกษาพันธุ์ไม้ สรุปและประเมินการอบรม พิธีปิด
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

06:00-
18:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการบริการวิชาการสัญจร ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 02-2042165

06:30-
18:00

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 022042165

06:30-
09:00

พิเศษ:วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ครบปีที่ ๕๙

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

06:30-
12:00

เทิดพระเกียรติฯ:พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หอพระ และอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5651

06:30-
19:45

พิเศษ:กิจกรรม วันที่ Action
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการสัญจร ในราคาพิเศษ

จังหวัดราชบุรี
 022042165

06:30-
07:30

พิเศษ:ภาคเช้า: บัณฑิตรายงานตัวและเดินแถว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 5651

06:30-
18:30

พิเศษ:ไหว้พระ 9 วัด
จังหวัดนครนายก
นครนายก
 8416

06:30-
20:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม “ไหว้พระ ๙ วัด”
ณ จังหวัดเพชรบุรี
 5087

06:30-
13:00

พิเศษ:สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมตักบาตร และกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ต้อนรับปีใหม่
ณ บริเวณถนนและลานด้านหน้า สำนักงานอธิการบดี
 5356

06:30-
12:00

พิเศษ:ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญร่วมพิธีเทศน์มหาชาติและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันสถาปนาโรงเรียน ๖๐ ปี

อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 15706-8

06:30-
13:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน สาธิตปทุมวันรวมใจภักดิ์ รักในหลวง เดิน – วิ่ง การกุศล”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 022513934

06:30-
12:00

พิเศษ:ร.ร.สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 15706-8

06:30-
16:00

พิเศษ:"มศว สืบสานสงกรานต์ไทย" ประจำปี 2555
ณ บริเวณเรือนไทย หมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องครักษ์
 1031

06:30-
16:30

บรรยาย:วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000 ต่อ 18419

06:30-
09:15

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 12 ปี


ห้อง 6 - 201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 15324

06:30-
20:30

พิเศษ:ศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 022042165

07:00-
17:00

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 5597

07:00-
23:00

พิเศษ:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2553 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5356

07:00-
10:45

พิเศษ:พิธีวางพวงมาลา "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2553"
บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 5651

07:00-
22:00

พิเศษ:กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ มศว องครักษ์
 5355

07:00-
09:15

พิเศษ:ปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่
ณ มศว องครักษ์
 5355

07:00-
16:30

เสวนา:โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "ครบรอบ 36 ปี"
บริเวณลานอเนกประสงค์ (Science Park) และอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8407

07:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุม 10-108, 19-501 และลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
 8407

07:00-
20:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2552 "กีฬาสายสัมพันธ์ชาวคณะพลศึกษา"
โรงยิมส์ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 5771

07:00-
01:00

พิเศษ:กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ มศว องครักษ์

07:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (SOT2 Faculty Mentor Program)
ณ โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม
 5048

07:00-
22:00

สัมมนา:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 5668

07:00-
13:00

สัมมนา:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 5668

07:00-
19:00

สัมมนา:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 5668

07:00-
-

บรรยาย:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษา ครบรอบ 47 ปี
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
 5363

07:00-
16:30

เสวนา:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง และที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7647

07:00-
15:30

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
คล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 16 กันยายน 2551
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5598

07:00-
20:00

ประชุม:โครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 23 เรื่อง "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7643

07:00-
13:00

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ลานหน้าอาคาร 3 และห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 5282

07:00-
12:00

พิเศษ:พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประจำปี 2549

หอประชุมใหญ่ และอาคารวิจัยการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-2600123

07:00-
21:00

พิเศษ:กำหนดการวันปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5353

07:00-
10:00

พิเศษ:กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่เข้ารับรอบบ่าย
สนามกีฬาซอฟท์บอล มศว องครักษ์
 04-1432980

07:00-
21:00

พิเศษ:วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในปีนี้วาระครบรอบ 57 ปี อดีตเพื่ออนาคต โดยมีกำหนดการดังนี้
ภาคเช้า ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และบริเวณหอประชุม
07.00 น. - พระสงฆ์ 58 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร
เช้า ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
07.30 น. - ตักบาตรพระสงฆ์ 58 รูป บริเวณลานหน้าหอประชุม
09.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
ภาคค่ำ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
18.00 น. - ลงทะเบียนรับหนังสือที่ระลึก
18.20 น. - ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน
18.30 น. - ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรื่อง วิกฤตการเมืองไทยกับบทบาทของสถาบันการศึกษาเพื่อกระบวนการสันติวิธี
19.00 น. - แฟชั่นโชว์
19.30 น. - รับประทานอาหาร
21.30 น. - ปิดงาน
ภาคเช้า อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ภาคค่ำ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

07:00-
21:00

กีฬา:โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตสร้างสรรค์เด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ และ ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 2550

07:00-
15:00

พิเศษ:พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ณ ลานหน้าอาคารประสานมิตร

07:00-
08:00

พิเศษ:ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง

07:00-
08:00

พิเศษ:พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่อในวันสาโรช บัวศรี
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์

07:00-
-

พิเศษ:ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ธรณีพิบัติในภาคใต้ และรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค
ณ ห้องสามัคคีธรรม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

07:00-
09:30

พิเศษ:พิธีเปิดศูนย์บันทึกเสียง และศูนย์การพิมพ์
อาคาร 6 ชั้น 1

07:00-
10:00

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบ ๓๘ ปี
โถงสีน้ำเงิน ชั้น 1
 1-5382

07:00-
14:30

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอเชิญร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

07:00-
00:00

พิเศษ:พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีทำบุญตักบาตร "วันศรีนครินทรวิโรฒ"
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และลาน SWUNIPLEX
 15625

07:00-
22:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากร “หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 15934

07:00-
18:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 15934

07:00-
13:00

พิเศษ:มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556
ณ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 022584007

07:00-
11:30

บรรยาย:วันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
อาคาร 14 ชั้น 6 และ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร
 11308

07:00-
10:30

พิเศษ:วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2557
ลาน SWUNIPLEX อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 022612096

07:00-
16:30

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

07:00-
16:30

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบ 20 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 22005

07:00-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 15506

07:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วรรณกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์
 16203

07:00-
09:00

พิเศษ:ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “งานสีสันแห่งศรีนครินทร์”
ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และลานอโศกมนตรี
 15669

07:00-
16:00

อบรม:โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์ ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย
โรงแรมโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

07:00-
16:30

พิเศษ:สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8407

07:00-
17:00

พิเศษ:วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 27 เมษายน 2555 63 ปี ศรีสง่ามหานคร

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 5651

07:00-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูประจำปีดนตรีไทย
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

07:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูประจำปีดนตรีไทย
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

07:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าป่าการกุศล ประจำปี 2554
วัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่อปาน บางเหี้ย) จังหวัดสมุทรปราการ
 5640-2

07:00-
20:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:ทัวร์กันเอง ปากช่อง-วังน้ำเขียว
โคราช
 02-2042165

07:00-
21:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มศว องครักษ์
 5356

07:00-
11:30

พิเศษ:ทำบุญครบรอบ 10 ปี วันก่อตั้งสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ณ อาคารบริการกลาง สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
 037395503

07:00-
16:00

พิเศษ:โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะสหเวชศาสตร์ มศว
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

07:00-
13:00

พิเศษ:มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2553
ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5610

07:00-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2553
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5108

07:00-
16:00

สัมมนา:โครงการพัฒนาคู่มือกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท จ.นครราชสีมา
 5600

07:00-
16:00

สัมมนา:โครงการพัฒนาคู่มือกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
 5600

07:00-
19:30

เยี่ยมชม/ดูงาน:“ชมตลาดใหม่ชื่อเก่า ตลาดเก่าชื่อใหม่ ไปวัดจีน วัดไทย และล่องเรือดูโลมา”
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 022042165

07:00-
16:30

อบรม:จัดทำแผนกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ
นำเสนอแผนกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ
สรุปโครงการอบรม
ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี
 5638

07:00-
18:00

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 02-204-2165

07:30-
16:30

บรรยาย:วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 6292-3

07:30-
20:00

อบรม:โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
เรื่อง “ศึกษาดูงานและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น
 5600,5996

07:30-
20:00

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

07:30-
09:25

พิเศษ:ทำบุญเลี้ยงพระ ในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 15 ปี
ห้อง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

07:30-
14:00

พิเศษ:เปิดอาคาร PR SWU ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
อาคาร PR SWU ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
 5666

07:30-
08:30

พิเศษ:ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และตักบาตรหน้าอาคารประสานมิตร (ตึก 3)
อาคารประสานมิตร (ตึก 3)
 5375

07:30-
-

พิเศษ:พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประสานมิตร (อาคาร 3)

07:30-
13:00

พิเศษ:วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-502 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

07:30-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษา จัดงาน “วันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร”
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 0847125000

07:30-
16:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว
 22513

07:30-
13:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 22513

07:30-
09:00

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานสีสันแห่งศรีนครินทร์ ๒๕๕๖
ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และลานอโศกมนตรี
 5625

07:30-
15:00

พิเศษ:สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557 คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
 27307

07:30-
14:00

พิเศษ:ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2557"
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18416

07:30-
18:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2553
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

07:30-
17:30

พิเศษ:โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม
จังหวัดนครนายก
 5651

07:30-
14:00

พิเศษ:งานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สานักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารอานวยการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

07:30-
13:00

พิเศษ:วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาตร์
 15547

07:30-
16:00

บรรยาย:โครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 0822452011

07:30-
12:00

พิเศษ:"โครงการแสดงความยินดีพี่รับปริญญา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554" (ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะวิทยาศาสตร์)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 02-6495000 ต่อ 18416

07:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 15934

07:30-
16:00

พิเศษ:ติวเข้ม PAT ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 037-395-383-6

07:30-
16:00

พิเศษ:ติวเข้ม PAT ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 037-395-383-6

07:30-
16:00

พิเศษ:ติวเข้ม GAT ความคิดเชื่อมโยง
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 037-395-383-6

07:30-
13:00

พิเศษ:ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่"
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-501 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000

07:30-
16:30

นิทรรศการ:โครงการแสดงผลงาน "โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ" โดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-6495000 ต่อ 18416

07:30-
16:30

บรรยาย:"โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ" ครั้งที่ 2
ณ โถงล่างอาคาร 19, ชั้น 4 ห้อง 19-401, 19-401/1, 19-403, 19-403/1, ชั้น 5 ห้อง 19-503/1, ชั้น 8 ห้อง 19-813, 19-814
 18435

07:30-
08:00

พิเศษ:ตักบาตรสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ 19 รูป ประจำภาคเรียน
หน้าอาคารประสานมิตร
 0834037752

07:30-
16:30

พิเศษ:กายภาพบำบัด-ส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย
ร.พ.องครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

07:30-
13:00

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่" ประจำปี 2555
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 501 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8407

07:30-
13:00

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5507

07:30-
-

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ณ หอศิลปกรรมศรีนคริทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

07:30-
13:30

พิเศษ:งานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 5500

07:30-
16:30

นิทรรศการ:โครงงานวิทยาศาสตร์/โครงงานคณิตศาสตร์/หัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษ เข้าร่วมประเมินคุณภาพ ชิงรางวัล 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8416

07:30-
14:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

07:30-
16:30

เสวนา:วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

07:30-
15:00

พิเศษ:งาน "มศว สืบสานสงกรานต์ไทย"
ณ บริเวณเรือนไทย หมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องครักษ์
 1031

07:30-
17:30

พิเศษ:กิจกรรมเปิดบ้านสีเหลือง(แรกพบคณะ) และกิจกรรมเตรียมความพร้อมพาน้องทัวร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
**ตามเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์**
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร)
 0837060258

07:30-
17:30

พิเศษ:กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมและประกวดเฟรชชี่ดาว-เดือนคณะวิทยาศาสตร์
**ตามเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์**
หอประชุมใหญ่ มศว (ประสานมิตร), ลานเทาแดงหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยม
 0837060258

07:45-
08:45

พิเศษ:ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2553 (ทุกวันพุธ)
บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าคณะพลศึกษา อาคารสิรินธร มศว องครักษ์
 2502,5426

07:45-
15:00

ศิลปะการแสดง:มหาสงกรานต์ ประจำปี 2557
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022612096

08:-
05:30

พิเศษ:เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

08:00-
16:15

สัมมนา:ความคาดหวังในบทบาทของคณะศิลปกรรมศาสตร์ : ความคาดหวังของสังคมไทย
ทิศทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มาสาขาทัศนศิลป์และศิลปะประยุกต์
ทิศทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาดนตรีและศิลปะการแสดง
ห้องคอนเวนชั่น C โรงแรมแอมบาสเดอร์
 02-260-0123

08:00-
13:30

พิเศษ:คณะสังคมศาสตร์ จัดงานวันสังคมศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี
ณ ห้องประชุม 11-203,204
 5502

08:00-
16:00

กีฬา:คณะพลศึกษา จัดโครงการ"อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่-กระบอง" ครั้งที่ 5
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022042593

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการอบรม เรื่อง "การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อการสอนสังคมศึกษา"
ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 02-2603275

08:00-
21:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต 78 ปีศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณหน้าอาคารประสานมิตร
 022600123

08:00-
16:00

บรรยาย:"ประสบการณ์ในการทำวิจัย" โดย ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อาคารหอสมุดกลาง
 7643

08:00-
16:00

สัมมนา:เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5592

08:00-
16:30

สัมมนา:Admission : สภาพปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว
 5516

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน Cyber Education Center ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ด้วยการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5076

08:00-
16:00

พิเศษ:ลงทะเบียน รับของที่ระลึกและของว่าง
รับตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน
หาค่า BMI ตรวจวัดสายตา และรับบริจาคโลหิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 11519

08:00-
16:30

ประชุม:เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "6QS หนทางสู่ความสุขและความสำเร็จ"
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 มศว
 7600

08:00-
16:00

สัมมนา:เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย " บันใดสู่ความเป็นดาว"
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 0817262799

08:00-
20:00

กีฬา:ขอเชิญชมกีฬาน้องใหม่ (Swu Freshy Game 2007
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 5319

08:00-
20:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 27-28 เมษายน 2550
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และหอพระมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

08:00-
16:30

ประชุม:การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้นล่าง อาคารประสานมิตร (อาคาร 3)และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7643

08:00-
12:00

สัมมนา:ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มศว ชั้น 2
 5223

08:00-
16:00

พิเศษ:รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2550
หอประชุม
 0-2649-5718

08:00-
16:30

ประชุม:ประชุมวิชาการ เรื่อง ICT for Enhancing Quality of Education : Policy, Strategy, and Practice
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนฯ
 5507

08:00-
17:00

อบรม:คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ College of Education St.John's University NY, U.S.A. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nurturing Thinking Mind
ห้องประชุมศาตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5282

08:00-
17:00

พิเศษ:ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550
หัวข้อ "มีสติ มีเหตุผล พ้นวิกฤติ"
ณ ห้องประชุมศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

08:00-
17:00

อบรม:ศึกษาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 การจัดอบรมเรื่อง คุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา
หอประชุมโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก
 5282

08:00-
15:00

พิเศษ:วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ให้บริการฟรี
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

08:00-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2"
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
 7647

08:00-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 11
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2262-0809

08:00-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 11

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2262-0809

08:00-
12:00

สัมมนา:โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3
เรื่อง ใช้เน็ตอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย
ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 ณ หอสมุดกลาง
 5076

08:00-
16:30

ประชุม:“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ”
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654

08:00-
21:30

พิเศษ:ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกิตติกรรมประกาศ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 ตุลาคม 2550
ณ หอประชุมอาคารชูชาติ กำภู กรมชลประทาน นนทบุรี

08:00-
17:00

สัมมนา:โครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว คณะสหเวชศาสตร์ มศว จะจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาทางกายภาพบำบัด"
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
 0 2649 5447-9

08:00-
16:00

พิเศษ:Rummage Sale ครั้งที่ 5
โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:00-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ของเล่น : ดาบสองคม"
ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 063205392

08:00-
16:00

สัมมนา:โครงการพัฒนาทัศนะใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มศว
 02-6641000 ต่อ 5193

08:00-
20:00

อบรม:โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะชีวิตสร้างสรรค์เด็กจังหวัดนครนายก
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2550

08:00-
17:30

ประชุม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ สาระที่ 3
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 8201, 8208

08:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 0-3739-5438

08:00-
16:00

อบรม:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับบุคคลทั่วไป (รุ่นใหม่ เดือน ,สิงหาคม และกันยายน 49 )
ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5107

08:00-
23:00

พิเศษ:"สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปี 2549
ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

08:00-
16:00

สัมมนา:เรื่อง "Admission : ปัจจุบัน อนาคต"
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 08-4026-8119

08:00-
16:00

กีฬา:Apply now ++ limited time !!!!!
Bangkok Universiade 2007 Volunteer
ฝ่ายงานแนะแนว กองกิจการนิสิต มศว
 0841277298

08:00-
-

ประชุม:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Postgraduate Research Colloquium)
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7600

08:00-
16:00

เสวนา:เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ จิตสำนึกเพื่อการพัฒนา
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยฯสมเด็จพระเทพฯ
 5570

08:00-
15:30

พิเศษ:ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สันติภาพและความเป็นมนุษย์ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ" และนำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08:00-
18:00

นิทรรศการ:ภาพถ่ายและสื่อผสม "๑๐๐ วัน ฟ้าหลังฝน น้ำธาร น้ำป่า น้ำตา น้ำใจ"
ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

08:00-
16:00

สัมมนา:ประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา
ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ สำนักหอสมุด มศว
 5771

08:00-
16:00

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขันว่ายน้ำระดับประถมศึกษา ระหว่างโรงเรียน (โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง, ม. เกษตรศาสตร์, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) , โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และราชกรีฑาสโมสร)
ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 5507

08:00-
16:00

พิเศษ:งดการเรียนการสอนนิสิตภาคปกติทุกระดับที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2547

08:00-
16:00

สัมมนา:เรื่อง “การนวดกับการกีฬาและการออกกำลังกาย”
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2

08:00-
11:40

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

08:00-
16:00

สัมมนา:"แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอน" (Digital Resources for Learning and Teaching)
จัดโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มศว, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย, และสถาบันคลังสมองของชาติ
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสัมมนาปฏิบัติการกลุ่มย่อย ณ อาคาร 19 ชั้น 18 คณะวิทยาศาสตร์
 5076

08:00-
16:00

นิทรรศการ:ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในการเปิดงานนิทรรศการสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ครั้งที่ ๘
ของนิสิตสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ ๘
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่องาน “บ้านเราเมื่อเยาว์วัย”

ณ บริเวณโถงด้านล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022600122

08:00-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปศึกษา
ห้องประชุม 16-1505 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5154

08:00-
15:00

พิเศษ:ตรวจสุขภาพประจำปี 2547 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคาร-วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5725

08:00-
12:20

สัมมนา:สัมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์"
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5553

08:00-
22:00

นิทรรศการ:InnovAsia 2005
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 026446000

08:00-
14:00

พิเศษ:วันสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ 11-203,204
 5500

08:00-
-

พิเศษ:ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 11 ปี
ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา
 5071

08:00-
16:00

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ์
 02-664-1000 ต่อ 5154

08:00-
20:00

พิเศษ:แพทยศาสตร์ มศว แฟร์ (SWU Medical Fair) งานครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มศว
ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

08:00-
15:00

สัมมนา:"Admission : อย่างไรคือข้อสอบ O-Net และ A-Net"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2664-1000 ต่อ 5363

08:00-
17:00

สัมมนา:สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประพันธ์เพลง"
หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5329

08:00-
11:40

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548
อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5351

08:00-
16:00

อบรม:โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย ให้เกิดความสุข ความสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 026495478

08:00-
18:00

อบรม:โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของภาควิชาภูมิศาสตร์เรื่องการอบรมเชิงปฎิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกาษาสำหรับครูมัธยมศึกษา
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

08:00-
18:00

อบรม:ฟังบรรยายเรื่อง องค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ กับการนำไปปรับใช้ในห้องเรียน
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

08:00-
18:00

อบรม:ฟังบรรยายเรื่อง ธรรมชาติวิทยาและการดูนก กับการปรับใช้ในการสอนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

08:00-
16:15

อบรม:การอบรมเชิงปฎิบัติการ วิธีการ เทคนิคและเทคโนโลยีในการสร้างแผนที่
อาคารพัฒนานวัตกรรมฯ คณะสังคมศาสตร์
 026644217

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการเผยแพร่หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสู่ประชาชน
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

08:00-
16:30

อบรม:งานแรกพบเศรษฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2553
มศว ประสานมิตร ลานอิฐแดง(ลานเทาแดง)
 0824550852

08:00-
15:00

พิเศษ:ประกวดเฟรชชี่ คณะพลศึกษา และวันแรกพบ
อาคารคณะพลศึกษา (โรงยิม) ประสานมิตร

08:00-
12:00

พิเศษ:สร้างสำนักงานให้สวยงาม ด้วย 5 ส
คณะมนุษยศาสตร์
 6292

08:00-
17:00

อบรม:รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานฯ รุ่นที่ 2
ห้องประชุม 2AB อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6328

08:00-
16:30

สัมมนา:อาจารย์นิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ศษ561
ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ศาสตร์พุทธิ สำนักหอสมุด ชั้น 8
 5597

08:00-
16:00

บรรยาย:ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0849248555

08:00-
16:30

อบรม:หลักสูตรการแปลภาษาอังกฤษ ระดับการแปลเบื้องต้น
ศูนย์บริการวิชาการ
 5317

08:00-
16:30

อบรม:หลักสูตรการแปลภาษาอังกฤษ ระดับการแปลขั้นสูง
ศูนย์บริการวิชาการ
 5317

08:00-
13:00

พิเศษ:กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ มศว องครักษ์

08:00-
16:00

อบรม:หลักสูตร Thai Language Courses
คณะมนุษยศาสตร์
 6228,6292

08:00-
16:30

สัมมนา:ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ศษ561 กศ.บ. 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2552
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5597

08:00-
16:30

สัมมนา:Psycho-Behavioral Science and Quality of Life
Behavioral Science Research Institute
 7600

08:00-
19:00

นิทรรศการ:โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 8617

08:00-
16:30

สัมมนา:สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-649-5000#5597-98

08:00-
16:30

อบรม:หลักสูตรการเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
ศูนย์บริการวิชาการ
 5317

08:00-
16:00

อบรม:การอบรม “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2
ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สมเด็จพระเทพฯ มศว
 6328

08:00-
16:30

อบรม:การเขียนหนังสือราชการ
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 6269

08:00-
16:30

อบรม:“การเขียนหนังสือราชการ”
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 6269

08:00-
16:00

อบรม:“การเรียนการสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง”
“Teaching and Learning in the Brain New World”
โรงแรมเอชีย ถนนราชเทวี
 5509

08:00-
13:00

เสวนา:ภาษาและวัฒนธรรมไทยยุคไอที
ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 6406

08:00-
16:30

สัมมนา:“บรอมีเลียด (สับปะรดสี) ไม้นอกในเมืองไทย”
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต)
 0868942626

08:00-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โรงแรมพีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
 5087

08:00-
10:00

เทิดพระเกียรติฯ:คณะแพทยศาสตร์ มศว มีความยินดีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
 026495320

08:00-
16:00

บรรยาย:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ


ณ ห้องปฐมบริบท และห้องวิชชทรรศน์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6204

08:00-
15:00

พิเศษ:คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ และ ณ ฌาปนสถานวัดอุทัยธาราม
 4502

08:00-
13:00

สัมมนา:ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง"การเผยแพร่ผลการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์GTX"
ณ ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง มศว

08:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญชวนบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านเตรียมชุดครุยเพื่อถ่ายภาพในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะมนุษยศาสตร์
 6204

08:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคาร 16 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสา
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 5319

08:00-
16:00

สัมมนา:โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตฯ
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 5319

08:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยรักภาษาไทย
ณ ห้องประชุม 252 ชั้น 5
 6292

08:00-
23:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปีการศึกษา 2551
ณ บริเวณโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5706

08:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0-2649-5720

08:00-
16:30

สัมมนา:กำหนดการโครงการสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-649-5000#5597-98

08:00-
16:00

พิเศษ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 5625,5651

08:00-
18:00

สัมมนา:-บรรยายพิเศษ โดยMr.Hiroyuki Kato จากโรงเรียนประทีปศาสนา,นครศรีธรรมราช
-บรรยาย:บทบาทของครูและผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์(ราชบัณฑิต)
-อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้:การสะท้อนบทเรียนจากการสัมมนา
ห้องบางกอกพาโนรามา1 ชั้น 3 รร.อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 5507

08:00-
18:00

สัมมนา:-การนำเสนอ"สถานการณ์ทางการศึกษา ปัญหาการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา/มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา"
ห้องบางกอกพาโนรามา1 ชั้น 3 รร.อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 5507

08:00-
17:30

พิเศษ:ครูดีศรีนครินทร์ ปี 52 แรกพบนิสิตครูน้องใหม่
หอประชุมใหญ่ มศว และลานเทา -แดง
 0848889953

08:00-
23:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์ สาธิตประสานมิตร"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 022609986-8

08:00-
17:00

สัมมนา:สัมมนาวิชาการของนิสิต เรื่อง "สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเข้าสู่โลกของความจริง"
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5311

08:00-
16:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7647

08:00-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 11

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2262-0809

08:00-
16:00

อบรม:อบรมด้านคอมพิวเตอร์
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 5072

08:00-
17:00

พิเศษ:การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะผู้ประเมินภายนอก
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ /คณะและหน่วยงานต่างๆ
 5600

08:00-
16:30

อบรม:การวิจัยเชิงคุณภาพ
ห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
 7643

08:00-
17:00

ประชุม:โครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว คณะสหเวชศาสตร์ มศว จะจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาทางกายภาพบำบัด"
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
 0 2649 5447-9

08:00-
16:45

อบรม:การจัดการการใช้เวลาว่างและนันทนาการ: นโยบายและการปฏิบัติ
ห้อง 8110 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต
 2550

08:00-
-

ประชุม:คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมกันที่ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

08:00-
14:00

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 33 ปี
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6206

08:00-
16:30

อบรม:โครงการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5207

08:00-
18:00

ศิลปะการแสดง:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนสำหรับครูดนตรี-นาฏศิลป์ฯ
หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

08:00-
17:00

อบรม:เรื่อง การบำรุงรักษาและการเทียบมาตรฐานเครื่องยูวี-วิสิเบิลฯ
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-8202

08:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับครูดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Cultural Community)
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5310

08:00-
15:00

ประชุม:พิธีเปิดการประชุม the 1st International Conference of South East Asian University
on Physical Education, Recreation, Sport Science, and Health 2011 (1st ICSEAU PERSH2011)
คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 2502

08:00-
16:00

บรรยาย:วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔


ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 6294

08:00-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมฟังเทศน์และบูชากัณฑ์เทศน์คาถาพัน
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 2549

08:00-
16:30

อบรม:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก”
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 6269

08:00-
23:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มศว องครักษ์
 5356

08:00-
16:30

ประชุม:ประชุมนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของ NAGAO ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติ "Regional symposium on diversity of fishes in Mekong and Chao Phraya Basins - an updated study"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501
 8407

08:00-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง "Regional symposium on diversity of fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-an updated"


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501
 8407

08:00-
16:00

พิเศษ:มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5076

08:00-
16:30

อบรม:การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ห้อง 8101 สำนักหอสมุดกลาง มศว
 6203

08:00-
16:00

พิเศษ:มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5076

08:00-
16:00

อบรม:โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย ให้เกิดความสุข ความสำเร็จ
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 0849248555

08:00-
16:00

สัมมนา:ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ศษ561)
หอประชุมใหญ่ มศว
 0816958131

08:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:การประกวดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่-กระบอง
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5750

08:00-
16:30

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสัมมนาดนตรีนานาชาติ "สัมมนาดนตรี สอนทฤษฎีดนตรีไทย สอนอะไร"
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

08:00-
14:00

พิเศษ:"วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน"
อาคารสาธิตปทุมวัน ๕๐
 022513934

08:00-
14:30

พิเศษ:"โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย"
ณ หอการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง 1 อาคารนวัตกรรม:ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

08:00-
16:30

อบรม:สอนทฤษฎีดนตรีไทย..สอนอะไร
อาคารวิจัยต่อเนื่อง ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 0876778227

08:00-
16:30

อบรม:โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์ ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมอาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และ โรงแรมโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 5917

08:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:00-
12:15

อบรม:SWU Course Web with ATutor : การสร้างและจัดแต่งเนื้อหา,การ ตกแต่งบทเรียนด้วยภาษา HTML
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

08:00-
12:15

อบรม:SWU Course Web with ATutor : การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการสอนรายวิชา
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

08:00-
12:00

นิทรรศการ:ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน คณะพลศึกษาร่วมงานนิทรรศการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครู ในวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย คณะพลศึกษา มศว ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2501

08:00-
16:00

พิเศษ:โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 5600

08:00-
17:00

ประชุม:โครงการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย"
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5654

08:00-
00:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปีการศึกษา 2553
ณ บริเวณโรงเรียน
 5706

08:00-
18:00

บรรยาย:ฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๕๔ ระหว่าวันที่ 24 - 25 มกราคม 2554 พร้อมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ
 5625 , 5651

08:00-
20:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราคอนเสิร์ต ภูมิใจไทยประพันธ์ ครั้งที่ 2 Horn Concert Day
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น4 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

08:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก และดร.สนอง วรอุไร
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0849248555

08:00-
16:00

อบรม:สัมมนานานาชาติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

08:00-
16:30

อบรม:ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ.2554
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
 0899222549

08:00-
17:00

ประชุม:โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 (The National SMARTS Conference 1)
คณะสังคมศาสตร์
 5547

08:00-
10:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มศว องครักษ์
 5356

08:00-
16:30

อบรม:ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ณ อาคาร มศว บริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล
 6269

08:00-
17:00

ประชุม:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "แรกพบคณะสังคมศาสตร์"
ลานเทาแดง, ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์
 5547

08:00-
00:00

เสวนา:ค่ายวิทยาศาสตร์ ชุด นักสืบน้อย
จังหวัดน่าน
 022042528

08:00-
02:00

พิเศษ:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2553 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5356

08:00-
17:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานFOFA Variety 2010
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

08:00-
16:00

อบรม:“การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”

ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

08:00-
-

พิเศษ:งานสายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร ประจำปีการศึกษา 2552
อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

08:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญร่วมฟังธรรมเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0849248555

08:00-
16:00

สัมมนา:โครงการประกวดแผนธุรกิจ E-Commerce เรื่อง “VEWA E-commerce Award”

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
 5547

08:00-
16:30

อบรม:เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7600

08:00-
16:30

สัมมนา:การประชุมระดับชาติ เรื่อง ภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 6269

08:00-
13:30

พิเศษ:คณะพลศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราฃ
ณ โรงพยาบาลศิริราฃ
 2520

08:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
โรงแรมรามาการ์เด้นท์
 4109

08:00-
12:15

อบรม:SWU Course Web with ATutor : การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการสอนรายวิชา
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

08:00-
16:45

อบรม:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ "พลังงานเพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง"
ห้องเทอร์เรส ชั้น 9 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
 5311

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการบริการทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
ณ ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5405

08:00-
16:30

ประชุม:ประชุม & นำเสนอผลงานวิชาการ คณะพลศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 2502

08:00-
16:00

เสวนา:วันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 5301,5309

08:00-
16:30

สัมมนา:“ทิศทางการพัฒนาวิชาการปรัชญาและศาสนา”
ห้องประชุม 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6261

08:00-
12:00

นิทรรศการ:ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0831828713

08:00-
16:30

สัมมนา:จัดโครงการบริการทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
ณ ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5405

08:00-
12:30

เสวนา:“การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง” และเรื่อง “วรรณณคดีวรรณกรรมไทย”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 6269

08:00-
16:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบมาตรฐานดนตรีสากล(ไวโอลินและเปียโน)
ณ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5329

08:00-
15:00

นิทรรศการ:โครงการนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ :
8.00-8.30 น.ทำบุญตักบาตร
9.00-9.15 น. ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวันมาฆบูชา : วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์
9.15-9.30 น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ปาฐกถา ฝึกสมาธิ โดยพระครูพิศาลชัยมงคล เจ้าอาวาสวันไชโยวรวิหารและคณะ
13.00-15.00 น. กิจกรรมสนทนาธรรม โดยพระครูพิศาลชัยมงคล เจ้าอาวาสวันไชโยวรวิหารและคณะ
อาคารประสานมิตร
 5651

08:00-
12:00

ประชุม:ประชุมชี้แจง เรื่อง “การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5638

08:00-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5072

08:00-
16:45

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน : พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ"
อาคารประสานมิตร และ พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระที่นั่งวิมานเมฆ ในเขตพระราชวังดุสิต
 5651

08:00-
16:00

อบรม:“การเรียนการสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง”
“Teaching and Learning in the Brain New World”
โรงแรมเอเชีย ถนนราชเทวี
 5509

08:00-
16:30

นิทรรศการ:SWU Open House
ชั้น 1 อาคารเรียน คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์และคณะต่างๆ ที่ มศว องครักษ์
 026495710

08:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
ห้องประชุมเพชร ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (สุขุมวิท ซอย ๒๐)
 ๐๘๖-๙๙๘๘-๗๘๕

08:00-
08:30

พิเศษ:พิธีถ่ายภาพประวัติศาสตร์แปลอักษรเฉลิมพระเกียรติ
ณ บริเวณสนามกีฬากลาง หน้าอาคาร ๓ มศว ประสานมิตร
 15666

08:00-
14:00

ศิลปะการแสดง:เชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 022612096

08:00-
16:00

สัมมนา:คณะพลศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 0847125000

08:00-
16:20

นิทรรศการ:โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:00-
16:30

อบรม:การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 5
เรื่อง “สหสาขาเพื่อการศึกษาพิเศษ : Multi-disciplinary Practices for Special Education”

ณ อาคารวิจัยและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 081-5599834

08:00-
16:30

อบรม:"โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ" คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม 19-503 ชั้น 5 และ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18433

08:00-
16:00

ประชุม:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7"
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15716

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
17:00

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับคณาจารย์)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับนิสิต)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
16:00

บรรยาย:โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะและโครงการศักยภาพแกนนำชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง จ.สระแก้ว
 15438

08:00-
16:00

บรรยาย:โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะและโครงการศักยภาพแกนนำชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง จ.สระแก้ว
 15438

08:00-
-

ประชุม:คณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่งในบริเวณพิธี
ณ ห้อง 123 ห้องรับรองการปฏิบัติหน้าที่
 15992

08:00-
13:00

อบรม:โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศ"
ห้อง 19-401/1 ชั้น 4 อาคาร 19
 18427

08:00-
16:30

อบรม:โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ห้อง 19-1815 อาคาร 19
 18438

08:00-
16:30

เสวนา:สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เชิญร่วมงานวันสถาปนา
ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15017

08:00-
16:00

ประชุม:คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 22517

08:00-
17:00

พิเศษ:โครงการสร้างเสริมประสบการณ์จริงแก่นิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยการเรียนรู้จากชุมชนณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 - 31 มีนาคม2556
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 15452

08:00-
-

พิเศษ:workshop การทำหนังสั้น
ห้องประชุมชั้น 12 คณะสังคมศาสตร์
 0816452417

08:00-
-

พิเศษ:workshop การทำหนังสั้น
ห้องประชุมชั้น 12 คณะสังคมศาสตร์
 0816452417

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับบุคลากร กลุ่ม 1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
12:00

บรรยาย:คณะมนุษยศาสตร์ มศว เชิญร่วมนั่งสมาธิสลายภัยพิบัติ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 16292

08:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:โครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม ดื่มด่ำวิถีไทย ร่วมใจผสานชุมชน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ณ บริเวณโถงอาคารช้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ 12 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER
 022612096

08:00-
16:30

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันขอเชิญร่วมงาน “60 ปี สาธิตปทุมวัน ก้าวสู่ ... ประชาคมอาเซียน”


โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

08:00-
-

พิเศษ:โครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม ดื่มด่ำวิถีไทย ร่วมใจผสานชุมชน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER
 022612096

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับผู้บริหาร)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
13:00

พิเศษ:วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15351

08:00-
16:30

สัมมนา:วันศาสตราจารย์ ดร.โสโรช บัวศรี
อาคารนวัตกรรม:ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และคณะศึกษาศาสตร์
 15281

08:00-
16:00

พิเศษ:ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
 2-2515

08:00-
16:00

ประชุม:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7"
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15716

08:00-
12:00

ประชุม:ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 15617

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับบุคลากร กลุ่ม 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
18:30

ศิลปะการแสดง:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ฟรี
ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 022612096

08:00-
16:15

อบรม:- การวิจัยเชิงคุณภาพ : แนวคิด กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ
- การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
- เทคนิคการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
- เทคนิคการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
- การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและตัวอย่างรายงานวิจัย
ห้องประชุม 222 ตึก 2 คณะมนุษยศาสตร์
 0899160260

08:00-
12:00

บรรยาย:การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อนำไปสู่การทำวิจัย”
ห้อง 19-401 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18432

08:00-
-

อบรม:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่กาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15925

08:00-
12:00

บรรยาย:มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก
โถงชั้นล่างอาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว
 15686

08:00-
16:20

อบรม:โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ณ ห้องประชุม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญยาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร. สาโรช บัวศรี

08:00-
15:00

พิเศษ:เปิดบริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูนหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15888

08:00-
13:30

พิเศษ:งานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 19 ปี
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 15405

08:00-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและ
ไหว้ครูคณะพลศึกษา
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

08:00-
08:45

พิเศษ:ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกีรติและพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ลานอโศกมนตรี และอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15651

08:00-
15:15

สัมมนา:ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สหกิจศึกษา พัฒนาบัณฑิต มศว ให้แข่งขันได้ในประชาคมโลก
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022584196

08:00-
11:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

ณ วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 022513934

08:00-
12:00

บรรยาย:โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การปฏิบัติตัวเมื่อข้อเข่าเสื่อม"
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14703

08:00-
16:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทดสอบมาตรฐานดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมวิชาการเรื่อง LD: พัฒนาอย่างไรให้เต็มศักยภาพ
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2602601

08:00-
15:00

พิเศษ:คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
 026495224

08:00-
23:55

พิเศษ:งานสายสัมพันธ์ "ประสานมิตรร้อยใจภักดิ์ บริรักษ์ราชจักรีวงศ์" ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 15706

08:00-
16:00

ประชุม:การจัดโครงการการจัดการความรู้ ในสำนักนักงานคณดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้อง วศ.64 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 22005

08:00-
13:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สายใยรัก สาธิต องครักษ์ ครั้งที่ 2 "สีสันดาวรุ่ง ท้องทุ่งองครักษ์"
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัยและสาธิตการศึกษา
 037-395383

08:00-
23:55

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปีการศึกษา2554
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 5706

08:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะครูฟิสิกส์ฯ"
ห้อง 6-201 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:00-
16:00

เสวนา:โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอน : การเสวนาการแปรรูปวรรณกรรมสู่การสร้างสรรค์ศิลปะ

โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0829704400

08:00-
16:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ดนตรีคลาสสิค ระยะที่ 2
ณ หอประชุมโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการรัชดาภิเษก
 5087

08:00-
17:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศีกษา เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
 022595511

08:00-
12:00

อบรม:"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สำหรับอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ (ระยะที่ 1)"
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-8436

08:00-
16:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ ศูนย์การประกันคุณภาพ การศึกษา อาคารสาธิตปทุมวัน ๑
 022513934

08:00-
16:00

อบรม:โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Autoflight
ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ 302 สำนักคอมพิวเตอร์
 026640013

08:05-
16:30

อบรม:ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา"
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:15-
16:00

อบรม:ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดอบรมเรื่อง"การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ ห้องประชุม 2 AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5311

08:15-
16:00

อบรม:ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดอบรมเรื่อง"การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ ห้องประชุม 2 AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5311

08:15-
16:00

อบรม:ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดอบรมเรื่อง"การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ ห้องประชุม 2 AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5311

08:15-
12:00

ประชุม:การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

08:15-
-

พิเศษ:ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ( ตึก 9 )

08:15-
16:30

บรรยาย:คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551
คณะมนุษยศาสตร์
 02-260-1770 ต่อ 6206

08:15-
-

พิเศษ:การรับคู่มือการเรียน และปฏิทินวิชาการ 2551
กองบริการการศึกษา
 026495719

08:20-
09:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ขอเชิญร่วมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2557
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2251 ต่อ 162

08:20-
10:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558
หน้าอาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์
 2251

08:20-
09:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2556
ณ หน้าอาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 22251 ต่อ 163

08:25-
16:00

สัมมนา:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป SWU 251 มนุษย์กับสังคม
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวิทส์ ชั้น 12
 5502

08:25-
15:30

อบรม:โครงการ "ค่ายเด็กเก่งสมองไว ตอนหนูน้อยพิทักษ์โลก"
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ (ฝ่าย Gifted)
 022602601

08:30-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษา ขอเชิญร่วมงาน ”วันครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษาและพิธีเปิดห้องพิพิธภัณฑ์”
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น ๓ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 22511

08:30-
15:00

สัมมนา:โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

08:30-
13:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 27314

08:30-
16:30

บรรยาย:โครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๔
ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15651,1562

08:30-
17:00

พิเศษ:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 037395451

08:30-
16:30

สัมมนา:สัมมนาวิชาการนานาชาติ "University Engagemant"
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15547

08:30-
14:00

พิเศษ:เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15638

08:30-
14:30

นิทรรศการ:โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18407

08:30-
16:30

พิเศษ:ลงคะแนนเสียงตั้ง “ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” 
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18438

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการ "ชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน" โดยคณะสหเวชศาสตร์ มศว
19 เม.ย 58 ณ ลานกีฬาเทศบาลองครักษ์ และ 26 เม.ย 58 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 0832378627

08:30-
09:00

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะสหเวชศาสตร์ สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2558
ณ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 27316

08:30-
12:00

ศิลปะการแสดง:ศูนย์ภาษาฯขอเชิญชมการแสดงของนิสิต"โครงการเปิดบ้านบูรณาการภาษากับวัฒนธรรม"
ณ ลานชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12165

08:30-
19:30

พิเศษ:คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 27167

08:30-
16:30

บรรยาย:คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดบรรยาย "นวัตกรรมอาหารเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก"
ห้อง Theater ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

08:30-
16:30

อบรม:โครงเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 21518

08:30-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์”
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18438

08:30-
16:15

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 19-1803 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 16219

08:30-
10:30

พิเศษ:พิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 022612096

08:30-
16:30

อบรม:โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

สัมมนา:ประชาสัมพัฯธ์การจัดโครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 11346

08:30-
16:30

ประชุม:ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 4 (Asian Identities 2014)
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15590#114

08:30-
16:30

นิทรรศการ:"มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย"
ณ หอประชุม @ ลานเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2601661 ต่อ16292

08:30-
12:00

ประชุม:มศว จัดประชุมโต๊ะกลม เรื่อง Liberal Arts Experience
ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15614

08:30-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะสหเวชศาสตร์ สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2556
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2251

08:30-
16:30

พิเศษ:"เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้"
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15452

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
เรื่อง “รู้จักภาษามือ: บริบท การใช้ และงานวิจัย”
โดย อาจารย์ ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 16262

08:30-
16:30

อบรม:อบรมฟรี 20 ชั่วโมง ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร วันที่ 15-16 และ 22-23 มีนาคม 2557
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0868922469

08:30-
17:00

บรรยาย:"ศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : นวการลากและระบาย"
ห้อง 401 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 022612096

08:30-
15:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Methods of Teaching English Through Drama
ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 16219

08:30-
16:30

อบรม:โครงการทบทวนระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกานปฏิบัติงานฯ คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-180 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
16:30

อบรม:โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : การประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์)
ห้องประชุม 19 - 903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
12:00

ประชุม:โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
ณ ห้อง 19-401, 19-403 ชั้น 4, 19-502, 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:30-
11:30

ประชุม:โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
ห้อง 14-204 และ 14-305 อาคารเรียนรวม
 021691004

08:30-
13:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 27307

08:30-
16:30

สัมมนา:สัมมนาวิชาการนานาชาติ "University Engagemant"
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15547

08:30-
16:00

สัมมนา:จักรวาล–เวิ้งว้าง–ไม่ว่างเปล่า

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 16292

08:30-
13:00

อบรม:"โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556"
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18417

08:30-
12:00

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์”
ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18416

08:30-
16:30

นิทรรศการ:นิทรรศการ Open house มศว
ณ โถ่งชั้นหนึ่ง อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 022584196

08:30-
16:30

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการทดสอบมาตรฐานดนตรี การปฏิบัติการดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 15087

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:30

เสวนา:สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เชิญร่วมงานวันสถาปนา
ห้อง ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล
 15017

08:30-
16:30

บรรยาย:กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
o วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
o การบรรยายพิเศษจากท่านอธิการบดี
o รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ การพบปะบุคลากรใหม่
o การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
o และการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง

กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย จัด ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประกอบไปด้วย
o การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร
o กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
o การให้ความรู้เรื่อง “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก
 15934

08:30-
16:30

อบรม:นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1) เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
ห้อง 19-501,19-502,19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และวัดอุทัยธาราม กรุงเทพฯ
 18408

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว”
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว
 18408

08:30-
17:00

พิเศษ:โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 12094

08:30-
13:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ ๓๙ ปี
ณ บริเวณชั้น ๗ และห้องเอนกประสงค์ ๘๑๐๒-๓ ชั้น ๘ สำนักหอสมุดกลาง
 1-5382

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
15:30

บรรยาย:บรรยายวิชาการ
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15048

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดค่ายแอนิเมชั่นปั้นเรื่อง
ห้องวินิจฉัยศักยภาพ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2602601

08:30-
04:30

สัมมนา:Seminar in metals for green jewelry
19th floor Professor Dr.Saroj Buasri Building
 0877099535

08:30-
11:00

MOU:โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา:ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมศูนย์ดนตรีและการแสดง อโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
 15674

08:30-
16:30

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนประกอบของร่างกายโดยใช้เครื่อง DEXA (Dual energy x-ray absorptionmetry)
ห้องมติธรรม อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
 22512

08:30-
12:30

อบรม:ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2556
ห้อง 19-501, 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18416

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการ "เสริมพลังการอ่านสร้างศักยภาพลูกรัก"
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2602601

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2602601

08:30-
16:30

พิเศษ:งาน"วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์"
ณ อาคาร 2 ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 16292

08:30-
16:30

สัมมนา:งานสัมนนาวิชาการนานาชาติ Social Impact After SE Approach
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 0818741500

08:30-
16:30

อบรม:Free 20 hrs Thai Language Courses Sat 15th and Sat 22nd March 7 hrs (08.30 a.m.-4.30 p.m.)
Sun 16th and Sun 23rd March 3 hrs (09.00-12.00 a.m.)

At the Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities
 0868922469

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2556
ห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว. และห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 022584000

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง 4-9 ปี
ห้องวินิจฉัยศักยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2596173

08:30-
13:30

พิเศษ:โครงการการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม”
ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์
 18416

08:30-
16:30

อบรม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์)
ห้อง 19-701 ชั้น 7 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18436

08:30-
18:00

นิทรรศการ:นิทรรศการแสดงผลงาน THESIS ของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2557

ณ ชั้น 4, 9 และ 10 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ห้อง Convention Hall ชัั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ จ.นครนายก
 0817581222

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-6495000

08:30-
16:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดงานรดน้ำขอพรฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
ณ คณะพลศึกษา อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 22520

08:30-
16:00

อบรม:โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18438

08:30-
16:30

นิทรรศการ:ฝ่ายวิชาการ มศว ขอเชิญร่วมงาน SWU Open House
บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 022584196

08:30-
12:00

อบรม:"โครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556"
ห้อง 19-501,19-502,19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000 ต่อ 18416

08:30-
13:00

บรรยาย:บรรยายความรู้แก่ศิษย์เก่า ในหัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสร้างสุข สนุกกับการทำงาน"
ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-2609546

08:30-
16:30

ประชุม:โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
13:00

บรรยาย:โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เรื่อง ถอดรหัสการออกเสียงภาษาอังกฤษ ด้วยสระภาษาไทย
ห้องประชุมชั้น 19 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15357

08:30-
16:30

ประชุม:คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15590

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 16219

08:30-
16:30

อบรม:"โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์"
ห้อง 19-1802 อาคาร 19 และห้อง 1101 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 18408

08:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1802 อาคาร 19 และห้อง 1101 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 18408

08:30-
14:30

กีฬา:คณะพลศึกษา จัดการแข่งขันเทนนิสในระดับอุดมศึกษา
"The 1st SWU Tennis Relationship 2014"
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

08:30-
16:30

อบรม:โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0 2204 2528

08:30-
16:30

นิทรรศการ:งานนิทรรศการ the porous border (ดิ พัวรัส โบเดอร์)
ณ จัดที่ห้องจัดนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 15651

08:30-
13:00

พิเศษ:"ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ วัดพราหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 1-5067

08:30-
16:30

อบรม:โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ภาควิชาภาษาตะวันตก อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 16219

08:30-
16:30

อบรม:การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม 3D Animation
(การขั้น Model 3 มิติ ชนิดของ Model Polygon, NURB, SUB-D, การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ Hyper shade,การจัดแสงเบื้องต้น การตั้งค่า Render และการนำ File ภาพ 3 มิติไปใช้)
ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
 15405

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
21:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
15:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1674

08:30-
09:00

อบรม:ลงทะเบียน
ณ อาคารหอสมุดกลาง ห้องประชุม 8101 ชั้น 8
 026640013

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่าย Born to be Pharmacist ครั้งที่ 12
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 0818421899

08:30-
12:30

บรรยาย:โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยคุณภาพจากต่างประเทศ
ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร
 15812

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
15:45

สัมมนา:มองการอุดมศึกษาไทยในบริบทอาเซียน
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15640-2

08:30-
16:30

สัมมนา:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ASEM-ILL(RN2)
ห้องประชุมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15550

08:30-
16:30

สัมมนา:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ASEM-ILL(RN2)
ห้องประชุมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15550

08:30-
12:00

อบรม:ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง"
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000

08:30-
12:30

บรรยาย:คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย"
ห้อง
 02-6495000

08:30-
16:30

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทฤษฎีดนตรีและขลุ่ยรีคอร์เดอร์
ณ ห้องประชุมชั้น 14 (16-1405) ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่าย Born to be Pharmacist ครั้งที่12
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 0818421899

08:30-
15:00

สัมมนา:ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักศึกษาไทย"
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 15644

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 16219

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 080-609852

08:30-
16:30

อบรม:การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม 3D Animation
(การ Set Char actor,การทำ Animation Walk Cycle)
ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
 15405

08:30-
13:00

อบรม:“เขียนโครงการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย QA”
ห้อง 11-201 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 02-2584116ต่อ115

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ (ระยะที่ 2 - 3)
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000 ต่อ 18435

08:30-
13:00

ประชุม:การประชุมโต๊ะกลม "มศว กับ Liberal Art"
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15674

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2555
ห้องประชุม 19-601 ชั้น 6 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18407

08:30-
13:00

พิเศษ:ทดสอบพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก (Pretest)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
 037395383

08:30-
12:00

ประชุม:โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22005

08:30-
15:30

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-6495000

08:30-
15:30

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-6495000

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15073

08:30-
16:00

บรรยาย:อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 026495376

08:30-
12:00

บรรยาย:ประกวดคัดลายมือ
ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292

08:30-
12:15

อบรม:สัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก หัวข้อ คิด - เขียน - สร้างสรรค์ โดยวิทยากร ศุ บุญเลี้ยง
ห้องประชุม 8101 (หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ) ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0910103249

08:30-
14:30

อบรม:“วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬา วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ : เส้นทางสู่โอลิมปิกเกมส์ 2016 ริโอ เดอ จาเนโร บราซิล
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 22504

08:30-
13:00

พิเศษ:อาคารชุดศุภาลัยทำการซ้อมอพยพหนีไฟ(16/11/56)
อาคารชุดศุภาลัย
 15200

08:30-
16:30

นิทรรศการ:"เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้"
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15452

08:30-
15:40

พิเศษ:มศว จัดงานวันเด็กนานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม ๒๕๕๕
ณ ลานอโศกมนตรี มศว ประสานมิตร และ ณ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง มศว องครักษ์

08:30-
16:30

พิเศษ:ใช้สิทธิ์หนึ่งเสียง ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
โถงใต้อาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 ภายใน 8416

08:30-
15:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่น หนูน้อยตามรอยอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022602601

08:30-
-

พิเศษ:โครงการพัฒนาศักยภาพสู่องค์การเรียนรู้
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่นหนูน้อยตามรอยอัจฉริยะ
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ อาคาร 8 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2602601

08:30-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ หลักสูตร การสร้างเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 1/55
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร
 5934

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

ประชุม:ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม! การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5600

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรม: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารองค์กร
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5600

08:30-
-

เสวนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์และเครือข่าย เนื่องใน วันครูศิลปะ


ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี
ห้องประชุม 19-501 โถงล่างอาคาร 19 และ บริเวณริมคลองแสนแสบข้างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8416

08:30-
17:00

พิเศษ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับวิทยาลัยนัตกรรมสื่อสารสังคม ลงพื้นที่เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
 5651

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (Biosafety in Biological Laboratory)
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 1522

08:30-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ : จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8435

08:30-
13:00

อบรม:โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000

08:30-
19:00

อบรม:โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)
ณ ห้องเรียน 701 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 5600

08:30-
16:30

อบรม:อบรมหลักสูตร "ทักษะการสื่อสารของหัวหน้างาน"
โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ กรุงเทพฯ
 022041000

08:30-
16:30

อบรม:เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:30-
16:00

นิทรรศการ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย "มศว ศรีสง่าแก่มหานคร"
ณ ห้องนิทรรศการ g๒๓ ชั้น ๒ อาคารนวัตกรรม:ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 ๕๖๕๑

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2554
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15067

08:30-
16:00

อบรม:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว จัดโครงการ อบรมครูประวัติศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์
 5566

08:30-
16:30

อบรม:โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว สถานที่พักโรงแรมทิพปุระ จ.สระแก้ว
 5934

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และนิสิต สมัครเข้าร่วม โครงการ ชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพการทำงานและการศึกษา(SWUQA Share and Learn Sessions)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15600

08:30-
16:00

อบรม:โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Autoflight
ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ 302 สำนักคอมพิวเตอร์
 026640013

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร
 1-5600

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
 1-5600

08:30-
12:00

ประชุม:กองบริการการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5617

08:30-
13:00

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8407

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:00

ประชุม:"Information Security Management” เพื่อจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5067

08:30-
16:30

อบรม:ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ตัวอย่าง มคอ. 2-7
ห้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8417

08:30-
16:30

อบรม:โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (รุ่นที่ 2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ จ.นครนายก
 5344

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา/บรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

08:30-
07:00

กีฬา:ร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กองทัพนักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 (ศรีนครินทรเกมส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 8416

08:30-
20:00

ประชุม:3rd Fine Arts International Conference
Imperial Queens Park Hotel
 08140242

08:30-
16:30

พิเศษ:กายภาพบำบัดเคลื่อนที่
จ.นครนายก
 2251-4

08:30-
15:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่น นักคิดรุ่นเยาว์ สำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี
โครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1
 02-2602601

08:30-
13:00

ประชุม:ขอเชิญเข้าฟังการอภิปรายเรื่อง มองอดีต ปัจจุบัน อนาคตของจิตวิทยา ใน "มุมมองของนักวิจิตวิทยาดีเด่น"
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพฯ
 7600

08:30-
16:30

สัมมนา:เรื่องการจัดการน้ำทิ้งจากชุมชนเพื่อความยั่งยืน
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 0843550190

08:30-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8436

08:30-
13:00

พิเศษ:เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป

ทุกส่วนราชการ/ส่วนงานภายใน มศว
 5638

08:30-
16:45

อบรม:“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพิจารณาชีวสมมูลและความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ”

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

08:30-
16:45

อบรม:“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพิจารณาชีวสมมูลและความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ”

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 037-395-094

08:30-
16:30

พิเศษ:การรับตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ห้องประชุม 9B และ 9C ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5072

08:30-
16:00

พิเศษ:กิจกรรมสำหรับครอบครัว Brain Activation เพิ่มพลังสมองยิ่งกว่าสองเท่า
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
 022602601

08:30-
16:00

อบรม:อบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติฯและแปลผลข้อมูลวิจัย รุ่นที่14
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7600

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา
ณ ห้องประชุม 16-1405 และ 16-1505 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิต
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่


ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5344

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่ายแอนิเมชั่น ปั้นเรื่อง : นิทาน งานปั้น แอนิเมชั่น แสนสนุก

โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
 02-2602601

08:30-
16:30

นิทรรศการ:สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8416

08:30-
16:30

พิเศษ:การประชุมสภาคนพิเศษแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ก้าวไปด้วยกัน
วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
 022596173

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดโครงการ "แสดงความยินดี พี่รับปริญญา" ประจำปีการศึกษา 2553
ห้อง 501 502 503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8416

08:30-
16:30

พิเศษ:กองกิจการนิสิต มศว ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 20
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 5356

08:30-
16:30

พิเศษ:กองกิจการนิสิต มศว ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 20
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 5356

08:30-
16:30

อบรม:ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ และการทำวิจัยทางการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 222

08:30-
12:00

อบรม:หลักการออกแบบโรงงานในอุตสาหกรรมเคมี
ห้อง วศ.64 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 2069

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นเพื่องานวิจัย(Principles and spray drying techniques for research)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 1679

08:30-
16:30

อบรม:โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ห้อง 11-201 อาคารคณะสังคมศาสตร์

08:30-
16:30

อบรม:สัมมนาวิชาการ เรื่อง "World Englishes, Language Pedagogy and Effective Communication"
ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
 1-5600

08:30-
-

พิเศษ:ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2555
คณะสหเวชศาสตร์
 2251-3

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ครั้งที่ 5
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง และ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 026495000 ต่อ 2516

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี”
บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6206

08:30-
16:00

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "สหัสวรรษใหม่แห่งการท่องเที่ยวไทย:ทางเลือก..บนทางรอด"
ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

08:30-
16:30

อบรม:-ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์เพื่อให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน

-แนวทางศิลปกรรมกับงานวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

-เทคนิคการเขียนงานวิจัย โดย Professor Dr.Cynthia


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
16:30

อบรม:-เทคนิคการเขียนงานวิจัย โดย Professor Dr.Cynthia

-การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย โดยProfessor Dr.Cynthia


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
12:00

สัมมนา:การสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.2553
ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

08:30-
16:30

นิทรรศการ:โครงการนิทรรศการศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารประสานมิตร ชั้น 1
 5625

08:30-
16:30

เสวนา:โครงการเสวนาชำระประวัติศาสตร์ : การยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย “ศรีนครินทรวิโรฒ” ครั้งที่ ๒
ห้องวิชนิทรรศน์ อาคารประสานมิตร
 5625

08:30-
16:30

เสวนา:วันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 5301

08:30-
17:00

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเครื่องแต่งกายไทยโบราณ : กลุ่มสตรีไทย 4 ภาค
ณ ลานปะติมากรรมหลอดสี ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:00

ประชุม:“สหัสวรรษใหม่แห่งการท่องเที่ยวไทย : ทางเลือก...บนทางรอด”
ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท
 02-2042165

08:30-
16:15

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 19 20 และ 28 กรกฏาคม 2553


มศว ประสานมิตร 16-302 และมศว มศว องครักษ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 5048,1126

08:30-
16:30

อบรม:Electronic Presentation
using Captivate
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

08:30-
13:00

บรรยาย:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ
ณ ห้องประชุม 16-1505 ชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

พิเศษ:ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2553
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 16
 5067

08:30-
13:00

อบรม:8.30 - 13.00 "สัญญาเช่า (Leasing)"
หอประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 026640013

08:30-
16:30

อบรม:"เทคนิคการวิจัยขั้นสูงสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ"
ห้องประชุมใหญ่ชั้น1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 087-326-77

08:30-
16:30

อบรม:การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญเลียนแบบยาใหม่
ณ ห้อง 307 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 0373950945

08:30-
17:00

บรรยาย:ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและสนทนากลุ่ม เรื่อง “สถานการณ์และทิศทางพลังงานไทย”

ณ โรงแรมมณเฑียร
 022595511

08:30-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และการเข้ากองทุประกันสังคม
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5638

08:30-
16:30

อบรม:-ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัย โดย Professor Dr.Cynthia

-การปรับปรุงหัวข้อ โดย Professor Dr.Cynthia


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:30

กีฬา:คณะพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 29
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 2520

08:30-
16:30

กีฬา:คณะพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 29
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 2520

08:30-
15:00

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ รวมศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ด้วยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแก้ว ”
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 202 มศว ประสานมิตร
 0868942626

08:30-
15:30

พิเศษ:ขอเชิญร่วมโครงการ "มาร่วมหัวเราะเพาะสุขร่วมกับบัณฑิต(2)"
ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 202 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5438

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5927

08:30-
16:30

อบรม:โครงการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียมและการติดตั้งจานดาวเทียมแบบ DUO
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 02649500 ต่อ2041

08:30-
16:30

อบรม:โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา นิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมนิสิต นักศึกษา อย่างมีคุณภาพ”
ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5600

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านค้าอาหารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 8304

08:30-
12:00

ประชุม:ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 19-501 19-502และ 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 19-501, 19-502, 19-503
 8416

08:30-
20:00

ประชุม:3rd Fine Arts International Conference
Imperial Queens Park Hotel
 0814024242

08:30-
16:30

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2554)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-2600123

08:30-
15:30

พิเศษ:ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาการใช้เหตุผล
ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 0897761272

08:30-
15:45

พิเศษ:ค่ายเสริมพลังการเรียนรู้ด้วย EQ และ SQ
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2554
อาคาร 8 ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022596173

08:30-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ "การเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ"
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5344

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015"
ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร
 5640

08:30-
16:45

สัมมนา:โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015"
ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร
 5640

08:30-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 19"
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5356

08:30-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการอบรมครูคณิตศาสตร์ และครูเคมี ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐบาล ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501
 8435

08:30-
13:00

อบรม:อบรมเรื่อง "Smart Grid"
หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 0849248555

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งวันอบรมการจัดทำวารสาร โปรแกรม Adobe Illustrator CS
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ชั้น 6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022597166

08:30-
15:30

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
คณะสหเวชศาสตร์ มศว
 ๐๒-๖๖๔๑๐๐๐ ต่อ ๒๒๕๓

08:30-
16:30

ประชุม:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์
หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ
 5547

08:30-
17:00

พิเศษ:งานสงกรานต์ไทยน้ำใจ มศว
มศว องครักษ์

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิต ชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501,502
 0854469212

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:การใช้ระบบ ATutor ในการทดสอบออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5363

08:30-
16:30

อบรม:การใช้ระบบ ATutor ในการทดสอบออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5363

08:30-
17:00

อบรม:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการสัมมนาแนวทางจัดทำ E-SOC เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำ E-SOC
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวิทส์
 5547

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ในระดับอุดมศึกษา
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว
 5324

08:30-
13:30

อบรม:ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาเรื่อง “วรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่”
ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08:30-
16:30

พิเศษ:การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2552
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 16
 5067

08:30-
16:30

พิเศษ:การรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ห้องประชุม 9B ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
 5600

08:30-
16:00

อบรม:เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในระดับอุดมศึกษา วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-201 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์ภาษา มศว ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Russia and Its Contribution to the World Culture วันที่ 16 ธ.ค. 52 ห้อง 8101 หอสมุดกลาง
ห้อง 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 6310

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค Cyber ด้วยสมรรถนะการสอนแบบ e-Learning
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:30

อบรม:โครงการ “การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค Cyber ด้วยสมรรถนะการสอนแบบ e-Learning (ต่อ)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:30

อบรม:ภาควิชาภาษาศาสตร์ เปิดอบรมโครงการเทคนิคการสอนสื่อชุด Projects: Play & Learn ป.1 และ ป.4
ห้อง 222 และ ห้อง 242 คณะมนุษยศาสตร์
 6262

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชกินแมลงจากป่าสู่ไม้ประดับเศรษฐกิจไทย

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) ถ. พหลโยธิน ลำลูกกา, ปทุมธานี
 0868942626

08:30-
16:30

อบรม:โครงการ 3D Construction Design
ตึก16 คณะสิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5118

08:30-
12:00

อบรม:โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดพรรณไม้ในสวนแก้ว สวนถาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน”
ห้อง 6-201 ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022603275

08:30-
16:30

นิทรรศการ:มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6269

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
ณ ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600,5996

08:30-
16:30

อบรม:ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทำงานอย่าง Happy Learning
ณ ห้องประชุมแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 5600,5996

08:30-
16:00

อบรม:การระดมแนวคิดสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานแนะแนวให้คำปรึกษา
ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธืการบดี มศว

08:30-
16:30

นิทรรศการ:มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี

ณ โถงกลางด้านทิศตะวันตก อาคารประสานมิตร
 5651

08:30-
13:00

อบรม:มศว จัดโครงการอบรมหลักสูตร "เป็นผู้นำอย่างไร...ให้มีผู้ตาม"
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5638

08:30-
16:30

อบรม:สัมมนาทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ เรื่อง “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : วิกฤตและโอกาสต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ”
ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ
 0891873428

08:30-
16:30

พิเศษ:เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและสรรหาสมาชิกสภานิสิต
โถงอาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0837060258

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654

08:30-
16:30

อบรม:-ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย Professor Dr.Cynthia

-การเตรียมการนำเสนอผลงาน โดย Professor Dr.Cynthia

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักหอสมุดกลาง มศว
 0824550852

08:30-
15:00

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ รวมศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ด้วยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแก้ว
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 202 มศว ประสานมิตร
 0868942626

08:30-
-

ประชุม:โครงการ QA_สัญจร ระยะที่ 2 สำหรับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2553
ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ อาคาร 18
 5600

08:30-
-

ประชุม:โครงการ QA_สัญจร ระยะที่ 2 สำหรับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2553

ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ อาคาร 18
 5600

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654

08:30-
16:30

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม ดนตรีรักษ์โลก ครั้งที่ 3
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
10:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วัดสว่างอารมณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2520,2511

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ”
ณ ห้องฝึกอบรมสำนักสื่อฯ ชั้น 4 (14-404) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-5130

08:30-
15:30

สัมมนา:โครงการสนับสนุนเพื่อการปรับตัวของผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมยาตามเกณฑ์ GMP
ณ ห้อง Convention ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
 0897778627

08:30-
16:30

ประชุม:เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553"
ณ ห้องประชุมทางไกล (16-410) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2551

ณ ห้อง 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ อาคาร 14 ชั้น 3 ห้องสัมมนา
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 5600

08:30-
11:30

บรรยาย:เรื่อง ชีวิตเบิกบาน การงาน การเรียน เป็นสุข
ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 0849025270

08:30-
16:30

อบรม:โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง
7th SWU Sport Physical Therapy Workshop : Management for neck pain
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 2251-3

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 401 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
 5600

08:30-
16:00

อบรม:การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร


ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5639

08:30-
16:00

อบรม:การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร


ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5639

08:30-
16:30

ประชุม:เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553"
ณ ห้องเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

ประชุม:เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553"
ณ ห้องเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาด้วยไอซีที
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 2 : การจัดการความรู้ในองค์กรด้วยระบบ KIDs-D
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 6202 อาคาร 6
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 11-308 คณะสังคมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5600

08:30-
16:30

สัมมนา:"ออกกำลังกายเพื่อการบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ"
ห้องประชุมศ.ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
 0817739912

08:30-
16:00

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่1/2552 สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
 5025

08:30-
12:00

อบรม:โครงการวันแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2553
ห้อง 19-501,502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8416,8435

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-403 อาคาร 19
 8005,8435

08:30-
16:00

ประชุม:เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและนำไปสู่การพิจารณาร่างหลักสูตรสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ณ ห้องเอกฉันท์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 1

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501,502
 085-446-9212

08:30-
15:30

พิเศษ:วันแรกพบ สำหรับนิสิตใหม่คณะพลศึกษา
ณ บริเวณอาคารคณะพลศึกษา (โรงยิม) ประสานมิตร
 0892026773

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 1

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501,502
 085-446-9212

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิต ชั้นปีที่ 1
085-446-9212
 085-446-9212

08:30-
16:30

สัมมนา:ฝ่ายวางแผนและพัฒนาและกรรมการสภาเร่งแปลงแผนยุทธศาสตร์หลัก 15 ปีสู่การปฏิบัติ
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพ
 022584114

08:30-
13:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม 5 ส
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

08:30-
16:30

ประชุม:สร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ
ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 8
 5638

08:30-
15:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว ครั้งที่ 2 ตอน "หนูน้อยพิทักษ์โลก"
อาคาร 8 ชั้น 1
 5632

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการสึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 (หลักสูตรที่ 3 ของ สกอ.) รอบ2
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5600

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SOT2)
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 2
(สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย)
ห้องการ์เดน 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 5600

08:30-
16:00

พิเศษ:สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์
บริเวณโถงให้บริการคอมพิวเตอร์ สำกนักคอมพิวเตอร์ (ประสานมิตร : ชั้น 3 อาคาร 16 และองครักษ์ : ชั้น 3 อาคารเรียนรวม)
 5072

08:30-
16:30

ประชุม:พัฒนาตัวชี้วัดและคู่มือการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิตหลักสูตร 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรมคันทารี่ อยุธยา
 8005

08:30-
16:30

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ”
ณ โรงแรมอลิสตัน สุขุมวิท 24
 2041000

08:30-
15:30

อบรม:ค่ายเด็กเก่งสมองไว ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022596173

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่ดี (SOT2 Faculty Mentor)
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการวิจัย - สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการวิจัย - สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน


ณ ห้อง 1406 ชั้น14 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
10:30

สัมมนา:คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการจัดการโครงการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 5) เรื่อง “การแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้สื่อ E – learning ประกอบการสอน”
ณ ห้องสโมสรคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

08:30-
16:30

พิเศษ:ประชุมวิชาการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5072

08:30-
16:30

นิทรรศการ:“มศว 60 ปี : IT วิชาการ” ในประเด็นเรื่อง “ไอซีทีเพื่อการศึกษาชุมชน”
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
 5407

08:30-
16:30

อบรม:อบรมบุคลากรทางด้านการศึกษาการออกแบบแฟชั่น

ห้อง WORK SHOP สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์
 5087 ต่อ 107,119,124

08:30-
16:30

อบรม:โครงการฝึกอบรมนิสิต นักศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:00

บรรยาย:การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ โดย อ.นุกูล ปัญญาดี
อาคารประสานมิตร
 5797

08:30-
12:00

บรรยาย:การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ โดย อ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
อาคารประสานมิตร
 5797

08:30-
16:30

ภาพยนตร์:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาและจัดฉายภาพยนตร์
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:00

สัมมนา:"ออกกำลังกายเพื่อการบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ"
ห้องประชุมศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0817739912

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาบริการวิชาการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน”
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5548

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 502 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงพยาบาลชลประทานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ชั้น 6 ตึก 80 ปี โรงพยาบาลชลประทานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้องประชุมสภา 1
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2551
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ คณะสหเวชศาสตร์
 5600

08:30-
17:00

อบรม:โครงการอบรมบุคลากรทางด้านออกแบบต้นแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม
เริ่มอบรมวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552

ณ ชั้น12 ห้อง Work Shop 1204
 5087 ต่อ 107,119,124

08:30-
16:00

อบรม:การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร


ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5639

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2551
ณ อาคารวิจัย ห้อง 2B
 5600

08:30-
16:00

อบรม:"การอนุรักษ์พลังงาน ด้านการจัดการพลังงานในอาคารสำนักงาน รุ่นที่ 3 "
ห้องประชุม 2AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
 6328

08:30-
13:30

สัมมนา:สัมมนาสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพและส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8436

08:30-
12:00

อบรม:เปลี่ยนแปลงกำหนดการฟังบรรยายแนวใหม่ "ชีวิตเบิกบาน การงาน การเรียน เป็นสุข"
ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 0849025270

08:30-
13:30

พิเศษ:รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ผู้ที่ซื้อคู่มือฯไว้แล้ว)
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 022609986

08:30-
16:30

อบรม:ค่ายเด็กเก่งสมองไว
อาคาร 8 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022602601

08:30-
17:00

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับริษัทนานมี (กรุ๊ป)จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ ปี 2551
ณ อาคารนานมี สาทรเหนือ กรุงเทพฯ
 5087

08:30-
16:30

อบรม:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์
 02-260-1770 ต่อ 6206

08:30-
16:30

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "วัฒนธรรมร่วมดนตรีลุ่มน้ำโขง..ขนบปี่พาทย์ในประเทศไทย กัมพูชา และลาว
ห้องประชุม 16-1405 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5108

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สิทธิบัตรในงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและศิลปะประยุกต์
โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรี
 0814425497

08:30-
16:30

อบรม:1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบกระตือรือร้น
2. สื่อและกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์ (critical thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ห้อง 6 - 201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

พิเศษ:"มหกรรมภาษและวัฒนธรรมเอเชีย"
หอประชุมใหญ่และลานเทา-แดง
 6275

08:30-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน"มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย"
ณ หอประชุมใหญ่ และลานเทาแดง
 022601661

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแนวปฏิบัติในการพัฒนางานสร้างสรรค์
โรงแรมอมารีเอเทรียม กรุงเทพฯ
 5154

08:30-
17:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญร่วมชมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
ณ วัดธาตุทอง
 5087

08:30-
16:00

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการ " Painting by DAAR #2"
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5087#105

08:30-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 มกราคม 2552
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 026495000

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญประชาคม มศว เข้าร่วมอบรมผู้ประกาศเสียงตามสาย รายการ Swu Wave
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 1 อาคารหอประชุม
 5666

08:30-
16:00

ประชุม:ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ International Medical Summit
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมฯ
 4223

08:30-
16:30

อบรม:คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมเรื่อง "ภาวะโลกร้อนกับวิกฤตการณ์น้ำในอนาคต"
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5507

08:30-
16:00

อบรม:รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบกระตือรือร้น
ณ ห้อง6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:30-
16:30

เทิดพระเกียรติฯ:นิทรรศการ เรื่อง พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านศิลปวัฒนธรม
ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
 5351

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์(ระยะที่2) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดสัมมนาความรู้ทางการเกษตร
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 022042709

08:30-
16:00

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการภาพจิตรกรรมไทย "ภาพเก่า...เล่าใหม่"
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 5154

08:30-
16:30

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาดนตรีเอเชีย
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 5087

08:30-
16:30

อบรม:การพัฒนากระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์
ณ ห้อง6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:30-
16:00

บรรยาย:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี


ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการร่วมยินดีพี่ รับปริญญา
ณ โถงชั้นล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8416

08:30-
16:30

บรรยาย:สังคมศาสตร์เจาะตลาดเตรียมทบัณฑิตสู่ตลาดงาน
ช่วงเช้าห้องประชุมชั้น 3 บ่ายห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 5566

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
 5154

08:30-
16:00

ประชุม:ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 16 ชั้น 4
 5072

08:30-
16:30

เทิดพระเกียรติฯ:ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวา มหาราช”
ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6292

08:30-
16:30

อบรม:โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Executive Drafting ให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6219

08:30-
15:30

อบรม:ค่ายเด็กเก่งสมองไว สำหรับเด็กอายุ 7 - 10 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022596173

08:30-
15:30

อบรม:“ค่ายเด็กเก่งสมองไว” ครั้งที่ 3 สำหรับน้องๆ อายุ 7 – 10 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022602601

08:30-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ ศ. ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารสมเด็จพระเทพฯ (สำนักหอสมุดกลาง) และอาคารหอสมุด มศว องครักษ์
 5386, 5379

08:30-
16:30

ประชุม:การจัดเก็บสื่อในระบบคิดดีเพื่อชุมชน กลุ่มที่ 1
ห้อง 16-310 ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ”
ณ โรงแรมอลิสตัน สุขุมวิท 24
 2041000

08:30-
-

บรรยาย:การชำหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 022589589

08:30-
16:30

ประชุม:การจัดเก็บสื่อในระบบคิดดีเพื่อชุมชน กลุ่มที่ 2
ห้อง 16-310 ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

08:30-
16:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2
วันจันทร์ 28 - วันอังคาร 29 เมษายน 2551

0-2649-5000 ต่อ 7600 , 7647
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7647

08:30-
12:00

บรรยาย:จัดการตู้เก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร
ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5076

08:30-
16:30

อบรม:อบรม "การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ห้อง 306 คณะเภสัขศาสตร์ มศว องครักษ์
 5600

08:30-
16:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน อาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์


ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 5617

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2"

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง การสอบวัดดความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Knowledge Test : TKT)
ห้องประชุม 222 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

08:30-
17:00

อบรม:โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าแคดดี้

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2550

08:30-
15:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 7
เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์”

ห้องประชุมศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

08:30-
09:00

พิเศษ:ลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีเปิดระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HURIS
บริเวณด้านหน้าห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5072

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "วิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)"
ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 02-664-1000

08:30-
16:00

สัมมนา:- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางดนตรีกับเทคโนโลยีช่วยการศึกษาดนตรีได้อย่างไร”
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ : คุณโสฬส ปุณกะบุตร
- การอภิปรายหัวข้อ “การบูรณาการ
งานดนตรีสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่”
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ : คุณนิติพงษ์ ห่อนาค
- การใช้โปรแกรมประยุกต์Sibelius
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ : คุณมานิตย์ บูชาชนก

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2595511

08:30-
16:00

สัมมนา:- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การกำหนดค่า Driver Sound Card, Interface Card
การต่อเชื่อมระบบ MIDI
- โปรแกรม Logic Audio Platinum ,หน้าต่าง Arrange แผงควบคุม Transport การกำหนดค่าต่าง ๆ ในแทร็ค หน้าต่าง Arrange
- ทดลองปฏิบัติการด้วยตนเอง

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2595511

08:30-
16:00

สัมมนา:- การอภิปรายร่วมในหัวข้อ “การสร้างผลงานดนตรีด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน”
โดยศิลปิน รับเชิญ/Producer/Sound Engineer
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การกำหนดค่า Driver Sound Card, Interface Card
- การต่อเชื่อมระบบ MIDI กับอุปกรณ์ดนตรีชนิดต่างๆ

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2595511

08:30-
16:30

ประชุม:คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)


ณ ห้องประชุม 252 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์
 6204,6282

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
หอประชุมใหญ่
 5600

08:30-
16:30

อบรม:การประเมินคุณภาพการศึกษา
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 14 ห้อง 1421
 5600

08:30-
17:00

สัมมนา:ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์ในการผลิตพืชกินแมลงเชิงการค้าที่ยั่งยืน
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
 0868942626

08:30-
15:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

เสวนา:เส้นทางสู่การเป็นนักแปลอิสระ
ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 6219

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว คณะสหเวชศาสตร์ มศว จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง The 4th SWU Sport Physical Therapy Workshop: Head Shoulder Arm Region
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 026495447

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบวัดความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Knowledge Test :TKT)
ณ ห้องประชุม 222
 6206,6204

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบวัดความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Knowledge Test :TKT)
ณ ห้องประชุม 222
 081 - 633 - 3531

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่
มศว องครักษ์
 0-2258-9105

08:30-
17:30

เสวนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการครั้งที่ 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

08:30-
16:00

อบรม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร"
ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ
 5639

08:30-
15:30

บรรยาย:“COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING & ITS APPLICATION & USING TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: TERTIARY LEVEL”

ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 02-2603934

08:30-
18:00

สัมมนา:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี
 8418

08:30-
16:00

ประชุม:การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บ มศว ประจำปีการศึกษา 2551 SWU Webmaster 2008

ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคาร 16 ชั้น 4
 5022

08:30-
09:00

ประชุม:คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการประเมิน
(ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย)

ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

08:30-
16:00

ประชุม:สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่อง"ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยังยืน"
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ห้องเพทาย ชั้น 14
 5304

08:30-
16:30

สัมมนา:ศูนย์ภาษาเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ รหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2551
ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 6310,6311

08:30-
16:30

สัมมนา:สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบทัศนศิลป์)
โรงแรม Bangkok Boutique Hotel ถนนอโศกมนตรี
 5118

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการ "นวัตกรรมฯแรกพบ" ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30 - 16.30 น.
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 5301,5309

08:30-
16:00

อบรม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการสอนสำหรับเด็กในชั้นเรียนที่มีการเรียนรวม"
ณ ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5639

08:30-
16:00

อบรม:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินคุณค่าเอกสารเอกสารจดหมายเหตุเพื่อส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มศว
อาคารประสานมิตร มศว
 5797

08:30-
16:30

สัมมนา:moving FORW>>RD
นิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการครั้งที่ 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087, 5163

08:30-
-

พิเศษ:พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2549
ณ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5666

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดอบรม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และหมู่บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
 7612

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร
อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022042528

08:30-
16:00

อบรม:คณะสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2550
ณ ห้องเธียเตอร์ ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08:30-
16:00

ประชุม:คณะพลศึกษา จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา:พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2
 5426

08:30-
16:00

ประชุม:เรื่อง"แนวคิดการจัดการเรียนรวม" "กลวิธีการจัดการเรียนรวม" และตัวอย่างการจัดการเรียนรวมในประเทศออสเตรเลีย และอัฟริกาใต้
ณ หอประชุมใหญ่ มศว
 5639

08:30-
21:00

ประชุม:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 4 : การอบรมเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 2551
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5797

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมสารสนเทศเพื่อการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2549
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 หอสมุดกลาง
 0-13686881

08:30-
16:30

อบรม:เลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษาจากวันที่ 19 สิงหาคม 2549 เป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2549
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 013686881

08:30-
16:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ของนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 06-9003896

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5317

08:30-
16:30

บรรยาย:โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Sport Physical Therapy...
ห้องประชุม 8110 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-6495447

08:30-
16:00

ประชุม:ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะพลศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย มศว ในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.50
ห้องประชุมอาคารวิจัยต่อเนื่อง ชั้น 2
 5771

08:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2550
หัวข้อ การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
ห้องประชุม 2AB อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2
 02-2595511

08:30-
11:30

สัมมนา:โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
252 คณะมนุษยศาสตร์
 6246

08:30-
16:00

ประชุม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การเล่นบำบัดกับเด็กออทิสติก"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5639

08:30-
17:30

อบรม:คุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
 5524

08:30-
16:30

สัมมนา:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง"พิพิธภัณฑ์ไทย:แหล่งการเรียนรู้เพื่อ...?"
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
 5651

08:30-
16:30

นิทรรศการ:นิทรรศการ "80 พรรษา ภูมิพลมหาราชา มหาราชผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน" นิทรรศการ "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
ห้องประชุม 222
 6269

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 1
ณ คณะวิทยาศาสตร์
 8436

08:30-
16:30

สัมมนา:การส่งผลงานและนำเสนองานวิจัย ในวาระครบรอบวันสถาปนา ๕๒ ปี (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7643

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นิพนธ์รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 022041691

08:30-
16:30

อบรม:“ก้าวสู่มืออาชีพ : ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”
ห้อง 268 คณะมนุษยศาสตร์

08:30-
14:30

สัมมนา:สัมมนาวิชาการระดับชาติ "พัฒนาศักยภาพนิสิตในท่ามกลางภัยคุกคามทางวัฒนธรรม"
ณ ห้อง Convention AB ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
 5353

08:30-
16:00

อบรม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯจัดโครงการประชุมวิชาการ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5639

08:30-
16:00

สัมมนา:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


ห้องประชุม 222 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

08:30-
16:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
12:30

สัมมนา:การสัมมนา เรื่อง “อนาคตการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐานกับการศึกษาไทย”โครงการสัมมนาของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องสตูดิโอ ชั้น 8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0868258485

08:30-
13:40

สัมมนา:คณะพลศึกษา จัดสัมมนาเรื่องผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสุขศึกษา
ณ ห้อง 14-902 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์

08:30-
00:00

สัมมนา:คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง "Child Center" สำหรับการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์"
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 2020

08:30-
16:30

ประชุม:ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง "Language and Social Development" วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 6268

08:30-
16:00

นิทรรศการ:นิทรรศการศิลปะ
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
14:30

อบรม:ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6292-3

08:30-
15:00

พิเศษ:สัมมนาระดับชาติ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2549
เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา บนฐานรากปรัชญาพอเพียง”
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 0-2664-1000 ต่อ 5301

08:30-
21:00

ศิลปะการแสดง:สัมนาเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์เอเชีย
หอประชุมใหญ่ และอาคารวิจัยการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-2600123

08:30-
16:30

ประชุม:โครงการปลูกฐานวัฒนธรรมครอบครัวไทยในเด็กปฐมวัย
เรื่อง "การบริโภคด้วยปัญญาเพื่อ IQ EQ MQ ของลูก"
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มศว
 02-6641000 ต่อ 5188

08:30-
16:00

อบรม:โครงการ “พัฒนาจิตสมองให้เป็นอัจฉริยะ”
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5438

08:30-
16:00

อบรม:โครงการ ICT สนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งที่ 4
“Workshop การสร้างเว็บรายวิชาในระบบ ATutor1.5.1”
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-316 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 8051

08:30-
16:30

สัมมนา:ประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการจากอุดมการณ์สู่ยุทธศาสตร์ การผลิตครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
ห้อง 10-204 ก,ข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8435

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการ "หนึ่งทศวรรษ...เภสัช มศว"
และกิจกรรม Research Day
ห้องประชุม 306 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 1544

08:30-
10:00

พิเศษ:อธิการบดี มศว เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากแอดมิชชั่นตรงร่วมแก้ปัญหา
ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่

08:30-
16:00

อบรม:อบรมปฏิบัติการ "การสร้างพลังสมองด้วยดนตรี"
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 026641000ต่อ 5562

08:30-
16:00

อบรม:"การพัฒนาหลักสูตรและแนวการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้" (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 02-664-1000 ต่อ 5562

08:30-
16:00

บรรยาย:โครงการ "กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน"
ห้อง 101 อาคารเรียนรวม, หอประชุมใหญ่
 5355

08:30-
16:00

ประชุม:การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
ณ หอประชุม อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 02-664-1000 ต่อ 2253

08:30-
12:30

เสวนา:ร่าง พ.ร.บ. กับอนาคต มศว
หอประชุมใหญ่ (ประสานมิตร) และ ห้อง ศร 204 อาคารเรียนรวม (องครักษ์)
 5435

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสถิติขั้นสูง รุ่นที่ 4
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0813686881

08:30-
15:30

ประชุม:"ลักษณะข้ามชาติ และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม"
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5644

08:30-
16:00

เสวนา:ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง"จิตสำนึกเพื่อการพัฒนาเมือง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี เอกการพัฒนาชุมชนเมือง ภาควิชาสังคมวิทยา
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

08:30-
16:30

สัมมนา:4th International Postgraduate Research Colloquium on “Harnessing Behavioral Science to Promote Quality of Life”
The Research and Continuing Education Hall, Srinakharinwirot University.
 7643

08:30-
12:05

สัมมนา:•การบรรยายหัวข้อเรื่อง “ภาษาศาสตร์ ปริชาน(Cognitive Linguistics)”
โดย ผศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ จากภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•การบรรยาย ทางภาษาศาสตร์ โดย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ มศว.
ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0894586852

08:30-
15:30

พิเศษ:นำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08:30-
15:30

พิเศษ:นำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08:30-
16:30

อบรม:การฝึกอบรมเรื่อง "ประเด็นข้ามวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ (Cross-cultural Issues in Knowledge Management) โดย Dr.David Pauleen จาก Victoria University of Wellington, New Zealand
ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 089-4568301

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
ณ หอประชุม อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 02-664-1000 ต่อ 2253

08:30-
17:00

พิเศษ:พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2549
ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 18 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ณ ฌาปนสถานวัดด่าน ถนนพระราม 3 ซอย 34
 4524

08:30-
16:30

อบรม:อบรมปฏิบัติการสถิติขั้นสูงเพื่องานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2549
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น1(หน้าลิฟท์) หอสมุดกลาง
 0-13686881

08:30-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 10

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7643

08:30-
15:30

สัมมนา:ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การบริหารงานเอกสารและส่งมอบเอกสาร"
ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5651

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานเอกสารและส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุ" (ต่อ)
ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5651

08:30-
16:00

พิเศษ:กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5644

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสถิติขั้นสูง
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 01-3686881

08:30-
16:00

สัมมนา:"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัย"
ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อาคารหอสมุดกลาง
 0811210412

08:30-
16:30

ประชุม:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิยุตคณิต 2550
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8051

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเทคนิคการสอนสื่อชุด Projects: Play&Learn Book1&Book4
คณะมนุษยศาสตร์
 6262

08:30-
16:00

พิเศษ:สรงน้ำพระพุทธรูป
ณ บริเวณโถงบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5067

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย ด้าน Competency และระบบบริหารพนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 022583994

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2549
ห้องฝึกอบรม 102 อาคารหอสมุดกลาง
 013686881

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2549
ห้องฝึกอบรม 102 อาคารหอสมุดกลาง
 013686881

08:30-
11:30

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2547
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาจิตวิทยากับศิษย์เก่าของภาควิชาจิตวิทยา
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 245

08:30-
16:15

อบรม:ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นที่ 3
หลักสูตร 1 สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้อง 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นที่ 3
หลักสูตร 2 สำหรับผู้ติดตั้งดูแลระบบ
ห้อง 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นที่ 3
หลักสูตร 3 สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร 1 หรือ 2 มาแล้ว
ห้อง 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
15:00

อบรม:โครงการ วรรณกรรมทำมือ...ฉันรักแม่
อาคาร 6 ห้อง 635
 6304

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนแบบออนไลน์ด้วยระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นพิเศษ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการ 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5076

08:30-
16:00

สัมมนา:เทคนิคการวิจัยในทางสังคม – พฤติกรรมศาสตร์
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
 09- 699481

08:30-
16:15

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนแบบออนไลน์ ด้วย ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่น 4
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 5 : การสร้างเครื่องมือวิจัยออนไลน์ด้วยระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 6 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS และ Epi Info
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
14:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จะจัดงานทำบูญเลี้ยงพระในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:00

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2546
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5078

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 1: การใช้ระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 2 : การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 3 : การบริหารระบบ ATutor ด้วย Linux และ MySQL
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 1: การใช้ระบบ ATutor สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 2: การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor สำหรับผู้ติดตั้งดูแลระบบ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 3: การปรับแต่งระบบ ATutor ด้วย PHP และ MySQL
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 และ 16-309
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 4: การสร้างเนื้อหาและเครื่องมือวิจัยออนไลน์ด้วย ATutor สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301

08:30-
16:00

สัมมนา:"มนุษยศาสตร์ : ยุทธศาสตร์รัฐกับการพัฒนา"
สัมมนาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ทั่วประเทศ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02 2601770-7, 6202

08:30-
12:00

สัมมนา:สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สื่อสารอย่างไรกับวัยรุ่น"
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5504

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง กรอบแนวคิดและการพัฒนาสำนักงานเสมือน (Virtual Office)โดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส “ PostNuke”
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:การใช้ระบบ ATutor สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor
สำหรับผู้ดูแลระบบ
(System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:การปรับแต่งระบบ ATutor ด้วย PHP และ MySQL สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่าย EG CAMP ครั้งที่ 2
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 2016

08:30-
16:30

กีฬา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 24
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 02-6641000 ต่อ 2016

08:30-
16:00

อบรม:การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การนำความรู้เรื่อง BBL สู่ห้องเรียน"
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท
 5562

08:30-
16:30

สัมมนา:การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เว็บเซอร์วิส” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ แก่บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 8051

08:30-
16:30

อบรม:ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว - กลุ่มนำร่อง
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5076

08:30-
10:00

พิเศษ:กิจกรรมเนื่องในวันสาโรช บัวศรี
- พิธีสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อธิการบดีกล่าวสดุดี)
- พิธีแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการของ คณะศึกษาศาสตร์
-มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อวงการศึกษาและสังคม
-มอบเกียรติบัตรแด่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนแบบออนไลน์ด้วยระบบ Open Source LMS"ATutor" รุ่นที่ 5
หลักสูตร 1: การใช้ระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16

08:30-
16:00

สัมมนา:Symposium on Mathematics Education: Mathematical Problem Solving
Mathematics Department, SWU
 664-1000 Ext 8051

08:30-
17:00

สัมมนา:"เงินทองต้องใส่ใจ"
ตึก 11 ชั้น 2 ห้อง 203-204 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-229-2706

08:30-
09:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินเตรียมการสัมภาษณ์
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยฯ
 5-5671

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตร 3 - การบริหารระบบ ATutor ด้วย Linux และ MySQL สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตร 2 - การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor สำหรับผู้ดูแลระบบ(System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตร 1 - การใช้ระบบ ATutorสำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ภาคบรรยาย : ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ภาคปฏิบัติ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
12:00

ประชุม:การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16
 5-5671

08:40-
12:00

เสวนา:เสวนาโครงการอดีตเพื่ออนาคต เรื่อง วิทยาลัยวิชาการศึกษา : เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5181

08:40-
-

เทิดพระเกียรติฯ:พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
 5651

08:45-
16:30

พิเศษ:SOT2 Moving Forward 2011
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรชบัวศรี
 5048

08:45-
12:00

พิเศษ:งานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
ณ ห้องแปดเหลี่ยม และห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 15610

08:45-
16:15

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:45-
11:00

สัมมนา:ขอเชิญฟังบรรยาย "การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น"
ห้อง 6-201 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:45-
16:30

นิทรรศการ:ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี"
ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

08:45-
13:30

บรรยาย:เรื่อง "การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : กฎเกณฑ์ ปัญหา และข้อพึงสังเกต"
ห้องประชุม 11 - 308 ชั้น 3 คณะสังคมศาตร์
 02-6495000 ต่อ 5500

08:50-
14:30

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน "61 ปี สาธิตปทุมวัน"
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน ๔
 022513934

08:50-
-

พิเศษ:พิธีถวายสักการะเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ณ โถงกลาง อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
15:00

พิเศษ:รับบริจาคโลหิตของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
ณ หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง

09:00-
11:00

บรรยาย:สาธิตการรักษาสุขภาพ และบำบัดโรคด้วยวิธีตีลัญจกรณ์
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร

09:00-
12:00

ประชุม:การประชุมสัมมนาผู้ดูแลเว็บของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการดูแลเว็บ รวมทั้งประเด็นจะร่วมปรึกษาและ รับทราบความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 ประสานมิตร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conferencing

09:00-
16:00

อบรม:หลักสูตร "Psychology for Manager" "จิตวิทยาสำหรับผู้บริหาร" สำหรับภาคเอกชน จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ตึก 2 ห้อง 268

09:00-
16:30

อบรม:เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและไม่ถูกฟ้องโดย ศ. ปรีชา ช้างขวัญยืน (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)โดย รศ. มานิตย์ จุมปา (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ห้อง 222 ตึก 2 คณะมนุษยศาสตร์
 022600122

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างและดูแลเว็บด้วย Macromedia Dreamweaver (กลุ่มที่ 1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างและดูแลด้วย Microsoft Front Page
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:00

อบรม:กราฟิกส์สำหรับเว็บ (กลุ่มที่ 1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:00

อบรม:กราฟิกส์สำหรับเว็บ (กลุ่มที่ 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:00

อบรม:กราฟิกส์สำหรับเว็บ (กลุ่มที่ 3)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 302/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5076

09:00-
12:00

อบรม:การฝึกปฎิบัติการพัฒนาเว็บ (กลุ่มที่ 1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
14:00

เสวนา:"ภาพลักษณ์ของนู้ดจากผู้สร้าง ผู้เผยแพร่ และผู้ชม"
ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ชั้น 1

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างและดูแลเว็บด้วย Zope/ZMS
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:10

อบรม:การสร้างและดูแลเว็บด้วย Zope/ZMS
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:00

อบรม:พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ (กลุ่มที่ 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
-

นิทรรศการ:สัปดาห์ สืบ นาคะเสถียร
ณ ห้องโถงด้านหน้าหอสมุดกลาง

09:00-
12:00

บรรยาย:"การเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบฯ

09:00-
12:00

บรรยาย:"การประเมินค่าระดับคะแนน (การตัดเกรด)"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบฯ

09:00-
12:00

บรรยาย:"การประเมินค่าระดับคะแนน (การตัดเกรด)"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบฯ

09:00-
16:00

พิเศษ:งานเปิดตัวระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (SUPREME2004)
โดยท่านอธิการบดีมาเป็นประธานในงานเปิดตัวระบบงานอย่างเป็นทางการ ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 16 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์- สำนักคอมพิวเตอร์) ประสานมิตร
 5067

09:00-
16:00

พิเศษ:งานเปิดตัวระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (SUPREME2004)
ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5067

09:00-
18:00

นิทรรศการ:คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม นี้
เมืองทองธานี Hall 9
 8665

09:00-
15:00

อบรม:โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 51
หลักสูตร ระบบสารสนเทศในโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก และการพัฒนาชุมชน
สำหรับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
 5076

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
 5-5671

09:00-
-

นิทรรศการ:"ศิลปจินตทัศน์นิพนธ์" จัดโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์รุ่นแรก
ณ หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 09-1260326

09:00-
11:00

พิเศษ:ประชุมเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ
 5-5671

09:00-
10:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมสำนักงานบริหารกิจการหอพัก

 5-5671

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมฯ
 5-5671

09:00-
09:15

สัมมนา:พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการกีฬาและออกกำลังกาย" โดย ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 3

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5-5671

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
 5-5671

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุม ชั้น 9B ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี 1
 5-5671

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมคณะพลศึกษา
คณะพลศึกษา
 5-5671

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-304 อาคาร 19
 5-5671

09:00-
10:30

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมสำนักคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16
 5-5671

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมคณะศิลปกรรมศาสตร์
ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 6 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5-5671

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 946 ชั้น 4 อาคาร 9
 5-5671

09:00-
11:00

พิเศษ:พิธีเปิด "โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาชาวเวียดนาม ฯ"
ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 6269

09:00-
12:30

อบรม:การป้องกันและปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
 8660,8654

09:00-
12:00

สัมมนา:ระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การจัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 5534

09:00-
16:30

พิเศษ:งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 13 โดย งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
ณ บริเวณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 1
 5356,5357

09:00-
-

เสวนา:ประเด็นสำคัญในการเมืองจีน ตั้งแต่ ค.ศ.1949 - ปัจจุบัน
วิทยากร : อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล
นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้อง 612 อาคาร 11 (คณะสังคมศาสตร์)

09:00-
16:00

สัมมนา:สัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบแนวคิดในการสร้างเว็บไซต์สมาคมด้วย PostNuke : กรณีตัวอย่างของเว็บไซต์สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตร เลีย”
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว

09:00-
16:00

พิเศษ:Young Thai Artist Award 2005 โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5101

09:00-
12:30

พิเศษ:พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนฯของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548
ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ ตึก 18
 4502

09:00-
12:00

บรรยาย:อบรมปลุกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน
หอประชุมใหญ่
 0 2664 1000

09:00-
16:00

อบรม:ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว - กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5076

09:00-
16:00

อบรม:ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว - กลุ่มผู้บริหาร
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5076

09:00-
16:00

อบรม:โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาสุขภาพผิวรุ่นที่ 4
ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.
 02-2592525

09:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
หัวข้อ "เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร"
คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 17
 8665

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างและดูแลเว็บด้วย Microsoft Front Page
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
16:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูดนตรีไทย
หอประชุมใหญ่ มศว
 5108

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมความรู้ด้านอัญมณีเละเครื่องประดับ
หัวข้อ "การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์"
คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 17
 8665

09:00-
13:00

เสวนา:"ความสำเร็จในชีวิตสมรสของพ่อแม่ กุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพวัยรุ่น"
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร (ตึก 3) มศว
 5229

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสัมภาษณ์
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
  - ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  - ผอ.โรงเรียนดอนบอสโก
  - นายกสมาคมศิษย์เก่า
  - นายกองค์การนิสิต
  - ประธานคณะกรรมการบริหารนิสิตบัณฑิตศึกษา
  - ประธานสโมสรนิสิต
  - คุณสิทธิพร อมรพันธุ์
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยฯ
 5-5671

09:00-
16:30

พิเศษ:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 1 ทุกคณะ
ณ มศว องครักษ์
 5614

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวนิสิตปี 1 (สอบ Entrance)
ณ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5614

09:00-
11:00

อบรม:อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ ATutor ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้บริหาร (ภาคบรรยาย)
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16
 5076

09:00-
15:00

พิเศษ:บริจาคโลหิต
ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5325

09:00-
16:00

พิเศษ:มหกรรม “E.Q. ดี – ชีวีมีสุข” โดย กรมสุขภาพจิต
ณ ห้องประชุม ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
 022584002

09:00-
16:00

สัมมนา:"การสอนภาษาตะวันออกในฐานะภาษาต่างประเทศ"
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในโอกาสครบรอบ 30 ปีการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มศว
ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 02 2601770

09:00-
12:00

สัมมนา:งานปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
 2502

09:00-
16:30

พิเศษ:โครงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 14
ณ บริเวณ โรงยิมส์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5355,5351

09:00-
16:30

สัมมนา:ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์
 8407

09:00-
16:00

สัมมนา:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับบุคคลทั่วไป (รุ่นใหม่ เดือน ,มิถุนายน 49 ) รับจำนวนจำกัด 20 คนต่อรุ่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5017

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเบื้องต้น กลุ่ม 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเบื้องต้น กลุ่ม 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:15

พิเศษ:ผ่าวิกฤติพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น : วิเคราะห์มุมมองและแนวทางการแก้ไข"
ณ อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5223-5224

09:00-
16:00

อบรม:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5107

09:00-
14:00

พิเศษ:งานวันปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 5353

09:00-
12:00

เสวนา:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมการสังสันทน์วิชาการเรื่อง "ประเด็นพึงรู้สำหรับผู้สนใจจีนศึกษา"
ห้อง 11-308 (ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์)

09:00-
15:00

ประชุม:วันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

09:00-
16:00

อบรม:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับเยาวชน (รุ่นใหม่ เดือน พฤษภาคม 49 )
สถานที่เรียน ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5107

09:00-
12:00

บรรยาย:คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2548
หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2016

09:00-
12:00

บรรยาย:กำหนดการ
9.00 น. ลงทะเบียนและกล่าวต้อนรับ
9.45 น. พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 น. บรรยายเรื่อง "ความคิดมูลฐานเกี่ยวกับพลังงานมืด"
12.00 น. ซักถามและปิดการบรรยาย
ห้อง 10 - 410 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8163

09:00-
16:00

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัย"
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
 8660,8654

09:00-
16:30

พิเศษ:โครงการ "บ่มเพาะวิสาหกิจ-UBI"
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 5317

09:00-
15:00

พิเศษ:โครงการ U&Me IC Together
ลานคณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 02-2602067

09:00-
15:30

อบรม:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(SPSS Training)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดกลาง
 0813686881

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ (บำบัด) สำหรับบุคลากร มศว
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5438

09:00-
16:00

อบรม:- six sigma คืออะไร
- โครงสร้างองค์กร six sigma
- วิธีการแก้ปัญหาตามแนวทาง six sigma
- six sigma Deployment & แนวทางการ Implement
- ตัวอย่างองค์กรที่นำ six sigma ไปปฏิบัติ
- Workshop
-Basic Financial for six sigma
- ฯลฯ
ศูนย์บริการวิชาการ
 022595511

09:00-
16:30

อบรม:"การฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ (Healing Trauma)" - เก็บค่าลงทะเบียน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

09:00-
16:00

กีฬา:กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 กรุงเทพมหานคร
UNIVERSIADE 24th IN BANKOK THAILAND
หากมีปัญหาสงสัย ตอต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง หรือ ติดต่อที่ งานแนะแนว กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 0841277298

09:00-
16:00

พิเศษ:งานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต จัดวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 15
ณ ลานอิฐแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5356

09:00-
10:30

ประชุม:โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย ด้าน Competency และระบบบริหารพนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 022583994

09:00-
16:00

กีฬา:งาน "กีฬา น้อง - พี่ ครั้งที่ 3"
สนามบาสฯ ข้างเบเกอรี่

09:00-
16:00

อบรม:- การบริหารทีมขายแบบมืออาชีพ
- Case and workshop
-เทคนิคการขายรูปแบบต่างๆ
- การเข้าพบลูกค้าแบบต่างๆ
- การค้นหาความต้องการของลูกค้า
- ฯลฯ
ศูนย์บริการวิชาการ
 022595511

09:00-
16:30

สัมมนา:"แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2544) กับการพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการสร้างพื้นที่ให้กับปรัชญาพอเพียง"
ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5617

09:00-
16:00

กีฬา:การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างศักยภาพและทักษะชีวิตสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2550

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมระยะสั้น-การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
ศูนย์บริการวิชาการ
 022595511

09:00-
12:00

บรรยาย:การเขียนบทความวิชาการตาม APA Style
ห้องเรียนรวม (ชั้นล่าง) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7648

09:00-
18:00

อบรม:คณะสังคมศาสตร์ จัดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
คณะสังคมศาสตร์
 0-2664-1000ต่อ5501-2

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน (SWU MIS)
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Maintenance Management)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานทำบุญภาควิชา และพิธีไหว้ครู ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 026641000 ต่อ 2504

09:00-
17:30

กีฬา:โครงการ กีฬานิสิตใหม่
ณ สนามฟุตบอล มศว (ประสานมิตร)
 0-94824892

09:00-
16:00

เทิดพระเกียรติฯ:ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้วยวิถีแห่งจิตวิทยาการแนะแนว , เสวนาทางวิชาการ “ พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย” และการบรรยายพิเศษ “ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรงพระบารมี”
ณ คณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
 5507

09:00-
16:00

เทิดพระเกียรติฯ:ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้วยวิถีแห่งจิตวิทยาการแนะแนววิถีแห่งการเรียนรู้และการวิจัย (ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาสาขาวิชาการมัธยมศึกษา และภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา) กิจกรรม “ ครอบครัวศึกษา “ (พ่อ - แม่ 20 คู่ เข้าร่วมกิจกรรม) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล และ คณะ
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
 5507

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ (บำบัด) สำหรับผู้บริหาร
ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5438

09:00-
12:00

เทิดพระเกียรติฯ:ศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ (บำบัด)
ลานอเนกประสงค์ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 5438

09:00-
16:00

อบรม:- หน้าที่ของผู้บริหารมนุษย์สัมพันธ์และการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
- ข้อปฏิบัติเพื่อสร้างแรงจูงใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ
- ความต้องการของมนุษย์กับปัจจัยในการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา
- การจูงใจรูปแบบต่างๆ
- แบบทดสอบตนเอง
ห้องประชุม 2 AB ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 022595511

09:00-
16:00

อบรม:- Product Strategy
- Pricing Strategy
- Distribution Channel&Location Strategy
- Maketeting Communication Trend
- Customer Service Management
- Branding Service Management
ศูนย์บริการวิชาการ
 022595511

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมระยะสั้น-การทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ศูนย์บริการวิชาการ
 022595511

09:00-
14:00

สัมมนา:08:00-09:00 น. รับลงทะเบียน
09:00-09:15 น. อธิการบดีเปิดการสัมมนาและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
09:15-12:15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มการสอบ O-NET และ A-NET ปี 2553
โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
12:15-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00 น. อภิปราย ถาม-ตอบ ปัญหา
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 0-2258 4121

09:00-
10:00

บรรยาย:แนะนำระบบสารสนเทศ SUPREME สำหรับนิสิตใหม่
โดย กองบริการการศึกษา
ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
12:00

นิทรรศการ:ผลงานนำเสนอ : (1) ระบบคลัสเตอร์กับภาพทางการแพทย์
(2) ระบบมัลติดิสเพลย์ (หลายจอพร้อมกัน) กับงานการเขียนแบบด้วย
โปรแกรม CATIA
ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
12:10

สัมมนา:พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ ฯ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5025

09:00-
14:30

บรรยาย:ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบความถนัดสำหรับการสอบคัดเลือก มศว โดยรศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3
 5363

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “เสริมสร้าง และฟื้นฟูขวัญกำลังใจ” (Restoring the Wisdom of Organism and Healing Trauma)
ณ ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
 5438

09:00-
14:30

สัมมนา:ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา "โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย สาขาวัสดุศาสตร์"
คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-402
 02-6641000 ต่อ 8660

09:00-
14:30

บรรยาย:หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3
 5363

09:00-
16:00

พิเศษ:รับตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน และตรวจวัดสายตา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 11519

09:00-
16:00

อบรม:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายด้วยโปรแกรม LMS/LCMS
ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
12:00

อบรม:การออกแบบสื่อการสอนแบบ Interactive & Multimedia
ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ด้วยโปแกรม SWiSH Max

ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
15:00

พิเศษ:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิเต้าเต๋อซิ่นซี ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
Major Bowl (ชั้น2) ปิยะรมณ์ เพลส
 02-258-4482

09:00-
17:00

อบรม:โครงการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ
สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 ห้อง 102 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์)
 02-2600122

09:00-
10:00

บรรยาย:เทคนิคการถ่าย Digital Video
โดย ศูนย์ Cyber Education สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
12:00

พิเศษ:ถ่ายทอดสดด้วยระบบ Video Conference ในพิธีเปิดบริการเครือข่ายบัวศรี สู่ โรงพยาบาลชลประทาน
ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
12:00

พิเศษ:รับบริจาคโลหิต โดยวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และวชิรพยาบาล
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
 5375

09:00-
16:30

อบรม:โครงการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ
สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 ห้อง 102 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์)
 02-2600122

09:00-
14:30

บรรยาย:การตัดเกรด โดยอาจารย์ดร.ราชันย์ บุญธิมา
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:งดการบรรยายพิเศษ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5600

09:00-
12:00

พิเศษ:การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล รายการแฟนพันธุ์แท้ "พระมหาชนก"
ณ ห้องประชุม 222 อาคาร 2
 6269

09:00-
15:00

นิทรรศการ:แสดงผลงานของหน่วยงาน IT 3 หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจากภาครัฐและเอกชน
ห้องโถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
16:45

พิเศษ:พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 5305

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรด้าน Animation & Multimedia
ศูนย์บริการวิชาการ มศว อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2
 02-2592525

09:00-
16:30

อบรม:โครงการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ
ตึกคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 242 (Computer Lab)
 0-2260-0122

09:00-
16:30

อบรม:โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและฟื้นฟูขวัญกำลังใจ
ณ ห้อง8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว
 5438

09:00-
15:00

ศิลปะการแสดง:แซ่บ แซ่บ แซ่บ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 0850856315

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ด้วยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate

ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
16:00

อบรม:การฝึกภาคปฏิบัติการผลิต Courseware E-Learning
ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
12:00

พิเศษ:พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 5666

09:00-
12:00

บรรยาย:"หลักการสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ"
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7648

09:00-
20:00

ประชุม:ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานประชุมนานาชาติ The International Symposium of Oryzias Fish 2007, Bangkok, Thailand
ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8407

09:00-
16:30

อบรม:การฝึกพัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ
ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5438

09:00-
14:30

บรรยาย:เทคนิคการเขียนข้อสอบอัตนัย และภาคปฏิบัติ โดยรศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:การสร้างโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร และเทคนิคที่ประสบความสำเร็จ
ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7643

09:00-
16:00

ประชุม:นำเสนอรายงานวิจัยเรื่อง"การวิจัยเพื่อการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ณ หอประชุมใหญ่ มศว
 5639

09:00-
12:30

สัมมนา:โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4 เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แบบสัมฤทธิ์ผล"
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5076

09:00-
16:30

พิเศษ:สอบ Post-test การแข่งขัน ELLIS Championship 2007 ในวันที่ 21-25 มกราคม 2551
ห้อง 242 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 0847692114

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
12:00

บรรยาย:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 7
ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
12:00

บรรยาย:"การใช้วิธีการวิเคราะห์วาทกรรม ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
16:00

อบรม:9.00-12.00 การเขียนรายงานการวิจัย,ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย,แบบฝึกหัดการวิจัยในชั้นเรียน,แบ่งกลุ่มย่อยตามประเภทการวิจัย
13.00-16.00 กลุ่มนำเสนอเค้าโครงฯ วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ,อภิปรายปัญหาวิจัยในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 7600

09:00-
12:00

อบรม:ฝึกปฏิบัติ : การบันทึกทะเบียนประวัติบุคคลบนระบบ HURIS (สำหรับหน่วยงาน กลุ่มที่ 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2550 เรื่อง "ใครควรจะเป็นส.ส.พ.ศ.50"
ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5585

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวเป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (สอบตรง)


หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23
 022584196

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

พิเศษ:จัดงาน Open House กองกิจการนิสิต มศว องครักษ์
กองกิจการนิสิต มศว องครักษ์
 5355

09:00-
16:00

อบรม:โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 60
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
 5076

09:00-
15:30

ดนตรี:ขอเชิญร่วมอบรมในหัวข้อ การขับร้องประสานเสียง วิธีการคัดเลือกเพลง และการร้องเพลงอย่างถูกต้องทางการแพทย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 02-649-5000 ต่อ 5329

09:00-
16:00

อบรม:9.00-12.00 Pre-test,ความรู้พื้นฐานการวิจัย,ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
12.00-16.00 ตัวอย่างงานวิจัย,นวัตกรรมการเรียนการสอน,สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 7600

09:00-
16:00

ประชุม:ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Impact Factors และ Endnote
สำนักหอสมุดกลาง
 5654,5729

09:00-
12:00

ประชุม:ขอเชิญเข้าร่วม การประชุม “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ”
ห้องประชุมปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 5654,5729

09:00-
16:00

กีฬา:กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ มศว
โรงยิมคณะพลศึกษา
 0861943132

09:00-
16:30

บรรยาย:สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี


ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

ประชุม:ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551”
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย และห้อง 16-406 ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
12:00

พิเศษ:พิธีเปิดระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HURIS
ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5072

09:00-
15:00

พิเศษ:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิมอบให้สภากาชาดไทย
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (ชั้น2) อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
11:00

บรรยาย:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการแนะนำหลักสูตรภาษาศาสตร์การศึกษา วิชาโทภาษาศาสตร์
ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6262

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

09:00-
16:30

สัมมนา:การสัมมนาความรู้กฎหมาย เรื่อง “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและภาระงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา”
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
 5311

09:00-
16:00

สัมมนา:สัมมนาโครงการ"ก้าวสู่ฝัน"สร้างสรรค์ผลงานเพลงดนตรี(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว.
 0811707515

09:00-
12:00

เสวนา:เกณฑ์มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ
ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 5435

09:00-
12:00

บรรยาย:"เทคนิคการวัดผลและการเขียนข้อสอบเลือกตอบ"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:"การเขียนข้อสอบแบบอัตนัย และการวัดภาคปฏิบัติ"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:"การตัดเกรด"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 5363

09:00-
09:15

ประชุม:ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับ แนะนำและนำเสนอผลงานประจำปีการศึกษา 2550
(ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
- ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการสำนักคอมพิวเตอร์
- ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักคอมพิวเตอร์
- หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

09:00-
13:00

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน"
ห้องประชุมศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 5319

09:00-
16:30

สัมมนา:สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิธีวิทยาการออกแบบนิพนธ์ (Mathodology of Design Thesis)
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5107

09:00-
16:15

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ”
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2550

09:00-
12:00

เสวนา:สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง"เกณฑ์มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ"
ณ ห้องประชุมกายวิภาค ชั้น 7 ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 5435

09:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญนิสิตใหม่ ร่วมกิจกรรม SWU Cool Zone
ลานเทา - แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5319

09:00-
12:00

พิเศษ:สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี สอ.มศว
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร
 0-2259-1474

09:00-
10:00

บรรยาย:ระบบสนับสนุนงานบริการของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย
- ระบบจองรถ/บัตรจอดรถ
- ระบบสารสนเทศโทรศัพท์ (Phone Information System)
โดย สำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
15:30

ดนตรี:ขอเชิญชม Master Class และ Concert ฟรี
ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 0891719495

09:00-
16:00

อบรม:การเขียนข้อสอบ "การคิดวิเคราะห์"
อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 0-2258-4121

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

พิเศษ:เปิดงาน IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 6
โดย อธิการบดี (CIO)

ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
16:00

นิทรรศการ:แสดงผลงานของหน่วยงาน IT 3 หน่วยงาน
ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์ กลุ่ม 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อการบริหารจัดการทางด้านคุณภาพการศึกษา เรื่อง "โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ณ ห้องประชุม 501 ตึก 19
 8436

09:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อการบริหารจัดการทางด้านคุณภาพการศึกษา
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 026644170

09:00-
12:00

ประชุม:ประชุมชี้แจงเป้าหมายของระบบงานและรายงานความคืบหน้าของระบบ HURIS
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5072

09:00-
12:00

อบรม:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา:โครงการสีน้ำบำบัด
ณ อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพ.ศ.2551 วันที่ 30 กันยายน 2551
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5610

09:00-
15:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญท่านร่วมบริจากโลหิต
โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087#112

09:00-
16:30

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละคร A Scence of Life ฉากหนึ่งของชีวิต
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

09:00-
16:00

พิเศษ:บริการนวดกดจุดสะท้อนเท้า นวดตอกเส้น นวดขูดพิษด้วยกวาซาบอร์ด (นวดฟรี)
ณ ห้อง 262 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์
 6261

09:00-
16:00

สัมมนา:การเสนอความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 3 คณะสังคม
 5566

09:00-
11:40

บรรยาย:ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารกับการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน” โดย ผศ.ดร.กฤติกา คงสมพงษ์
ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง
 6292-3

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
10:00

บรรยาย:เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 2008
โดย ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09:00-
10:30

บรรยาย:ปาฐกถาเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน"
ห้องประชุมชั้น1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

09:00-
12:00

เทิดพระเกียรติฯ:การรับบริจาคโลหิต
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 5382

09:00-
16:30

บรรยาย:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ “จากหอศิลปเจ้าฟ้าสู่ผ่านฟ้าลีลาศ : แนวทางจัดการพิพิธภัณฑ์”
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 02-2612096

09:00-
12:00

บรรยาย:การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลายทางการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม”
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 2251-3

09:00-
16:00

อบรม:รุ่นที่4/52 หลักสูตร"เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"

ศูนย์บริการวิชาการ
 0863037963

09:00-
15:30

พิเศษ:ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552
มศว องครักษ์ และ มศว ประสานมิตร

09:00-
16:00

อบรม:รับสมัครคนใจดีอ่านหนังสือเสียง พร้อมกับอบรม "การผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี่"
ห้อง 302 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
 6292-3

09:00-
12:00

อบรม:ฝึกปฏิบัติการใช้มอดูลภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ หรือ Workload Module และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) อาคาร 16 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5638

09:00-
12:00

อบรม:ฝึกปฏิบัติการใช้มอดูลภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ หรือ Workload Module และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) อาคาร 16 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5638

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
ณ ห้อง 236 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์
 6261

09:00-
16:00

อบรม:โครงการเสริมสร้างทัศนคติทางด้านบวก ครั้งที่ 2/2552
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
 5438

09:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงาน FOFA ... FRESHY
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

09:00-
11:00

อบรม:การสืบค้นข้อมูลบนเว็บเพื่อการวิจัย กลุ่ม 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

บรรยาย:มาตรฐานการให้บริการ ICT
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคาร 16 ชั้น 4
 5072

09:00-
10:30

อบรม:ฝึกปฏิบัติการใช้มอดูลภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ หรือ Workload Module และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-301) อาคาร 16 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5638

09:00-
12:00

อบรม:โครงการสร้างพลังใจเสริมพลังชีวิต
ณ 8101 (ห้องหลวงสวัสดิ์ฯ) ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 2041000

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี (แอดมิชชัน)
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 022584196

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
12:00

ประชุม:ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 022600139

09:00-
15:00

พิเศษ:สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมโครงการ “สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้น่าอยู่ ด้วย 5 ส”
วันที่ 7, 9 -11 เมษายน 2552

คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2552
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
16:00

อบรม:Design workshop Course
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16
 5072

09:00-
12:00

บรรยาย:วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมและบรรยายทางวิชาการ
ห้องประชุม 3B คณะวิทยาศาสตร์

09:00-
-

บรรยาย:ปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
 02-2589589

09:00-
12:00

อบรม:การศึกษาต่อโท-เอกในประเทศฝรั่งเศส
โดย อาจารย์ณัฐพร ไทยจงรักษ์
อาจารย์ปกรณ์ เมฆแสงสวย
คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 308
 5566

09:00-
12:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับนิสิต
(Student Information Portal)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
16:30

พิเศษ:ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

09:00-
13:00

อบรม:โครงการสัมนาวิชาการทางเศรฐศาสตร์ประจำปี 2552
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

09:00-
17:00

สัมมนา:งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย"
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร (ตึก 3)
 5651

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การจัดการงานสำนักงานอย่างมืออาชีพ
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับเด็ก :
การทำหนังสือนิทานป๊อปอัพและของเล่นกระดาษ 3 มิติ
เริ่มอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคม 2552

ตึก 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087 ต่อ 107,119,124

09:00-
17:00

อบรม:โครงการบริหารกาย-อารมณ์-จิตใจ "สยามหัวเราะ"
โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 24
 022041000

09:00-
17:00

อบรม:โครงการบริหารกาย-อารมณ์-จิตใจ "สยามหัวเราะ"
โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 24
 022041000

09:00-
21:00

อบรม:บรรยาย "การทำงานเป็นทีม"
"บุคลิกภาพและกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ"
โดย ผศ.วีรอร วัดขนาด
ณ โรงแรมเคปราช จังหวัดชลบุรี
 5638

09:00-
16:00

อบรม:การฝึกอบรม "ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (E-MOU)"
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
(Macromedia Captivate)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน ก.ย. - พ.ย. 2552
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาต้นแบบเครื่องประดับ 2009
ห้อง 19-1712 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0815609669

09:00-
16:00

อบรม:การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และงาน
PRESENTATION ในโลกหลังสมัยใหม่
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document Portal)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
12:00

อบรม:แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินในระดับอุดมศึกษา
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 8 สำนักทดสอบฯ
 5209

09:00-
17:00

พิเศษ:โครงการพัฒนาสาระชีวิต "เสริมสร้างศักยภาพตนด้วยการบริหารจิตสมอง"
ณ โรงแรมมอริสตัน สุขุมวิท 24
 5438

09:00-
16:00

สัมมนา:กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5548

09:00-
12:00

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5610

09:00-
16:00

อบรม:การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับและการวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม HLM โดย อาจารย์ ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 ตึก 12 คณะศึกษาศาสตร์ มศว
 026495000 ต่อ 5555

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาบุคลากร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การออกแบบกราฟฟิคสำหรับเว็บไซต์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
15:00

อบรม:โครงการอบรมความรู้ด้านศาสตร์สุขภาวะด้วยแพทย์ทางเลือก
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
17:00

อบรม:"การวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย"
ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมภาษา ASP.NET
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ICT สำหรับเจ้าหน้าที่ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:Academic English Writing With Dr. Kanu Priya
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 026495182

09:00-
12:00

อบรม:Academic English Writing With Dr. Kanu Priya
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 026495182

09:00-
17:00

อบรม:สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้น
หลักสูตร Fashion Design And Marketing


อาคาร 16 ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-2600123 ต่อ 124

09:00-
16:30

อบรม:เปิดอบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
12:00

อบรม:การสื่อสารไร้สายแบบ WiMax
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2041

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย DotNetNuke
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การรับสมัครเข้าโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (SWU e-Train)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การปรับแต่ง Skin & Container บนเว็บไซต์ DotNetNuke
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ Courseware Development ต่อ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การปรับแต่งเว็บไซต์ด้วย DotNetNuke (DNN)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ "ร่าง เขียน เกษียน เสนอ หนังสือราชการอย่างไรให้ถูกต้อง"
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5610

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวนิสิตปี 1 สอบระบบ Admission กลาง
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 022584196

09:00-
11:00

ประชุม:โครงการพบผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนการสอนคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5547,5502

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมภาษา ASP.NET (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
17:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการค่ายดนตรี SWU Music Camp ภูมิใจไทยประพันธ์
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5329

09:00-
17:00

อบรม:ขยายเวลารับสมัคร โครงการอบระยะสั้น
หลักสูตรการออกแบบแชนเดอเรียแฟชั่นสำหรับเทียนหอม
Fashionable Chandelier Design for Aroma Candle
อาคาร 16 ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-2600123

09:00-
12:00

สัมมนา:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา เรื่องพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
16:30

พิเศษ:ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ รับการตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษา
ห้อง 946 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
 5666

09:00-
16:30

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น สำหรับบุคคลทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-5

09:00-
12:00

อบรม:สัมมนาเรื่อง การศึกษาเรื่องชาวอินเดียในประเทศไทย
ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารพัฒนานวัตกรรมชั้น 16
 026495160

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทรรศน์
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

อบรม:การสร้าง & จัดการเว็บไซต์ (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 52 - ก.พ. 2553
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
16:00

อบรม:การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลและการนำเสนอขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การนำเสนอข้อมูลขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:15

อบรม:การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5025

09:00-
16:00

ดนตรี:"สนุกฉุกคิด" พบกับกิจกรรมสนุกฉุกคิดมากมาย เกมส์ นิทรรศการศิลปะสำหรับเด็ก สาธิตการประดิษฐ์ของเล่น การสอนวาดรูป การแสดงดนตรี ณ ลานอโศกมนตรี ริมถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ลานอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ริมถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21
 022609548

09:00-
16:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
16:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
16:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
12:00

อบรม:โครงการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 2041

09:00-
16:00

นิทรรศการ:9.00-16.30 น. ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทัศน์
9.00-10.30 น. ชมวีดิทัศน์ Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดา...โลกลืมไม่ได้ ณ ห้องปฐมบริบท
10.30-12.00 น. ชมวีดิทัศน์ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ห้องปฐมบริบท
13.00-14.30 น. ชมวีดิทัศน์เรื่ององคุลีมาล ณ ห้องปฐมบริบท
14.30-16.00 น. ชมวีดิทัศน์เรื่องการ์ตูนพุทธประวัติ ณ ห้องปฐมบริบท
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

นิทรรศการ:9.00-16.30 น. ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทัศน์
9.00-10.30 น. ชมวีดิทัศน์ Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดา...โลกลืมไม่ได้ ณ ห้องปฐมบริบท
10.30-12.00 น. ชมวีดิทัศน์ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ห้องปฐมบริบท
13.00-14.30 น. ชมวีดิทัศน์เรื่ององคุลีมาล ณ ห้องปฐมบริบท
14.30-16.00 น. ชมวีดิทัศน์เรื่องการ์ตูนพุทธประวัติ ณ ห้องปฐมบริบท
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
17:00

สัมมนา:โครงการ อยู่กับความสุขได้อย่างไร (How to live with Happiness)
ณ ห้องประชุมชั้น 8 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5438

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญข้าร่วมโครงการ"การแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน"
ณ ห้องประชุมสภา 1 หอประชุมใหญ่
 02-2589105

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
17:00

พิเศษ:มหกรรมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 18
ณ ลานเทา - แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022589105

09:00-
-

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการดนตรีอินเดีย(TABLA) ครั้งที่5
ณ ห้อง 16-1003 ชั้น 10 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5108

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทรรศน์
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทรรศน์
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2553 (พื้นที่ส่วนตัว)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 53
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
17:00

อบรม:อบรมเทคนิคการบริหารกาย อารมณ์ จิตใจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 26
 02-2041000

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ (ต่อ)
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น2 สำนักหอสมุดกลาง
 0-2258-4002-3

09:00-
16:00

อบรม:การจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
17:00

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี ไวโอลิน เปียโน และเฟรนช์ฮอร์น
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5329

09:00-
17:00

พิเศษ:มหกรรมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 18
ณ ลานเทา - แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022589105

09:00-
16:00

อบรม:การสร้าง & จัดการเว็บไซต์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2553 (พื้นที่ส่วนรวม)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมและดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network) ต่อ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การจัดการเอกสารแบบ PDF ขั้นสูง (Effective Portable Document Format)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ตารางทำงานขั้นสูง (Effective Spread Sheet)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การออกแบบงานกราฟิกด้วย Photoshop
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ Courseware Development
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ สารสนเทศสำหรับอาจารย์ด้วย SWU IT Tools
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ Windows 7 New Technology
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ
(Project Management)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแพด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5613

09:00-
11:30

อบรม:ปฐมนิเทศคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2/2553
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

ประชุม:โครงการ QA_สัญจร ระยะที่ 1 สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2553
ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ
 5600

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ให้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:00

ประชุม:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Handouts using Word Processing 2007 and PDF Version 8
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using Camtasia
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ให้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
15:00

พิเศษ:กิจกรรมสอยดาว “เทศกาลร้านค้ารักษ์โลก”
ณ ลานอโศกมนตรี
 5666

09:00-
15:00

พิเศษ:กิจกรรมสอยดาว “เทศกาลร้านค้ารักษ์โลก”
ณ ลานอโศกมนตรี
 5666

09:00-
16:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับนิสิต
(SWU ICT TOOS for Student)
ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5076

09:00-
16:30

อบรม:โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา : การดึงศักยภาพแห่งตัวตน และการจัดการความเครียด เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ห้อง 19-501
 8438

09:00-
16:00

พิเศษ:ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า ของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมบ่มเพาะหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
ณ ลานด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักหอสมุดกลาง
 022595511

09:00-
12:00

อบรม:ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฟังสัมมนา ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา"
ห้องเรียน 2 ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 0812536336

09:00-
15:30

พิเศษ:กายภาพบำบัดเพื่อเด็กพิการทางสายตา
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับอาจารย์
(SWU IT Tools for Instructor)
ณ ห้องโถง ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5076

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับนิสิต
(SWU IT Tools for Student)
ณ ห้องโถง ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5076

09:00-
16:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินีนาถ 78 พรรษา
ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ มศว ประสานมิตร
ณ หน้าสำนักงานกองกิจการนิสิต ตึก 9 ชั้น 1 มศว ประสานมิตร
 02-2589105

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ มศว องครักษ์

ณ หน้าสำนักงานกองกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1 มศว องครักษ์
 02-2589105

09:00-
12:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1-2 สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับอาจารย์
(SWU IT Tools for Instructor)
ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5076

09:00-
16:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานอาชีพหลักเศรษฐกิจพอเพียงสวนธงไชย-ไร่ทักสม
สวนธงไชย-ไร่ทักสม อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 02-2589105

09:00-
16:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร Thai for Communication and Culture
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
20:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางระดับต้น (KSH) สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:SWU Course Web with ATutor : Beginner (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048,

09:00-
16:00

อบรม:SWU Course Web with ATutor : Advance
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048,

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using PPT2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using Captivate (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Adobe Flash Professional
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Adobe Flash Professional (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว (SWU Management Information System)
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบบริหารโครงการ (SWU Project Management System)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสำรวจออนไลน์ (SWU e-Survey System)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการสร้างสื่อแบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การนำเสนอข้อมูลขั้นสูง (Effective Electronic Presentation)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ (Operating System Installation and Configuration)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:New Technology : Windows 7
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการสร้างสื่อแบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย Adobe Flash CS3 (Create a presentation with Adobe Flash CS3)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:New Technology : Windows 7
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย Adobe Flash CS3 (Create a presentation with Adobe Flash CS3)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
10:00

อบรม:ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:30

อบรม:สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553"
Royal Riverkwai Resort & Spa, อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 5600

09:00-
16:00

บรรยาย:วันภาษาไทยแห่งชาติ
ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6269

09:00-
12:00

สัมมนา:อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์(Conceptual Metaphor)
ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 0896894635

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย
 5067

09:00-
12:30

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1-2 สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:30

อบรม:อบรมหลักสูตรการพัฒนา EQ.เพื่องานบริการ
โรงแรมอริสตัน
 022041000

09:00-
16:00

ดนตรี:-คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมการแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา
หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
14:00

พิเศษ:ขอเชิญทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมให้คำปรึกษา (ฟรี)
ณ อาคาร 18 (ตึกกายวิภาคศาสตร์)
 022602234

09:00-
16:00

อบรม:ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมบ่มเพาะหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
ณ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศีกษาต่อเนื่องฯ มศว
 5317

09:00-
17:00

อบรม:โครงการการอบรม KM เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2
ณ บ้านนารีสอร์ท จ.นครนายก
 5600

09:00-
16:00

นิทรรศการ:นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน CED 1st หรือ Cosci Exhibition Days ครั้งที่ 1
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 5301

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการ "เครือข่ายชุมชนรักษ์แสนแสบ" จัดการบรรยายเรื่อง "การจัดการน้ำทิ้งจากชุมชน"
ห้องประชุมสุดใจ สำนักหอสมุดกลาง

09:00-
15:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5304

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว
(SWU Management Information System)
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบติดตามยุทธศาสตร์
(SWU Strategy Action Plan)
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสาย
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-301 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
(SWU Memorandum Of Understanding)
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร

09:00-
16:30

อบรม:สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี”
ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 16-406) ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
16:30

อบรม:สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี”
ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 16-406) ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
12:00

อบรม:ระบบบริหารโครงการ
(SWU Project Management System)

สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร

09:00-
12:00

ประชุม:เข้าฟังการชี้แจงเกี่ยวกับ "การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 และข้อบังคับใหม่"
ณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5644

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมความรู้ : ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM ) สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องฝึกอบรม 16 – 302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5600

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
15:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5304

09:00-
20:00

กีฬา:เทคนิคการกระโดด การเตะ การหมุน ใน Cheer Dance, การประกอบท่าชุดเพื่อการแข่งขันและการแสดง
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

09:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554
ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในยุคไซเบอร์ (Web Searching Technique)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในยุคไซเบอร์ (Web Searching Technique)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
12:00

เสวนา:ภาพยนตร์ไทยในยุคโพสโมเดิร์น
ณ โรงละคร ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร ๔๐๐ ล้าน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปี 2554
อบรม หลักสูตร1 เค้ก คุกกี้
อบรม หลักสูตร2 ขนมปัง สไตล์ใต้หวัน
อบรม หลักสูตร3 พายชั้น พายร่วน
อบรม หลักสูตร4 เบเกอรี่ เค้กชั้นสูง
ห้องปฏิบัติการเบเกอรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-2584000

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
21:00

กีฬา:มารู้จักเชียร์ลีดดิ้ง, การจัดท่าทางการเคลื่อนไหวและอบอุ่นร่างกายให้สนุก
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 081-9276292

09:00-
15:00

กีฬา:การนำเสนอท่าชุดเพื่อการแข่งขัน การเตรียมทีมเชียร์ลีดดิ้ง กฎกติกาการแข่งขัน มอบประกาศนียบัตร
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

09:00-
16:00

ประชุม:"การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการจัดการข้อมูลในระบบ Hard Disk
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการจัดการข้อมูลในระบบ Hard Disk
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล มศว (HURIS)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบงานบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย (SWU-Transys) สำหรับหน่วยงาน ผู้ขอจองใช้รถและคนขับรถ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
15:00

พิเศษ:โครงการการพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น)
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 02-2601770

09:00-
16:00

อบรม:การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ การวางแผนการผลิต
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านการเงิน และการวางแผนภาษี การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชั้น 17 อาคาร 19 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 081-700-6188

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554 : เสวนา นวนิยายกับการพัฒนาด้านคุณธรรมในชีวิต
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554: อบรมการใช้โปรแกรมเดซี่สำหรับการอ่านหนังสือเสียงแก่ผู้พิการทางสายตา
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554: บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554: ประกวดอ่านร้อยแก้ว ระดับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:30

ประชุม:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2553
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 022513934

09:00-
15:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (SWU Memorandum Of Understanding)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบงานบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย(SWU-Transys) สำหรับหน่วยงานเจ้าของรถและคนขับรถ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
-

เสวนา:มหาวิทยาลัยกับการรับผิดชอบต่อสังคม: มุมมองของประธานสมัชชาปฏิรูป
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5435

09:00-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553
ณ ห้อง 9B ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
 5666

09:00-
15:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
16:30

นิทรรศการ:โครงการรำลึกคุณูปการบูรพาจารย์ ๒๙ มิถุนายน ศาสตราจารย์สุดใจ เหล่าสุนทร
“จากศรัทธาสู่ความสำเร็จ : ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร”

ห้องวิชชนิทรรศน์ อาคารประสานมิตร
 5625

09:00-
12:00

ประชุม:เรื่อง "นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต "บรรยาย โดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5076

09:00-
13:00

สัมมนา:ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา"พัฒนางานวิจัยด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย"
ห้องประชุมปฐมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5315-6

09:00-
16:00

อบรม:แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ (Best practice for computer Management)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:30

อบรม:โครงการบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 การบริหารจัดการและเทคนิคการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลเพื่อการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
ห้องแกรด์ฮอล 2 โรงแรมรามาการ์เด้น
 2005

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:Faculty of Mathematic University of Pasundan ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 19-903
 8407

09:00-
16:00

พิเศษ:โครงการสืบสานวัฒนธรรมมารยาทไทย
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

09:00-
16:00

นิทรรศการ:สื่อการเรียนรู้ : โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
บริเวณภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5072

09:00-
16:30

พิเศษ:กองกิจการนิสิต มศว ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 20
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 5356

09:00-
16:30

บรรยาย:กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อรองรับการประเมินภายนอก สมศ.รอบสาม
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5600

09:00-
16:00

อบรม:โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ห้อง วศ.64 ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2010

09:00-
10:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 5694

09:00-
16:30

นิทรรศการ:เทศกาลแสดงผลงานจบการศึกษานวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่4 ปีการศึกษา พ.ศ.2554
อาคารพัฒนานวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

09:00-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ห้องประชุม 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-8415

09:00-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุม 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-1-8415

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลสำหรับสังคมออนไลน์ (Data & Information Management for social network)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:Introduction To Oracle Database Administration
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 1124

09:00-
12:00

อบรม:การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 1 (Effective presentation I)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 1124

09:00-
12:00

MOU:กองวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ฯ กับ
Sendai University ประเทศญี่ปุ่น

ห้องปฐมบริบท
 5640-2, 0-2260-1012

09:00-
16:30

สัมมนา:โครงการสัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 5547

09:00-
14:00

นิทรรศการ:โครงการสัมมนาและนิทรรศการสนับสนุนการฝึกงานของนิสิตวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อเรื่อง Research in Language Teaching
ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์

09:00-
15:00

อบรม:การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รุ่นที่ 2
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 5934

09:00-
16:00

อบรม:โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะไอซีที เรื่อง “การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสระแก้ว”
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 5067

09:00-
16:30

นิทรรศการ:เทศกาลแสดงผลงานจบการศึกษานวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่4 ปีการศึกษา พ.ศ.2554

09:00-
16:00

พิเศษ:บริการจัดทำบัตรประชาชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

09:00-
16:00

นิทรรศการ:สื่อการเรียนรู้ : โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
บริเวณภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5072

09:00-
15:00

สัมมนา:โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม โดยสมศ.
ห้อง Convention Room ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 5600

09:00-
16:00

อบรม:โครงการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge)
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และห้องประชุม VC2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมผลงานนำเสนอของนิสิตโครงการสร้างประสบการณ์จริงในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการเรียนรู้จากชุมชน
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
 7933

09:00-
14:00

นิทรรศการ:ชมผลงานนำเสนอของนิสิตโครงการสร้างประสบการณ์จริงในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการเรียนรู้จากชุมชน และมอบรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย และรางวัลยอดนิยม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
 7933

09:00-
17:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศีกษา เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
 022595511

09:00-
17:00

อบรม:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 0817006188

09:00-
12:00

อบรม:"ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว (SWU Management Information System)"

ห้องเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 มศว ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้วย Facebook
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:แนะนำระบบสารสนเทศ มศว (MIS Overview)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทางทรัพยากรบุคคล (Human Information Service)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการวันแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ประจำปี 2555
ห้อง 501 502 และ 503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8416

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective Word and PDF
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective PowerPoint
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:ATutor Guru
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
12:00

อบรม:การสืบค้นข้อมูลบนเว็บเพื่อการวิจัย (Web Search Techniques for Research)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
12:00

อบรม:EZ Media : หลักการออกแบบสื่อการสอนสำหรับ e-Learning (Principle Design of e-Learning Courseware)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:ATutor Advanced
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Captivate (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Adobe Flash Professional
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Adobe Flash Professional (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
14:00

บรรยาย:ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “ยากับชีวิตประจำวัน”
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 026495385

09:00-
14:00

พิเศษ:รับบริจาคโลหิต
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 5382

09:00-
16:00

นิทรรศการ:ประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5067

09:00-
12:00

อบรม:ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับผู้ดูแลระบบ (Linux Security for system Administrator)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author (The creation of e-Book with Desktop Author)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:แนะนำระบบสารสนเทศ มศว (MIS Overview)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทางทรัพยากรบุคคล (Human Information Service)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการบริหารงานโครงการ (e-Project)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสืบค้นข้อมูลบนเว็บเพื่อการวิจัย (The technical of Web Searching for researcher)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แก่คณาจารย์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 037395096

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for Beginner
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:พิธีเปิดการประชุมโครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 และปฐมนิเทศคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

นิทรรศการ:Gadgets 2012 : Open the Apps World
โดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5067

09:00-
12:00

อบรม:การสืบค้นและการอ่าน e-Book จาก CRCNetbases
ห้องฝึกอบรม 102 อาคารสมเด็จพระเทพฯ (สำนักหอสมุดกลาง)
 15379

09:00-
15:00

สัมมนา:แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 15357

09:00-
12:00

อบรม:บรรยายเรื่อง เรื่อง “นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ณ อาคารหอสมุดกลาง ห้องประชุม 8101 ชั้น 8
 026640013

09:00-
18:00

อบรม:การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี
 14717

09:00-
16:00

พิเศษ:ซ้อมหนีไฟ อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี


อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล และอาคาร ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
 15889

09:00-
16:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา
ณ วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 022513934

09:00-
10:00

พิเศษ:พิธีมอบรางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15600-107

09:00-
15:00

เสวนา:ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาอภิปราย ปัญหาและทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำภาคสาม
ห้องสัมมนาศูนย์วิชาการ ชั้น ๑๕ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ๐๘๕๑๙๒๗๙

09:00-
16:00

อบรม:การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี
 14717

09:00-
12:30

พิเศษ:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 13
 021691004

09:00-
16:30

อบรม:หลักสูตร "อาหารบำบัดโรค หลักสูตร ที่ 1"
สวนอาหาร ริชชี่ ถนน ติวานนท์
 080-902-0065

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

บรรยาย:"การให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างานด้วยเทคนิค L&C เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน"
ณ โรงแรม Amari Atrium ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
 5438

09:00-
12:00

บรรยาย:การผลิตงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 16213

09:00-
10:30

อบรม:บรรยายเรื่อง "การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการบัญชีบริหาร"
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2
 026640013

09:00-
11:30

บรรยาย:การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creating University Good Governance through University Council/Board of Trustees
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15659

09:00-
15:00

เสวนา:กิจกรรมเสวนาอภิปราย ครั้งที่ ๒ เรื่อง
ปัญหาและทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ ภาคสอง
การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรด้านน้ำที่มีอยู่
ห้องสัมมนาศูนย์วิชาการ ชั้น ๑๕ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ๒๒๐๓๐

09:00-
12:00

อบรม:"ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว (SWU Management Information System)"

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้วย Facebook
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการนำเสนออย่างง่าย (The Editing video for easy presentation)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการบริหารงานโครงการ (e-Project)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรและทุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for Beginner
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective Word and PDF
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective PowerPoint
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:Autor Advanced
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าร่วมการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง, ห้องประชุมสัมมนาการชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว ชั้น 3
 15600

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15076

09:00-
12:00

อบรม:การบริหารองค์กรแนวใหม่ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 21124

09:00-
10:30

อบรม:การใช้ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่ม 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15072

09:00-
16:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:งานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร : เที่ยวไป เรียนรู้ไป
แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ ชุมชน มศว องครักษ์ จ.นครนายก
 11308

09:00-
16:30

พิเศษ:"โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
 02-6495000 ต่อ 18416

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขอเชิญสรงน้ำพระพุทธรูป ในงาน “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๖”
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
-

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขอเชิญสรงน้ำพระพุทธรูป ในงาน “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๖”

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
12:00

อบรม:การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบตรวจสอบเครือข่ายบัวศรีออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
14:00

พิเศษ:มศว ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 022602196

09:00-
09:30

พิเศษ:เปิดเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชน
จากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบ Video Conference
 15072

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 4 เบเกอรี่ เค้กชั้นสูง

09:00-
11:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 3 เบเกอรี่พายชั้น พายร่วน
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 1 เบเกอรี่เค้กและคุกกี้
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:20

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 16219

09:00-
12:00

บรรยาย:รอบรู้เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ มศว อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-7979

09:00-
16:00

นิทรรศการ:เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การทำงานเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การป้องกันไวรัสอย่างมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การป้องกันไวรัสอย่างมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
16:00

พิเศษ:การตรวจประเมิน SWU EQA Pre-assessment Audit
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
 15600

09:00-
16:00

พิเศษ:การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555
อาคารวิจัยและการศึกษาฯ
 15600

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15076

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15076

09:00-
16:00

พิเศษ:ประกาศแจ้งอาคารชุดศุภาลัยทำการซ้อมอพยพหนีไฟ(22/11/56)
อาคารชุดอโศกทาวเวอร์ส
 15200

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 4 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 2 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 3 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 4 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการรอบรู้เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและการบรรยายพิเศษเทคนิคการสอนและประเมินทักษะการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15600-103

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบตรวจสอบเครือข่ายบัวศรีออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบจองห้องออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
15:00

บรรยาย:โครงการพัฒนาหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตร" ประจำปีการศึกษา 2556
ห้องประชุมธวัช บุรีรรักษ์ ชั้น 12 คณะสังคมศาสตร์ อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 15590 กด 114

09:00-
15:30

สัมมนา:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต"
ห้อง 19 – 501, ห้อง 19-815 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18416

09:00-
18:00

นิทรรศการ:นิทรรศการแสดงผลงาน THESIS ของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2557

ณ ชั้น 4, 9 และ 10 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

09:00-
11:30

พิเศษ:กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 022513934

09:00-
14:00

พิเศษ:พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
บริเวณโถงหน้าห้องกองกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
 15357

09:00-
12:00

อบรม:การทำเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Google Drive
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานลา
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 21124

09:00-
12:00

อบรม:ระบบจองห้องออนไลน์และระบบบริหารจัดการอาคารและสถานที่
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
16:30

พิเศษ:โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

09:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2596173

09:00-
12:00

อบรม:ระบบจองห้องออนไลน์และระบบบริหารจัดการอาคารและสถานที่
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 21124

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
13:30

พิเศษ:งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติปี 2557

ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารเรียนรวม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 12347

09:00-
16:30

อบรม:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ“Phenom Desktop SEM”
ณ ห้องศร 105 อาคารเรียนรวม (AI Center) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 27167

09:00-
15:00

สัมมนา:เสวนาวิชาการในโอกาสครบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 02-6495160

09:00-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง Cultural Differences in Global Business

ห้อง 225 คณะมนุษยศาสตร์

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
12:00

อบรม:การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วยระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วยระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์
 21124

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบติดตามและยุทธศาสตร์ SWU - SAP
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:Moodle for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณและการวาดกราฟทางคณิตศาสตร์)
ห้อง 10-316 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
16:00

นิทรรศการ:เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15048

09:00-
12:00

บรรยาย:บรรยายวิชาการ
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15048

09:00-
16:00

ประชุม:คณะพลศึกษาขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
ห้อง 308 - 309
 22520

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 21124

09:00-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 15324

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 2 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 3 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
14:00

พิเศษ:โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 คณะสหเวชศาสตร์
วัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานลา
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
12:00

อบรม:แนะนำวิธีการใช้่ EDS Search
ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
 15386

09:00-
16:30

อบรม:อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 11027

09:00-
15:00

พิเศษ:ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 15694

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการประกวดและพัฒนาเครื่องดนตรีไทย
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15087

09:00-
12:00

บรรยาย:กลุ่มที่ 1 เท่าทันเรื่องการบริหารระบบไอที มศว
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-7979

09:00-
15:00

บรรยาย:อบรมเชิงปฏิบัติ การพูดเพื่อเป็นพิธีกร และประกวดการพูดในบทบาทพิธีกร
ณ ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 1 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนภัทรพทยาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15076

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 1 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนภัทรพทยาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
15:30

พิเศษ:ค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 086-8951616

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานดุริยาจารย์กตัญญุตา


ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15087

09:00-
-

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขอเชิญสรงน้ำพระพุทธรูป ในงาน “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๖”
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
15:30

พิเศษ:ค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 086-8951616

09:00-
16:20

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
 1619

09:00-
11:30

พิเศษ:หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ตอบโจทย์เด็กเก่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-2596173

09:00-
16:30

อบรม:โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3

ห้อง 19-815 ชั้น 8 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18407

09:00-
16:00

พิเศษ:"โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 : กิจกรรม : ปลูกต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์"
อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

09:00-
13:00

อบรม:โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ห้้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 16292-4

09:00-
13:00

พิเศษ:"มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย รักษาโรคโดยไม่ใช้ยา" รักษาด้วยการตอกเส้น นวดคลายเส้น จัดกระดูกด้วยผ้าขาวม้า หายได้ภายใน 15-30 นาที
หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
 0849248555

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 1 เบเกอรี่เค้กและคุกกี้
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 2 เบเกอรี่ขนมปังไส้ต่างๆ
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 2 เบเกอรี่ขนมปังไส้ต่างๆ
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 3 เบเกอรี่พายชั้น พายร่วน
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 4 เบเกอรี่ เค้กชั้นสูง
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
14:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 15382

09:00-
12:00

พิเศษ:การให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร และองครักษ์
 27314

09:00-
16:00

อบรม:"โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558" จัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2558 จำนวน 4 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

09:00-
16:00

อบรม:การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN (DotNetNuke)
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:Moodle for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:30

พิเศษ:คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดบรรยาย "นวัตกรรมอาหารเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก"
ห้อง Theater ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

09:00-
16:00

อบรม:โครงการSWU SE TRANING
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 021691018

09:00-
16:00

พิเศษ:กำหนดการซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) และ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15992

09:05-
12:00

ประชุม:ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมการประชุมชี้แจงความคืบหน้าระบบ HURIS


ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 5067

09:05-
16:05

ประชุม:"โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554"
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8438

09:15-
09:30

ประชุม:คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

09:15-
12:00

บรรยาย:เชิญฟังการบรรยาย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 401
 5566

09:15-
16:30

อบรม:หลักสูตร "Bond Simulation Game"
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารพัฒนานวัตกรรมเพื่อบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน

09:15-
17:00

เสวนา:"วิถีมนุษยศาสตร์ : วิถีแห่งสุขภาวะ" ครั้งที่ 3
Balance of Two Towers
มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ
ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 6230

09:20-
12:20

สัมมนา:เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5553,5550

09:30-
12:00

พิเศษ:งานวันสถาปนาครบรอบ ๑๕ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 21819

09:30-
-

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาระดมความคิดการจัดทำหลักสูตร การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5118

09:30-
17:00

นิทรรศการ:"รักเพศ"
ณ ห้องกระจก อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง (ตรงข้ามหอประชุมใหญ่)

09:30-
11:30

บรรยาย:การสร้างพลังจิตเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ณ ห้องเรียนรวมอาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5223, 5224

09:30-
11:30

บรรยาย:การสร้างเครื่องมือวิจัยออนไลนและการเก็บข้อมูลแบบพลวัต
ณ ห้องเรียนรวมอาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5223, 5224

09:30-
11:30

บรรยาย:การสร้างเครื่องมือวิจัยออนไลนและการเก็บข้อมูลแบบพลวัต
ณ ห้องเรียนรวมอาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5223, 5224

09:30-
-

ประชุม:The 2nd Workshop on Graph Theory
Mathematics Department, Srinakharinwirot University
 8605

09:30-
10:30

พิเศษ:ภาคบ่าย: บัณฑิตรายงานตัวและเดินแถว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 5651

09:30-
16:20

อบรม:อบรมภาษาอังกฤษ
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6251

09:30-
10:30

บรรยาย:การประยุกต์ใช้งานระบบ High Speed Network ในมหาวิทยาลัย
ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:30-
11:30

สัมมนา:สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต"
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร (ตึก 3)
 5375

09:30-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมฟังอภิปรายเรื่อง "การลงประชามติรัฐธรรมนูญ 2550"
ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุด มศว องครักษ์
 5382

09:30-
12:00

อบรม:วาดภาพการ์ตูนประเภทคน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0-2649-5499

09:30-
12:00

อบรม:วาดภาพการ์ตูนประเภทสัตว์
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0-2649-5499

09:30-
12:00

อบรม:วาดภาพการ์ตูนประเภทสิ่งของ
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0-2649-5499

09:30-
12:00

อบรม:วาดภาพการ์ตูนประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0-2649-5499

09:30-
12:00

อบรม:วาดภาพการ์ตูนประเภททิวทัศน์อาคารสิ่งก่อสร้าง
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0-2649-5499

09:30-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง จะสอนทฤษฎีดนตรีสากลอย่างไร เข้าร่วมฟรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 02-664-1000 ต่อ 5329

09:30-
16:00

สัมมนา:เชิญทุกท่านเข้าฟังรายงานการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 0841663910

09:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านโครงงานคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8435

09:30-
12:00

ประชุม:คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร
(ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

09:30-
16:30

พิเศษ:งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5598

09:30-
18:00

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมเสวนา "ก้าวย่างละครเพื่อการศึกษา พ.ศ.2551
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 5122

09:30-
18:00

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมเสวนา "พลังเยาวชน กับ พลังสร้างสรรค์สังคม"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 5122

09:30-
16:30

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "ศิลปะนานาพันธุ์"
สถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ
 5101

09:30-
10:30

ประชุม:คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพบคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายใน
ห้องประชุม 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
 02-260-1700 ต่อ 6206

09:30-
12:00

ประชุม:ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนกู้ยืม กยศ.และกรอ.
หอประชุมใหญ่
 02-2589589

09:30-
16:00

อบรม:“ศิลปะ....บูรณาการเพื่อความคิดสร้างสรรค์”
สวนเบญจทัศ ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 5735

09:30-
16:00

พิเศษ:ครบรอบ 16 ปี ศิลปกรรมศาสตร์
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

09:30-
16:30

อบรม:เตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 และระดับ 2
คณะมนุษยศาสตร์

09:30-
16:30

อบรม:เตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 และระดับ 2
คณะมนุษยศาตร์
 6292-3

09:30-
12:20

สัมมนา:ภาษาศาสตร์รุ่นใหม่
ห้องประชุม 222
 6262

09:30-
20:00

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมระดับนานาชาติ “The 2nd International Symposium of Oryzias Fish : The Small Fish with Big Potentials.”
ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8407

09:30-
16:30

อบรม:เปิดอบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:30-
13:30

พิเศษ:ขอเชิญผู้รักสุขภาพ ร่วมทดสอบความฟิตของร่างกายเพื่อสุขภาพ
ณ อาคาร 18

09:30-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบการจัดการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:30-
21:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน “ค่ำคืนหมื่นเม็ดทราย"
ณ ลานอิฐแดง และ ชั้น1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 5087

09:30-
15:00

พิเศษ:เรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก 4-10 ปี
โครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1
 02-2602601

09:30-
15:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต
ณ โถงชั้น 1 อาคารศิลปกรรมศาสตร์
 022600123

09:30-
13:00

บรรยาย:งานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรม SPEQ FORUM และบรรยายพิเศษ "เรียนอย่างเป็นสุข-สอนอย่างไม่ทุกข์"
ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
 037395094

09:30-
17:00

นิทรรศการ:ชมผลงานนำเสนอของนิสิต และชมผลงานนำเสนอนิทรรศการ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดาวเทียมในสถาณการณ์ต่างๆ
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7933

09:30-
12:00

บรรยาย:เภสัชกรไทยหัวใจไร้พรมแดน
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยต่อเนื่อง
 0894453691

09:30-
13:00

พิเศษ:สำนักหอสมุดกลาง เชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 37 ปี
สำนักหอสมุดกลาง
 1-5382

09:30-
12:30

นิทรรศการ:เที่ยว 'เล่น' สีสัน แดนตะวันออก
โถงชั้น 1 อาคาร 2 (ตึกคณะมนุษยศาสตร์ )
 1-6265

09:30-
17:00

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรม “ขึ้น – ลง บันไดเพื่อสุขภาพ”
ณ บริเวณ โถงชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์

09:30-
14:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556"
ห้อง 10-204 ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-6495000 ต่อ 18419

09:30-
18:00

เสวนา:วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดงาน "ผักใส ไร่ส่ง Organic Farmers' Market"
ลานกิจกรรม SWUNIPLEX มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 022602067

09:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ภาควิชาฟิสิกส์" และ "โครงการพัฒนาทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์หรือการประเมินผลการเรียนรู้"
ห้อง 10-204 ก. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18163

09:30-
14:00

พิเศษ:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 15382

09:30-
12:00

อบรม:ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มศว องครักษ์
 15617, 15018

09:30-
15:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่น ความคิดสร้างสรรค์สารพันไอเดีย
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2596173

09:30-
12:00

บรรยาย:เรื่อง Gender & Equity นำเสนอโดย ดร. คริสทีน ฟิโอเร เรื่อง การวิจัยเรื่องเพศภาวะในสหรัฐอเมริกา และ เพศภาวะในวิชาชีพพยาบาล
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15644

09:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดโครงการปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน รุ่น 2
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2596173

09:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เปิดคลินิกส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านให้เด็ก
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2602601

09:35-
12:30

เทิดพระเกียรติฯ:วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.สระแก้ว
 5666

09:35-
14:00

พิเศษ:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 15382

09:45-
13:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:คณะผู้บริหารจาก University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มศว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-6495000 ต่อ 8419

09:45-
13:20

พิเศษ:ขอเชิญประชาคม มศว ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์

10:00-
11:00

พิเศษ:กิจกรรมของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวรรณกรรมเด็ก
ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนัหอสมุดกลาง
 5375

10:00-
13:00

อบรม:โครงการอบรมครูสอนไวโอลิน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 02-6641000 ต่อ 5329

10:00-
12:00

บรรยาย:บรรยายทางวิชาการเรื่อง "ภาวะโลกร้อน"
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 อาคารหอประชุม มศว

10:00-
16:00

สัมมนา:"เรื่องของพื้นที่ในแนวคิดหลังสมัยใหม่"
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
 5644

10:00-
12:00

พิเศษ:พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)”
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร สพฐ. 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 5072

10:00-
12:00

ดนตรี:โครงการสอนไวโอลินภาคฤดูร้อน สำหรับบุคคลทั่วไป
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 02-649-5000 ต่อ 5329

10:00-
12:00

ดนตรี:โครงการสอนไวโอลินภาคฤดูร้อน สำหรับบุคคลทั่วไป
าขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 02-649-5000 ต่อ 5329

10:00-
11:30

สัมมนา:โครงการสัมมนาสังคมเชิงพฤติกรรม
หัวข้อเรื่อง “การสอนเพศศึกษาในวัยรุ่น”
ห้องประชุมรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

10:00-
15:00

พิเศษ:ร่วมถวายสักการะพระศพ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 5435

10:00-
12:00

ดนตรี:โครงการสอนไวโอลินช่วงปิดเทอมคอร์ดที่สอง
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 5329

10:00-
12:00

ดนตรี:โครงการสอนไวโอลินช่วงปิดเทอมคอร์ดที่สอง
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0891719495

10:00-
16:00

อบรม:เรียนเพ้นท์ภาพ ดนตรีไทย จัดดอกไม้ แกะสลัก กับคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087 / 5163

10:00-
-

พิเศษ:สาขาวิชาการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกราบรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2550
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 12 ชั้น 2)

10:00-
16:00

พิเศษ:รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ณ บริเวณลานพลาซ่า ชั้น 2 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
 5067

10:00-
12:00

บรรยาย:คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสาร
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์
ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

10:00-
16:00

กีฬา:ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับอาสาสมัครกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดร้อน ครั้งที่ 24 ศูนย์สนามแข่งขันและฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 102 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 0838295315

10:00-
13:00

ประชุม:พิธีไหว้ครู สาขาวิชาการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

10:00-
12:00

สัมมนา:เรื่อง "การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม"
โดย Prof.Dr.Don Mccaskill Trent University, CANADA
ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5521

10:00-
17:00

นิทรรศการ:ผลงานศิลปกรรมชุด "รูปธรรม-นามธรรม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
โรงเเรมโรสการ์เดน ริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน)
 5087

10:00-
12:00

เสวนา:เรื่อง "การศึกษาในโลกดิจิตอล"
ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร

10:00-
12:00

พิเศษ:ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการจัดการความรู้" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย)
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์

10:00-
12:00

บรรยาย:บรรณารักษ์ : บทบาทที่เปลี่ยนไปในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร ( ตึก 3 )
 161, 163

10:00-
12:00

ศิลปะการแสดง:การเเสดงละครหุ่นอาเซียน
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

10:00-
19:00

พิเศษ:การแสดงโขนประจำปี 2548
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
 0-2259-4516

10:00-
12:00

บรรยาย:สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Enterprise Resource Planning (ERP)
อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1124

10:00-
-

พิเศษ:ภาคเช้า: บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 5651

10:00-
-

อบรม:โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
ร้านบุญทรัพย์(คุณหลวง) ถ.พหลโยธิน 8 (ซ.สายลม) เขตพญาไท กทม. 10400
 014005569

10:00-
13:00

อบรม:วิชาชีพอิสระสำหรับนิสิต เรื่อง "การตกแต่งกระเช้าด้วยใบยาง" ฟรี! จัดโดย งานสวัสดิการนิสิต
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง

10:00-
13:00

อบรม:วิชาชีพอิสระสำหรับนิสิต เรื่อง "การตกแต่งกล่องไม้ด้วยการผนึกภาพ" ฟรี! จัดโดย งานสวัสดิการนิสิต
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง

10:00-
13:00

อบรม:อบรม:วิชาชีพอิสระสำหรับนิสิต เรื่อง "กล่องทิชชูแสนสวย" ฟรี! จัดโดย งานสวัสดิการนิสิต
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง

10:00-
13:00

อบรม:อบรม:วิชาชีพอิสระสำหรับนิสิต เรื่อง "การทำผ้าเช็ดมือ" ฟรี! จัดโดย งานสวัสดิการนิสิต
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง

10:00-
12:00

สัมมนา:ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร อาคาร 3

10:00-
12:00

บรรยาย:Physical background of advanced science and technology:Synchrotron applications
ณ ห้องประชุม 19-304 คณะวิทยาศาสตร์

10:00-
12:00

บรรยาย:ทำอย่างไรข้าราชการ - พนักงานมหาวิทยาลัยจะเสียภาษีลดลงได้ถึง 37%
ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

10:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์
ห้องประชุมรังสี ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์ฯ
 5-5671

10:00-
13:30

สัมมนา:การใช้คอมพิวเตอร์ในงานภาษาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้อง 253 คณะมนุษยศาสตร์
 6264,6265

10:00-
12:00

สัมมนา:สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15501

10:00-
22:00

นิทรรศการ:ขอเชิญร่วมงาน Jewelry Thesis Fashion Show and Exhibition 2014
โซน Atrium2 Centralworld / เซ็นทรัลเวิลด์
 085-002-3322

10:00-
12:30

อบรม:"โครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์" (ระยะที่ 1)
ห้องประชุม 19-503 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-6495000 ต่อ 18435

10:00-
22:00

นิทรรศการ:ขอเชิญร่วมงาน Jewelry Thesis Fashion Show and Exhibition 2014
โซน Atrium2 Centralworld / เซ็นทรัลเวิลด์
 085-002-3322

10:00-
12:00

บรรยาย:มศว คลินิก จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “ถามหาความจำ ตามหาความเสื่อม”
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร
 15686

10:00-
12:30

บรรยาย:เรื่อง "การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism Prevention)" โดย นายแพทย์ กิตติศักดิ์ กุลวิชิต อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 17600

10:00-
12:30

พิเศษ:บทบาทขององค์กรแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 โดยคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศประจำสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 15301

10:00-
20:00

นิทรรศการ:"นิทรรศการกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ปี 2556"
ณ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
 11024

10:00-
20:00

นิทรรศการ:"นิทรรศการกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ปี 2556"
ณ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
 11024

10:00-
19:00

ศิลปะการแสดง:โขนเฉลิมพระเกียรติตอน "มารซื่อชื่อพิเภก" ครั้้งที่ 33 ประจำปี 2555
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 022594516

10:00-
20:00

นิทรรศการ:"นิทรรศการกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ปี 2556"
ณ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
 11024

10:00-
16:00

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วม "โครงการ Big Cleaning day"
โถงชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

10:00-
-

ศิลปะการแสดง:การแสดงดนตรีวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราประกอบสื่อร่วมสมัย
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 022470028

10:00-
-

ศิลปะการแสดง:การแสดงดนตรีวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราประกอบสื่อร่วมสมัย
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 022470028

10:00-
-

ศิลปะการแสดง:การแสดงดนตรีวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราประกอบสื่อร่วมสมัย


ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 022470028

10:00-
12:30

พิเศษ:บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์กับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 โดยคุณกุลธิดา สามะพุทธิ รองบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 15301

10:00-
12:30

พิเศษ:บทบาทของภาคประชาสังคมกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 โดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 15301

10:00-
-

พิเศษ:วันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ 19 ปีที่เข้มแข็งและมั่นคง
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

10:00-
12:00

บรรยาย:บรรยายวิชาการ เรื่อง อมรรัตนโกสินทร์
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 0813002558

10:00-
-

พิเศษ:ขอเชิญบริจาคเงินร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
บริจาคได้ที่กองกิจการนิสิต
 5355

10:00-
-

พิเศษ:วันสถาปนาคณะพลศึกษา
ณ บริเวณโถงอาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องคักษ์
 2520

10:00-
14:00

พิเศษ:วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๓๖ปี
ณ ห้องประชุม ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์
 6292

10:00-
12:00

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยครบรอบ 38 ปี
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
 5644

10:00-
-

ศิลปะการแสดง:การแสดงโขนประจำปีของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตอน "รามจักรีมหาราช"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23
 022594516

10:00-
-

ศิลปะการแสดง:การแสดงโขนประจำปีของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตอน "รามจักรีมหาราช"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23
 022594516

10:00-
19:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานศิลปศึกษา มาร์เก็ต
ณ ลานอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

10:00-
12:00

อบรม:ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอเชิญร่วมรับน้องใหม่วัยเกษียณฯ
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2

10:00-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง "มาตรฐานบริการไอทีและการบริหารความคิดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"
ณ ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 ประสานมิตร และห้องประชุมทางไกล (VC2) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์ ผ่านระบบ Video Conference
 5067

10:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (มคอ.)
ณ ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

10:00-
18:30

นิทรรศการ:แสดงนิทรรศการสัปดาห์ "สืบ นาคะเสถียร" ขายของที่ระลึก เล่นเกมส์
สำนักหอสมุดกลาง
 0851384235

10:00-
12:00

บรรยาย:การบรรยายพิเศษเรื่อง Magneto-optical Spectroscopy of Magnetic Materials โดย Prof.Dr.Elena A. Gan'shina จาก Faculty of Physics, Moscow State University, Russia
ณ ห้อง 410 อาคาร 10 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8163

10:00-
13:30

พิเศษ:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2553 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5356

10:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “นางลอย” ยกรบ
และการแสดงประกอบต่างๆ โดยจัดการแสดง
2 รอบ คือ รอบเวลา 10.00 น. และรอบเวลา 16.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) ทุกคน
ณ โรงละครแห่งชาติ ท่าช้างวังหน้า
 02-6623180

10:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส 60 ปี มศว
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

10:00-
20:00

นิทรรศการ:นิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรม “ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้าอันดามัน”‏
อุทยานการเรียนรู้ TK park
 022187366

10:00-
21:00

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงศิลปะนิพนธ์ 2551 จากสาขาวิชาเอกศิลปะจินตทัศน์และสาขาวิชาเอกเซรามิกส์


ณ จามจุรี แสควร์ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)
 5087

10:00-
21:00

พิเศษ:หัวใจใสสะอาด กาชาดช่วยปวงชน
สวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
 5351

10:00-
16:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ ทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

10:00-
11:00

บรรยาย:เทคโนโลยี 3G เรื่องใหม่ที่ใกล้ตัว
โดย วิทยากรจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5076

10:00-
11:00

บรรยาย:เทคโนโลยี Android ในโลกใหม่ของการสื่อสาร
โดย วิทยากรจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5076

10:00-
10:30

อบรม:ระบบสนับสนุน Hybrid Education
- Syllabus Publishing
- E-Learning Courseware
โดย ศูนย์พัฒนาการศึกษาไซเบอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 5048,5052

10:00-
12:00

ดนตรี:ขอเชิญชม Music Workshop ฟรี โดย Prof.Vadim Mazo


ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0891719495

10:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:โขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “จองถนน : ยกรบ”
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 026621442

10:00-
12:00

บรรยาย:ระบบสนับสนุน Hybrid Education
- Syllabus Publishing
- E-Learning Courseware
โดย ศูนย์พัฒนาการศึกษาไซเบอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

10:00-
12:00

ดนตรี:ขอเชิญฟังการบรรยายและสาธิตการเล่นไวโอลินฟรี
ชั้น 11 อาคารศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 02-664-1000 ต่อ 5329

10:00-
12:00

ดนตรี:ขอเชิญฟังการบรรยายและสาธิตไวโอลินฟรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0891719495

10:00-
11:00

บรรยาย:SWU e-Form Portal
โดย ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

10:00-
19:00

นิทรรศการ:ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 5
Csth Ocsc Internationnal Education Expo 2008
ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 5731

10:00-
12:00

บรรยาย:คณะศิลปกรรมศาสตร์เชิญร่วมงานบรรยายและสาธิตการสร้างสรรค์ศิลปะ LANDSCAPE
ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคาร 16 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

10:00-
11:00

บรรยาย:การเรียนการสอนบนเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์
โดย คณะแพทยศาสตร์
ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

10:15-
12:15

บรรยาย:ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 2251-3 ต่อ 162-3

10:30-
19:00

พิเศษ:มศว ร่วมกับศูนย์สรรพสินค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ บริเวณฟิลฟิตโซน ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
 2251

10:30-
15:30

บรรยาย:ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง “How to Write Effective Grant Proposals”

"Writing Clear Research Papers"
ณ ห้องประชุม 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0867762422

10:30-
18:00

นิทรรศการ:นิทรรศการตลาดนัดวิชาการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ดิ เอสพลานาด (The Esplanade) ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 026495005

10:30-
12:00

บรรยาย:เนื่องด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548 ตั้งแต่เวลา 7:00-13:00 น. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดให้มีการปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการศึกษาใหเก้าวทันการเปลี่ยนแปลง" โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 อาคาร คณะศึกษาศาสตร์
 5505

10:30-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ห้อง 704 อาคาร 14
 5-5671

10:30-
14:30

ภาพยนตร์:ประกาศผลการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “180 ปี ความสัมพันธ์ไทย- สหรัฐอเมริกา
ณ พื้นที่ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (ห้องประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร
 0846259617

10:30-
19:00

กีฬา:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน 56”
ณ สนามกอล์ฟ ปํญญารามอินทรา ถนนรามอินทรา กทม.
 022513934

10:30-
12:00

อบรม:การใช้ Facebook เพื่อส่งเสริมการสื่อสารองค์กร
อาคาร 14 ห้อง 404
 15405

10:30-
14:30

พิเศษ:โครงการวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 คณะวิทยาศาสตร์
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

10:30-
17:00

นิทรรศการ:กิจกรรมประจำวันตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม 2557
- ชมนิทรรศการผลงานต้นฉบับของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
- เพลิดเพลินกับมุมหนังสือสำหรับเด็ก
- ชมภาพยนตร์ และ

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ร่วมเสวนากับคุณ คามิน คมนีย์ นักเขียนมือรางวัล เวลา 14.00-16.00 น.

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่ 19 มีนาคม 2557
โถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 16304-5

10:30-
15:00

พิเศษ:โครงการ ๑๒ ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ อาคารประสานมิตร
 5651

10:30-
12:30

บรรยาย:ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง An Introduction to Scanning Acoustic Microscope (SAMs)
ห้อง 10-410 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์
 8163

10:30-
-

MOU:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชาว มศว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือกับ Indonesia Institute of the Arts
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น1 อาคารประสานมิตร
 5087

10:30-
12:00

ประชุม:ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาด้านการวิจัย
ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5729,5654

10:45-
14:45

พิเศษ:ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 5305

10:45-
12:15

อบรม:การใช้ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่ม 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15072

10:45-
11:45

บรรยาย:ระบบ Server Farm ในมหาวิทยาลัย
ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

11:00-
14:30

อบรม:การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 18408

11:00-
18:00

นิทรรศการ:นิทรรศการต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) Central World

11:00-
16:15

ประชุม:อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ ATutor ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้บริหาร (ภาคปฏิบัติ กลุ่ม 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

11:00-
16:15

อบรม:อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ ATutor ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้บริหาร (ภาคปฏิบัติ กลุ่ม 1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-301) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

11:00-
17:00

พิเศษ:"สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ"
ณ Feel Fit Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

11:00-
18:00

ดนตรี:งานแสดงดนตรีคลาสสิค ของ โครงการวงดุริยางค์ออร์เคสตราและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับวง Bangkok PHilarmania Orchestra
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5329

11:00-
12:00

พิเศษ:เปิดงาน IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 5
โดย อธิการบดี (CIO)
ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

11:00-
19:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ"
ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
 2251-4 ต่อ 162-3

11:00-
15:30

ประชุม:การประชุมอธิการบดีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
 02-6641000 ต่อ 2253

11:00-
19:00

นิทรรศการ:แสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ "มอบของขวัญ แบ่งปันความคิด" จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 16
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
 0876985052

11:00-
18:00

นิทรรศการ:นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็ก
TK park Central World กรุงเทพฯ

11:00-
13:30

พิเศษ:"โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

11:00-
-

ประชุม:คณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่งในบริเวณพิธี
ณ ห้อง 123 ห้องรับรองการปฏิบัติหน้าที่
 15992

11:00-
18:30

อบรม:การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี
 4717

11:00-
18:00

นิทรรศการ:แสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
“เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15”

TK park @ Central World กรุงเทพมหานคร

11:00-
18:30

นิทรรศการ:การแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก “เรื่องเล่าระหว่างทางสู่กิโลเมตรที่ 15”

TK park @ Central World กรุงเทพมหานคร

11:00-
18:30

พิเศษ:นิทรรศการแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
บรรยายพิเศษ “เดินทางไกล หัวใจแต้มฝัน (นักสร้างสรรค์สานฝันแก่วัยเยาว์) โดยคุณภัทรจารีย์ (อัยศิริ) นักสร้างสรรค์

TK park @ Central World กรุงเทพมหานคร

11:00-
15:00

พิเศษ:คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์
 15547

11:00-
18:00

นิทรรศการ:แสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ "มอบของขวัญ แบ่งปันความคิด" จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 16
ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
 0876985052

11:00-
13:00

เสวนา:ทำ 3 บทให้เป็นงานวิจัย ตามแนวทางของ Leedy
ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
 0840214571

11:00-
17:00

นิทรรศการ:"จิ๊กซอว์... ต่อความคิด"
นิทรรศการต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 14
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
 0876985052

11:00-
20:30

นิทรรศการ:โครงการพัฒนาความสามารถนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 16 Jewelry Season XVI
ณ เซ็นทรัล เวิร์ล ชั้น 1 โซน Jewelry and Watch
 0859525215

11:00-
12:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารของมหาวิทยาลัย ฯ
ณ ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ
 5-5671

11:00-
12:00

บรรยาย:การยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศา ชุตินารา (คณะวิทยาศาสตร์)
ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5076

11:00-
12:00

อบรม:การจัดการระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

11:00-
12:00

บรรยาย:Virtualization in Memory สำคัญอย่างไรในโลกปัจจุบัน
โดย วิทยากรจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5076

11:00-
20:30

นิทรรศการ:โครงการพัฒนาความสามารถนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 16 Jewelry Season XVI
ณ เซ็นทรัล เวิร์ล ชั้น 1
 0859525215

11:00-
12:00

บรรยาย:ระบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
โดย ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069

11:00-
13:00

สัมมนา:คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "สังสรรค์วันเกษียณ"
ห้องประชุม ๒๒๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์
 ๐๒ ๒๖๐ ๑๗๗๐ ต่อ ๖๒๐๖

11:00-
16:30

นิทรรศการ:ปฏิบัติการครูศิลปะ
อาคารแกรมมี่เพลส
 5154

11:00-
12:00

ดนตรี:ขอเชิญชมการแสดงเดี่ยวฟลุ้ตโดยศิลปินระดับประเทศ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0891719495

11:00-
12:00

บรรยาย:สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย
โดย สำนักหอสมุดกลาง
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

11:00-
12:00

บรรยาย:ระบบ SUPREME สำหรับอาจารย์ และ Course Syllabus Ver.ใหม่ โดย สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

11:30-
13:30

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัด “ February Lunch Time Concert”
ณ ลานวิทยาศาสตร์ บริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5329

11:30-
16:00

ศิลปะการแสดง:ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดในโครงการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5548

11:30-
16:30

พิเศษ:"โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556"
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)