Level2
SWU Logo  ปฏิทิน มศว  
SWU Logo
ปฎิทินกิจกรรม ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 847

เวลา

กิจกรรม
   

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม และห้อง 308-309 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 22513

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
โรงแรม พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 15357

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
 21529

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

ทั้งวัน

อบรม:ขยายเวลาการรับสมัครอบรมโครงการภาษาอังกฤษชุมชน ถึง 17 สิงหาคม 2558
026495000 ต่อ 16291,16292
 16292-4

ทั้งวัน

พิเศษ:กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หอประชุมใหญ่ มศว
 15730

ทั้งวัน

พิเศษ:ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก
 15925

ทั้งวัน

พิเศษ:ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก
 15925

ทั้งวัน

ประชุม:คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง และอาคารสำนักงานอธิการบดี

ทั้งวัน

ประชุม:มหาวิทยาลัยนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมส่งผลงานการออกแบบ "การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

ทั้งวัน

อบรม:ปฐมนิเทศผู้เเข้าร่วม
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ด้วย English Mate
บัณฑิตวิทยาลัย
 15730

ทั้งวัน

พิเศษ:กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บริเวณสนามกีฬาซอฟท์บอล ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 02-649-5657

ทั้งวัน

อบรม:เชิญชวน นิสิตและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา"
ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 ณ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
 18408

ทั้งวัน

อบรม:โครงการสร้างนักปฏิบัติ (Practitioner) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ห้อง วศ 51 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ จ.นครนายก
 2055

ทั้งวัน

อบรม:โครงการเสริมสร้างผู้บริหารระดับกลางยุคใหม่ ระดับเบื้องต้น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 0817006188

ทั้งวัน

สัมมนา:กองวิเทศสัมพันธ์ มศว จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2555
จังหวัดระยอง
 5640-2

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

อบรม:การเตรียมการเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณให้ได้ตาม GMP ของ PIC/S
ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมบางกอกพาเลซ มักกะสัน กรุงเทพฯ
 1641

ทั้งวัน

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาตะวันออกและภาษาอังกฤษ ณ มศว องครักษ์
มศว องครักษ์

ทั้งวัน

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป ด้านภาษาตะวันออก (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม)
คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมเภสัชเข้าพรรษาสัญจร
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย อ.บ้านนา จ.นครนายก
 2-1522

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญา อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 2-1522

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 6
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5729

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 6
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5729

ทั้งวัน

ดนตรี:โครงการอบรมปฏิบัติการทักษะการบรรเลงดนตรีไทย
ณ ชั้น 10 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

บรรยาย:หัวข้อ "หัวเราะบำบัด" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555
ทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งวัน

กีฬา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม FOFA Super Sport
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 15087

ทั้งวัน

ดนตรี:ทดสอบเพื่อคัดเลือกสมาชิก "วงขับร้องประสานเสียง" (SWU choir)
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 1-5310

ทั้งวัน

กีฬา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงาน "น้ำตาลปึกเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
 15087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสัมมนาดนตรีพื้นบ้านนานาชาติ
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15087

ทั้งวัน

อบรม:อบรมความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
อาคาร 19 ชั้น 17 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (อโศก)
 0815609669

ทั้งวัน

อบรม:อบรมความรู้เกี่ยวกับอัญมณ๊ และเครื่องประดับ
ชั้น 17 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18665

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการและการสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ 2555
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมแฟชั่นโชว์การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ร่วมโหวตให้นักออกแบบรุ่นใหม่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
http://www.futurepark.co.th/futurepark/vote.php?vote_id=11
 15087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสบัดพู่กัน สายสัมพันธ์ไทย-จีน
ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ อาคารธาราสาทร ชั้น 1 119 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
 15087

ทั้งวัน

พิเศษ:วันทันตสาธารณสุข ปี 2560
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
 15010

ทั้งวัน

พิเศษ:FOFA SWU : Love @ Firstsight
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศิลปะการแสดงสู่ชุมชน
ณ หอวัฒนธรรมไทยวน จังหวัดสระบุรี
 15087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง ๒๔๐/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๒
 16292

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร และมาตรการป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย อาคารประสานมิตร” พุทธศักราช ๒๕๕๖
ชั้น 1-2 อาคารประสานมิตร
 15651,15625

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครไทยสร้างสรรค์ ผ่านสื่อ 3 มิติ เรื่อง ผีเสื้อสมุทร
ณ หอนาฎลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 15087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:หัวข้อ "คำเรียกผีในวัฒนธรรมอาเซียน"

บริเวณโถงชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์
 16292

ทั้งวัน

บรรยาย:โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องรักษ์
 0822452011

ทั้งวัน

สัมมนา:กิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะสื่อสารที่ดีและมารยาทไทยที่ดีงาม
ห้องประชุมใหญ่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ทั้งวัน

บรรยาย:ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการสื่อการเรียนรู้ทางชีววิทยาสู่โรงเรียน" โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 02-6495000 ต่อ 18419

ทั้งวัน

บรรยาย:ปิดประตูทางเข้าด้านถนนอโศกมนตรี
ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านอโศกมนตรี
 15200

ทั้งวัน

ดนตรี:ขอเชิยชมการแสดงดนตรีของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ในบทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องใน "วันพ่อ" 5 ธันวาคม 2557
โถงชั้น 1 ตึก ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0866076799

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

พิเศษ:สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
ลานเล่นล้อ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร๙) มศว ประสานมิตร
 022612096

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี
 15357

ทั้งวัน

บรรยาย:โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) “จิตอาสากับการรับใช้สังคม”
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15925

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "Vestibular Rehabilitation"

ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-500

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
 15925

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 21529

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 21 ปี
สำนักสื่อฯ ชั้น 1 อาคาร 14
 15405

ทั้งวัน

ประชุม:สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2558 (รอบแรก)
ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารเรียนรวม (LEARNING TOWER) ด้านหลังสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 11534

ทั้งวัน

เยี่ยมชม/ดูงาน:คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงานต่างๆ

ทั้งวัน

ประชุม:คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

ทั้งวัน

บรรยาย:คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59
คะมนุษยศาสตร์
 16292

ทั้งวัน

อบรม:การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10 Day Diploma of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management)”
ณ Vistana Hotel กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 12349

ทั้งวัน

พิเศษ:การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017
Novotel Bangkok on Siam Square
 18408

ทั้งวัน

อบรม:โครงการฝึกอบรมการออกแบบ Infographic ด้วย PowerPoint เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ห้องคอมพิวเตอร์ 504 ชั้น 5 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0889701622

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดตาก
 15925

ทั้งวัน

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน 2 ธันวาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์
 16292

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ขอเชิญชมนิทรรศการวัฒนธรรมตะวันตก
โถงชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

อบรม:อบรมความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
อาคาร 19 ชั้น 17

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ขอเชิญชมนิทรรศการภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ในหัวข้อคำเรียกผีในประเทศอาเซียน
โถงชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

กีฬา:โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
สนามฟุตบอล ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ และ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา
 18408

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Movement Analysis and Education Strategies (MAES)”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Movement Analysis and Education Strategies (MAES)”
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

ทั้งวัน

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่างอาคารพัฒนานวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15812

ทั้งวัน

อบรม:โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
 15640 -2

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน FOFA Variety
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ
ณ ลานประติมากรรมหลอดสี ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการศิลปะร่วมสมัยศูนย์ศิลปวิทยบริการ
ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการออกแบบ
ณ ประเทศเกาหลี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา จัดโครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย
ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานดนตรี ปฏิบัติดนตรีสากล (Piano and Violin)
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม 5 ส
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:สัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
สำนักหอสมุดกลาง มศว
 5340

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง Fools เมืองคนโง่
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง METAMORPHOSIS
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวที เรื่อง แค้น
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย กับกิจกรรม ไหว้พระ 9 วัน ประจำปี 2554
ณ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:งาน Jazz Jew Open House
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครเวที เรื่องบุษบาสมาคม
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 10
ณ จังหวัดหนองคาย
 5087

ทั้งวัน

กีฬา:งานกีฬาส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ "น้ำตาลปึกเกมส์"
ณ อาคารบริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และณ โรงยิมคณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ณ ปราณบุรี ซีฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติโลก
คณะมนุษยศาสตร์
 6224

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานละครสั้นประสานมิตร
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมจัดการอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สำหรับรายการโทรทัศน์
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มศว
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน"
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5631

ทั้งวัน

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน"
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5631

ทั้งวัน

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน"
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5631

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewely Fair 2012
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 022042574

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ FOFA Varity และ โครงการบูชาพระธรรมบวชธรรมทายาท
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการสัมมนาศิลปะร่วมสมัยศิลปะจินตทัศน์ มายาคติของความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
ณ อั้งยี่แกลเลอลี่ 573 ซอยลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดอบรมอูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติการดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:เลื่อนกำหนดการโครงการฝึกงานวิชาชีพ 3 สาขาวิชานันทนาการ
ปีการศึกษา 2554
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา

ทั้งวัน

อบรม:จัดอบรมในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการและเทคนิคการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลเพื่อการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 08-1583-5248

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก "เด็กไทยรักศิลปะ"
ณ ลานอโศกมนตรี " SWU NIPLEX" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการประกวดและพัฒนาเครื่องดนตรีไทย
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์เลื่อนเวลาการับสมัครและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) รุ่นที่ 6 ปี 2554
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 022601770

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการ “เรื่องของครู”
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีในเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่องหัวใจทอง
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวาดเส้นเบื้องต้นสำหรับนักเรียนศิลปะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอประกาศเลื่อนการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติการดนตรีสากล
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Music Master Class 2012
ณ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน และโรงเรียนวัดพุทธิสาร

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"สมยศ หาญอนันทสุข"
หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"สมยศ หาญอนันทสุข"
หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

ทั้งวัน

นิทรรศการ:"สมยศ หาญอนันทสุข"
หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

ทั้งวัน

บรรยาย:อบรมหลักสูตรระยะสั้น (ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ภาคฤดูร้อน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนาฏศิลป์สากล
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ดนตรีคลาสสิค ระยะที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:จัดสัมมนาประจำเดือน เพื่อแนะนำเทคนิควิธีการสร้างรายได้ ให้เกิดประโยชน์จริง ทำแล้วสำเร็จจริง ด้วยวิทยากรระดับประเทศหรือผู้ประสบความสำเร็จมีรายได้จริง
มศว ทุกวิทยาเขต
 0813088816

ทั้งวัน

พิเศษ:ทดสอบความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม. ๑ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

ทั้งวัน

เสวนา:"บทบาทของผู้บริหารและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน"
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 ๐๘๖ ๓๕๕ ๖๑๙๕

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ศิลปกรรมและการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ลาน EDEN ZONE ศูนย์การค้า Central World
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการค่ายอาสาบริการความรู้ด้านการออกแบบเครื่องประดับ จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น กลุ่มผ้าไหมทอมือ
ณ หอประชุมศาลาประชาธิปไตย จังหวัดสระแก้ว
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสมัยใหม่ ครั้งที่ 11
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ศิลป์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานศิลปะนิพนธ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศไต้หวัน
ณ ประเทศไต้หวัน
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานดุริยาจารย์กตัญญุตา
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสาธิตดนตรีไทยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ลงพื้นที่เพื่อจัดหาข้อมูลประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
 5067

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

อบรม:โครงการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสร้างผู้จัดการความรู้ (KM Manager)
งานบริหารระบบคุณภาพ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ Tel.10525-6 Fax.(037) 395-275 และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) ชั้น 2 Tel. 4212 , 0-2649-5316
 10525-6

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 5351

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 3610

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5854

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5854

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสวนดนตรี
ณ ห้อง 16-1405 ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:โครงการ “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ร่วมสรงน้ำพระ และชมนิทรรศการ

ณ โถงกลางด้านทิศตะวันตก อาคารประสานมิตร
 5651

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการค่ายศิลปะ : ธรรมะ
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการค่ายศิลปะ : ธรรมะ
ณ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ Earth Art at Horseshoe Point
ณ โรงแรมฮอร์สชู พอยท์ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเทคนิคการสอนสื่อชุด Projects: Play&Learn Book1&Book4
คณะมนุษศาสตร์
 6262

ทั้งวัน

พิเศษ:แรกพบสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 0866138683

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง The Little Foxes
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0815585516

ทั้งวัน

อบรม:การฝึกอบรมนักออกแบบมือใหม่ จำนวน 10 วัน โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมด้านการออกแบบและการสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องเรือน การวางแผนในการออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด การออกแบบและการผลิต กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ โดยวิทยากร จากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการออบแบบ และวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 0899213507

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความยินดีขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง No Exit
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 0815585516

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความยินดีขอเชิญชมละครเรื่อง Death and the Maiden
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0815585516

ทั้งวัน

อบรม:ศูนย์ภาษาจัดโครงการบริการชุมชน อบรมภาษารัสเซียเบื้องต้นฟรี
ห้อง 105 ชั้น 1 อาคาร 6
 6310

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์เพื่อการศึกษาในรายวิชา มศว 252
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5122

ทั้งวัน

อบรม:โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
ชั้น 17 อาคาร 19 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 0899213507

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ครั้งที่1
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
 5122

ทั้งวัน

เสวนา:ประชุมวิชาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมสู่โลกสีเขียว"
ห้องประชุมชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022603275

ทั้งวัน

อบรม:เลื่อนการเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 53 (เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 มี.ค. 53)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 3610

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความยินดีขอเชิญชมละครเวที 6 เรื่อง 6 รส
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

อบรม:เลื่อนการเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 53 (เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 มี.ค. 53)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:โครงการ “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ร่วมสรงน้ำพระ และชมนิทรรศการ
โครงการ “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี”

ณ โถงกลางด้านทิศตะวันตก อาคารประสานมิตร
 5651

ทั้งวัน

พิเศษ:ออกหน่วยกายภาพบำบัดเคลื่อนที่
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 2251-4 ต่อ 250

ทั้งวัน

พิเศษ:กองวิเทศสัมพันธ์ มศว จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลผู้สนใจทั่วไป
ต่างประเทศ

ทั้งวัน

อบรม:PACCON 2011
Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
 02-6495907

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารีย์ สุทธิพันธ์ วันครูศิลปะ
ณ ลานหลอดสี และหอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการวัฒนธรรมสู่ชุมชน ครั้งที่ 8
ณ บ้านไทยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:ประชุมฟื้นฟูวิชาการ
ทางการพยาบาล เรื่อง Best Practice for Cancer care วันที่ 4-6 สิงหาคม 2553
ห้องประชุม 7R ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 1821

ทั้งวัน

กีฬา:ขอเชิญร่วมงานกีฬาคณะศิลปกรรมศาสตร์ น้ำตาลปึกเกมส์
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:ไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
หอประชุมใหญ่ ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว แต้มฮูป ตามฮีต ครั้งที่2
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานแกะสลักแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา : ธรรมะสู่ใจ สร้างสายใยสู่วัด
วัดบ้านใหญ่ทักขิณาราม ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 5625

ทั้งวัน

อบรม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง 219 อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
 1821

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON 2011)
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชันกรุงเทพมหานคร
 8201, 8206

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานละครสั้นประสานมิตร ครั้งที่ 1
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การออกแบบนิทรรศการ”
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น ๓ อาคารประสานมิตร
 5651,5625

ทั้งวัน

พิเศษ:ตาราสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิชา SWU 121 และ SWU 123
-
 6310

ทั้งวัน

บรรยาย:"พฤติกรรมศาสตร์กับการแก้ปัญหาวิกฤตสังคม"
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ทั้งวัน

สัมมนา:จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2554

ระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย.53
โรงแรม ดิ อิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 5301

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวการลากและระบายสี
ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ณ บ้านสวนอ่าวไข่ จังหวัดระยอง
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงเอเชีย ครั้งที่ 1
ณ โรงละครอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัย
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:Intensive Thai Language Program
คณะมนุษยศาสตร์
 6268

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการดนตรีอินเดีย
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาศิลปะร่วมสมัยสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์แก่ชุมชน 2554
ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 5087

ทั้งวัน

กีฬา:Taekwondo SWU Open Championship 2011
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมความรู้ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd.) สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงแรมฮอลิเดย์ อิน รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
 5600

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์โดยสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารขอเชิญร่วมงานนิทรรศการด้านการออกแบบสร้างสรรค์
ณ Infinicity Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการภาคสนามหมู่บ้านมอญ
ณ ชุมชนมอญ หมู่บ้านวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง พราวตา
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับ
ณ ลานจัดแสดงงาน Mop -F ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:3 rd Find Arts International Conference 2011
ณ Imperial Queen Park Hotel
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตและบ่มเพาะนิสิตนักกิจกรรม
ณ จังหวัดระยอง
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการประยุกต์ศิลปะภาพพิมพ์ภายในศาลาเปรียญวัด)
ณ วัดป่าสักเหนือ จังหวัดเชียงราย
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างสุขภาพ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน , โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และชุมชนบางตลาดพัฒนา 1 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 5421

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการออกแบบออกชุมชน ครั้งที่1
ณ โรงเรียนเจริญใจ จังหวัดพะเยา
 5107

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการปฎิบัติการภาคสนามและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
ณ โรงเรียนวัดห้อยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:การสัมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "3คู่ชู้ทั้งน้าน"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "พรายน้ำ"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "สามีจอมปลอม Double Double"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง " THE LESSON"
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มศว
“ล่องเรือในเขื่อนใหญ่ ไหว้พระและปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา ศึกษาอุบัติพุทธภูมิ”
ขอเชิญบุคคลที่สนใจ ติดต่อได้ที่
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5304 โทรสาร 02-204-2165

จังหวัดกาญจนบุรี
 022042165

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมงาน "โตรงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 17"
สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 02-2589105

ทั้งวัน

ดนตรี:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสอนไวโอลิน มศว
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0891719495

ทั้งวัน

พิเศษ:นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรจาก สกอ. และได้ประทับตรากิจกรรมหมวด 3
สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในระหว่างการสำรวจพื้นที่
 5351

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์


ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย ในงาน มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากประเทศอิหร่าน
ณ ลานชั้น1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง


ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 5087

ทั้งวัน

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการดนตรีบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม


ณ ห้างสยามเซ็นเตอร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์บำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5


ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง (บ้านปรานี)
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมระยะสั้นด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียสำหรับเยาวชน
ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2
 0-22595511

ทั้งวัน

พิเศษ:“โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม”
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 5384

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ณ บ้านโฮมฮัก จังหวัดยโสธร
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติร่วมกับโครงการบริการวิชาการ "ธรรมชาติสวยทะเลใส น้ำใจเป็นมิตร ฝึกจิตและทำบุญธารน้ำอุ่นระนอง"
จังหวัดระนอง
 022042165

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการสวัสดิการศึกษาให้แก่บุคลากรและครอบครัว
ประเทศเวียดนาม(เหนือ)
 5725

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการแสดงศิลปศึกษานิพนธ์และนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะอันเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน


ณ หอศิลปศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 ตึก คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:คณะพลศึกษาจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดชลบุรี
ณ จังหวัดชลบุรี
 5771

ทั้งวัน

ประชุม:รับสมัคร พิธีกร ประจำร้าน มศว กาชาด
สนามเสือป่า สวนอัมพร
 5319

ทั้งวัน

สัมมนา:เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โรงแรมหินสวย-น้ำใส รีสอร์ท จังหวัดระยอง
 5600

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ฝีมือนิสิตสาขาวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์


ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-5000 ต่อ 7600

ทั้งวัน

อบรม:“การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
ห้องอบรม 2AB ชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ มศว ประสานมิตร
 02-649-5000 ต่อ 6328

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมครูศิลปะการแสดงในระดับมัธยมศึกษา


ณ ชั้น9 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต
โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 022609547

ทั้งวัน

พิเศษ:กิจกรรมหมอภาษา (โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย)
โถงคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
 5500-2กด23

ทั้งวัน

สัมมนา:วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

"สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิต"
ณ THE FAIRTEX SPORT CLUB AND HOTEL PATTAYA จ.ชลบุรี
 5301,5309

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ


ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์ร่วมสืบสานตำนานช้างไทย


ณ ชั้น1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแต่งหน้าและทรงผมสำหรับการแสดง
ณ ชั้น9 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรม “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว
 6328

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาเรื่อง“ภาวะโลกร้อนกับการออกแบบ
ณ ห้องประชุมชั้น 14 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

ปิดบริการ:สำนักคอมพิวเตอร์ปิดบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

ทั้งวัน

อบรม:อบรมกิจกรรมหมวด 2
โครงการ EQ ดี ชีวีก้าวหน้า
หอ้ง 8101 สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร
 02-2589105

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม 5 ส


ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมศิลปกรรมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-260-0123 ต่อ 5122

ทั้งวัน

ประชุม:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-260-0123 ต่อ 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5617

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ศิลปะการแสดงสู่ชุมชนและวัฒนธรรมสู่ชุมชนครั้งที่ 7


ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญญบุรี จ.นครนายก
 5087

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเรื่อง "โครงการประชุมวิชาการพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา"
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 3 ห้องสัมมนาคณะพลศึกษา และชั้น 9 ห้อง 906 ภาควิชาสันทนาการ อาคาร 14
 5426

ทั้งวัน

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการบริการวิชาการสัญจร ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 02-2042165

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
มศว องครักษ์
 5617

ทั้งวัน

สัมมนา:จัดโครงการ ศึกษาดุงานและสัมมนาบุคลากรการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
 5638

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมศิลปกรรมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:งานพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-260-0123 ต่อ 5122

ทั้งวัน

พิเศษ:“อยุธยา: ร่องรอยวัฒนธรรม ล้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวีรชนคนกล้า”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5797

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5854

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:อนุรักษ์เครื่องแต่งกายไทยโบราณ : ผ้ามัดหมี่อีสาน
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมศิลปกรรมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขัน “กอล์ฟรวมน้ำใจ สาธิตปทุมวัน 49 ” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบสภากาชาดไทย
ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ
 5507

ทั้งวัน

สัมมนา:ประกาศเลื่อนการประชุมสัมมนา เรื่อง Admission : ปัจจุบัน อนาคต
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549

อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ห้อง 8110 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 026495447-9

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้อง 8110 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 026495447-9

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้อง 8110 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 026495447-9

ทั้งวัน

กีฬา:พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคมชได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและเล่นฟุตบอลกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ณ สนามกีฬากองทัพบก
คณะพลศึกษา

ทั้งวัน

นิทรรศการ:swuic International cuisine 2007
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549
มศว องครักษ์, มศว ประสานมิตร
 5610

ทั้งวัน

บรรยาย:การปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2551
หอประชุมใหญ่
 5355

ทั้งวัน

พิเศษ:"YOUNG CREATIVE TOURISM CONTEST"
ห้องTheater อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว

ทั้งวัน

อบรม:โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2550
วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

ทั้งวัน

อบรม:การพัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ
ห้องประชุม8110 ชั้น8 สำนักหอสมุด มศว
 02-664-1000 ต่อ 5438

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกวดคำขวัญ และโลโก้ 5ส สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
 5610

ทั้งวัน

ประชุม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความต้องการของผู้บริโภค และการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Consumer Needs and Product Concept Development)”
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ห้อง 19-1514
 02 258 4000

ทั้งวัน

สัมมนา:English Camp
จังหวัดนครนายก
 6251,6266,5413

ทั้งวัน

ประชุม:ขอเชิญตัวแทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมประชุมและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ณ ห้องประชุมชั้น 8 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0834082321

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549
มศว องครักษ์
 5610

ทั้งวัน

พิเศษ:นิสิตภาคปกติและภาคสมทบสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอน)
มศว
 5617

ทั้งวัน

นิทรรศการ:เชิญซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ
ลานอิฐแดง

ทั้งวัน

สัมมนา:การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Literature and Society
โรงแรมวินเซอร์สวีท ซ.สุขุมวิท 20
 6268

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ภาควิชาประวัติศาสตร์
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ ๒๖
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ชั้น๘ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4705

ทั้งวัน

บรรยาย:โครงการคาราวานคุณธรรมนำความรู้ ตอนทำดีให้เด็กดู
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 02-6495000 ต่อ 1307

ทั้งวัน

อบรม:ประกาศเชิญชวนร่วมวิปัสนากรรมฐาน ฟรี
วัดป่าถาวรนิมิตร
 0849024270

ทั้งวัน

สัมมนา:งานสัมมนา วิชาการเรื่อง "พัฒนาผลการวิจัยอย่างไร จึงจะเข้าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ"
โรงแรม Royall Benja
 0-2649-5281

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม "ย้อนรอยอดีตเกาะรัตนโกสินทร์
กทม
 0-22612096

ทั้งวัน

พิเศษ:ขยายเวลารับข้อโครงการวิจัย เพื่อขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2551 รอบที่ 2 และ ศูนย์ Excellece Center
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5654,5729

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศให้ทุน ภุมิปัญญาไทย เนื่องในวาระ 60 ปี มศว
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5654,5729

ทั้งวัน

พิเศษ:การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและ 40 ปี อาเซียน
ห้องประชุมศาสตรจารย์สาโรช บัวศรี

ทั้งวัน

พิเศษ:ค่าย เพื่อนใหม่
จ.อุทัยธานี
 0810145926

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนิสิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (s.o.s.#5)

ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 5319

ทั้งวัน

พิเศษ:ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5729,5654

ทั้งวัน

พิเศษ:รายงานความก้าวหน้า การพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2551 (เงินรายได้ 51 รอบ 2 และ Excellence Center) และ ทุนภูมิปัญญาไทย
ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 5654,5729

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารงานเอกสารและส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓
“ เทคนิคการสำรวจเอกสารเพื่อทำลายและคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุ ”

ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5625,5651

ทั้งวัน

ประชุม:งานประชุม "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654, 5729

ทั้งวัน

ภาพยนตร์:สัปดาห์วิสาขบูชา : วันแห่งสันติภาพสากล

ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
 5797

ทั้งวัน

กีฬา:รับสมัครนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ม.รามคำแหง หัวหมาก
 02-2609547

ทั้งวัน

อบรม:ขอเชิญชวนสมัครอบรม การพัฒนา E-Learning Courseware หรือ SOT2 รุ่นที่ 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-310 ชั้น3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

ทั้งวัน

อบรม:โครงการพัฒนาล่ามมืออาชีพภาษาไทย-เขมร
คณะมนุษยศาสตร์
 6269

ทั้งวัน

พิเศษ:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญบริจาคสมทบกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
สำนักหอสมุดกลาง
 0-2258-4002-3

ทั้งวัน

อบรม:โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 5 : การอบรมเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชน
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 5651

ทั้งวัน

สัมมนา:ค่าย "เรียนรู้ชุมชนและจิตอาสาเพื่อชุมชน"
ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 36
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษา
ณ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยลาดพร้าว 45
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา : การเก็บข้อมูลภาคสนามทางดนตรี และวัฒนธรรมในพื้นที่จริง
ณ ชุมชนกะเหรี่ยงและมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2552
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการประกวดผืนระนาดเอก : ภูมิปัญญากับมาตรฐานทางดนตรีไทย ครั้งที่ 3


ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการรักการอ่าน นิทานสร้างสุข ในหัวข้อ “เล่านิทานให้น้องฟัง”
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต บริเวณลานพลาซ่า ชั้น 1 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

อบรม:รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อ "การพัฒนาเอกสารการสอนเเบบดิจิตอล(e-book)"
มศว.
 022595511

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ภูมิใจเสนอละครเวทีเรื่อง พราย
ณ หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวิถีความเป็นไทย :งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5087

ทั้งวัน

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมบริการวิชาการแฟชั่นเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

กีฬา:ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.51 ณ

โรงยิมคณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 5771

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครเวทีเรื่อง "คุณหมอคะแต่ว่าไม่ใช่"
หอนาฏลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

บรรยาย:โครงการ "ปรับเปลี่ยนความคิด ปัญหาชีวิตจะเปลี่ยนไป"
ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 02-2589105

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัมมนาเรื่องกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ณ ห้องประชุม 222 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-260-1770-7ต่อ6292

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : How to implement IQA and EQA
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 5600

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น แสดงพลังความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมศิษย์เก่า มศว และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
 022609546

ทั้งวัน

พิเศษ:เชิญชวนบัณฑิต มศว ทุกท่านร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซุ้มประชาสัมพันธ์
 0-2260-9546

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
 5087

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิเก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
 5087

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ผลงานศิลปะปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารวิจัยและการศึกษา ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ณ อาคารวิจัยและการศึกษา ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ทั้งวัน

สัมมนา:"กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ"
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

ทั้งวัน

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการสีน้ำ "Move on"
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2547
สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 มศว
 5101

ทั้งวัน

พิเศษ:งาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และทรงประกอบพิธีเททองพระพุทธภควาวิจิตร : ศรีนครินทรวิโรฒ ปางประทานธรรม
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ทั้งวัน

สัมมนา:"กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรวม"
ณ หอประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งวัน

ดนตรี:งานเปิดหอพักและทำบุญหอพัก
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1022

ทั้งวัน

สัมมนา:คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย และฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย รังสิตจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แผนการเรียนการสอน ม.ปลาย
ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัมมนา บนเส้นทางความก้าวหน้า สู่โลกทรรศน์นักบริหาร Vision in Programme : VIP 2005
ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี
 5356

ทั้งวัน

นิทรรศการ:นิทรรศการลากเเละระบาย"วัดคนละรุ่น"
หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

ทั้งวัน

บรรยาย:Root Canal Treatment Made Easy
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ชั้น 14
 5859

ทั้งวัน

สัมมนา:"แนวโน้มการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับในอนาคต"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์..

ทั้งวัน

ประชุม:BIO Thailand 2005 : Biotechnology Challenges in the21st Century
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 5640-2

ทั้งวัน

อบรม:การอบรมผู้นำอนามัยนักเรียน ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบึงศาล-ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หอประชุมโรงเรียนภัทรวิทยาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 1516

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "ทันยุค ทันยุค ทันสมัย ไปกับวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก"
Current Updates In Oral Diagnostic Science Current Updates In Oral Diagnostic Science
ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 026641000

ทั้งวัน

สัมมนา:สัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานของสภานิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ฯพณฯ นายจาตุรงค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นต้น กิจกรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2548
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 5319

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ณ ห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 8 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 022584482

ทั้งวัน

พิเศษ:กำหนดการตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืมฯ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องสถาบันเดิม ปีการศึกษา 2549
งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
 5355

ทั้งวัน

พิเศษ:Better Fine Arts งานแสดงผลงานนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคารบริการกลาง ( แปดเหลี่ยม ) มศว องครักษ์

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ประกวดทีมเชียร์และทีมสันทนาการ "SWU Fun Friend Contest ครั้งที่ 2"
ศูนย์กีฬาสิรินทร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศุนย์องครักษ์

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ติดต่อขอร่วมทำบุญ และสั่งจองพระพุทธรูปได้ในราคาองค์ละ 4,900 บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ มศว เลขที่ 167-22-013346-1
ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

ทั้งวัน

พิเศษ:พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2258-4007 และติดต่อขอเช่าเสื้อครุยได้ที่งานสวัสดิการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์หมายเลข 0-2664-1000 ต่อ 5725 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ มศว องครักษ์

ทั้งวัน

สัมมนา:"ขจัดปัญหาการอ่านการเขียนไม่ได้ ถ้าไม่เข้าใจแอลดี"
โดยวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ หอประชุมใหญ่ มศว
 5631

ทั้งวัน

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Metabolic syndrome and vascular complication ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 0-26001533

ทั้งวัน

นิทรรศการ:ครบรอบการสถาปนา 50 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5224

ทั้งวัน

ประชุม:ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5224

ทั้งวัน

พิเศษ:ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2004 - 5
ประเทศโมร็อกโก
 023545500

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการสัปดาห์การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หอประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2664-1000ต่อ5631

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3
โรงแรมเดอะแกรนด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ทั้งวัน

พิเศษ:โครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติภัย และการบริจาคโลหิต
ณ บริเวณโถงหน้าหอสมุดกลาง ประสานมิตร
 5356,5357

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
-

ทั้งวัน

พิเศษ:จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ทั้งวัน

พิเศษ:บรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 0-2251-3930

ทั้งวัน

อบรม:เรียนไวโอลิน
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5329

ทั้งวัน

อบรม:การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"(New Entrepreneurs Creation:NEC)
อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ

ทั้งวัน

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานกาชาดประจำปี 2549 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 6 เมษายน 2549)
ณ บริเวณสนามเสือป่า ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

ทั้งวัน

พิเศษ:มศว เลื่อนการเปิดเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549
(ระดับปริญญาตรี)
มศว ประสานมิตร และองครักษ์
 5617

ทั้งวัน

พิเศษ:การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงศึกษาธิการ
 5640-2

ทั้งวัน

อบรม:โครงการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1 ประจำปี 2549
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณะวิทยาศาสตร์
 8668

ทั้งวัน

สัมมนา:คุณคิดว่า "BRAND" สำคัญอย่างไร
"The Road to Marketing Success"

ห้องประชุม อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น2 ห้อง 11-203

ทั้งวัน

พิเศษ:งาน วัน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร, 26-30 มิถุนายน 2549
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5386

ทั้งวัน

อบรม:โครงการค่าย EG CAMP ครั้งที่ 3
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 2016

ทั้งวัน

บรรยาย:ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนเงินกองทุนฯ เมื่อจบไปแล้ว จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย
หอประชุมใหญ่
 5355

ทั้งวัน

ศิลปะการแสดง:ละครขำขันภาษาอังกฤษ "She's My Wife's Husband"
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ทั้งวัน

อบรม:ยกเลิกการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(SPSS Training) ในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2550


คณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 0813686881

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Educational Reform 2007
โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น
 043721764

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา

ทั้งวัน

อบรม:โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ศูนย์บริการวิชาการ มศว อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง (ชั้น 2)
 02-2592525

ทั้งวัน

บรรยาย:กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หอประชุมใหญ่
 5355

ทั้งวัน

กีฬา:รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งวัน

ประชุม:การประชุมวิชาการ The 3rd Asian Academy of Applied Business Conference : Bridging The Asian Business Market
โรงแรมเดอะรีเจนซี่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งวัน

ดนตรี:การอบรมดนตรีช่วงปิดเทอมของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 026641000

ทั้งวัน

พิเศษ:รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรืเยาวชนเอเซียอาคเนย์
ประเทศไทย มาเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น

ทั้งวัน

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2553
ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

ทั้งวัน

สัมมนา:โครงการ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
สวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
 0-99422468

ทั้งวัน

อบรม:เลื่อนโครงการสารสนเทศเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวันที่ 4 สิงหาคม 2549
สำนักงานคณะกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ตรงข้ามหอสมุดกลาง)
 01-3686881

ทั้งวัน

นิทรรศการ:เปิดบ้านกองกิจการนิสิต
สำนักหอสมุดกลาง และอาคารเรียนรวม

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดปทุมวนารามวรวิหารและสำนักปฏิบัติธรรมเสริมรังษี จังหวัดนครราชสีมา
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60 ปี
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:นิทรรศการวิชาการ “ งานสัปดาห์หนังสือเยาวชนไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ” (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:สาธิตปทุมวันฉลองราชย์ 60 ปี โครงการ “ โรงเรียนสีขาว : ปลอดสารเสพติด”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขันว่ายน้ำสาธิตปทุมวัน แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 5507

ทั้งวัน

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 5507

ทั้งวัน

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขัน “สาธิตปทุมวัน เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 4” เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี
ณ บริเวณโรงเรียน ถนนอังรีดูนังต์ , ถนนพระราม 1, 4 และ ถนนบรรทัดทอง
 5507

00:00-
00:00

อบรม:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ประสานมิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2551


ดูรายละเอียดแต่ละโครงการ
 02-2589105

00:00-
-

พิเศษ:ค่ายภาษาอังกฤษ
จ. จันทบุรี

00:00-
-

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ภูมิใจเสนอ The Story of Death
ณ หอนาฎลักษณ์ ชั้น 5 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

04:00-
-

พิเศษ:รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ซ้อมใหญ่) มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651

04:00-
22:00

พิเศษ:ปฏิบัติศีล 8 นั่งสมาธิ เดินสมาธฺิ บำเพ็ญประโยชน์
วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก
 0861048002

04:00-
21:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์ฯเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพ
ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ
 22513

04:00-
-

พิเศษ:รายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651

05:00-
09:00

กีฬา:DENT SWU RUN 2016(THE CARNIVAL)
สวนลุมพินี กรุงเทพ
 0890162388

05:00-
09:00

กีฬา:แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2-1031,21061

05:00-
12:00

พิเศษ:นั่งสมาธิ ฟังบรรยายธรรม
วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก
 0861048002

05:00-
-

พิเศษ:โครงการ "ปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2"
ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 0806278155

05:30-
19:30

พิเศษ:พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2552
ว้ดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 022584007

05:30-
06:00

เทิดพระเกียรติฯ:เดินเทิดพระเกียรติฉลองราชย์ 60 ปี สดุดีมหาราชา (โรงเรียนสาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) และคณะศึกษาศาสตร์)
ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5507

06:00-
15:30

เทิดพระเกียรติฯ:ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และครบรอบก่อตั้งโรงเรียนสาธิต50 ปี (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 5507

06:00-
09:30

พิเศษ:กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณสนาม ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ (สนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15351

06:00-
15:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการแห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 22513

06:00-
23:00

พิเศษ:วันปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5353

06:00-
21:00

อบรม:โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตสร้างสรรค์เด็ก จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2550

06:00-
12:00

พิเศษ:"สาธิต มินิมาราธอน..สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน" ประจำปี 2548
บริเวณสนามฟุตบอล มศว สุขุมวิท 23
 0-2260-9986-8

06:00-
21:00

พิเศษ:โครงการนิสิตวิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
 18408

06:00-
15:00

อบรม:การศึกษาระบบนิเวศ ดูนก ศึกษาพันธุ์ไม้ สรุปและประเมินการอบรม พิธีปิด
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

06:00-
18:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการบริการวิชาการสัญจร ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 02-2042165

06:00-
16:30

พิเศษ:วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18419

06:00-
00:00

ปิดบริการ:แจ้งปิดการใช้สนามกีฬากลาง
ศูนย์กีฬาขอแจ้งปิดการใช้สนามกีฬากลาง ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากสำรองเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะดวก
สนามกีฬากลาง
 2-2555

06:00-
16:30

นิทรรศการ:9 ปี สถาบันวัฒนะรรมและศิลปะ ปลูกฝังรากฐานประวัติศาสตร์ที่มั่นคง สืบสานวัฒนธรรมยืนยง "คู่ มศว"
ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร3)
 5651

06:00-
08:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาส "วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18419

06:00-
23:00

ศิลปะการแสดง:ขอเชิญเข้าร่วมงานทำบุญหอพักและเปิดหอพัก ประจำปีการศึกษา 2549
ลานกิจกรรม อาคารบริการกลาง สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์
 037395350

06:00-
08:00

พิเศษ:พิธีทำบุญตักบาตร วันครู
ณ บริเวณทางเดิน ริมสนามฟุตบอล หน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์

06:30-
12:00

เทิดพระเกียรติฯ:พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หอพระ และอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5651

06:30-
07:30

พิเศษ:ภาคเช้า: บัณฑิตรายงานตัวและเดินแถว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 5651

06:30-
18:00

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 022042165

06:30-
18:30

พิเศษ:ไหว้พระ 9 วัด
จังหวัดนครนายก
นครนายก
 8416

06:30-
19:45

พิเศษ:กิจกรรม วันที่ Action
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการสัญจร ในราคาพิเศษ

จังหวัดราชบุรี
 022042165

06:30-
20:30

พิเศษ:ศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 022042165

06:30-
20:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม “ไหว้พระ ๙ วัด”
ณ จังหวัดเพชรบุรี
 5087

06:30-
12:00

พิเศษ:ร.ร.สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 15706-8

06:30-
16:00

พิเศษ:"มศว สืบสานสงกรานต์ไทย" ประจำปี 2555
ณ บริเวณเรือนไทย หมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องครักษ์
 1031

06:30-
16:30

บรรยาย:วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000 ต่อ 18419

06:30-
09:15

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 12 ปี


ห้อง 6 - 201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 15324

06:30-
12:00

พิเศษ:ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญร่วมพิธีเทศน์มหาชาติและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันสถาปนาโรงเรียน ๖๐ ปี

อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 15706-8

06:30-
13:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน สาธิตปทุมวันรวมใจภักดิ์ รักในหลวง เดิน – วิ่ง การกุศล”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 022513934

06:30-
13:00

พิเศษ:สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมตักบาตร และกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ต้อนรับปีใหม่
ณ บริเวณถนนและลานด้านหน้า สำนักงานอธิการบดี
 5356

06:30-
09:00

พิเศษ:วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ครบปีที่ ๕๙

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

06:30-
21:30

พิเศษ:โครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561”
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 21031

06:30-
21:30

พิเศษ:งานแฟนซีปีใหม่ SWU Night Party 2018
ณ บริเวณหน้าสำนักงานส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15651

06:30-
20:00

พิเศษ:กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 12081

07:00-
18:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 15934

07:00-
13:00

พิเศษ:มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556
ณ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 022584007

07:00-
11:30

บรรยาย:วันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
อาคาร 14 ชั้น 6 และ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร
 11308

07:00-
10:30

พิเศษ:วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2557
ลาน SWUNIPLEX อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 022612096

07:00-
16:30

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

07:00-
22:00

พิเศษ:โครงการเปิดหอพัก ประจำปี 2559
ณ สำนักงานงานบริหารกิจการหอพัก
 21022

07:00-
09:50

พิเศษ:โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
ณ บริเวณลานเล่นล้อ
 12063

07:00-
10:30

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2559
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 15651

07:00-
17:00

อบรม:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทาง "ศาสตราจารย์"
ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 27053

07:00-
21:00

กีฬา:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว เป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (Bonding Games 15th)" เชื่อมความสัมพันธ์นิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 15 สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

07:00-
22:30

พิเศษ:กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 12081

07:00-
16:30

พิเศษ:โครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2559
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 22513

07:00-
08:30

พิเศษ:พิธีทำบุญสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
ห้อง101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 21031

07:00-
21:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มศว องครักษ์
 5356

07:00-
11:30

พิเศษ:ทำบุญครบรอบ 10 ปี วันก่อตั้งสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ณ อาคารบริการกลาง สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
 037395503

07:00-
16:00

อบรม:โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์ ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย
โรงแรมโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

07:00-
16:30

พิเศษ:สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8407

07:00-
10:00

พิเศษ:กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่เข้ารับรอบบ่าย
สนามกีฬาซอฟท์บอล มศว องครักษ์
 04-1432980

07:00-
21:00

พิเศษ:วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในปีนี้วาระครบรอบ 57 ปี อดีตเพื่ออนาคต โดยมีกำหนดการดังนี้
ภาคเช้า ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และบริเวณหอประชุม
07.00 น. - พระสงฆ์ 58 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร
เช้า ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
07.30 น. - ตักบาตรพระสงฆ์ 58 รูป บริเวณลานหน้าหอประชุม
09.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
ภาคค่ำ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
18.00 น. - ลงทะเบียนรับหนังสือที่ระลึก
18.20 น. - ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน
18.30 น. - ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรื่อง วิกฤตการเมืองไทยกับบทบาทของสถาบันการศึกษาเพื่อกระบวนการสันติวิธี
19.00 น. - แฟชั่นโชว์
19.30 น. - รับประทานอาหาร
21.30 น. - ปิดงาน
ภาคเช้า อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ภาคค่ำ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

07:00-
21:00

กีฬา:โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตสร้างสรรค์เด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ และ ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 2550

07:00-
15:00

พิเศษ:พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ณ ลานหน้าอาคารประสานมิตร

07:00-
17:00

พิเศษ:วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 27 เมษายน 2555 63 ปี ศรีสง่ามหานคร

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 5651

07:00-
16:30

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบ 20 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 22005

07:00-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 15506

07:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วรรณกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์
 16203

07:00-
09:00

พิเศษ:ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “งานสีสันแห่งศรีนครินทร์”
ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และลานอโศกมนตรี
 15669

07:00-
14:30

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอเชิญร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

07:00-
00:00

พิเศษ:พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีทำบุญตักบาตร "วันศรีนครินทรวิโรฒ"
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และลาน SWUNIPLEX
 15625

07:00-
23:00

พิเศษ:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2553 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5356

07:00-
10:45

พิเศษ:พิธีวางพวงมาลา "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2553"
บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 5651

07:00-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2553
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5108

07:00-
16:00

สัมมนา:โครงการพัฒนาคู่มือกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท จ.นครราชสีมา
 5600

07:00-
16:00

สัมมนา:โครงการพัฒนาคู่มือกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
 5600

07:00-
19:30

เยี่ยมชม/ดูงาน:“ชมตลาดใหม่ชื่อเก่า ตลาดเก่าชื่อใหม่ ไปวัดจีน วัดไทย และล่องเรือดูโลมา”
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 022042165

07:00-
16:00

พิเศษ:โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะสหเวชศาสตร์ มศว
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

07:00-
13:00

พิเศษ:มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2553
ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5610

07:00-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูประจำปีดนตรีไทย
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

07:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูประจำปีดนตรีไทย
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

07:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าป่าการกุศล ประจำปี 2554
วัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่อปาน บางเหี้ย) จังหวัดสมุทรปราการ
 5640-2

07:00-
20:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:ทัวร์กันเอง ปากช่อง-วังน้ำเขียว
โคราช
 02-2042165

07:00-
01:00

พิเศษ:กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ มศว องครักษ์

07:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (SOT2 Faculty Mentor Program)
ณ โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม
 5048

07:00-
22:00

พิเศษ:กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ มศว องครักษ์
 5355

07:00-
09:15

พิเศษ:ปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่
ณ มศว องครักษ์
 5355

07:00-
16:30

เสวนา:โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "ครบรอบ 36 ปี"
บริเวณลานอเนกประสงค์ (Science Park) และอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8407

07:00-
16:30

อบรม:จัดทำแผนกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ
นำเสนอแผนกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ
สรุปโครงการอบรม
ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี
 5638

07:00-
18:00

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 02-204-2165

07:00-
17:00

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 5597

07:00-
20:00

ประชุม:โครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 23 เรื่อง "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7643

07:00-
13:00

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ลานหน้าอาคาร 3 และห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
 5282

07:00-
22:00

สัมมนา:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 5668

07:00-
13:00

สัมมนา:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 5668

07:00-
19:00

สัมมนา:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 5668

07:00-
-

บรรยาย:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษา ครบรอบ 47 ปี
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
 5363

07:00-
16:30

เสวนา:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง และที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7647

07:00-
15:30

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
คล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 16 กันยายน 2551
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5598

07:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุม 10-108, 19-501 และลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
 8407

07:00-
20:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2552 "กีฬาสายสัมพันธ์ชาวคณะพลศึกษา"
โรงยิมส์ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 5771

07:00-
08:00

พิเศษ:ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง

07:00-
08:00

พิเศษ:พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่อในวันสาโรช บัวศรี
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์

07:00-
-

พิเศษ:ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ธรณีพิบัติในภาคใต้ และรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค
ณ ห้องสามัคคีธรรม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

07:00-
09:30

พิเศษ:พิธีเปิดศูนย์บันทึกเสียง และศูนย์การพิมพ์
อาคาร 6 ชั้น 1

07:00-
12:00

พิเศษ:พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประจำปี 2549

หอประชุมใหญ่ และอาคารวิจัยการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-2600123

07:00-
21:00

พิเศษ:กำหนดการวันปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5353

07:00-
19:00

บรรยาย:Psychological Well-being and the Student Learning Experience
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 17600

07:00-
-

พิเศษ:เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปู ถอนฟันฟรี
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
 15252

07:00-
22:30

พิเศษ:กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 12081

07:00-
13:40

พิเศษ:เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์
 022612096

07:00-
16:00

ประชุม:งานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 22 ปี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
 0890162388

07:00-
17:00

พิเศษ:โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ปีที่ 12 (แรกพบ สนภท.)
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 21529

07:00-
10:00

พิเศษ:โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

07:00-
10:30

พิเศษ:วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าหอประชุมใหญ่ สนามฟุตบอล และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
 15351

07:00-
08:30

พิเศษ:พิธีฉลองและลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 0818121370

07:00-
16:00

พิเศษ:งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
026495000 ต่อ 12065, 12063
 022612096

07:00-
20:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่)
มศว องครักษ์
 12080

07:00-
23:00

กีฬา:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union Games) : ศรีนครินทรเกมส์"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 18408

07:00-
10:00

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบ ๓๘ ปี
โถงสีน้ำเงิน ชั้น 1
 1-5382

07:00-
12:30

พิเศษ:โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

07:00-
15:00

ประชุม:โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

07:00-
17:30

พิเศษ:โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

07:00-
22:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากร “หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 15934

07:10-
17:10

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ. คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 27307

07:10-
16:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 22513

07:30-
14:00

พิเศษ:เปิดอาคาร PR SWU ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
อาคาร PR SWU ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
 5666

07:30-
-

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ณ หอศิลปกรรมศรีนคริทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

07:30-
16:00

พิเศษ:ติวเข้ม PAT ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 037-395-383-6

07:30-
16:00

พิเศษ:ติวเข้ม PAT ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 037-395-383-6

07:30-
16:00

พิเศษ:ติวเข้ม GAT ความคิดเชื่อมโยง
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 037-395-383-6

07:30-
13:00

พิเศษ:ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่"
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-501 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000

07:30-
16:30

นิทรรศการ:โครงการแสดงผลงาน "โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ" โดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-6495000 ต่อ 18416

07:30-
16:30

บรรยาย:"โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ" ครั้งที่ 2
ณ โถงล่างอาคาร 19, ชั้น 4 ห้อง 19-401, 19-401/1, 19-403, 19-403/1, ชั้น 5 ห้อง 19-503/1, ชั้น 8 ห้อง 19-813, 19-814
 18435

07:30-
18:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2553
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

07:30-
17:30

พิเศษ:กิจกรรมเปิดบ้านสีเหลือง(แรกพบคณะ) และกิจกรรมเตรียมความพร้อมพาน้องทัวร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
**ตามเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์**
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร)
 0837060258

07:30-
17:30

พิเศษ:กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมและประกวดเฟรชชี่ดาว-เดือนคณะวิทยาศาสตร์
**ตามเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์**
หอประชุมใหญ่ มศว (ประสานมิตร), ลานเทาแดงหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยม
 0837060258

07:30-
17:30

พิเศษ:โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม
จังหวัดนครนายก
 5651

07:30-
20:00

อบรม:โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
เรื่อง “ศึกษาดูงานและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น
 5600,5996

07:30-
14:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

07:30-
16:30

เสวนา:วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

07:30-
15:00

พิเศษ:งาน "มศว สืบสานสงกรานต์ไทย"
ณ บริเวณเรือนไทย หมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องครักษ์
 1031

07:30-
20:00

ประชุม:ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

07:30-
16:30

บรรยาย:วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 6292-3

07:30-
08:30

พิเศษ:ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และตักบาตรหน้าอาคารประสานมิตร (ตึก 3)
อาคารประสานมิตร (ตึก 3)
 5375

07:30-
09:25

พิเศษ:ทำบุญเลี้ยงพระ ในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 15 ปี
ห้อง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

07:30-
-

พิเศษ:พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประสานมิตร (อาคาร 3)

07:30-
20:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ
จังหวัดจันทบุรี
 22513

07:30-
10:10

พิเศษ:วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม
โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 022612096

07:30-
-

พิเศษ:เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15252

07:30-
-

พิเศษ:ร่วมพิธี รวมพลังแห่งความภักดี
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#ประสานมิตร : ลานเสาธงหน้าหอประชุมใหญ่ #องครักษ์ : วงเวียนกลางหน้าพระราชานุสาวรีย์
 15351

07:30-
15:00

พิเศษ:สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557 คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
 27307

07:30-
14:00

พิเศษ:ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2557"
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18416

07:30-
14:00

พิเศษ:งานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สานักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารอานวยการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

07:30-
13:00

พิเศษ:วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาตร์
 15547

07:30-
16:00

บรรยาย:โครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 0822452011

07:30-
13:00

พิเศษ:วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 19-502 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

07:30-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษา จัดงาน “วันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร”
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 0847125000

07:30-
16:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว
 22513

07:30-
13:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 22513

07:30-
09:00

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานสีสันแห่งศรีนครินทร์ ๒๕๕๖
ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และลานอโศกมนตรี
 5625

07:30-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดงานวันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ คณะพลศึกษา อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 22513

07:30-
12:00

พิเศษ:"โครงการแสดงความยินดีพี่รับปริญญา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554" (ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะวิทยาศาสตร์)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 02-6495000 ต่อ 18416

07:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 15934

07:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเปิดบ้านสีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
บริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

07:30-
20:30

พิเศษ:งานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง ประจำปี ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

07:30-
16:30

พิเศษ:โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา โดย คณะวิทยาศาสตร์
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

07:30-
13:30

พิเศษ:งานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 5500

07:30-
16:30

นิทรรศการ:โครงงานวิทยาศาสตร์/โครงงานคณิตศาสตร์/หัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษ เข้าร่วมประเมินคุณภาพ ชิงรางวัล 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8416

07:30-
08:00

พิเศษ:ตักบาตรสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ 19 รูป ประจำภาคเรียน
หน้าอาคารประสานมิตร
 0834037752

07:30-
16:30

พิเศษ:กายภาพบำบัด-ส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย
ร.พ.องครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

07:30-
13:00

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่" ประจำปี 2555
โถงล่างอาคาร 19 และห้อง 501 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8407

07:30-
13:00

พิเศษ:วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5507

07:45-
08:45

พิเศษ:ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2553 (ทุกวันพุธ)
บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าคณะพลศึกษา อาคารสิรินธร มศว องครักษ์
 2502,5426

07:45-
15:00

ศิลปะการแสดง:มหาสงกรานต์ ประจำปี 2557
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022612096

07:45-
15:00

อบรม:โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 19-402, 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:-
05:30

พิเศษ:เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

08:00-
13:00

พิเศษ:งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15353

08:00-
17:00

บรรยาย:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15639

08:00-
-

ประชุม:งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fine Arts Conference 2016 (NFAC 2016) หัวข้อ ศิลปกรรมในบริบทอาเซียน
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0973390999

08:00-
18:30

พิเศษ:งานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง ประจำปี ๒๕๕๙
ณ บริเวณหอพระ,สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 12063

08:00-
16:00

อบรม:ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม จัดโดย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 19-1802, 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:00-
17:00

พิเศษ:โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:00-
12:00

เสวนา:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-6495376

08:00-
16:00

พิเศษ:SWU JOB FAIR 2559
อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

08:00-
13:00

พิเศษ:ไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 12081

08:00-
13:00

พิเศษ:
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
รายงานตัว ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:00-
12:00

พิเศษ:ยกเลิกการจัดโครงการ มศว เดินวิ่งปั่น
มศว ประสานมิตร

08:00-
14:00

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 022513934

08:00-
09:30

พิเศษ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา (พระสงฆ์ 9 รูป)
และขอเชิญชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา
และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022612096

08:00-
16:15

ประชุม:โครงการประชุม มศว วิชาการ
“การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

08:00-
16:00

อบรม:โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
ห้อง 19-1802, 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:00-
16:00

พิเศษ:โครงการ Sci-SWU First Date คณะวิทยาศาสตร์
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:00-
12:30

อบรม:"โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559"
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:00-
16:30

พิเศษ:งาน "SWU OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2559"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
 15351

08:00-
16:30

พิเศษ:งาน "SWU OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2559"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
 15351

08:00-
12:00

พิเศษ:พิธีไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2560
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 15351

08:00-
16:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ อาคารกีฬา ๑ มศว องครักษ์
 ๒๒๕๑๓

08:00-
14:00

พิเศษ:วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 022612096

08:00-
17:00

อบรม:โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใชสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในรานยา
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว ประสานมิตร
 21523

08:00-
14:45

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การป้องกันการรังแกในโรงเรียน
ห้องประชุม 201 ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว
 15664

08:00-
16:30

อบรม:โครงการบริการวิชาการ การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "นวัตกรรมผ่านโครงงานสะเต็ม"
ห้อง 19-903 และ 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:00-
16:00

พิเศษ:พิธีซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่)
มศว องครักษ์
 15651

08:00-
12:00

MOU:ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
ณ ห้องดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-6495000 ต่อ15324

08:00-
16:30

ประชุม:คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง และโรงยิมส์ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 22513

08:00-
12:00

พิเศษ:พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ
 ๑๒๐๖๕

08:00-
16:00

พิเศษ:SWU OPEN HOUSE 2017
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15351

08:00-
16:00

พิเศษ:SWU OPEN HOUSE 2017
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15351

08:00-
18:00

พิเศษ:พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651

08:00-
22:45

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว)
มศว องครักษ์
 12080

08:00-
22:30

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว)
มศว องครักษ์
 12080

08:00-
16:30

อบรม:โครงการบริการวิชาการ การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "นวัตกรรมผ่านโครงงานสะเต็ม"
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:00-
16:00

พิเศษ:รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 15651

08:00-
-

พิเศษ:รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651

08:00-
17:00

พิเศษ:กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นด้านการละเล่นคารูตะ
หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022612096

08:00-
16:00

ประชุม:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7"
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15716

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
17:00

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับคณาจารย์)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับนิสิต)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
16:00

บรรยาย:โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะและโครงการศักยภาพแกนนำชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง จ.สระแก้ว
 15438

08:00-
16:00

บรรยาย:โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะและโครงการศักยภาพแกนนำชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง จ.สระแก้ว
 15438

08:00-
-

ประชุม:คณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่งในบริเวณพิธี
ณ ห้อง 123 ห้องรับรองการปฏิบัติหน้าที่
 15992

08:00-
13:00

อบรม:โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศ"
ห้อง 19-401/1 ชั้น 4 อาคาร 19
 18427

08:00-
16:30

อบรม:โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ห้อง 19-1815 อาคาร 19
 18438

08:00-
16:30

เสวนา:สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เชิญร่วมงานวันสถาปนา
ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15017

08:00-
16:00

ประชุม:คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 22517

08:00-
17:00

พิเศษ:โครงการสร้างเสริมประสบการณ์จริงแก่นิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยการเรียนรู้จากชุมชนณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 - 31 มีนาคม2556
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 15452

08:00-
-

พิเศษ:workshop การทำหนังสั้น
ห้องประชุมชั้น 12 คณะสังคมศาสตร์
 0816452417

08:00-
-

พิเศษ:workshop การทำหนังสั้น
ห้องประชุมชั้น 12 คณะสังคมศาสตร์
 0816452417

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับบุคลากร กลุ่ม 1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
12:00

บรรยาย:คณะมนุษยศาสตร์ มศว เชิญร่วมนั่งสมาธิสลายภัยพิบัติ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 16292

08:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:โครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม ดื่มด่ำวิถีไทย ร่วมใจผสานชุมชน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ณ บริเวณโถงอาคารช้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ 12 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER
 022612096

08:00-
16:30

นิทรรศการ:SWU Open House
ชั้น 1 อาคารเรียน คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์และคณะต่างๆ ที่ มศว องครักษ์
 026495710

08:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
ห้องประชุมเพชร ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (สุขุมวิท ซอย ๒๐)
 ๐๘๖-๙๙๘๘-๗๘๕

08:00-
16:30

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติคในสถานศึกษา
ห้อง 105 อาคารศูนย์กีฬา 1 และบริเวณรอบ มศว องครักษ์
 0847125000

08:00-
13:00

พิเศษ:กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี
สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
 15382

08:00-
13:00

พิเศษ:วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15351

08:00-
16:30

สัมมนา:วันศาสตราจารย์ ดร.โสโรช บัวศรี
อาคารนวัตกรรม:ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และคณะศึกษาศาสตร์
 15281

08:00-
16:00

พิเศษ:ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
 2-2515

08:00-
16:00

ประชุม:"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7"
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15716

08:00-
12:00

ประชุม:ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 15617

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับบุคลากร กลุ่ม 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
18:30

ศิลปะการแสดง:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ฟรี
ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 022612096

08:00-
16:15

อบรม:- การวิจัยเชิงคุณภาพ : แนวคิด กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ
- การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
- เทคนิคการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
- เทคนิคการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
- การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและตัวอย่างรายงานวิจัย
ห้องประชุม 222 ตึก 2 คณะมนุษยศาสตร์
 0899160260

08:00-
12:00

บรรยาย:การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อนำไปสู่การทำวิจัย”
ห้อง 19-401 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18432

08:00-
-

อบรม:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่กาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15925

08:00-
12:00

บรรยาย:มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก
โถงชั้นล่างอาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว
 15686

08:00-
16:20

อบรม:โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ณ ห้องประชุม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญยาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร. สาโรช บัวศรี

08:00-
15:00

พิเศษ:เปิดบริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูนหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15888

08:00-
13:30

พิเศษ:งานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 19 ปี
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 15405

08:00-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและ
ไหว้ครูคณะพลศึกษา
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

08:00-
08:30

พิเศษ:พิธีถ่ายภาพประวัติศาสตร์แปลอักษรเฉลิมพระเกียรติ
ณ บริเวณสนามกีฬากลาง หน้าอาคาร ๓ มศว ประสานมิตร
 15666

08:00-
14:00

ศิลปะการแสดง:เชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 022612096

08:00-
16:00

สัมมนา:คณะพลศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 0847125000

08:00-
16:20

นิทรรศการ:โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:00-
16:30

อบรม:การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 5
เรื่อง “สหสาขาเพื่อการศึกษาพิเศษ : Multi-disciplinary Practices for Special Education”

ณ อาคารวิจัยและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 081-5599834

08:00-
16:30

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคาร บริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 27307

08:00-
16:30

อบรม:"โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ" คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม 19-503 ชั้น 5 และ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18433

08:00-
12:30

ประชุม:โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:00-
17:00

บรรยาย:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15639

08:00-
20:30

สัมมนา:โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
 0811323322

08:00-
16:00

อบรม:โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงแรมพลูแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
 15934

08:00-
20:30

กีฬา:โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 : การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 25
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 18408

08:00-
11:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ณ บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร (อาคาร ๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022612096

08:00-
16:00

พิเศษ:พิธีซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 15651

08:00-
18:00

พิเศษ:ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว
 12081

08:00-
16:00

ปิดบริการ:วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี"
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 1-7978

08:00-
-

ประชุม:งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fine Arts Conference 2016 (NFAC 2016) หัวข้อ ศิลปกรรมในบริบทอาเซียน
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0973390999

08:00-
16:00

อบรม:โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1802, 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:00-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022612096

08:00-
16:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๒๕๕๙
ณ อาคารกีฬา ๑ มศว องครักษ์
 22513

08:00-
16:00

พิเศษ:พิธีซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
มศว องครักษ์
 15651

08:00-
16:00

สัมมนา:ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ศษ561)
หอประชุมใหญ่ มศว
 0816958131

08:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:การประกวดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่-กระบอง
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5750

08:00-
16:30

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานสัมมนาดนตรีนานาชาติ "สัมมนาดนตรี สอนทฤษฎีดนตรีไทย สอนอะไร"
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

08:00-
14:00

พิเศษ:"วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน"
อาคารสาธิตปทุมวัน ๕๐
 022513934

08:00-
14:30

พิเศษ:"โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย"
ณ หอการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง 1 อาคารนวัตกรรม:ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 5651

08:00-
16:30

อบรม:สอนทฤษฎีดนตรีไทย..สอนอะไร
อาคารวิจัยต่อเนื่อง ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 0876778227

08:00-
16:30

อบรม:โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์ ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมอาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และ โรงแรมโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 5917

08:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:00-
23:55

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปีการศึกษา2554
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 5706

08:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะครูฟิสิกส์ฯ"
ห้อง 6-201 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:00-
16:00

เสวนา:โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอน : การเสวนาการแปรรูปวรรณกรรมสู่การสร้างสรรค์ศิลปะ

โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0829704400

08:00-
16:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ดนตรีคลาสสิค ระยะที่ 2
ณ หอประชุมโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการรัชดาภิเษก
 5087

08:00-
17:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศีกษา เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
 022595511

08:00-
12:00

อบรม:"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สำหรับอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ (ระยะที่ 1)"
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-8436

08:00-
16:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ ศูนย์การประกันคุณภาพ การศึกษา อาคารสาธิตปทุมวัน ๑
 022513934

08:00-
16:00

อบรม:โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Autoflight
ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ 302 สำนักคอมพิวเตอร์
 026640013

08:00-
18:00

ศิลปะการแสดง:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนสำหรับครูดนตรี-นาฏศิลป์ฯ
หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

08:00-
17:00

อบรม:เรื่อง การบำรุงรักษาและการเทียบมาตรฐานเครื่องยูวี-วิสิเบิลฯ
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-8202

08:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับครูดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Cultural Community)
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5310

08:00-
08:45

พิเศษ:ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกีรติและพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ลานอโศกมนตรี และอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15651

08:00-
15:15

สัมมนา:ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สหกิจศึกษา พัฒนาบัณฑิต มศว ให้แข่งขันได้ในประชาคมโลก
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022584196

08:00-
11:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

ณ วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 022513934

08:00-
12:00

บรรยาย:โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การปฏิบัติตัวเมื่อข้อเข่าเสื่อม"
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14703

08:00-
16:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทดสอบมาตรฐานดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมวิชาการเรื่อง LD: พัฒนาอย่างไรให้เต็มศักยภาพ
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2602601

08:00-
15:00

พิเศษ:คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
 026495224

08:00-
23:55

พิเศษ:งานสายสัมพันธ์ "ประสานมิตรร้อยใจภักดิ์ บริรักษ์ราชจักรีวงศ์" ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 15706

08:00-
16:00

ประชุม:การจัดโครงการการจัดการความรู้ ในสำนักนักงานคณดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้อง วศ.64 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 22005

08:00-
13:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สายใยรัก สาธิต องครักษ์ ครั้งที่ 2 "สีสันดาวรุ่ง ท้องทุ่งองครักษ์"
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัยและสาธิตการศึกษา
 037-395383

08:00-
16:30

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันขอเชิญร่วมงาน “60 ปี สาธิตปทุมวัน ก้าวสู่ ... ประชาคมอาเซียน”


โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

08:00-
-

พิเศษ:โครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม ดื่มด่ำวิถีไทย ร่วมใจผสานชุมชน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER
 022612096

08:00-
17:15

อบรม:SWU Google Guides for SWU GAFE (สำหรับผู้บริหาร)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

08:00-
15:00

พิเศษ:ประกวดเฟรชชี่ คณะพลศึกษา และวันแรกพบ
อาคารคณะพลศึกษา (โรงยิม) ประสานมิตร

08:00-
12:00

พิเศษ:สร้างสำนักงานให้สวยงาม ด้วย 5 ส
คณะมนุษยศาสตร์
 6292

08:00-
17:00

ประชุม:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "แรกพบคณะสังคมศาสตร์"
ลานเทาแดง, ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์
 5547

08:00-
00:00

เสวนา:ค่ายวิทยาศาสตร์ ชุด นักสืบน้อย
จังหวัดน่าน
 022042528

08:00-
02:00

พิเศษ:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2553 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5356

08:00-
17:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานFOFA Variety 2010
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

08:00-
16:00

อบรม:“การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”

ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

08:00-
-

พิเศษ:งานสายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร ประจำปีการศึกษา 2552
อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

08:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญร่วมฟังธรรมเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0849248555

08:00-
16:00

สัมมนา:โครงการประกวดแผนธุรกิจ E-Commerce เรื่อง “VEWA E-commerce Award”

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
 5547

08:00-
16:30

อบรม:เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7600

08:00-
16:30

สัมมนา:การประชุมระดับชาติ เรื่อง ภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 6269

08:00-
13:30

พิเศษ:คณะพลศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราฃ
ณ โรงพยาบาลศิริราฃ
 2520

08:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
โรงแรมรามาการ์เด้นท์
 4109

08:00-
12:15

อบรม:SWU Course Web with ATutor : การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการสอนรายวิชา
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

08:00-
16:45

อบรม:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ "พลังงานเพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง"
ห้องเทอร์เรส ชั้น 9 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
 5311

08:00-
12:15

อบรม:SWU Course Web with ATutor : การสร้างและจัดแต่งเนื้อหา,การ ตกแต่งบทเรียนด้วยภาษา HTML
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

08:00-
12:15

อบรม:SWU Course Web with ATutor : การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการสอนรายวิชา
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

08:00-
12:00

นิทรรศการ:ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน คณะพลศึกษาร่วมงานนิทรรศการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครู ในวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย คณะพลศึกษา มศว ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2501

08:00-
16:00

พิเศษ:โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 5600

08:00-
17:00

ประชุม:โครงการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย"
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5654

08:00-
00:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปีการศึกษา 2553
ณ บริเวณโรงเรียน
 5706

08:00-
18:00

บรรยาย:ฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๕๔ ระหว่าวันที่ 24 - 25 มกราคม 2554 พร้อมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ
 5625 , 5651

08:00-
20:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราคอนเสิร์ต ภูมิใจไทยประพันธ์ ครั้งที่ 2 Horn Concert Day
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น4 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5087

08:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก และดร.สนอง วรอุไร
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0849248555

08:00-
16:00

อบรม:สัมมนานานาชาติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

08:00-
16:30

อบรม:ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ.2554
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
 0899222549

08:00-
17:00

ประชุม:โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 (The National SMARTS Conference 1)
คณะสังคมศาสตร์
 5547

08:00-
10:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มศว องครักษ์
 5356

08:00-
16:30

อบรม:ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ณ อาคาร มศว บริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล
 6269

08:00-
15:00

ประชุม:พิธีเปิดการประชุม the 1st International Conference of South East Asian University
on Physical Education, Recreation, Sport Science, and Health 2011 (1st ICSEAU PERSH2011)
คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 2502

08:00-
16:00

บรรยาย:วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔


ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 6294

08:00-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมฟังเทศน์และบูชากัณฑ์เทศน์คาถาพัน
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 2549

08:00-
16:30

อบรม:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก”
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 6269

08:00-
23:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มศว องครักษ์
 5356

08:00-
16:30

ประชุม:ประชุมนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของ NAGAO ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติ "Regional symposium on diversity of fishes in Mekong and Chao Phraya Basins - an updated study"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501
 8407

08:00-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง "Regional symposium on diversity of fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-an updated"


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501
 8407

08:00-
16:00

พิเศษ:มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5076

08:00-
16:30

อบรม:การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ห้อง 8101 สำนักหอสมุดกลาง มศว
 6203

08:00-
16:00

พิเศษ:มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5076

08:00-
16:00

อบรม:โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย ให้เกิดความสุข ความสำเร็จ
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 0849248555

08:00-
18:00

สัมมนา:-บรรยายพิเศษ โดยMr.Hiroyuki Kato จากโรงเรียนประทีปศาสนา,นครศรีธรรมราช
-บรรยาย:บทบาทของครูและผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์(ราชบัณฑิต)
-อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้:การสะท้อนบทเรียนจากการสัมมนา
ห้องบางกอกพาโนรามา1 ชั้น 3 รร.อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 5507

08:00-
18:00

สัมมนา:-การนำเสนอ"สถานการณ์ทางการศึกษา ปัญหาการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา/มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา"
ห้องบางกอกพาโนรามา1 ชั้น 3 รร.อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 5507

08:00-
17:30

พิเศษ:ครูดีศรีนครินทร์ ปี 52 แรกพบนิสิตครูน้องใหม่
หอประชุมใหญ่ มศว และลานเทา -แดง
 0848889953

08:00-
17:00

อบรม:รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานฯ รุ่นที่ 2
ห้องประชุม 2AB อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6328

08:00-
16:30

สัมมนา:อาจารย์นิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ศษ561
ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ศาสตร์พุทธิ สำนักหอสมุด ชั้น 8
 5597

08:00-
16:00

บรรยาย:ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0849248555

08:00-
16:30

อบรม:หลักสูตรการแปลภาษาอังกฤษ ระดับการแปลเบื้องต้น
ศูนย์บริการวิชาการ
 5317

08:00-
16:30

อบรม:หลักสูตรการแปลภาษาอังกฤษ ระดับการแปลขั้นสูง
ศูนย์บริการวิชาการ
 5317

08:00-
13:00

พิเศษ:กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ มศว องครักษ์

08:00-
16:00

อบรม:หลักสูตร Thai Language Courses
คณะมนุษยศาสตร์
 6228,6292

08:00-
16:30

สัมมนา:ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ศษ561 กศ.บ. 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2552
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5597

08:00-
16:30

สัมมนา:Psycho-Behavioral Science and Quality of Life
Behavioral Science Research Institute
 7600

08:00-
19:00

นิทรรศการ:โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 8617

08:00-
16:30

สัมมนา:สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-649-5000#5597-98

08:00-
16:30

อบรม:หลักสูตรการเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
ศูนย์บริการวิชาการ
 5317

08:00-
16:00

อบรม:การอบรม “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2
ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สมเด็จพระเทพฯ มศว
 6328

08:00-
16:30

อบรม:การเขียนหนังสือราชการ
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 6269

08:00-
16:30

อบรม:“การเขียนหนังสือราชการ”
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 6269

08:00-
16:00

อบรม:“การเรียนการสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง”
“Teaching and Learning in the Brain New World”
โรงแรมเอชีย ถนนราชเทวี
 5509

08:00-
13:00

เสวนา:ภาษาและวัฒนธรรมไทยยุคไอที
ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 6406

08:00-
16:30

สัมมนา:“บรอมีเลียด (สับปะรดสี) ไม้นอกในเมืองไทย”
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต)
 0868942626

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการบริการทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
ณ ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5405

08:00-
16:30

ประชุม:ประชุม & นำเสนอผลงานวิชาการ คณะพลศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 2502

08:00-
16:00

เสวนา:วันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 5301,5309

08:00-
16:30

สัมมนา:“ทิศทางการพัฒนาวิชาการปรัชญาและศาสนา”
ห้องประชุม 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6261

08:00-
12:00

นิทรรศการ:ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0831828713

08:00-
16:30

สัมมนา:จัดโครงการบริการทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
ณ ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5405

08:00-
12:30

เสวนา:“การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง” และเรื่อง “วรรณณคดีวรรณกรรมไทย”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 6269

08:00-
16:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบมาตรฐานดนตรีสากล(ไวโอลินและเปียโน)
ณ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5329

08:00-
15:00

นิทรรศการ:โครงการนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ :
8.00-8.30 น.ทำบุญตักบาตร
9.00-9.15 น. ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวันมาฆบูชา : วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์
9.15-9.30 น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ปาฐกถา ฝึกสมาธิ โดยพระครูพิศาลชัยมงคล เจ้าอาวาสวันไชโยวรวิหารและคณะ
13.00-15.00 น. กิจกรรมสนทนาธรรม โดยพระครูพิศาลชัยมงคล เจ้าอาวาสวันไชโยวรวิหารและคณะ
อาคารประสานมิตร
 5651

08:00-
12:00

ประชุม:ประชุมชี้แจง เรื่อง “การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5638

08:00-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5072

08:00-
16:45

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน : พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ"
อาคารประสานมิตร และ พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระที่นั่งวิมานเมฆ ในเขตพระราชวังดุสิต
 5651

08:00-
16:00

อบรม:“การเรียนการสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง”
“Teaching and Learning in the Brain New World”
โรงแรมเอเชีย ถนนราชเทวี
 5509

08:00-
16:00

อบรม:โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย ให้เกิดความสุข ความสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 026495478

08:00-
18:00

อบรม:โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของภาควิชาภูมิศาสตร์เรื่องการอบรมเชิงปฎิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกาษาสำหรับครูมัธยมศึกษา
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

08:00-
18:00

อบรม:ฟังบรรยายเรื่อง องค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ กับการนำไปปรับใช้ในห้องเรียน
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

08:00-
18:00

อบรม:ฟังบรรยายเรื่อง ธรรมชาติวิทยาและการดูนก กับการปรับใช้ในการสอนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ณ อุทยานแห่งชาตน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
 026644217

08:00-
16:15

อบรม:การอบรมเชิงปฎิบัติการ วิธีการ เทคนิคและเทคโนโลยีในการสร้างแผนที่
อาคารพัฒนานวัตกรรมฯ คณะสังคมศาสตร์
 026644217

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการเผยแพร่หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสู่ประชาชน
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

08:00-
16:30

อบรม:งานแรกพบเศรษฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2553
มศว ประสานมิตร ลานอิฐแดง(ลานเทาแดง)
 0824550852

08:00-
16:30

ประชุม:การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้นล่าง อาคารประสานมิตร (อาคาร 3)และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7643

08:00-
12:00

สัมมนา:ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มศว ชั้น 2
 5223

08:00-
16:00

พิเศษ:รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2550
หอประชุม
 0-2649-5718

08:00-
16:30

ประชุม:ประชุมวิชาการ เรื่อง ICT for Enhancing Quality of Education : Policy, Strategy, and Practice
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนฯ
 5507

08:00-
17:00

อบรม:คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ College of Education St.John's University NY, U.S.A. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nurturing Thinking Mind
ห้องประชุมศาตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 5282

08:00-
17:00

พิเศษ:ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550
หัวข้อ "มีสติ มีเหตุผล พ้นวิกฤติ"
ณ ห้องประชุมศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

08:00-
17:00

อบรม:ศึกษาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 การจัดอบรมเรื่อง คุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา
หอประชุมโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก
 5282

08:00-
15:00

พิเศษ:วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ให้บริการฟรี
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

08:00-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2"
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
 7647

08:00-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 11
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2262-0809

08:00-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 11

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2262-0809

08:00-
12:00

สัมมนา:โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3
เรื่อง ใช้เน็ตอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย
ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 ณ หอสมุดกลาง
 5076

08:00-
16:30

ประชุม:“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ”
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654

08:00-
21:30

พิเศษ:ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกิตติกรรมประกาศ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 ตุลาคม 2550
ณ หอประชุมอาคารชูชาติ กำภู กรมชลประทาน นนทบุรี

08:00-
17:00

สัมมนา:โครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว คณะสหเวชศาสตร์ มศว จะจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาทางกายภาพบำบัด"
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
 0 2649 5447-9

08:00-
23:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์ สาธิตประสานมิตร"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 022609986-8

08:00-
17:00

สัมมนา:สัมมนาวิชาการของนิสิต เรื่อง "สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเข้าสู่โลกของความจริง"
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5311

08:00-
16:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7647

08:00-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 11

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2262-0809

08:00-
16:00

อบรม:อบรมด้านคอมพิวเตอร์
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 5072

08:00-
17:00

พิเศษ:การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะผู้ประเมินภายนอก
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ /คณะและหน่วยงานต่างๆ
 5600

08:00-
16:30

อบรม:การวิจัยเชิงคุณภาพ
ห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
 7643

08:00-
17:00

ประชุม:โครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว คณะสหเวชศาสตร์ มศว จะจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาทางกายภาพบำบัด"
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
 0 2649 5447-9

08:00-
16:45

อบรม:การจัดการการใช้เวลาว่างและนันทนาการ: นโยบายและการปฏิบัติ
ห้อง 8110 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต
 2550

08:00-
-

ประชุม:คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมกันที่ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

08:00-
14:00

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 33 ปี
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6206

08:00-
16:30

อบรม:โครงการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5207

08:00-
16:15

สัมมนา:ความคาดหวังในบทบาทของคณะศิลปกรรมศาสตร์ : ความคาดหวังของสังคมไทย
ทิศทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มาสาขาทัศนศิลป์และศิลปะประยุกต์
ทิศทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาดนตรีและศิลปะการแสดง
ห้องคอนเวนชั่น C โรงแรมแอมบาสเดอร์
 02-260-0123

08:00-
13:30

พิเศษ:คณะสังคมศาสตร์ จัดงานวันสังคมศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี
ณ ห้องประชุม 11-203,204
 5502

08:00-
16:00

กีฬา:คณะพลศึกษา จัดโครงการ"อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่-กระบอง" ครั้งที่ 5
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022042593

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการอบรม เรื่อง "การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อการสอนสังคมศึกษา"
ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 02-2603275

08:00-
21:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต 78 ปีศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบริเวณหน้าอาคารประสานมิตร
 022600123

08:00-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โรงแรมพีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
 5087

08:00-
10:00

เทิดพระเกียรติฯ:คณะแพทยศาสตร์ มศว มีความยินดีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
 026495320

08:00-
16:00

บรรยาย:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ


ณ ห้องปฐมบริบท และห้องวิชชทรรศน์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6204

08:00-
15:00

พิเศษ:คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ และ ณ ฌาปนสถานวัดอุทัยธาราม
 4502

08:00-
13:00

สัมมนา:ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง"การเผยแพร่ผลการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์GTX"
ณ ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง มศว

08:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญชวนบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านเตรียมชุดครุยเพื่อถ่ายภาพในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะมนุษยศาสตร์
 6204

08:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคาร 16 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสา
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 5319

08:00-
16:00

สัมมนา:โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตฯ
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 5319

08:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยรักภาษาไทย
ณ ห้องประชุม 252 ชั้น 5
 6292

08:00-
23:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปีการศึกษา 2551
ณ บริเวณโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5706

08:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0-2649-5720

08:00-
16:30

สัมมนา:กำหนดการโครงการสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-649-5000#5597-98

08:00-
16:00

พิเศษ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 5625,5651

08:00-
16:00

พิเศษ:งดการเรียนการสอนนิสิตภาคปกติทุกระดับที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2547

08:00-
16:00

สัมมนา:เรื่อง “การนวดกับการกีฬาและการออกกำลังกาย”
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2

08:00-
11:40

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

08:00-
16:00

สัมมนา:"แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอน" (Digital Resources for Learning and Teaching)
จัดโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มศว, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย, และสถาบันคลังสมองของชาติ
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสัมมนาปฏิบัติการกลุ่มย่อย ณ อาคาร 19 ชั้น 18 คณะวิทยาศาสตร์
 5076

08:00-
16:00

นิทรรศการ:ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในการเปิดงานนิทรรศการสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ครั้งที่ ๘
ของนิสิตสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ ๘
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่องาน “บ้านเราเมื่อเยาว์วัย”

ณ บริเวณโถงด้านล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022600122

08:00-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปศึกษา
ห้องประชุม 16-1505 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5154

08:00-
15:00

พิเศษ:ตรวจสุขภาพประจำปี 2547 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคาร-วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5725

08:00-
12:20

สัมมนา:สัมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์"
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5553

08:00-
22:00

นิทรรศการ:InnovAsia 2005
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 026446000

08:00-
14:00

พิเศษ:วันสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ 11-203,204
 5500

08:00-
-

พิเศษ:ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 11 ปี
ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา
 5071

08:00-
16:00

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ์
 02-664-1000 ต่อ 5154

08:00-
20:00

พิเศษ:แพทยศาสตร์ มศว แฟร์ (SWU Medical Fair) งานครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มศว
ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

08:00-
15:00

สัมมนา:"Admission : อย่างไรคือข้อสอบ O-Net และ A-Net"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0-2664-1000 ต่อ 5363

08:00-
17:00

สัมมนา:สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประพันธ์เพลง"
หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5329

08:00-
11:40

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548
อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5351

08:00-
16:00

พิเศษ:Rummage Sale ครั้งที่ 5
โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:00-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ของเล่น : ดาบสองคม"
ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 063205392

08:00-
16:00

สัมมนา:โครงการพัฒนาทัศนะใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มศว
 02-6641000 ต่อ 5193

08:00-
20:00

อบรม:โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะชีวิตสร้างสรรค์เด็กจังหวัดนครนายก
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2550

08:00-
17:30

ประชุม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ สาระที่ 3
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 8201, 8208

08:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 0-3739-5438

08:00-
16:00

อบรม:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับบุคคลทั่วไป (รุ่นใหม่ เดือน ,สิงหาคม และกันยายน 49 )
ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5107

08:00-
23:00

พิเศษ:"สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร" ประจำปี 2549
ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

08:00-
16:00

สัมมนา:เรื่อง "Admission : ปัจจุบัน อนาคต"
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 08-4026-8119

08:00-
16:00

กีฬา:Apply now ++ limited time !!!!!
Bangkok Universiade 2007 Volunteer
ฝ่ายงานแนะแนว กองกิจการนิสิต มศว
 0841277298

08:00-
-

ประชุม:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Postgraduate Research Colloquium)
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7600

08:00-
16:00

เสวนา:เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ จิตสำนึกเพื่อการพัฒนา
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยฯสมเด็จพระเทพฯ
 5570

08:00-
15:30

พิเศษ:ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สันติภาพและความเป็นมนุษย์ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ" และนำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08:00-
18:00

นิทรรศการ:ภาพถ่ายและสื่อผสม "๑๐๐ วัน ฟ้าหลังฝน น้ำธาร น้ำป่า น้ำตา น้ำใจ"
ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

08:00-
16:00

สัมมนา:ประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา
ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ สำนักหอสมุด มศว
 5771

08:00-
16:00

เทิดพระเกียรติฯ:การแข่งขันว่ายน้ำระดับประถมศึกษา ระหว่างโรงเรียน (โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง, ม. เกษตรศาสตร์, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) , โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และราชกรีฑาสโมสร)
ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 5507

08:00-
16:00

บรรยาย:"ประสบการณ์ในการทำวิจัย" โดย ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อาคารหอสมุดกลาง
 7643

08:00-
16:00

สัมมนา:เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5592

08:00-
16:30

สัมมนา:Admission : สภาพปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว
 5516

08:00-
16:30

สัมมนา:โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน Cyber Education Center ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ด้วยการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5076

08:00-
16:00

พิเศษ:ลงทะเบียน รับของที่ระลึกและของว่าง
รับตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน
หาค่า BMI ตรวจวัดสายตา และรับบริจาคโลหิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 11519

08:00-
16:30

ประชุม:เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "6QS หนทางสู่ความสุขและความสำเร็จ"
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 มศว
 7600

08:00-
16:00

สัมมนา:เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย " บันใดสู่ความเป็นดาว"
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 0817262799

08:00-
20:00

กีฬา:ขอเชิญชมกีฬาน้องใหม่ (Swu Freshy Game 2007
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 5319

08:00-
20:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 27-28 เมษายน 2550
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และหอพระมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

08:05-
16:30

อบรม:ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา"
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:15-
16:30

นิทรรศการ:โครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 : SCI Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:15-
16:00

อบรม:ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดอบรมเรื่อง"การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ ห้องประชุม 2 AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5311

08:15-
16:30

บรรยาย:คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551
คณะมนุษยศาสตร์
 02-260-1770 ต่อ 6206

08:15-
12:00

ประชุม:การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

08:15-
-

พิเศษ:การรับคู่มือการเรียน และปฏิทินวิชาการ 2551
กองบริการการศึกษา
 026495719

08:15-
16:00

อบรม:ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดอบรมเรื่อง"การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ ห้องประชุม 2 AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5311

08:15-
-

พิเศษ:ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ( ตึก 9 )

08:15-
16:00

อบรม:ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดอบรมเรื่อง"การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ ห้องประชุม 2 AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5311

08:20-
09:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ขอเชิญร่วมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2557
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2251 ต่อ 162

08:20-
09:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2556
ณ หน้าอาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 22251 ต่อ 163

08:20-
10:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558
หน้าอาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์
 2251

08:25-
16:00

สัมมนา:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป SWU 251 มนุษย์กับสังคม
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวิทส์ ชั้น 12
 5502

08:25-
15:30

อบรม:โครงการ "ค่ายเด็กเก่งสมองไว ตอนหนูน้อยพิทักษ์โลก"
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ (ฝ่าย Gifted)
 022602601

08:30-
11:30

พิเศษ:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2547
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาจิตวิทยากับศิษย์เก่าของภาควิชาจิตวิทยา
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 245

08:30-
16:15

อบรม:ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นที่ 3
หลักสูตร 1 สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้อง 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นที่ 3
หลักสูตร 2 สำหรับผู้ติดตั้งดูแลระบบ
ห้อง 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นที่ 3
หลักสูตร 3 สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร 1 หรือ 2 มาแล้ว
ห้อง 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
15:00

อบรม:โครงการ วรรณกรรมทำมือ...ฉันรักแม่
อาคาร 6 ห้อง 635
 6304

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนแบบออนไลน์ด้วยระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่นพิเศษ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการ 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5076

08:30-
16:00

สัมมนา:เทคนิคการวิจัยในทางสังคม – พฤติกรรมศาสตร์
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
 09- 699481

08:30-
16:15

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนแบบออนไลน์ ด้วย ระบบ Open Source LMS “ATutor” รุ่น 4
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 5 : การสร้างเครื่องมือวิจัยออนไลน์ด้วยระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 6 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS และ Epi Info
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
14:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จะจัดงานทำบูญเลี้ยงพระในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:00

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2546
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5078

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 1: การใช้ระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 2 : การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตร 3 : การบริหารระบบ ATutor ด้วย Linux และ MySQL
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 1: การใช้ระบบ ATutor สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 2: การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor สำหรับผู้ติดตั้งดูแลระบบ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 3: การปรับแต่งระบบ ATutor ด้วย PHP และ MySQL
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 และ 16-309
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตรที่ 4: การสร้างเนื้อหาและเครื่องมือวิจัยออนไลน์ด้วย ATutor สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301

08:30-
16:00

สัมมนา:"มนุษยศาสตร์ : ยุทธศาสตร์รัฐกับการพัฒนา"
สัมมนาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ทั่วประเทศ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02 2601770-7, 6202

08:30-
12:00

สัมมนา:สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สื่อสารอย่างไรกับวัยรุ่น"
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5504

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง กรอบแนวคิดและการพัฒนาสำนักงานเสมือน (Virtual Office)โดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส “ PostNuke”
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:การใช้ระบบ ATutor สำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor
สำหรับผู้ดูแลระบบ
(System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:15

อบรม:การปรับแต่งระบบ ATutor ด้วย PHP และ MySQL สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่าย EG CAMP ครั้งที่ 2
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 2016

08:30-
16:30

กีฬา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 24
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 02-6641000 ต่อ 2016

08:30-
16:00

อบรม:การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การนำความรู้เรื่อง BBL สู่ห้องเรียน"
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท
 5562

08:30-
16:30

สัมมนา:การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เว็บเซอร์วิส” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ แก่บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 8051

08:30-
16:30

อบรม:ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว - กลุ่มนำร่อง
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5076

08:30-
10:00

พิเศษ:กิจกรรมเนื่องในวันสาโรช บัวศรี
- พิธีสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อธิการบดีกล่าวสดุดี)
- พิธีแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการของ คณะศึกษาศาสตร์
-มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อวงการศึกษาและสังคม
-มอบเกียรติบัตรแด่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนแบบออนไลน์ด้วยระบบ Open Source LMS"ATutor" รุ่นที่ 5
หลักสูตร 1: การใช้ระบบ ATutor
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16

08:30-
16:00

สัมมนา:Symposium on Mathematics Education: Mathematical Problem Solving
Mathematics Department, SWU
 664-1000 Ext 8051

08:30-
17:00

สัมมนา:"เงินทองต้องใส่ใจ"
ตึก 11 ชั้น 2 ห้อง 203-204 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-229-2706

08:30-
09:00

พิเศษ:คณะผู้ประเมินเตรียมการสัมภาษณ์
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยฯ
 5-5671

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตร 3 - การบริหารระบบ ATutor ด้วย Linux และ MySQL สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตร 2 - การติดตั้งและดูแลระบบ ATutor สำหรับผู้ดูแลระบบ(System Admin)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
16:15

อบรม:หลักสูตร 1 - การใช้ระบบ ATutorสำหรับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
ภาคบรรยาย : ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ภาคปฏิบัติ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5076

08:30-
12:00

ประชุม:การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16
 5-5671

08:30-
15:00

พิเศษ:สัมมนาระดับชาติ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2549
เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา บนฐานรากปรัชญาพอเพียง”
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 0-2664-1000 ต่อ 5301

08:30-
21:00

ศิลปะการแสดง:สัมนาเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์เอเชีย
หอประชุมใหญ่ และอาคารวิจัยการศึกษาต่อเนื่องฯ
 02-2600123

08:30-
16:30

ประชุม:โครงการปลูกฐานวัฒนธรรมครอบครัวไทยในเด็กปฐมวัย
เรื่อง "การบริโภคด้วยปัญญาเพื่อ IQ EQ MQ ของลูก"
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มศว
 02-6641000 ต่อ 5188

08:30-
16:00

อบรม:โครงการ “พัฒนาจิตสมองให้เป็นอัจฉริยะ”
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5438

08:30-
16:00

อบรม:โครงการ ICT สนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งที่ 4
“Workshop การสร้างเว็บรายวิชาในระบบ ATutor1.5.1”
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-316 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 8051

08:30-
16:30

สัมมนา:ประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการจากอุดมการณ์สู่ยุทธศาสตร์ การผลิตครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
ห้อง 10-204 ก,ข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8435

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการ "หนึ่งทศวรรษ...เภสัช มศว"
และกิจกรรม Research Day
ห้องประชุม 306 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 1544

08:30-
10:00

พิเศษ:อธิการบดี มศว เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากแอดมิชชั่นตรงร่วมแก้ปัญหา
ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่

08:30-
16:00

อบรม:อบรมปฏิบัติการ "การสร้างพลังสมองด้วยดนตรี"
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 026641000ต่อ 5562

08:30-
16:00

อบรม:"การพัฒนาหลักสูตรและแนวการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้" (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 02-664-1000 ต่อ 5562

08:30-
16:00

บรรยาย:โครงการ "กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน"
ห้อง 101 อาคารเรียนรวม, หอประชุมใหญ่
 5355

08:30-
16:00

ประชุม:การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
ณ หอประชุม อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 02-664-1000 ต่อ 2253

08:30-
12:30

เสวนา:ร่าง พ.ร.บ. กับอนาคต มศว
หอประชุมใหญ่ (ประสานมิตร) และ ห้อง ศร 204 อาคารเรียนรวม (องครักษ์)
 5435

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสถิติขั้นสูง รุ่นที่ 4
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0813686881

08:30-
15:30

ประชุม:"ลักษณะข้ามชาติ และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม"
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5644

08:30-
16:00

เสวนา:ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง"จิตสำนึกเพื่อการพัฒนาเมือง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี เอกการพัฒนาชุมชนเมือง ภาควิชาสังคมวิทยา
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

08:30-
16:30

สัมมนา:4th International Postgraduate Research Colloquium on “Harnessing Behavioral Science to Promote Quality of Life”
The Research and Continuing Education Hall, Srinakharinwirot University.
 7643

08:30-
12:05

สัมมนา:•การบรรยายหัวข้อเรื่อง “ภาษาศาสตร์ ปริชาน(Cognitive Linguistics)”
โดย ผศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ จากภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•การบรรยาย ทางภาษาศาสตร์ โดย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ มศว.
ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0894586852

08:30-
15:30

พิเศษ:นำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08:30-
15:30

พิเศษ:นำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08:30-
16:30

อบรม:การฝึกอบรมเรื่อง "ประเด็นข้ามวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ (Cross-cultural Issues in Knowledge Management) โดย Dr.David Pauleen จาก Victoria University of Wellington, New Zealand
ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 089-4568301

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
ณ หอประชุม อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 02-664-1000 ต่อ 2253

08:30-
17:00

พิเศษ:พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2549
ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 18 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ณ ฌาปนสถานวัดด่าน ถนนพระราม 3 ซอย 34
 4524

08:30-
16:30

อบรม:อบรมปฏิบัติการสถิติขั้นสูงเพื่องานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2549
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น1(หน้าลิฟท์) หอสมุดกลาง
 0-13686881

08:30-
16:30

อบรม:สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 10

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7643

08:30-
15:30

สัมมนา:ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การบริหารงานเอกสารและส่งมอบเอกสาร"
ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5651

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานเอกสารและส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุ" (ต่อ)
ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5651

08:30-
16:00

พิเศษ:กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5644

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสถิติขั้นสูง
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 01-3686881

08:30-
16:00

สัมมนา:"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัย"
ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อาคารหอสมุดกลาง
 0811210412

08:30-
16:30

ประชุม:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิยุตคณิต 2550
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8051

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเทคนิคการสอนสื่อชุด Projects: Play&Learn Book1&Book4
คณะมนุษยศาสตร์
 6262

08:30-
16:00

พิเศษ:สรงน้ำพระพุทธรูป
ณ บริเวณโถงบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5067

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย ด้าน Competency และระบบบริหารพนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 022583994

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2549
ห้องฝึกอบรม 102 อาคารหอสมุดกลาง
 013686881

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมปฏิบัติการสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2549
ห้องฝึกอบรม 102 อาคารหอสมุดกลาง
 013686881

08:30-
-

พิเศษ:พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2549
ณ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5666

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดอบรม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และหมู่บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
 7612

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร
อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022042528

08:30-
16:00

อบรม:คณะสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2550
ณ ห้องเธียเตอร์ ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08:30-
16:00

ประชุม:คณะพลศึกษา จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา:พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2
 5426

08:30-
16:00

ประชุม:เรื่อง"แนวคิดการจัดการเรียนรวม" "กลวิธีการจัดการเรียนรวม" และตัวอย่างการจัดการเรียนรวมในประเทศออสเตรเลีย และอัฟริกาใต้
ณ หอประชุมใหญ่ มศว
 5639

08:30-
21:00

ประชุม:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 4 : การอบรมเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 2551
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 5797

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมสารสนเทศเพื่อการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2549
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 หอสมุดกลาง
 0-13686881

08:30-
16:30

อบรม:เลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษาจากวันที่ 19 สิงหาคม 2549 เป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2549
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 013686881

08:30-
16:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ของนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 06-9003896

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5317

08:30-
16:30

บรรยาย:โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Sport Physical Therapy...
ห้องประชุม 8110 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-6495447

08:30-
16:00

ประชุม:ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะพลศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย มศว ในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.50
ห้องประชุมอาคารวิจัยต่อเนื่อง ชั้น 2
 5771

08:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2550
หัวข้อ การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
ห้องประชุม 2AB อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2
 02-2595511

08:30-
11:30

สัมมนา:โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
252 คณะมนุษยศาสตร์
 6246

08:30-
16:00

ประชุม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การเล่นบำบัดกับเด็กออทิสติก"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5639

08:30-
17:30

อบรม:คุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
 5524

08:30-
16:30

สัมมนา:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง"พิพิธภัณฑ์ไทย:แหล่งการเรียนรู้เพื่อ...?"
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
 5651

08:30-
16:30

นิทรรศการ:นิทรรศการ "80 พรรษา ภูมิพลมหาราชา มหาราชผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน" นิทรรศการ "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
ห้องประชุม 222
 6269

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 1
ณ คณะวิทยาศาสตร์
 8436

08:30-
16:30

สัมมนา:การส่งผลงานและนำเสนองานวิจัย ในวาระครบรอบวันสถาปนา ๕๒ ปี (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7643

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นิพนธ์รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 022041691

08:30-
16:30

อบรม:“ก้าวสู่มืออาชีพ : ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”
ห้อง 268 คณะมนุษยศาสตร์

08:30-
14:30

สัมมนา:สัมมนาวิชาการระดับชาติ "พัฒนาศักยภาพนิสิตในท่ามกลางภัยคุกคามทางวัฒนธรรม"
ณ ห้อง Convention AB ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
 5353

08:30-
16:00

อบรม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯจัดโครงการประชุมวิชาการ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5639

08:30-
16:00

สัมมนา:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


ห้องประชุม 222 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

08:30-
16:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
12:30

สัมมนา:การสัมมนา เรื่อง “อนาคตการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐานกับการศึกษาไทย”โครงการสัมมนาของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องสตูดิโอ ชั้น 8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0868258485

08:30-
13:40

สัมมนา:คณะพลศึกษา จัดสัมมนาเรื่องผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสุขศึกษา
ณ ห้อง 14-902 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์

08:30-
00:00

สัมมนา:คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง "Child Center" สำหรับการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์"
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 2020

08:30-
16:30

ประชุม:ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง "Language and Social Development" วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 6268

08:30-
16:00

นิทรรศการ:นิทรรศการศิลปะ
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
14:30

อบรม:ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6292-3

08:30-
16:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2
วันจันทร์ 28 - วันอังคาร 29 เมษายน 2551

0-2649-5000 ต่อ 7600 , 7647
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7647

08:30-
12:00

บรรยาย:จัดการตู้เก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร
ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5076

08:30-
16:30

อบรม:อบรม "การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ห้อง 306 คณะเภสัขศาสตร์ มศว องครักษ์
 5600

08:30-
16:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน อาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์


ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 5617

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2"

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง การสอบวัดดความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Knowledge Test : TKT)
ห้องประชุม 222 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

08:30-
17:00

อบรม:โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าแคดดี้

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2550

08:30-
15:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 7
เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์”

ห้องประชุมศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

08:30-
09:00

พิเศษ:ลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีเปิดระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HURIS
บริเวณด้านหน้าห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5072

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "วิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)"
ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 02-664-1000

08:30-
16:00

สัมมนา:- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางดนตรีกับเทคโนโลยีช่วยการศึกษาดนตรีได้อย่างไร”
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ : คุณโสฬส ปุณกะบุตร
- การอภิปรายหัวข้อ “การบูรณาการ
งานดนตรีสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่”
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ : คุณนิติพงษ์ ห่อนาค
- การใช้โปรแกรมประยุกต์Sibelius
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ : คุณมานิตย์ บูชาชนก

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2595511

08:30-
16:00

สัมมนา:- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การกำหนดค่า Driver Sound Card, Interface Card
การต่อเชื่อมระบบ MIDI
- โปรแกรม Logic Audio Platinum ,หน้าต่าง Arrange แผงควบคุม Transport การกำหนดค่าต่าง ๆ ในแทร็ค หน้าต่าง Arrange
- ทดลองปฏิบัติการด้วยตนเอง

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2595511

08:30-
16:00

สัมมนา:- การอภิปรายร่วมในหัวข้อ “การสร้างผลงานดนตรีด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน”
โดยศิลปิน รับเชิญ/Producer/Sound Engineer
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การกำหนดค่า Driver Sound Card, Interface Card
- การต่อเชื่อมระบบ MIDI กับอุปกรณ์ดนตรีชนิดต่างๆ

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2595511

08:30-
16:30

ประชุม:คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)


ณ ห้องประชุม 252 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์
 6204,6282

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
หอประชุมใหญ่
 5600

08:30-
16:30

อบรม:การประเมินคุณภาพการศึกษา
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 14 ห้อง 1421
 5600

08:30-
17:00

สัมมนา:ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์ในการผลิตพืชกินแมลงเชิงการค้าที่ยั่งยืน
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
 0868942626

08:30-
15:30

อบรม:การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

เสวนา:เส้นทางสู่การเป็นนักแปลอิสระ
ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 6219

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว คณะสหเวชศาสตร์ มศว จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง The 4th SWU Sport Physical Therapy Workshop: Head Shoulder Arm Region
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 026495447

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบวัดความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Knowledge Test :TKT)
ณ ห้องประชุม 222
 6206,6204

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบวัดความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching Knowledge Test :TKT)
ณ ห้องประชุม 222
 081 - 633 - 3531

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่
มศว องครักษ์
 0-2258-9105

08:30-
17:30

เสวนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการครั้งที่ 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

08:30-
16:00

อบรม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร"
ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ
 5639

08:30-
15:30

บรรยาย:“COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING & ITS APPLICATION & USING TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: TERTIARY LEVEL”

ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 02-2603934

08:30-
18:00

สัมมนา:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี
 8418

08:30-
16:00

ประชุม:การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บ มศว ประจำปีการศึกษา 2551 SWU Webmaster 2008

ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคาร 16 ชั้น 4
 5022

08:30-
09:00

ประชุม:คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการประเมิน
(ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย)

ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

08:30-
16:00

ประชุม:สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่อง"ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยังยืน"
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ห้องเพทาย ชั้น 14
 5304

08:30-
16:30

สัมมนา:ศูนย์ภาษาเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ รหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2551
ห้อง 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 6310,6311

08:30-
16:30

สัมมนา:สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบทัศนศิลป์)
โรงแรม Bangkok Boutique Hotel ถนนอโศกมนตรี
 5118

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการ "นวัตกรรมฯแรกพบ" ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30 - 16.30 น.
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 5301,5309

08:30-
16:00

อบรม:โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการสอนสำหรับเด็กในชั้นเรียนที่มีการเรียนรวม"
ณ ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5639

08:30-
16:00

อบรม:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินคุณค่าเอกสารเอกสารจดหมายเหตุเพื่อส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มศว
อาคารประสานมิตร มศว
 5797

08:30-
16:30

สัมมนา:moving FORW>>RD
นิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการครั้งที่ 2
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087, 5163

08:30-
13:30

พิเศษ:รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ผู้ที่ซื้อคู่มือฯไว้แล้ว)
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 022609986

08:30-
16:30

อบรม:ค่ายเด็กเก่งสมองไว
อาคาร 8 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022602601

08:30-
17:00

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับริษัทนานมี (กรุ๊ป)จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ ปี 2551
ณ อาคารนานมี สาทรเหนือ กรุงเทพฯ
 5087

08:30-
16:30

อบรม:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์
 02-260-1770 ต่อ 6206

08:30-
16:30

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "วัฒนธรรมร่วมดนตรีลุ่มน้ำโขง..ขนบปี่พาทย์ในประเทศไทย กัมพูชา และลาว
ห้องประชุม 16-1405 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5108

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สิทธิบัตรในงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและศิลปะประยุกต์
โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรี
 0814425497

08:30-
16:30

อบรม:1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบกระตือรือร้น
2. สื่อและกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์ (critical thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ห้อง 6 - 201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

พิเศษ:"มหกรรมภาษและวัฒนธรรมเอเชีย"
หอประชุมใหญ่และลานเทา-แดง
 6275

08:30-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน"มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย"
ณ หอประชุมใหญ่ และลานเทาแดง
 022601661

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแนวปฏิบัติในการพัฒนางานสร้างสรรค์
โรงแรมอมารีเอเทรียม กรุงเทพฯ
 5154

08:30-
17:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญร่วมชมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
ณ วัดธาตุทอง
 5087

08:30-
16:00

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการ " Painting by DAAR #2"
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5087#105

08:30-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 มกราคม 2552
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 026495000

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญประชาคม มศว เข้าร่วมอบรมผู้ประกาศเสียงตามสาย รายการ Swu Wave
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 1 อาคารหอประชุม
 5666

08:30-
16:00

ประชุม:ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ International Medical Summit
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมฯ
 4223

08:30-
16:30

อบรม:คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมเรื่อง "ภาวะโลกร้อนกับวิกฤตการณ์น้ำในอนาคต"
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5507

08:30-
16:00

อบรม:รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบกระตือรือร้น
ณ ห้อง6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:30-
16:30

เทิดพระเกียรติฯ:นิทรรศการ เรื่อง พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านศิลปวัฒนธรม
ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
 5351

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์(ระยะที่2) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดสัมมนาความรู้ทางการเกษตร
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 022042709

08:30-
16:00

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการภาพจิตรกรรมไทย "ภาพเก่า...เล่าใหม่"
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 5154

08:30-
16:30

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาดนตรีเอเชีย
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 5087

08:30-
16:30

อบรม:การพัฒนากระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์
ณ ห้อง6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:30-
16:00

บรรยาย:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี


ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการร่วมยินดีพี่ รับปริญญา
ณ โถงชั้นล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8416

08:30-
16:30

บรรยาย:สังคมศาสตร์เจาะตลาดเตรียมทบัณฑิตสู่ตลาดงาน
ช่วงเช้าห้องประชุมชั้น 3 บ่ายห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 5566

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
 5154

08:30-
16:00

ประชุม:ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 16 ชั้น 4
 5072

08:30-
16:30

เทิดพระเกียรติฯ:ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวา มหาราช”
ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6292

08:30-
16:30

อบรม:โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Executive Drafting ให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6219

08:30-
15:30

อบรม:ค่ายเด็กเก่งสมองไว สำหรับเด็กอายุ 7 - 10 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022596173

08:30-
15:30

อบรม:“ค่ายเด็กเก่งสมองไว” ครั้งที่ 3 สำหรับน้องๆ อายุ 7 – 10 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022602601

08:30-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ ศ. ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารสมเด็จพระเทพฯ (สำนักหอสมุดกลาง) และอาคารหอสมุด มศว องครักษ์
 5386, 5379

08:30-
16:30

ประชุม:การจัดเก็บสื่อในระบบคิดดีเพื่อชุมชน กลุ่มที่ 1
ห้อง 16-310 ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ”
ณ โรงแรมอลิสตัน สุขุมวิท 24
 2041000

08:30-
-

บรรยาย:การชำหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร
 022589589

08:30-
16:30

ประชุม:การจัดเก็บสื่อในระบบคิดดีเพื่อชุมชน กลุ่มที่ 2
ห้อง 16-310 ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

08:30-
16:30

ประชุม:สร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ
ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 8
 5638

08:30-
15:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว ครั้งที่ 2 ตอน "หนูน้อยพิทักษ์โลก"
อาคาร 8 ชั้น 1
 5632

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการสึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 (หลักสูตรที่ 3 ของ สกอ.) รอบ2
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5600

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SOT2)
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

อบรม:หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 2
(สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย)
ห้องการ์เดน 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 5600

08:30-
16:00

พิเศษ:สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์
บริเวณโถงให้บริการคอมพิวเตอร์ สำกนักคอมพิวเตอร์ (ประสานมิตร : ชั้น 3 อาคาร 16 และองครักษ์ : ชั้น 3 อาคารเรียนรวม)
 5072

08:30-
16:30

ประชุม:พัฒนาตัวชี้วัดและคู่มือการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิตหลักสูตร 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรมคันทารี่ อยุธยา
 8005

08:30-
16:30

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ”
ณ โรงแรมอลิสตัน สุขุมวิท 24
 2041000

08:30-
15:30

อบรม:ค่ายเด็กเก่งสมองไว ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022596173

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่ดี (SOT2 Faculty Mentor)
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการวิจัย - สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:เทคนิคการวิจัย - สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน


ณ ห้อง 1406 ชั้น14 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
10:30

สัมมนา:คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการจัดการโครงการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 5) เรื่อง “การแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้สื่อ E – learning ประกอบการสอน”
ณ ห้องสโมสรคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

08:30-
16:30

พิเศษ:ประชุมวิชาการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5072

08:30-
16:30

นิทรรศการ:“มศว 60 ปี : IT วิชาการ” ในประเด็นเรื่อง “ไอซีทีเพื่อการศึกษาชุมชน”
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
 5407

08:30-
16:30

อบรม:อบรมบุคลากรทางด้านการศึกษาการออกแบบแฟชั่น

ห้อง WORK SHOP สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์
 5087 ต่อ 107,119,124

08:30-
16:30

อบรม:โครงการฝึกอบรมนิสิต นักศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:00

บรรยาย:การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ โดย อ.นุกูล ปัญญาดี
อาคารประสานมิตร
 5797

08:30-
12:00

บรรยาย:การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ โดย อ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
อาคารประสานมิตร
 5797

08:30-
16:30

ภาพยนตร์:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดสัมมนาและจัดฉายภาพยนตร์
ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:00

สัมมนา:"ออกกำลังกายเพื่อการบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ"
ห้องประชุมศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0817739912

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาบริการวิชาการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน”
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5548

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 502 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงพยาบาลชลประทานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ชั้น 6 ตึก 80 ปี โรงพยาบาลชลประทานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้องประชุมสภา 1
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2551
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ คณะสหเวชศาสตร์
 5600

08:30-
17:00

อบรม:โครงการอบรมบุคลากรทางด้านออกแบบต้นแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม
เริ่มอบรมวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552

ณ ชั้น12 ห้อง Work Shop 1204
 5087 ต่อ 107,119,124

08:30-
16:00

อบรม:การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร


ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5639

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2551
ณ อาคารวิจัย ห้อง 2B
 5600

08:30-
16:00

อบรม:"การอนุรักษ์พลังงาน ด้านการจัดการพลังงานในอาคารสำนักงาน รุ่นที่ 3 "
ห้องประชุม 2AB ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
 6328

08:30-
13:30

สัมมนา:สัมมนาสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพและส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8436

08:30-
12:00

อบรม:เปลี่ยนแปลงกำหนดการฟังบรรยายแนวใหม่ "ชีวิตเบิกบาน การงาน การเรียน เป็นสุข"
ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 0849025270

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ”
ณ ห้องฝึกอบรมสำนักสื่อฯ ชั้น 4 (14-404) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-5130

08:30-
15:30

สัมมนา:โครงการสนับสนุนเพื่อการปรับตัวของผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมยาตามเกณฑ์ GMP
ณ ห้อง Convention ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
 0897778627

08:30-
16:30

ประชุม:เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553"
ณ ห้องประชุมทางไกล (16-410) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2551

ณ ห้อง 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ อาคาร 14 ชั้น 3 ห้องสัมมนา
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 5600

08:30-
11:30

บรรยาย:เรื่อง ชีวิตเบิกบาน การงาน การเรียน เป็นสุข
ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 0849025270

08:30-
16:30

อบรม:โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง
7th SWU Sport Physical Therapy Workshop : Management for neck pain
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 2251-3

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 401 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
 5600

08:30-
16:00

อบรม:การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร


ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5639

08:30-
16:00

อบรม:การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร


ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5639

08:30-
16:30

ประชุม:เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553"
ณ ห้องเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:30

ประชุม:เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553"
ณ ห้องเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาด้วยไอซีที
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 2 : การจัดการความรู้ในองค์กรด้วยระบบ KIDs-D
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 6202 อาคาร 6
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง 11-308 คณะสังคมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 5600

08:30-
16:30

สัมมนา:"ออกกำลังกายเพื่อการบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ"
ห้องประชุมศ.ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
 0817739912

08:30-
16:00

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่1/2552 สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
 5025

08:30-
12:00

อบรม:โครงการวันแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2553
ห้อง 19-501,502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8416,8435

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-403 อาคาร 19
 8005,8435

08:30-
16:00

ประชุม:เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและนำไปสู่การพิจารณาร่างหลักสูตรสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ณ ห้องเอกฉันท์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 1

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501,502
 085-446-9212

08:30-
15:30

พิเศษ:วันแรกพบ สำหรับนิสิตใหม่คณะพลศึกษา
ณ บริเวณอาคารคณะพลศึกษา (โรงยิม) ประสานมิตร
 0892026773

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 1

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501,502
 085-446-9212

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิต ชั้นปีที่ 1
085-446-9212
 085-446-9212

08:30-
16:30

สัมมนา:ฝ่ายวางแผนและพัฒนาและกรรมการสภาเร่งแปลงแผนยุทธศาสตร์หลัก 15 ปีสู่การปฏิบัติ
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพ
 022584114

08:30-
13:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม 5 ส
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งวันอบรมการจัดทำวารสาร โปรแกรม Adobe Illustrator CS
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ชั้น 6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022597166

08:30-
15:30

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
คณะสหเวชศาสตร์ มศว
 ๐๒-๖๖๔๑๐๐๐ ต่อ ๒๒๕๓

08:30-
16:30

ประชุม:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์
หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ
 5547

08:30-
17:00

พิเศษ:งานสงกรานต์ไทยน้ำใจ มศว
มศว องครักษ์

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิสิต ชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501,502
 0854469212

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการเรียนรู้เคมีคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:การใช้ระบบ ATutor ในการทดสอบออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5363

08:30-
16:30

อบรม:การใช้ระบบ ATutor ในการทดสอบออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5363

08:30-
17:00

อบรม:คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการสัมมนาแนวทางจัดทำ E-SOC เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำ E-SOC
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวิทส์
 5547

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ในระดับอุดมศึกษา
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว
 5324

08:30-
13:30

อบรม:ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาเรื่อง “วรรณคดีกับมุมมองของคนรุ่นใหม่”
ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08:30-
16:30

พิเศษ:การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2552
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 16
 5067

08:30-
16:30

พิเศษ:การรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ห้องประชุม 9B ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
 5600

08:30-
16:00

อบรม:เรื่อง นวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในระดับอุดมศึกษา วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-201 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:30

อบรม:ศูนย์ภาษา มศว ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Russia and Its Contribution to the World Culture วันที่ 16 ธ.ค. 52 ห้อง 8101 หอสมุดกลาง
ห้อง 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 6310

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค Cyber ด้วยสมรรถนะการสอนแบบ e-Learning
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:30

อบรม:โครงการ “การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

08:30-
16:15

อบรม:กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค Cyber ด้วยสมรรถนะการสอนแบบ e-Learning (ต่อ)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

08:30-
16:30

อบรม:ภาควิชาภาษาศาสตร์ เปิดอบรมโครงการเทคนิคการสอนสื่อชุด Projects: Play & Learn ป.1 และ ป.4
ห้อง 222 และ ห้อง 242 คณะมนุษยศาสตร์
 6262

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชกินแมลงจากป่าสู่ไม้ประดับเศรษฐกิจไทย

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) ถ. พหลโยธิน ลำลูกกา, ปทุมธานี
 0868942626

08:30-
16:30

อบรม:โครงการ 3D Construction Design
ตึก16 คณะสิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5118

08:30-
12:00

อบรม:โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดพรรณไม้ในสวนแก้ว สวนถาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน”
ห้อง 6-201 ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022603275

08:30-
16:30

นิทรรศการ:มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6269

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
ณ ห้องประชุม ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600,5996

08:30-
16:30

อบรม:ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทำงานอย่าง Happy Learning
ณ ห้องประชุมแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 5600,5996

08:30-
16:00

อบรม:การระดมแนวคิดสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานแนะแนวให้คำปรึกษา
ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธืการบดี มศว

08:30-
16:30

นิทรรศการ:มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี

ณ โถงกลางด้านทิศตะวันตก อาคารประสานมิตร
 5651

08:30-
13:00

อบรม:มศว จัดโครงการอบรมหลักสูตร "เป็นผู้นำอย่างไร...ให้มีผู้ตาม"
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5638

08:30-
16:30

อบรม:สัมมนาทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ เรื่อง “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : วิกฤตและโอกาสต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ”
ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ
 0891873428

08:30-
16:30

พิเศษ:เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและสรรหาสมาชิกสภานิสิต
โถงอาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 0837060258

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654

08:30-
16:30

อบรม:-ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย Professor Dr.Cynthia

-การเตรียมการนำเสนอผลงาน โดย Professor Dr.Cynthia

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักหอสมุดกลาง มศว
 0824550852

08:30-
15:00

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ รวมศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ด้วยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแก้ว
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 202 มศว ประสานมิตร
 0868942626

08:30-
-

ประชุม:โครงการ QA_สัญจร ระยะที่ 2 สำหรับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2553
ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ อาคาร 18
 5600

08:30-
-

ประชุม:โครงการ QA_สัญจร ระยะที่ 2 สำหรับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2553

ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ อาคาร 18
 5600

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5654

08:30-
16:30

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม ดนตรีรักษ์โลก ครั้งที่ 3
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
10:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วัดสว่างอารมณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2520,2511

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ครั้งที่ 5
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง และ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 026495000 ต่อ 2516

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี”
บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 6206

08:30-
16:00

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "สหัสวรรษใหม่แห่งการท่องเที่ยวไทย:ทางเลือก..บนทางรอด"
ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

08:30-
16:30

อบรม:-ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์เพื่อให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน

-แนวทางศิลปกรรมกับงานวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

-เทคนิคการเขียนงานวิจัย โดย Professor Dr.Cynthia


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
16:30

อบรม:-เทคนิคการเขียนงานวิจัย โดย Professor Dr.Cynthia

-การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย โดยProfessor Dr.Cynthia


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
12:00

สัมมนา:การสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.2553
ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

08:30-
16:30

นิทรรศการ:โครงการนิทรรศการศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารประสานมิตร ชั้น 1
 5625

08:30-
16:30

เสวนา:โครงการเสวนาชำระประวัติศาสตร์ : การยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย “ศรีนครินทรวิโรฒ” ครั้งที่ ๒
ห้องวิชนิทรรศน์ อาคารประสานมิตร
 5625

08:30-
16:30

เสวนา:วันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 5301

08:30-
17:00

นิทรรศการ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเครื่องแต่งกายไทยโบราณ : กลุ่มสตรีไทย 4 ภาค
ณ ลานปะติมากรรมหลอดสี ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:00

ประชุม:“สหัสวรรษใหม่แห่งการท่องเที่ยวไทย : ทางเลือก...บนทางรอด”
ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท
 02-2042165

08:30-
16:15

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 19 20 และ 28 กรกฏาคม 2553


มศว ประสานมิตร 16-302 และมศว มศว องครักษ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 5048,1126

08:30-
16:30

อบรม:Electronic Presentation
using Captivate
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

08:30-
13:00

บรรยาย:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัด โครงการพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ
ณ ห้องประชุม 16-1505 ชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

พิเศษ:ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2553
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 16
 5067

08:30-
13:00

อบรม:8.30 - 13.00 "สัญญาเช่า (Leasing)"
หอประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 026640013

08:30-
16:30

อบรม:"เทคนิคการวิจัยขั้นสูงสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ"
ห้องประชุมใหญ่ชั้น1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 087-326-77

08:30-
16:30

อบรม:การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญเลียนแบบยาใหม่
ณ ห้อง 307 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 0373950945

08:30-
17:00

บรรยาย:ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและสนทนากลุ่ม เรื่อง “สถานการณ์และทิศทางพลังงานไทย”

ณ โรงแรมมณเฑียร
 022595511

08:30-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และการเข้ากองทุประกันสังคม
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5638

08:30-
16:30

อบรม:-ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัย โดย Professor Dr.Cynthia

-การปรับปรุงหัวข้อ โดย Professor Dr.Cynthia


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022600123

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5600

08:30-
16:30

กีฬา:คณะพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 29
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 2520

08:30-
16:30

กีฬา:คณะพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 29
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 2520

08:30-
15:00

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ รวมศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ด้วยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแก้ว ”
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 202 มศว ประสานมิตร
 0868942626

08:30-
15:30

พิเศษ:ขอเชิญร่วมโครงการ "มาร่วมหัวเราะเพาะสุขร่วมกับบัณฑิต(2)"
ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 202 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 5438

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5927

08:30-
16:30

อบรม:โครงการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียมและการติดตั้งจานดาวเทียมแบบ DUO
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 02649500 ต่อ2041

08:30-
16:30

อบรม:โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา นิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมนิสิต นักศึกษา อย่างมีคุณภาพ”
ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5600

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านค้าอาหารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
 8304

08:30-
12:00

ประชุม:ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 19-501 19-502และ 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 19-501, 19-502, 19-503
 8416

08:30-
20:00

ประชุม:3rd Fine Arts International Conference
Imperial Queens Park Hotel
 0814024242

08:30-
16:30

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2554)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-2600123

08:30-
15:30

พิเศษ:ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาการใช้เหตุผล
ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 0897761272

08:30-
15:45

พิเศษ:ค่ายเสริมพลังการเรียนรู้ด้วย EQ และ SQ
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2554
อาคาร 8 ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022596173

08:30-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ "การเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ"
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5344

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015"
ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร
 5640

08:30-
16:45

สัมมนา:โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015"
ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร
 5640

08:30-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 19"
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5356

08:30-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการอบรมครูคณิตศาสตร์ และครูเคมี ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนรัฐบาล ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 501
 8435

08:30-
13:00

อบรม:อบรมเรื่อง "Smart Grid"
หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 0849248555

08:30-
16:30

อบรม:ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ตัวอย่าง มคอ. 2-7
ห้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8417

08:30-
16:30

อบรม:โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (รุ่นที่ 2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ จ.นครนายก
 5344

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา/บรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

08:30-
07:00

กีฬา:ร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กองทัพนักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 (ศรีนครินทรเกมส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 8416

08:30-
20:00

ประชุม:3rd Fine Arts International Conference
Imperial Queens Park Hotel
 08140242

08:30-
16:30

พิเศษ:กายภาพบำบัดเคลื่อนที่
จ.นครนายก
 2251-4

08:30-
15:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่น นักคิดรุ่นเยาว์ สำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี
โครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1
 02-2602601

08:30-
13:00

ประชุม:ขอเชิญเข้าฟังการอภิปรายเรื่อง มองอดีต ปัจจุบัน อนาคตของจิตวิทยา ใน "มุมมองของนักวิจิตวิทยาดีเด่น"
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพฯ
 7600

08:30-
16:30

สัมมนา:เรื่องการจัดการน้ำทิ้งจากชุมชนเพื่อความยั่งยืน
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 0843550190

08:30-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8436

08:30-
13:00

พิเศษ:เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป

ทุกส่วนราชการ/ส่วนงานภายใน มศว
 5638

08:30-
16:45

อบรม:“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพิจารณาชีวสมมูลและความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ”

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

08:30-
16:45

อบรม:“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพิจารณาชีวสมมูลและความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ”

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 037-395-094

08:30-
16:30

พิเศษ:การรับตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ห้องประชุม 9B และ 9C ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5072

08:30-
16:00

พิเศษ:กิจกรรมสำหรับครอบครัว Brain Activation เพิ่มพลังสมองยิ่งกว่าสองเท่า
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
 022602601

08:30-
16:00

อบรม:อบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติฯและแปลผลข้อมูลวิจัย รุ่นที่14
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7600

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา
ณ ห้องประชุม 16-1405 และ 16-1505 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิต
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่


ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5344

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่ายแอนิเมชั่น ปั้นเรื่อง : นิทาน งานปั้น แอนิเมชั่น แสนสนุก

โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
 02-2602601

08:30-
16:30

นิทรรศการ:สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8416

08:30-
16:30

พิเศษ:การประชุมสภาคนพิเศษแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ก้าวไปด้วยกัน
วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
 022596173

08:30-
16:00

สัมมนา:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดโครงการ "แสดงความยินดี พี่รับปริญญา" ประจำปีการศึกษา 2553
ห้อง 501 502 503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8416

08:30-
16:30

พิเศษ:กองกิจการนิสิต มศว ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 20
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 5356

08:30-
16:30

พิเศษ:กองกิจการนิสิต มศว ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 20
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 5356

08:30-
16:30

อบรม:ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ และการทำวิจัยทางการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 222

08:30-
12:00

อบรม:หลักการออกแบบโรงงานในอุตสาหกรรมเคมี
ห้อง วศ.64 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 2069

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นเพื่องานวิจัย(Principles and spray drying techniques for research)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 1679

08:30-
16:30

อบรม:โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ห้อง 11-201 อาคารคณะสังคมศาสตร์

08:30-
16:30

อบรม:สัมมนาวิชาการ เรื่อง "World Englishes, Language Pedagogy and Effective Communication"
ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
 1-5600

08:30-
-

พิเศษ:ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2555
คณะสหเวชศาสตร์
 2251-3

08:30-
15:40

พิเศษ:มศว จัดงานวันเด็กนานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม ๒๕๕๕
ณ ลานอโศกมนตรี มศว ประสานมิตร และ ณ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง มศว องครักษ์

08:30-
16:30

พิเศษ:ใช้สิทธิ์หนึ่งเสียง ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
โถงใต้อาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 ภายใน 8416

08:30-
15:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่น หนูน้อยตามรอยอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 022602601

08:30-
-

พิเศษ:โครงการพัฒนาศักยภาพสู่องค์การเรียนรู้
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่นหนูน้อยตามรอยอัจฉริยะ
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ อาคาร 8 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2602601

08:30-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ หลักสูตร การสร้างเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 1/55
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร
 5934

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

ประชุม:ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม! การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5600

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรม: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารองค์กร
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5600

08:30-
-

เสวนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์และเครือข่าย เนื่องใน วันครูศิลปะ


ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี
ห้องประชุม 19-501 โถงล่างอาคาร 19 และ บริเวณริมคลองแสนแสบข้างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8416

08:30-
17:00

พิเศษ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับวิทยาลัยนัตกรรมสื่อสารสังคม ลงพื้นที่เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
 5651

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล รุ่นที่15
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

08:30-
16:30

อบรม:ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (Biosafety in Biological Laboratory)
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 1522

08:30-
16:30

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ : จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8435

08:30-
13:00

อบรม:โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000

08:30-
19:00

อบรม:โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)
ณ ห้องเรียน 701 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 5600

08:30-
16:30

อบรม:อบรมหลักสูตร "ทักษะการสื่อสารของหัวหน้างาน"
โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ กรุงเทพฯ
 022041000

08:30-
16:30

อบรม:เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 5324

08:30-
16:00

นิทรรศการ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย "มศว ศรีสง่าแก่มหานคร"
ณ ห้องนิทรรศการ g๒๓ ชั้น ๒ อาคารนวัตกรรม:ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 ๕๖๕๑

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2554
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15067

08:30-
16:00

อบรม:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว จัดโครงการ อบรมครูประวัติศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์
 5566

08:30-
16:30

อบรม:โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว สถานที่พักโรงแรมทิพปุระ จ.สระแก้ว
 5934

08:30-
16:30

อบรม:ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และนิสิต สมัครเข้าร่วม โครงการ ชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพการทำงานและการศึกษา(SWUQA Share and Learn Sessions)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15600

08:30-
16:00

อบรม:โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Autoflight
ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ 302 สำนักคอมพิวเตอร์
 026640013

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร
 1-5600

08:30-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
 1-5600

08:30-
12:00

ประชุม:กองบริการการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5617

08:30-
13:00

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8407

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:30-
16:00

ประชุม:"Information Security Management” เพื่อจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5067

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0 2204 2528

08:30-
16:30

นิทรรศการ:งานนิทรรศการ the porous border (ดิ พัวรัส โบเดอร์)
ณ จัดที่ห้องจัดนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 15651

08:30-
13:00

พิเศษ:"ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ วัดพราหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 1-5067

08:30-
16:30

อบรม:โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ภาควิชาภาษาตะวันตก อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 16219

08:30-
16:30

อบรม:การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม 3D Animation
(การขั้น Model 3 มิติ ชนิดของ Model Polygon, NURB, SUB-D, การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ Hyper shade,การจัดแสงเบื้องต้น การตั้งค่า Render และการนำ File ภาพ 3 มิติไปใช้)
ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
 15405

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
21:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
15:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R รุ่นที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1674

08:30-
09:00

อบรม:ลงทะเบียน
ณ อาคารหอสมุดกลาง ห้องประชุม 8101 ชั้น 8
 026640013

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่าย Born to be Pharmacist ครั้งที่ 12
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 0818421899

08:30-
12:30

บรรยาย:โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยคุณภาพจากต่างประเทศ
ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร
 15812

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
ณ สำนักหอสมุดกลาง
 089-4754495

08:30-
15:45

สัมมนา:มองการอุดมศึกษาไทยในบริบทอาเซียน
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15640-2

08:30-
16:30

สัมมนา:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ASEM-ILL(RN2)
ห้องประชุมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15550

08:30-
16:30

สัมมนา:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ASEM-ILL(RN2)
ห้องประชุมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15550

08:30-
12:00

อบรม:ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง"
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000

08:30-
12:30

บรรยาย:คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย"
ห้อง
 02-6495000

08:30-
16:30

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทฤษฎีดนตรีและขลุ่ยรีคอร์เดอร์
ณ ห้องประชุมชั้น 14 (16-1405) ชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่าย Born to be Pharmacist ครั้งที่12
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 0818421899

08:30-
15:00

สัมมนา:ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักศึกษาไทย"
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 15644

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 16219

08:30-
20:30

นิทรรศการ:ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร"
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 080-609852

08:30-
16:30

อบรม:การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม 3D Animation
(การ Set Char actor,การทำ Animation Walk Cycle)
ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
 15405

08:30-
13:00

อบรม:“เขียนโครงการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย QA”
ห้อง 11-201 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 02-2584116ต่อ115

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ (ระยะที่ 2 - 3)
ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000 ต่อ 18435

08:30-
13:00

ประชุม:การประชุมโต๊ะกลม "มศว กับ Liberal Art"
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15674

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2555
ห้องประชุม 19-601 ชั้น 6 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18407

08:30-
13:00

พิเศษ:ทดสอบพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก (Pretest)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
 037395383

08:30-
12:00

ประชุม:โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22005

08:30-
15:30

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-6495000

08:30-
15:30

ประชุม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-6495000

08:30-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15073

08:30-
16:00

บรรยาย:อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 026495376

08:30-
12:00

บรรยาย:ประกวดคัดลายมือ
ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292

08:30-
12:15

อบรม:สัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก หัวข้อ คิด - เขียน - สร้างสรรค์ โดยวิทยากร ศุ บุญเลี้ยง
ห้องประชุม 8101 (หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ) ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0910103249

08:30-
14:30

อบรม:“วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬา วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ : เส้นทางสู่โอลิมปิกเกมส์ 2016 ริโอ เดอ จาเนโร บราซิล
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 22504

08:30-
13:00

พิเศษ:อาคารชุดศุภาลัยทำการซ้อมอพยพหนีไฟ(16/11/56)
อาคารชุดศุภาลัย
 15200

08:30-
16:30

นิทรรศการ:"เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้"
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15452

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
15:30

บรรยาย:บรรยายวิชาการ
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15048

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดค่ายแอนิเมชั่นปั้นเรื่อง
ห้องวินิจฉัยศักยภาพ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2602601

08:30-
04:30

สัมมนา:Seminar in metals for green jewelry
19th floor Professor Dr.Saroj Buasri Building
 0877099535

08:30-
11:00

MOU:โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา:ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมศูนย์ดนตรีและการแสดง อโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
 15674

08:30-
16:30

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนประกอบของร่างกายโดยใช้เครื่อง DEXA (Dual energy x-ray absorptionmetry)
ห้องมติธรรม อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
 22512

08:30-
12:30

อบรม:ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์" ปีการศึกษา 2556
ห้อง 19-501, 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18416

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการ "เสริมพลังการอ่านสร้างศักยภาพลูกรัก"
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2602601

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2602601

08:30-
16:30

พิเศษ:งาน"วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์"
ณ อาคาร 2 ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 16292

08:30-
16:30

สัมมนา:งานสัมนนาวิชาการนานาชาติ Social Impact After SE Approach
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 0818741500

08:30-
16:30

อบรม:Free 20 hrs Thai Language Courses Sat 15th and Sat 22nd March 7 hrs (08.30 a.m.-4.30 p.m.)
Sun 16th and Sun 23rd March 3 hrs (09.00-12.00 a.m.)

At the Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities
 0868922469

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2556
ห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว. และห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 022584000

08:30-
15:30

พิเศษ:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง 4-9 ปี
ห้องวินิจฉัยศักยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 02-2596173

08:30-
13:30

พิเศษ:โครงการการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม”
ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์
 18416

08:30-
16:30

อบรม:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์)
ห้อง 19-701 ชั้น 7 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18436

08:30-
18:00

นิทรรศการ:นิทรรศการแสดงผลงาน THESIS ของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2557

ณ ชั้น 4, 9 และ 10 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

08:30-
16:00

อบรม:โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ห้อง Convention Hall ชัั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ จ.นครนายก
 0817581222

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-6495000

08:30-
16:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดงานรดน้ำขอพรฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
ณ คณะพลศึกษา อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 22520

08:30-
16:00

อบรม:โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18438

08:30-
16:30

นิทรรศการ:ฝ่ายวิชาการ มศว ขอเชิญร่วมงาน SWU Open House
บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 022584196

08:30-
12:00

อบรม:"โครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556"
ห้อง 19-501,19-502,19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 02-6495000 ต่อ 18416

08:30-
13:00

บรรยาย:บรรยายความรู้แก่ศิษย์เก่า ในหัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสร้างสุข สนุกกับการทำงาน"
ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-2609546

08:30-
16:30

ประชุม:โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
13:00

บรรยาย:โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เรื่อง ถอดรหัสการออกเสียงภาษาอังกฤษ ด้วยสระภาษาไทย
ห้องประชุมชั้น 19 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15357

08:30-
16:30

ประชุม:คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15590

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 16219

08:30-
16:30

อบรม:"โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์"
ห้อง 19-1802 อาคาร 19 และห้อง 1101 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 18408

08:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1802 อาคาร 19 และห้อง 1101 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 18408

08:30-
14:30

กีฬา:คณะพลศึกษา จัดการแข่งขันเทนนิสในระดับอุดมศึกษา
"The 1st SWU Tennis Relationship 2014"
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

08:30-
16:30

อบรม:โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

อบรม:คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการสัมมนาระบบทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ"
ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
17:30

พิเศษ:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15625

08:30-
16:30

สัมมนา:โครงการจรรยาบรรณและการปกป้องสิทธิในผลงานวิจัย หัวข้อ เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการขอทุนวิจัยและการดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 11017

08:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สำนักหอสมุดกลาง
 15934

08:30-
12:00

พิเศษ:งานครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษา ประจำปี 2558
อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 22513

08:30-
12:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 15934

08:30-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 1-7978

08:30-
16:30

สัมมนา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์สาโรชบัวศรี
 11014

08:30-
17:30

พิเศษ:คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้อง ศร. 102 . 102 อำคำรเรียนรวม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 27167

08:30-
16:30

สัมมนา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์สาโรชบัวศรี
 11014

08:30-
20:00

บรรยาย:โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 18408

08:30-
15:00

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ

ห้อง 801, 802 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15617

08:30-
16:30

พิเศษ:สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดกลาง
 15382

08:30-
16:30

พิเศษ:สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดกลาง
 15382

08:30-
16:30

พิเศษ:สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดกลาง
 15382

08:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559
ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18408

08:30-
16:00

อบรม:การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048

08:30-
16:00

อบรม:การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048

08:30-
16:00

อบรม:การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048

08:30-
16:30

อบรม:โครงการจัดการความรู้ “การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ โปรแกรม Microsoft Office 2013”
ห้อง 301 และ 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 22516

08:30-
16:30

สัมมนา:การแสดงนิทรรศการ เสนอผลงานโปสเตอร์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ประกวดโปสเตอร์
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 27168

08:30-
15:00

ประชุม:ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 11014

08:30-
15:00

ประชุม:ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 11014

08:30-
16:00

อบรม:โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว และ โรงแรมเลคเฮฟเว่น รีสอร์ทแอนด์ปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี
 18408

08:30-
16:30

พิเศษ:สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดกลาง
 15382

08:30-
16:30

พิเศษ:สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
สำนักหอสมุดกลาง
 15382

08:30-
12:00

อบรม:โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15617

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ห้อง 19 – 402 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:00

ประชุม:"การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"
ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
 1-7978

08:30-
16:00

ประชุม:"การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" (ต่อ)
โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
 1-7978

08:30-
-

ประชุม:ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic Dentistry-2016)
โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 0890162388

08:30-
-

ประชุม:กิจกรรม วันที่ Action
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic Dentistry-2016)

โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 0890162388

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18408

08:30-
16:00

อบรม:การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048

08:30-
16:45

อบรม:โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตร
 15730

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 16252

08:30-
14:15

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 18408

08:30-
11:00

พิเศษ:พิธีรดน้ำขอพรเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 สำนักงานอธิการบดี
ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
 11428

08:30-
16:00

ประชุม:เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560 - 2563 ไปสู่การปฏิบัติ"
ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 1-7978

08:30-
16:30

นิทรรศการ:SWU JOB FAIR 2018
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

08:30-
16:30

นิทรรศการ:SWU JOB FAIR 2018
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

08:30-
16:30

นิทรรศการ:SWU JOB FAIR 2018
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561"
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

ประชุม:งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018)
อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:30-
12:00

เสวนา:รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 17978

08:30-
16:30

อบรม:โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

ประชุม:ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 4 (Asian Identities 2014)
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15590#114

08:30-
16:30

นิทรรศการ:"มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย"
ณ หอประชุม @ ลานเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2601661 ต่อ16292

08:30-
12:00

ประชุม:มศว จัดประชุมโต๊ะกลม เรื่อง Liberal Arts Experience
ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15614

08:30-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะสหเวชศาสตร์ สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2556
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2251

08:30-
16:30

พิเศษ:"เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้"
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15452

08:30-
12:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
เรื่อง “รู้จักภาษามือ: บริบท การใช้ และงานวิจัย”
โดย อาจารย์ ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 16262

08:30-
16:30

อบรม:อบรมฟรี 20 ชั่วโมง ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร วันที่ 15-16 และ 22-23 มีนาคม 2557
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0868922469

08:30-
17:00

บรรยาย:"ศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : นวการลากและระบาย"
ห้อง 401 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 022612096

08:30-
15:30

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Methods of Teaching English Through Drama
ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 16219

08:30-
16:30

อบรม:โครงการทบทวนระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกานปฏิบัติงานฯ คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-180 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
16:30

อบรม:โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : การประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์)
ห้องประชุม 19 - 903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
12:00

ประชุม:โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
ณ ห้อง 19-401, 19-403 ชั้น 4, 19-502, 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:30-
11:30

ประชุม:โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
ห้อง 14-204 และ 14-305 อาคารเรียนรวม
 021691004

08:30-
13:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 27307

08:30-
16:30

สัมมนา:สัมมนาวิชาการนานาชาติ "University Engagemant"
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15547

08:30-
16:30

อบรม:โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-601 ชั้น 6 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:00

สัมมนา:จักรวาล–เวิ้งว้าง–ไม่ว่างเปล่า

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 16292

08:30-
13:00

อบรม:"โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556"
ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18417

08:30-
12:00

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์”
ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18416

08:30-
16:30

นิทรรศการ:นิทรรศการ Open house มศว
ณ โถ่งชั้นหนึ่ง อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 022584196

08:30-
16:30

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการทดสอบมาตรฐานดนตรี การปฏิบัติการดนตรีสากล
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 15087

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:00

พิเศษ:โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ องครักษ์
 0888743137

08:30-
16:30

เสวนา:สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เชิญร่วมงานวันสถาปนา
ห้อง ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล
 15017

08:30-
16:30

บรรยาย:กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
o วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
o การบรรยายพิเศษจากท่านอธิการบดี
o รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ การพบปะบุคลากรใหม่
o การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
o และการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง

กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย จัด ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประกอบไปด้วย
o การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร
o กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
o การให้ความรู้เรื่อง “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก
 15934

08:30-
16:30

อบรม:นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1) เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
ห้อง 19-501,19-502,19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และวัดอุทัยธาราม กรุงเทพฯ
 18408

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว”
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว
 18408

08:30-
17:00

พิเศษ:โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 12094

08:30-
13:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ ๓๙ ปี
ณ บริเวณชั้น ๗ และห้องเอนกประสงค์ ๘๑๐๒-๓ ชั้น ๘ สำนักหอสมุดกลาง
 1-5382

08:30-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษา ขอเชิญร่วมงาน ”วันครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษาและพิธีเปิดห้องพิพิธภัณฑ์”
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น ๓ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 22511

08:30-
15:00

สัมมนา:โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

08:30-
13:00

พิเศษ:คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 27314

08:30-
16:30

บรรยาย:โครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๔
ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15651,1562

08:30-
17:00

พิเศษ:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 037395451

08:30-
16:30

สัมมนา:สัมมนาวิชาการนานาชาติ "University Engagemant"
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15547

08:30-
14:00

พิเศษ:เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15638

08:30-
14:30

นิทรรศการ:โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18407

08:30-
16:30

พิเศษ:ลงคะแนนเสียงตั้ง “ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” 
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18438

08:30-
16:30

พิเศษ:โครงการบริการวิชาการ "ชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน" โดยคณะสหเวชศาสตร์ มศว
19 เม.ย 58 ณ ลานกีฬาเทศบาลองครักษ์ และ 26 เม.ย 58 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 0832378627

08:30-
09:00

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะสหเวชศาสตร์ สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2558
ณ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 27316

08:30-
12:00

ศิลปะการแสดง:ศูนย์ภาษาฯขอเชิญชมการแสดงของนิสิต"โครงการเปิดบ้านบูรณาการภาษากับวัฒนธรรม"
ณ ลานชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12165

08:30-
19:30

พิเศษ:คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 27167

08:30-
16:30

บรรยาย:คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดบรรยาย "นวัตกรรมอาหารเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก"
ห้อง Theater ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

08:30-
16:30

อบรม:โครงเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 21518

08:30-
16:30

พิเศษ:ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์”
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18438

08:30-
16:15

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 19-1803 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 16219

08:30-
10:30

พิเศษ:พิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 022612096

08:30-
16:30

อบรม:โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

สัมมนา:ประชาสัมพัฯธ์การจัดโครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 11346

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการเข้าพรรษาสืบสานวันสำคัญทางพุทธศาสนา
ณ วัดคลองหนึ่ง ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 22513

08:30-
16:30

อบรม:สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี"
ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 026495306

08:30-
16:30

นิทรรศการ:โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15925

08:30-
16:00

นิทรรศการ:โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15925

08:30-
11:45

บรรยาย:ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมรวิทย์ นาครทรรพ หัวข้อ "Education Reform in Thailand: A Blueprint for Change" , Asst. Prof. Dr. Harris Shah Abd Hamid หัวข้อ "The Facets of Statistics Anxiety" และ Dr. Kanu Priya Mohan หัวข้อ "A look at the past, current, and future Integration of academic knowledge and research at the Behavioral Science Research Institute"

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 16259

08:30-
16:00

อบรม:โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-501, 19-502 และ 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:30-
16:30

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ห้อง 1101 และห้อง 1102 ชั้น 11 อาคารเรียนรวม (Learning Tower)
 02 649 5717

08:30-
16:30

บรรยาย:กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning
ชั้น 11 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15018

08:30-
16:30

บรรยาย:26.8.58
09.30 "Education Reform in Thailand: A lueprint for Change" Keynote speaker : Dr. Amornwich Nakornthap (M.S,M.A,Ph.D) Department of Educational Policy, Management, And Leadership
10.45 "The Facets of Statistics Anxiety"
Keynote speaker : Asst. Prof. Dr. Harris Shah Abd Hamid ,International Islamic University Malaysia
13.00 Oral present present
27.8.58
08.30 "A look at the past, current, and future Integration of academic knowledge and research at the Behavioral Science Research Institute"
Keynote speaker: Dr. Kanu Priya Mohan
Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
13.00 oral presentation
BSRI Building
 17600

08:30-
16:00

พิเศษ:21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข จัดให้มีบริการด้านทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และให้สุขศึกษา โดยไม่คิดมูลค่า

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-6495000 ต่อ 15237

08:30-
16:30

อบรม:โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 16219

08:30-
13:00

พิเศษ:พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลดด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 15651

08:30-
16:30

อบรม:โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
ห้องประชุม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
 11016

08:30-
16:30

พิเศษ:ค่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มศว 2559 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มศว ระหว่างวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2559
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (พิธีเปิด)
 18408

08:30-
12:00

พิเศษ:วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 12234

08:30-
16:00

บรรยาย:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ห้องประชุมชั้น7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 026495376

08:30-
16:45

อบรม:โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตร
 15730

08:30-
14:30

อบรม:โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

บรรยาย:โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
ณ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12003

08:30-
16:30

สัมมนา:งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 11722

08:30-
16:30

สัมมนา:งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Driving Social Enterprise towards Thailand 4.0"
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 11722

08:30-
12:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเนื่องในวันสงกรานต์ ๑๑ เม.ย.๕๙
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร และ อาคารกีฬา ๒ ห้องนิทรรศการ
 22513

08:30-
16:30

สัมมนา:บรรยายหัวข้อ Update Trend in food Science and nutrition, polymer materials technology, biotechnology and agricultural product
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 27168

08:30-
17:00

อบรม:โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
13:00

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559

ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 15659

08:30-
12:00

อบรม:โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดงานวันครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษา
อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 22513

08:30-
14:00

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 18408

08:30-
17:00

บรรยาย:โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ"
ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:30-
12:00

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15659

08:30-
16:00

พิเศษ:วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1-7978

08:30-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์ “Musculoskeletal Modeling in Human Movement”

 0914131250

08:30-
14:00

พิเศษ:วันเด็ก มศว 2561 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์ 4.0 ”
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 12063

08:30-
15:30

อบรม:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการบริการวิชาการการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 "MATLAB ในรายวิชาคณิตศาสตร์"
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-315 อาคาร 10 และ ห้อง 19-1910 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

นิทรรศการ:คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4" กิจกรรมที่ 1 ฐานกิจกรรมการอบรม และเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18408

08:30-
13:00

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร บริเวณโถงอาคารคณะพลศึกษา และห้องนิทรรศการ อาคารกีฬา ๒ มศว องครักษ์
 22513

08:30-
16:30

อบรม:โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 19-1803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:00

อบรม:กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15934

08:30-
16:30

พิเศษ:คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร และอาคารกีฬา 2 ห้องนิทรรศการ มศว องครักษ์
 22513

08:30-
15:00

พิเศษ:พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 0818121370

08:30-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 15664

08:30-
16:30

บรรยาย:โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม 10-204กข และ ห้อง 10-110 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

08:30-
16:30

ประชุม:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2560
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 22513

08:30-
16:30

ประชุม:การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, Management and Technology
คณะเศรษฐศาสตร์
 12234

08:30-
16:30

ประชุม:งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และงานเสวนาในหัวข้อ Internship, Bright Future, Better Career และลงนามความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ กับหน่วยงานต่างๆ
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ และ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
 16292

08:30-
14:15

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Meeting)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 18408

08:40-
-

เทิดพระเกียรติฯ:พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
 5651

08:40-
12:00

เสวนา:เสวนาโครงการอดีตเพื่ออนาคต เรื่อง วิทยาลัยวิชาการศึกษา : เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5181

08:45-
16:00

พิเศษ:กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิต มศวปทุมวัน
 022513930

08:45-
12:00

พิเศษ:งานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
ณ ห้องแปดเหลี่ยม และห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 15610

08:45-
11:00

สัมมนา:ขอเชิญฟังบรรยาย "การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น"
ห้อง 6-201 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5324

08:45-
16:15

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

08:45-
15:30

อบรม:โครงการเตรียมความพร้อม วิทย์คณิตอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ห้อง 19-402 และ 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

08:45-
16:30

พิเศษ:SOT2 Moving Forward 2011
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรชบัวศรี
 5048

08:45-
13:30

บรรยาย:เรื่อง "การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : กฎเกณฑ์ ปัญหา และข้อพึงสังเกต"
ห้องประชุม 11 - 308 ชั้น 3 คณะสังคมศาตร์
 02-6495000 ต่อ 5500

08:45-
16:30

นิทรรศการ:ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี"
ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

08:50-
14:30

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน "61 ปี สาธิตปทุมวัน"
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน ๔
 022513934

08:50-
-

พิเศษ:พิธีถวายสักการะเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ณ โถงกลาง อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

อบรม:การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 15048

09:00-
16:00

อบรม:การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 15048

09:00-
16:00

อบรม:การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 15048

09:00-
16:00

พิเศษ:SWU JOB FAIR 2559
อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

09:00-
16:00

พิเศษ:SWU JOB FAIR 2559
อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

09:00-
16:00

พิเศษ:กิจกรรม U-Day : Innovation and Education
ลานหน้าหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 1-7978

09:00-
16:00

พิเศษ:กิจกรรม U-Day : Innovation and Education
อาคารบริการกลาง สำนักงานกิจการหอพัก มศว องครักษ์
 1-7978

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ด้วย Google Mail Google Calendar
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048

09:00-
16:30

นิทรรศการ:โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 “ASEAN TOGETHER” วันที่ 29-31 มีนาคม 2559
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12003

09:00-
12:00

ดนตรี:เชิญชม ไวโอลินและเปียโน Recital & Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 086-6076799

09:00-
12:15

อบรม:ปฐมนิเทศการอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
 15730

09:00-
15:00

พิเศษ:ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "วิถีเกษตรของพ่อ"
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 12080

09:00-
16:00

พิเศษ:งาน International Job Fair 2016
ณ อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 11287

09:00-
16:00

พิเศษ:งาน International Job Fair 2016
ณ อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 11287

09:00-
16:30

พิเศษ:โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โถงชั้น3B
 18408

09:00-
18:00

ดนตรี:ขอเชิญชม "SWU Piano Festival I 2016"
ห้อง 16-1103
 0866076799

09:00-
18:00

พิเศษ:กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สนามหลวง (มศว เต๊นท์ 32-33)
 12081

09:00-
16:30

ประชุม:คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี
เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 22513

09:00-
16:00

ดนตรี:เชิญชม SWU Piano Festival II จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศากล
ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ห้อง 16-1103
 086-607679

09:00-
16:00

พิเศษ:กิจกรรม Road Show การกรอกเรซูเม่ออนไลน์
โถงชั้นล่าง คณะสังคมศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ /อาคาร14 (ตึกไข่ดาว)
 15356

09:00-
16:00

พิเศษ:โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 25
(SWU JOB FAIR 2017)

ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

09:00-
12:00

ดนตรี:สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เชิญชม Violin Workshop by Prof.Dr.Mathias Boegner (China Conservatory of Music)
ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0866076799

09:00-
12:00

พิเศษ:เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๗ ปี ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ๒ (หอประชุมเล็ก) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 ๑๒๐๖๔

09:00-
16:00

บรรยาย:Conceptual Metaphor Theory
ห้องประชุม 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-5000 # 16262

09:00-
13:00

พิเศษ:ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 23 ปี
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14
 15405

09:00-
16:00

นิทรรศการ:เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15048

09:00-
12:00

บรรยาย:บรรยายวิชาการ
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15048

09:00-
16:00

ประชุม:คณะพลศึกษาขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
ห้อง 308 - 309
 22520

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 21124

09:00-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
 15324

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 2 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 3 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
14:00

พิเศษ:โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 คณะสหเวชศาสตร์
วัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานลา
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
12:00

อบรม:แนะนำวิธีการใช้่ EDS Search
ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
 15386

09:00-
16:30

อบรม:อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 11027

09:00-
16:30

สัมมนา:คณะพลศึกษาจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะพลศึกษา"
ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี
 22513

09:00-
12:00

อบรม:เครื่องมือตรวจสอบและติดตาม
เครือข่ายบัวศรี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048

09:00-
15:00

พิเศษ:ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 15694

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการประกวดและพัฒนาเครื่องดนตรีไทย
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15087

09:00-
12:00

บรรยาย:กลุ่มที่ 1 เท่าทันเรื่องการบริหารระบบไอที มศว
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-7979

09:00-
15:00

บรรยาย:อบรมเชิงปฏิบัติ การพูดเพื่อเป็นพิธีกร และประกวดการพูดในบทบาทพิธีกร
ณ ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 1 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนภัทรพทยาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15076

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 1 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนภัทรพทยาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
15:30

พิเศษ:ค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 086-8951616

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานดุริยาจารย์กตัญญุตา


ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15087

09:00-
-

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขอเชิญสรงน้ำพระพุทธรูป ในงาน “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๖”
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
15:30

พิเศษ:ค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 086-8951616

09:00-
16:20

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
 1619

09:00-
11:30

พิเศษ:หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ตอบโจทย์เด็กเก่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-2596173

09:00-
16:30

อบรม:โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3

ห้อง 19-815 ชั้น 8 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18407

09:00-
16:00

พิเศษ:"โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 : กิจกรรม : ปลูกต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์"
อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

09:00-
13:00

อบรม:โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ห้้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 18408

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 16292-4

09:00-
13:00

พิเศษ:"มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย รักษาโรคโดยไม่ใช้ยา" รักษาด้วยการตอกเส้น นวดคลายเส้น จัดกระดูกด้วยผ้าขาวม้า หายได้ภายใน 15-30 นาที
หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
 0849248555

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 1 เบเกอรี่เค้กและคุกกี้
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 2 เบเกอรี่ขนมปังไส้ต่างๆ
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 2 เบเกอรี่ขนมปังไส้ต่างๆ
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 3 เบเกอรี่พายชั้น พายร่วน
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 4 เบเกอรี่ เค้กชั้นสูง
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
14:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 15382

09:00-
12:00

พิเศษ:การให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร และองครักษ์
 27314

09:00-
16:00

อบรม:"โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558" จัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2558 จำนวน 4 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

09:00-
16:00

อบรม:การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN (DotNetNuke)
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:Moodle for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:30

พิเศษ:คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดบรรยาย "นวัตกรรมอาหารเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก"
ห้อง Theater ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

09:00-
16:00

อบรม:โครงการSWU SE TRANING
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 021691018

09:00-
16:00

พิเศษ:กำหนดการซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) และ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15992

09:00-
16:00

อบรม:โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ห้องประชุม 19-401/1 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
13:00

พิเศษ:ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 15382

09:00-
-

พิเศษ:SWU OPEN HOUSE 2015
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 15351

09:00-
16:30

อบรม:หลักสูตร 1 : เค้กและคุกกี้
- เค้กเนยสด เค้กกล้วยหอม เค้กช็อคโกแลต
บาร์กล้วยตาก มัฟฟิน ชิฟฟอนโรล
- คุกกี้เนยสด คุกกี้แช่เย็น คุกกี้อัลมอนด์
คุกกี้สอดไส้สับปะรด คุกกี้ชอคโกแลตชิพ
คุกกี้สิงคโปร์งาดำ
ห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว และห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 022584000

09:00-
16:00

นิทรรศการ:สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ilc.swu.ac.th
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (Leaning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12003

09:00-
16:00

อบรม:กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ(หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร
 15934

09:00-
16:30

อบรม:กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15934

09:00-
14:00

อบรม:โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2) โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 10-315 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
16:00

อบรม:การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานลา
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 21124

09:00-
12:00

อบรม:ระบบจองห้องออนไลน์และระบบบริหารจัดการอาคารและสถานที่
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
16:30

พิเศษ:โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

09:00-
16:30

ประชุม:โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-2596173

09:00-
12:00

อบรม:ระบบจองห้องออนไลน์และระบบบริหารจัดการอาคารและสถานที่
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 21124

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
13:30

พิเศษ:งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติปี 2557

ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารเรียนรวม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 12347

09:00-
16:30

อบรม:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ“Phenom Desktop SEM”
ณ ห้องศร 105 อาคารเรียนรวม (AI Center) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 27167

09:00-
15:00

สัมมนา:เสวนาวิชาการในโอกาสครบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 02-6495160

09:00-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง Cultural Differences in Global Business

ห้อง 225 คณะมนุษยศาสตร์

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
12:00

อบรม:การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วยระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วยระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์
 21124

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบติดตามและยุทธศาสตร์ SWU - SAP
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:Moodle for SWU online teaching and learning
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจาร์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณและการวาดกราฟทางคณิตศาสตร์)
ห้อง 10-316 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
12:00

พิเศษ:งานมุฑิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องครักษ์ ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

09:00-
-

พิเศษ:SWU OPEN HOUSE 2015
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 15351

09:00-
16:30

อบรม:หลักสูตร 1 : เค้กและคุกกี้
- เค้กเนยสด เค้กกล้วยหอม เค้กช็อคโกแลต
บาร์กล้วยตาก มัฟฟิน ชิฟฟอนโรล
- คุกกี้เนยสด คุกกี้แช่เย็น คุกกี้อัลมอนด์
คุกกี้สอดไส้สับปะรด คุกกี้ชอคโกแลตชิพ
คุกกี้สิงคโปร์งาดำ

ห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว และห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 022584000

09:00-
12:30

เยี่ยมชม/ดูงาน:โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : โครงการย่อยที่ 3 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 18408

09:00-
14:00

พิเศษ:โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ : "กีฬา สามัคคี"
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
15:00

พิเศษ:กิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3"
ณ บริเวณลานด้านหน้ากองกิจการนิสิต และห้องโถงกองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 12080

09:00-
12:00

อบรม:ระบบปฏิบัติการ windows 10 เบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 21124

09:00-
12:00

อบรม:ระบบปฏิบัติการ windows 10 เบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 21124

09:00-
12:00

อบรม:การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 21124

09:00-
12:00

อบรม:การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048

09:00-
18:00

พิเศษ:กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สนามหลวง (มศว เต๊นท์ 32-33)
 12081

09:00-
15:30

พิเศษ:แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 6

ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ติดตลาดนัด มศว )
 12063

09:00-
16:00

ประชุม:โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

09:00-
14:30

พิเศษ:ขอเชิญรับบริจาคโลหิต ในสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ห้องสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง ๑๐-๑๑๑ อาคาร ๑๐)
 18408

09:00-
16:30

พิเศษ:ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15925

09:00-
16:00

ดนตรี:เชิญชม SWU Violin Festival 2017 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ห้อง 16-1103
 0866076799

09:00-
15:00

ดนตรี:แนะแนวการศึกษาที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัดโดยสาขาวิชาฯ
ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0866076799

09:00-
12:00

บรรยาย:บรรยาย พร้อม Work Shop เทคนิคการเขียนเรซูเม่ออนไลน์และการเตรียมตัวพร้อมสัมภาษณ์งาน
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
 15356

09:00-
16:00

พิเศษ:โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 25
(SWU JOB FAIR 2017)
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

09:00-
16:00

พิเศษ:โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 25
(SWU JOB FAIR 2017)
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

09:00-
14:00

พิเศษ:กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
 15382

09:00-
16:00

พิเศษ:โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โถงชั้น3B
 18408

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560 (นิสิตเดินทางกลับ มศว ประสานมิตร)
มศว องครักษ์
 12080

09:00-
15:30

พิเศษ:งาน Jewelry Season ครั้งที่ 24 "อสุราสินทร์สยาม สง่างามเครื่องประดับไทย"
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 18660

09:00-
13:30

พิเศษ:งาน Jewelry Season ครั้งที่ 24 "อสุราสินทร์สยาม สง่างามเครื่องประดับไทย"
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 18660

09:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)
ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0813460783

09:00-
16:00

ศิลปะการแสดง:โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)
ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0813460783

09:00-
16:00

นิทรรศการ:โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
ILC OPEN HOUSE: STARTUP/SE THAILAND
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่ายสังคมที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561

ณ ลานกิจกรรม/เวทีชั่วคราว ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12003

09:00-
16:00

บรรยาย:"การให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างานด้วยเทคนิค L&C เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน"
ณ โรงแรม Amari Atrium ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
 5438

09:00-
12:00

บรรยาย:การผลิตงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 16213

09:00-
10:30

อบรม:บรรยายเรื่อง "การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการบัญชีบริหาร"
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2
 026640013

09:00-
11:30

บรรยาย:การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creating University Good Governance through University Council/Board of Trustees
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15659

09:00-
15:00

เสวนา:กิจกรรมเสวนาอภิปราย ครั้งที่ ๒ เรื่อง
ปัญหาและทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ ภาคสอง
การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรด้านน้ำที่มีอยู่
ห้องสัมมนาศูนย์วิชาการ ชั้น ๑๕ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ๒๒๐๓๐

09:00-
12:00

อบรม:"ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว (SWU Management Information System)"

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้วย Facebook
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการนำเสนออย่างง่าย (The Editing video for easy presentation)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการบริหารงานโครงการ (e-Project)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรและทุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for Beginner
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective Word and PDF
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective PowerPoint
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:Autor Advanced
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-5048

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าร่วมการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลาง, ห้องประชุมสัมมนาการชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว ชั้น 3
 15600

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15076

09:00-
12:00

อบรม:การบริหารองค์กรแนวใหม่ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 21124

09:00-
10:30

อบรม:การใช้ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่ม 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15072

09:00-
16:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:งานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร : เที่ยวไป เรียนรู้ไป
แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ ชุมชน มศว องครักษ์ จ.นครนายก
 11308

09:00-
16:30

พิเศษ:"โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
 02-6495000 ต่อ 18416

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขอเชิญสรงน้ำพระพุทธรูป ในงาน “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๖”
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
-

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขอเชิญสรงน้ำพระพุทธรูป ในงาน “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๖”

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 16292

09:00-
12:00

อบรม:การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบตรวจสอบเครือข่ายบัวศรีออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
14:00

พิเศษ:มศว ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 022602196

09:00-
09:30

พิเศษ:เปิดเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชน
จากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบ Video Conference
 15072

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 4 เบเกอรี่ เค้กชั้นสูง

09:00-
11:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 3 เบเกอรี่พายชั้น พายร่วน
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว หลักสูตร 1 เบเกอรี่เค้กและคุกกี้
ห้องปฎิบัติการเบเกอรี่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 15 ชั้น 5และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:20

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 16219

09:00-
12:00

บรรยาย:รอบรู้เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ มศว อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 1-7979

09:00-
16:00

นิทรรศการ:เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การทำงานเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การป้องกันไวรัสอย่างมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การป้องกันไวรัสอย่างมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
16:00

พิเศษ:การตรวจประเมิน SWU EQA Pre-assessment Audit
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
 15600

09:00-
16:00

พิเศษ:การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555
อาคารวิจัยและการศึกษาฯ
 15600

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15076

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15076

09:00-
16:00

พิเศษ:ประกาศแจ้งอาคารชุดศุภาลัยทำการซ้อมอพยพหนีไฟ(22/11/56)
อาคารชุดอโศกทาวเวอร์ส
 15200

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-301 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
12:00

อบรม:การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 4 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 2 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 3 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

อบรม:กลุ่ม 4 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15071

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการรอบรู้เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและการบรรยายพิเศษเทคนิคการสอนและประเมินทักษะการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15600-103

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบตรวจสอบเครือข่ายบัวศรีออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 15048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบจองห้องออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16-302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 15048

09:00-
15:00

บรรยาย:โครงการพัฒนาหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตร" ประจำปีการศึกษา 2556
ห้องประชุมธวัช บุรีรรักษ์ ชั้น 12 คณะสังคมศาสตร์ อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 15590 กด 114

09:00-
15:30

สัมมนา:คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต"
ห้อง 19 – 501, ห้อง 19-815 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18416

09:00-
18:00

นิทรรศการ:นิทรรศการแสดงผลงาน THESIS ของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2557

ณ ชั้น 4, 9 และ 10 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

09:00-
11:30

พิเศษ:กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 022513934

09:00-
14:00

พิเศษ:พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
บริเวณโถงหน้าห้องกองกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
 15357

09:00-
12:00

อบรม:การทำเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Google Drive
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16
 15048

09:00-
16:30

สัมมนา:โครงการสัมมนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
 5547

09:00-
14:00

นิทรรศการ:โครงการสัมมนาและนิทรรศการสนับสนุนการฝึกงานของนิสิตวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อเรื่อง Research in Language Teaching
ห้อง 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์

09:00-
15:00

อบรม:การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รุ่นที่ 2
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 5934

09:00-
16:00

อบรม:โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะไอซีที เรื่อง “การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสระแก้ว”
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 5067

09:00-
16:30

นิทรรศการ:เทศกาลแสดงผลงานจบการศึกษานวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่4 ปีการศึกษา พ.ศ.2554

09:00-
16:00

พิเศษ:บริการจัดทำบัตรประชาชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 022513934

09:00-
16:00

นิทรรศการ:สื่อการเรียนรู้ : โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
บริเวณภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5072

09:00-
15:00

สัมมนา:โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม โดยสมศ.
ห้อง Convention Room ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 5600

09:00-
16:00

อบรม:โครงการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge)
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และห้องประชุม VC2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมผลงานนำเสนอของนิสิตโครงการสร้างประสบการณ์จริงในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการเรียนรู้จากชุมชน
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
 7933

09:00-
14:00

นิทรรศการ:ชมผลงานนำเสนอของนิสิตโครงการสร้างประสบการณ์จริงในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการเรียนรู้จากชุมชน และมอบรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย และรางวัลยอดนิยม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
 7933

09:00-
17:00

สัมมนา:โครงการสัมมนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศีกษา เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
 022595511

09:00-
17:00

อบรม:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 0817006188

09:00-
12:00

อบรม:"ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว (SWU Management Information System)"

ห้องเอนกประสงค์ (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 มศว ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้วย Facebook
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:แนะนำระบบสารสนเทศ มศว (MIS Overview)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทางทรัพยากรบุคคล (Human Information Service)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

ประชุม:คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการวันแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ประจำปี 2555
ห้อง 501 502 และ 503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 8416

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective Word and PDF
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:EZ Media : Effective PowerPoint
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:ATutor Guru
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
12:00

อบรม:การสืบค้นข้อมูลบนเว็บเพื่อการวิจัย (Web Search Techniques for Research)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
12:00

อบรม:EZ Media : หลักการออกแบบสื่อการสอนสำหรับ e-Learning (Principle Design of e-Learning Courseware)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:ATutor Advanced
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Captivate (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Adobe Flash Professional
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:Effective Media : Electronic Presentation using Adobe Flash Professional (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
14:00

บรรยาย:ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “ยากับชีวิตประจำวัน”
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 026495385

09:00-
14:00

พิเศษ:รับบริจาคโลหิต
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 5382

09:00-
16:00

นิทรรศการ:ประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5067

09:00-
12:00

อบรม:ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับผู้ดูแลระบบ (Linux Security for system Administrator)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author (The creation of e-Book with Desktop Author)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:แนะนำระบบสารสนเทศ มศว (MIS Overview)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทางทรัพยากรบุคคล (Human Information Service)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการบริหารงานโครงการ (e-Project)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การสืบค้นข้อมูลบนเว็บเพื่อการวิจัย (The technical of Web Searching for researcher)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แก่คณาจารย์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 037395096

09:00-
16:00

อบรม:ATutor for Beginner
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:พิธีเปิดการประชุมโครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 และปฐมนิเทศคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

นิทรรศการ:Gadgets 2012 : Open the Apps World
โดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5067

09:00-
12:00

อบรม:การสืบค้นและการอ่าน e-Book จาก CRCNetbases
ห้องฝึกอบรม 102 อาคารสมเด็จพระเทพฯ (สำนักหอสมุดกลาง)
 15379

09:00-
15:00

สัมมนา:แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 15357

09:00-
12:00

อบรม:บรรยายเรื่อง เรื่อง “นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ณ อาคารหอสมุดกลาง ห้องประชุม 8101 ชั้น 8
 026640013

09:00-
18:00

อบรม:การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี
 14717

09:00-
16:00

พิเศษ:ซ้อมหนีไฟ อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี


อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล และอาคาร ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
 15889

09:00-
16:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา
ณ วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 022513934

09:00-
10:00

พิเศษ:พิธีมอบรางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15600-107

09:00-
15:00

เสวนา:ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาอภิปราย ปัญหาและทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำภาคสาม
ห้องสัมมนาศูนย์วิชาการ ชั้น ๑๕ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ๐๘๕๑๙๒๗๙

09:00-
16:00

อบรม:การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ จ.เพชรบุรี
 14717

09:00-
12:30

พิเศษ:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 13
 021691004

09:00-
16:30

อบรม:หลักสูตร "อาหารบำบัดโรค หลักสูตร ที่ 1"
สวนอาหาร ริชชี่ ถนน ติวานนท์
 080-902-0065

09:00-
12:00

อบรม:ระบบการจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบบริหารโครงการ
(SWU Project Management System)

สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร

09:00-
12:00

ประชุม:เข้าฟังการชี้แจงเกี่ยวกับ "การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 และข้อบังคับใหม่"
ณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5644

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมความรู้ : ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM ) สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องฝึกอบรม 16 – 302 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5600

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
15:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5304

09:00-
20:00

กีฬา:เทคนิคการกระโดด การเตะ การหมุน ใน Cheer Dance, การประกอบท่าชุดเพื่อการแข่งขันและการแสดง
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

09:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554
ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลบนกระดานคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Spreadsheet)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในยุคไซเบอร์ (Web Searching Technique)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในยุคไซเบอร์ (Web Searching Technique)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
12:00

เสวนา:ภาพยนตร์ไทยในยุคโพสโมเดิร์น
ณ โรงละคร ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร ๔๐๐ ล้าน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปี 2554
อบรม หลักสูตร1 เค้ก คุกกี้
อบรม หลักสูตร2 ขนมปัง สไตล์ใต้หวัน
อบรม หลักสูตร3 พายชั้น พายร่วน
อบรม หลักสูตร4 เบเกอรี่ เค้กชั้นสูง
ห้องปฏิบัติการเบเกอรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 02-2584000

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
21:00

กีฬา:มารู้จักเชียร์ลีดดิ้ง, การจัดท่าทางการเคลื่อนไหวและอบอุ่นร่างกายให้สนุก
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 081-9276292

09:00-
15:00

กีฬา:การนำเสนอท่าชุดเพื่อการแข่งขัน การเตรียมทีมเชียร์ลีดดิ้ง กฎกติกาการแข่งขัน มอบประกาศนียบัตร
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

09:00-
16:00

ประชุม:"การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการจัดการข้อมูลในระบบ Hard Disk
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการจัดการข้อมูลในระบบ Hard Disk
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล มศว (HURIS)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบงานบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย (SWU-Transys) สำหรับหน่วยงาน ผู้ขอจองใช้รถและคนขับรถ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
15:00

พิเศษ:โครงการการพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5067

09:00-
12:00

พิเศษ:คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น)
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 02-2601770

09:00-
16:00

อบรม:การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ การวางแผนการผลิต
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านการเงิน และการวางแผนภาษี การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชั้น 17 อาคาร 19 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 081-700-6188

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554 : เสวนา นวนิยายกับการพัฒนาด้านคุณธรรมในชีวิต
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554: อบรมการใช้โปรแกรมเดซี่สำหรับการอ่านหนังสือเสียงแก่ผู้พิการทางสายตา
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554: บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:00

พิเศษ:งานสัปดาห์ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2554: ประกวดอ่านร้อยแก้ว ระดับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
16:30

ประชุม:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2553
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 022513934

09:00-
15:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (SWU Memorandum Of Understanding)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบงานบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย(SWU-Transys) สำหรับหน่วยงานเจ้าของรถและคนขับรถ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
-

เสวนา:มหาวิทยาลัยกับการรับผิดชอบต่อสังคม: มุมมองของประธานสมัชชาปฏิรูป
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5435

09:00-
16:30

พิเศษ:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553
ณ ห้อง 9B ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
 5666

09:00-
15:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
16:30

นิทรรศการ:โครงการรำลึกคุณูปการบูรพาจารย์ ๒๙ มิถุนายน ศาสตราจารย์สุดใจ เหล่าสุนทร
“จากศรัทธาสู่ความสำเร็จ : ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร”

ห้องวิชชนิทรรศน์ อาคารประสานมิตร
 5625

09:00-
12:00

ประชุม:เรื่อง "นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต "บรรยาย โดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5076

09:00-
13:00

สัมมนา:ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา"พัฒนางานวิจัยด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย"
ห้องประชุมปฐมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5315-6

09:00-
16:00

อบรม:แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ (Best practice for computer Management)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:30

อบรม:โครงการบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 การบริหารจัดการและเทคนิคการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลเพื่อการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
ห้องแกรด์ฮอล 2 โรงแรมรามาการ์เด้น
 2005

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:Faculty of Mathematic University of Pasundan ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 19 ห้อง 19-903
 8407

09:00-
16:00

พิเศษ:โครงการสืบสานวัฒนธรรมมารยาทไทย
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

09:00-
16:00

นิทรรศการ:สื่อการเรียนรู้ : โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1
บริเวณภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 5072

09:00-
16:30

พิเศษ:กองกิจการนิสิต มศว ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 20
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 5356

09:00-
16:30

บรรยาย:กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อรองรับการประเมินภายนอก สมศ.รอบสาม
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5600

09:00-
16:00

อบรม:โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ห้อง วศ.64 ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2010

09:00-
10:00

พิเศษ:โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 5694

09:00-
16:30

นิทรรศการ:เทศกาลแสดงผลงานจบการศึกษานวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่4 ปีการศึกษา พ.ศ.2554
อาคารพัฒนานวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

09:00-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ห้องประชุม 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-8415

09:00-
16:30

พิเศษ:คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ห้องประชุม 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 1-1-8415

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลสำหรับสังคมออนไลน์ (Data & Information Management for social network)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:Introduction To Oracle Database Administration
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 1124

09:00-
12:00

อบรม:การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 1 (Effective presentation I)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 1124

09:00-
12:00

MOU:กองวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ฯ กับ
Sendai University ประเทศญี่ปุ่น

ห้องปฐมบริบท
 5640-2, 0-2260-1012

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ให้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
15:00

พิเศษ:กิจกรรมสอยดาว “เทศกาลร้านค้ารักษ์โลก”
ณ ลานอโศกมนตรี
 5666

09:00-
15:00

พิเศษ:กิจกรรมสอยดาว “เทศกาลร้านค้ารักษ์โลก”
ณ ลานอโศกมนตรี
 5666

09:00-
16:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับนิสิต
(SWU ICT TOOS for Student)
ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5076

09:00-
16:30

อบรม:โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา : การดึงศักยภาพแห่งตัวตน และการจัดการความเครียด เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ห้อง 19-501
 8438

09:00-
16:00

พิเศษ:ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า ของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมบ่มเพาะหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
ณ ลานด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักหอสมุดกลาง
 022595511

09:00-
12:00

อบรม:ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฟังสัมมนา ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา"
ห้องเรียน 2 ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 0812536336

09:00-
15:30

พิเศษ:กายภาพบำบัดเพื่อเด็กพิการทางสายตา
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับอาจารย์
(SWU IT Tools for Instructor)
ณ ห้องโถง ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5076

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับนิสิต
(SWU IT Tools for Student)
ณ ห้องโถง ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5076

09:00-
16:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินีนาถ 78 พรรษา
ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5087

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ มศว ประสานมิตร
ณ หน้าสำนักงานกองกิจการนิสิต ตึก 9 ชั้น 1 มศว ประสานมิตร
 02-2589105

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ มศว องครักษ์

ณ หน้าสำนักงานกองกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1 มศว องครักษ์
 02-2589105

09:00-
12:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1-2 สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับอาจารย์
(SWU IT Tools for Instructor)
ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5076

09:00-
16:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานอาชีพหลักเศรษฐกิจพอเพียงสวนธงไชย-ไร่ทักสม
สวนธงไชย-ไร่ทักสม อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 02-2589105

09:00-
16:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร Thai for Communication and Culture
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
20:00

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางระดับต้น (KSH) สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:SWU Course Web with ATutor : Beginner (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048,

09:00-
16:00

อบรม:SWU Course Web with ATutor : Advance
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048,

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using PPT2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using Captivate (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Adobe Flash Professional
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Adobe Flash Professional (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว (SWU Management Information System)
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบบริหารโครงการ (SWU Project Management System)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสำรวจออนไลน์ (SWU e-Survey System)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการสร้างสื่อแบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การนำเสนอข้อมูลขั้นสูง (Effective Electronic Presentation)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ (Operating System Installation and Configuration)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:New Technology : Windows 7
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:เทคนิคการสร้างสื่อแบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย Adobe Flash CS3 (Create a presentation with Adobe Flash CS3)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:New Technology : Windows 7
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย Adobe Flash CS3 (Create a presentation with Adobe Flash CS3)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
10:00

อบรม:ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:30

อบรม:สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553"
Royal Riverkwai Resort & Spa, อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 5600

09:00-
16:00

บรรยาย:วันภาษาไทยแห่งชาติ
ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6269

09:00-
12:00

สัมมนา:อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์(Conceptual Metaphor)
ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 0896894635

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย
 5067

09:00-
12:30

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1-2 สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
16:30

อบรม:อบรมหลักสูตรการพัฒนา EQ.เพื่องานบริการ
โรงแรมอริสตัน
 022041000

09:00-
16:00

ดนตรี:-คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมชมการแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา
หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
14:00

พิเศษ:ขอเชิญทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมให้คำปรึกษา (ฟรี)
ณ อาคาร 18 (ตึกกายวิภาคศาสตร์)
 022602234

09:00-
16:00

อบรม:ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมบ่มเพาะหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
ณ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศีกษาต่อเนื่องฯ มศว
 5317

09:00-
17:00

อบรม:โครงการการอบรม KM เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2
ณ บ้านนารีสอร์ท จ.นครนายก
 5600

09:00-
16:00

นิทรรศการ:นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน CED 1st หรือ Cosci Exhibition Days ครั้งที่ 1
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 5301

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการ "เครือข่ายชุมชนรักษ์แสนแสบ" จัดการบรรยายเรื่อง "การจัดการน้ำทิ้งจากชุมชน"
ห้องประชุมสุดใจ สำนักหอสมุดกลาง

09:00-
15:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5304

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน มศว
(SWU Management Information System)
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบติดตามยุทธศาสตร์
(SWU Strategy Action Plan)
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสาย
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-301 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
(SWU Memorandum Of Understanding)
สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร

09:00-
16:30

อบรม:สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี”
ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 16-406) ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
16:30

อบรม:สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี”
ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 16-406) ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 52 - ก.พ. 2553
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
16:00

อบรม:การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการข้อมูลและการนำเสนอขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การนำเสนอข้อมูลขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:15

อบรม:การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5025

09:00-
16:00

ดนตรี:"สนุกฉุกคิด" พบกับกิจกรรมสนุกฉุกคิดมากมาย เกมส์ นิทรรศการศิลปะสำหรับเด็ก สาธิตการประดิษฐ์ของเล่น การสอนวาดรูป การแสดงดนตรี ณ ลานอโศกมนตรี ริมถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ลานอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ริมถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21
 022609548

09:00-
16:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
16:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
16:00

นิทรรศการ:วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8304

09:00-
12:00

อบรม:โครงการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 2041

09:00-
16:00

นิทรรศการ:9.00-16.30 น. ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทัศน์
9.00-10.30 น. ชมวีดิทัศน์ Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดา...โลกลืมไม่ได้ ณ ห้องปฐมบริบท
10.30-12.00 น. ชมวีดิทัศน์ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ห้องปฐมบริบท
13.00-14.30 น. ชมวีดิทัศน์เรื่ององคุลีมาล ณ ห้องปฐมบริบท
14.30-16.00 น. ชมวีดิทัศน์เรื่องการ์ตูนพุทธประวัติ ณ ห้องปฐมบริบท
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

นิทรรศการ:9.00-16.30 น. ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทัศน์
9.00-10.30 น. ชมวีดิทัศน์ Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดา...โลกลืมไม่ได้ ณ ห้องปฐมบริบท
10.30-12.00 น. ชมวีดิทัศน์ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ห้องปฐมบริบท
13.00-14.30 น. ชมวีดิทัศน์เรื่ององคุลีมาล ณ ห้องปฐมบริบท
14.30-16.00 น. ชมวีดิทัศน์เรื่องการ์ตูนพุทธประวัติ ณ ห้องปฐมบริบท
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
17:00

สัมมนา:โครงการ อยู่กับความสุขได้อย่างไร (How to live with Happiness)
ณ ห้องประชุมชั้น 8 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5438

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ขอเชิญข้าร่วมโครงการ"การแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน"
ณ ห้องประชุมสภา 1 หอประชุมใหญ่
 02-2589105

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
17:00

พิเศษ:มหกรรมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 18
ณ ลานเทา - แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022589105

09:00-
-

สัมมนา:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการดนตรีอินเดีย(TABLA) ครั้งที่5
ณ ห้อง 16-1003 ชั้น 10 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5108

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทรรศน์
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทรรศน์
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2553 (พื้นที่ส่วนตัว)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 53
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
17:00

อบรม:อบรมเทคนิคการบริหารกาย อารมณ์ จิตใจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 26
 02-2041000

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ (ต่อ)
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น2 สำนักหอสมุดกลาง
 0-2258-4002-3

09:00-
16:00

อบรม:การจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
17:00

อบรม:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี ไวโอลิน เปียโน และเฟรนช์ฮอร์น
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5329

09:00-
17:00

พิเศษ:มหกรรมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 18
ณ ลานเทา - แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 022589105

09:00-
16:00

อบรม:การสร้าง & จัดการเว็บไซต์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

พิเศษ:Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2553 (พื้นที่ส่วนรวม)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมและดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network) ต่อ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การจัดการเอกสารแบบ PDF ขั้นสูง (Effective Portable Document Format)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ตารางทำงานขั้นสูง (Effective Spread Sheet)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การออกแบบงานกราฟิกด้วย Photoshop
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ Courseware Development
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ สารสนเทศสำหรับอาจารย์ด้วย SWU IT Tools
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ Windows 7 New Technology
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารโครงการ
(Project Management)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแพด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5613

09:00-
11:30

อบรม:ปฐมนิเทศคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2/2553
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303/1) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Network)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

ประชุม:โครงการ QA_สัญจร ระยะที่ 1 สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2553
ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ
 5600

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ให้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:00

ประชุม:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Handouts using Word Processing 2007 and PDF Version 8
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

อบรม:EZMedia : Electronic Presentation using Camtasia
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5048, 5052

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:00

ประชุม:อบรมหลักสูตร "การนวดเพื่อสุขภาพสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค สมาคมศิษย์เก่า มศว ชั้น 2 อาคาร 14
 022603555

09:00-
16:30

บรรยาย:สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จัดโครงการสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 0851237722

09:00-
16:00

อบรม:Design workshop Course
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

09:00-
16:00

พิเศษ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16
 5072

09:00-
12:00

บรรยาย:วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมและบรรยายทางวิชาการ
ห้องประชุม 3B คณะวิทยาศาสตร์

09:00-
-

บรรยาย:ปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
 02-2589589

09:00-
12:00

อบรม:การศึกษาต่อโท-เอกในประเทศฝรั่งเศส
โดย อาจารย์ณัฐพร ไทยจงรักษ์
อาจารย์ปกรณ์ เมฆแสงสวย
คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 308
 5566

09:00-
12:00

อบรม:สารสนเทศสำหรับนิสิต
(Student Information Portal)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
16:30

พิเศษ:ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5600

09:00-
13:00

อบรม:โครงการสัมนาวิชาการทางเศรฐศาสตร์ประจำปี 2552
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

09:00-
17:00

สัมมนา:งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย"
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร (ตึก 3)
 5651

09:00-
12:00

เยี่ยมชม/ดูงาน:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การจัดการงานสำนักงานอย่างมืออาชีพ
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
17:00

อบรม:โครงการอบรมการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับเด็ก :
การทำหนังสือนิทานป๊อปอัพและของเล่นกระดาษ 3 มิติ
เริ่มอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคม 2552

ตึก 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087 ต่อ 107,119,124

09:00-
17:00

อบรม:โครงการบริหารกาย-อารมณ์-จิตใจ "สยามหัวเราะ"
โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 24
 022041000

09:00-
17:00

อบรม:โครงการบริหารกาย-อารมณ์-จิตใจ "สยามหัวเราะ"
โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 24
 022041000

09:00-
21:00

อบรม:บรรยาย "การทำงานเป็นทีม"
"บุคลิกภาพและกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ"
โดย ผศ.วีรอร วัดขนาด
ณ โรงแรมเคปราช จังหวัดชลบุรี
 5638

09:00-
16:00

อบรม:การฝึกอบรม "ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (E-MOU)"
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5067

09:00-
16:00

อบรม:การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
(Macromedia Captivate)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือน ก.ย. - พ.ย. 2552
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาต้นแบบเครื่องประดับ 2009
ห้อง 19-1712 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0815609669

09:00-
16:00

อบรม:การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และงาน
PRESENTATION ในโลกหลังสมัยใหม่
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document Portal)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16
 5048

09:00-
12:00

อบรม:แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินในระดับอุดมศึกษา
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 8 สำนักทดสอบฯ
 5209

09:00-
17:00

พิเศษ:โครงการพัฒนาสาระชีวิต "เสริมสร้างศักยภาพตนด้วยการบริหารจิตสมอง"
ณ โรงแรมมอริสตัน สุขุมวิท 24
 5438

09:00-
16:00

สัมมนา:กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5548

09:00-
12:00

พิเศษ:งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5610

09:00-
16:00

อบรม:การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับและการวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม HLM โดย อาจารย์ ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 ตึก 12 คณะศึกษาศาสตร์ มศว
 026495000 ต่อ 5555

09:00-
16:00

อบรม:ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาบุคลากร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
16:00

อบรม:การออกแบบกราฟฟิคสำหรับเว็บไซต์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
15:00

อบรม:โครงการอบรมความรู้ด้านศาสตร์สุขภาวะด้วยแพทย์ทางเลือก
คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
17:00

อบรม:"การวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย"
ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมภาษา ASP.NET
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การจัดการเอกสารขั้นสูง (Effective Word Processing)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ ICT สำหรับเจ้าหน้าที่ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:Academic English Writing With Dr. Kanu Priya
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 026495182

09:00-
12:00

อบรม:Academic English Writing With Dr. Kanu Priya
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 026495182

09:00-
17:00

อบรม:สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้น
หลักสูตร Fashion Design And Marketing


อาคาร 16 ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-2600123 ต่อ 124

09:00-
16:30

อบรม:เปิดอบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-3

09:00-
12:00

อบรม:การสื่อสารไร้สายแบบ WiMax
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2041

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย DotNetNuke
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การรับสมัครเข้าโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (SWU e-Train)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ การปรับแต่ง Skin & Container บนเว็บไซต์ DotNetNuke
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:หัวข้อ Courseware Development ต่อ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

อบรม:หัวข้อ การปรับแต่งเว็บไซต์ด้วย DotNetNuke (DNN)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ "ร่าง เขียน เกษียน เสนอ หนังสือราชการอย่างไรให้ถูกต้อง"
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5610

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวนิสิตปี 1 สอบระบบ Admission กลาง
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 022584196

09:00-
11:00

ประชุม:โครงการพบผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนการสอนคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5547,5502

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมภาษา ASP.NET (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
17:00

ดนตรี:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการค่ายดนตรี SWU Music Camp ภูมิใจไทยประพันธ์
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 5329

09:00-
17:00

อบรม:ขยายเวลารับสมัคร โครงการอบระยะสั้น
หลักสูตรการออกแบบแชนเดอเรียแฟชั่นสำหรับเทียนหอม
Fashionable Chandelier Design for Aroma Candle
อาคาร 16 ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 02-2600123

09:00-
12:00

สัมมนา:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา เรื่องพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
16:30

พิเศษ:ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ รับการตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษา
ห้อง 946 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
 5666

09:00-
16:30

อบรม:อบรมภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น สำหรับบุคคลทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 6292-5

09:00-
12:00

อบรม:สัมมนาเรื่อง การศึกษาเรื่องชาวอินเดียในประเทศไทย
ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารพัฒนานวัตกรรมชั้น 16
 026495160

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ชมนิทรรศการวันมาฆบูชา:วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ณ บริเวณหน้าห้องวิชชนิทรรศน์
อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
16:00

อบรม:การสร้าง & จัดการเว็บไซต์ (ต่อ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 ประสานมิตร
 5048

09:00-
12:00

บรรยาย:"เทคนิคการวัดผลและการเขียนข้อสอบเลือกตอบ"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:"การเขียนข้อสอบแบบอัตนัย และการวัดภาคปฏิบัติ"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:"การตัดเกรด"
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ
 5363

09:00-
09:15

ประชุม:ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับ แนะนำและนำเสนอผลงานประจำปีการศึกษา 2550
(ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
- ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการสำนักคอมพิวเตอร์
- ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักคอมพิวเตอร์
- หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์
ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 5069

09:00-
13:00

อบรม:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน"
ห้องประชุมศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 5319

09:00-
16:30

สัมมนา:สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิธีวิทยาการออกแบบนิพนธ์ (Mathodology of Design Thesis)
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5107

09:00-
16:15

อบรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ”
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 2550

09:00-
12:00

เสวนา:สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง"เกณฑ์มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ"
ณ ห้องประชุมกายวิภาค ชั้น 7 ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 5435

09:00-
16:00

พิเศษ:ขอเชิญนิสิตใหม่ ร่วมกิจกรรม SWU Cool Zone
ลานเทา - แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5319

09:00-
12:00

พิเศษ:สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี สอ.มศว
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร
 0-2259-1474

09:00-
10:00

บรรยาย:ระบบสนับสนุนงานบริการของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย
- ระบบจองรถ/บัตรจอดรถ
- ระบบสารสนเทศโทรศัพท์ (Phone Information System)
โดย สำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
15:30

ดนตรี:ขอเชิญชม Master Class และ Concert ฟรี
ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 0891719495

09:00-
16:00

อบรม:การเขียนข้อสอบ "การคิดวิเคราะห์"
อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 0-2258-4121

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

พิเศษ:เปิดงาน IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 6
โดย อธิการบดี (CIO)

ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
16:00

นิทรรศการ:แสดงผลงานของหน่วยงาน IT 3 หน่วยงาน
ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
12:00

อบรม:การสร้างเว็บไซต์ กลุ่ม 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อการบริหารจัดการทางด้านคุณภาพการศึกษา เรื่อง "โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ณ ห้องประชุม 501 ตึก 19
 8436

09:00-
16:30

อบรม:ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อการบริหารจัดการทางด้านคุณภาพการศึกษา
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 026644170

09:00-
12:00

ประชุม:ประชุมชี้แจงเป้าหมายของระบบงานและรายงานความคืบหน้าของระบบ HURIS
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5072

09:00-
12:00

อบรม:สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา:โครงการสีน้ำบำบัด
ณ อาคารประสานมิตร
 5651

09:00-
12:00

พิเศษ:ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพ.ศ.2551 วันที่ 30 กันยายน 2551
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5610

09:00-
15:00

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญท่านร่วมบริจากโลหิต
โถงชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5087#112

09:00-
16:30

ศิลปะการแสดง:คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมละคร A Scence of Life ฉากหนึ่งของชีวิต
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 5122

09:00-
16:00

พิเศษ:บริการนวดกดจุดสะท้อนเท้า นวดตอกเส้น นวดขูดพิษด้วยกวาซาบอร์ด (นวดฟรี)
ณ ห้อง 262 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์
 6261

09:00-
16:00

สัมมนา:การเสนอความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 3 คณะสังคม
 5566

09:00-
11:40

บรรยาย:ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริหารกับการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน” โดย ผศ.ดร.กฤติกา คงสมพงษ์
ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง
 6292-3

09:00-
12:00

อบรม:การจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
10:00

บรรยาย:เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 2008
โดย ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5069, 5379, 5405

09:00-
16:30

พิเศษ:การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09:00-
10:30

บรรยาย:ปาฐกถาเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน"
ห้องประชุมชั้น1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

09:00-
12:00

เทิดพระเกียรติฯ:การรับบริจาคโลหิต
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
 5382

09:00-
16:30

บรรยาย:ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ “จากหอศิลปเจ้าฟ้าสู่ผ่านฟ้าลีลาศ : แนวทางจัดการพิพิธภัณฑ์”
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 02-2612096

09:00-
12:00

บรรยาย:การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลายทางการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม”
คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
 2251-3

09:00-
16:00

อบรม:รุ่นที่4/52 หลักสูตร"เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"

ศูนย์บริการวิชาการ
 0863037963

09:00-
15:30

พิเศษ:ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552
มศว องครักษ์ และ มศว ประสานมิตร

09:00-
16:00

อบรม:รับสมัครคนใจดีอ่านหนังสือเสียง พร้อมกับอบรม "การผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี่"
ห้อง 302 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
 6292-3

09:00-
12:00

อบรม:ฝึกปฏิบัติการใช้มอดูลภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ หรือ Workload Module และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) อาคาร 16 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5638

09:00-
12:00

อบรม:ฝึกปฏิบัติการใช้มอดูลภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ หรือ Workload Module และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) อาคาร 16 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5638

09:00-
16:00

บรรยาย:โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
ณ ห้อง 236 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์
 6261

09:00-
16:00

อบรม:โครงการเสริมสร้างทัศนคติทางด้านบวก ครั้งที่ 2/2552
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
 5438

09:00-
-

พิเศษ:คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงาน FOFA ... FRESHY
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5087

09:00-
11:00

อบรม:การสืบค้นข้อมูลบนเว็บเพื่อการวิจัย กลุ่ม 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-310) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5048

09:00-
12:00

บรรยาย:มาตรฐานการให้บริการ ICT
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคาร 16 ชั้น 4
 5072

09:00-
10:30

อบรม:ฝึกปฏิบัติการใช้มอดูลภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ หรือ Workload Module และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-301) อาคาร 16 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
 5638

09:00-
12:00

อบรม:โครงการสร้างพลังใจเสริมพลังชีวิต
ณ 8101 (ห้องหลวงสวัสดิ์ฯ) ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 2041000

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี (แอดมิชชัน)
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 022584196

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
12:00

ประชุม:ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 022600139

09:00-
15:00

พิเศษ:สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมโครงการ “สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้น่าอยู่ ด้วย 5 ส”
วันที่ 7, 9 -11 เมษายน 2552

คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
16:30

อบรม:โครงการอบรมภาษาอังกฤษชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2552
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 6310

09:00-
17:00

อบรม:โครงการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ
สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 ห้อง 102 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์)
 02-2600122

09:00-
10:00

บรรยาย:เทคนิคการถ่าย Digital Video
โดย ศูนย์ Cyber Education สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
12:00

พิเศษ:ถ่ายทอดสดด้วยระบบ Video Conference ในพิธีเปิดบริการเครือข่ายบัวศรี สู่ โรงพยาบาลชลประทาน
ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
12:00

พิเศษ:รับบริจาคโลหิต โดยวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และวชิรพยาบาล
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
 5375

09:00-
16:30

อบรม:โครงการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ
สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 ห้อง 102 (ห้องอบรมคอมพิวเตอร์)
 02-2600122

09:00-
14:30

บรรยาย:การตัดเกรด โดยอาจารย์ดร.ราชันย์ บุญธิมา
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:งดการบรรยายพิเศษ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5600

09:00-
12:00

พิเศษ:การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล รายการแฟนพันธุ์แท้ "พระมหาชนก"
ณ ห้องประชุม 222 อาคาร 2
 6269

09:00-
15:00

นิทรรศการ:แสดงผลงานของหน่วยงาน IT 3 หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจากภาครัฐและเอกชน
ห้องโถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
 5045

09:00-
16:45

พิเศษ:พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน


ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 5305

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมหลักสูตรด้าน Animation & Multimedia
ศูนย์บริการวิชาการ มศว อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2
 02-2592525

09:00-
16:30

อบรม:โครงการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ
ตึกคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 242 (Computer Lab)
 0-2260-0122

09:00-
16:30

อบรม:โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและฟื้นฟูขวัญกำลังใจ
ณ ห้อง8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มศว
 5438

09:00-
15:00

ศิลปะการแสดง:แซ่บ แซ่บ แซ่บ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 0850856315

09:00-
12:00

อบรม:เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ด้วยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate

ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
16:00

อบรม:การฝึกภาคปฏิบัติการผลิต Courseware E-Learning
ห้อง 16-302 ชั้น 3 อาคาร 16
 5076

09:00-
12:00

พิเศษ:พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 5666

09:00-
12:00

บรรยาย:"หลักการสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ"
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7648

09:00-
20:00

ประชุม:ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานประชุมนานาชาติ The International Symposium of Oryzias Fish 2007, Bangkok, Thailand
ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
 8407

09:00-
16:30

อบรม:การฝึกพัฒนาจิตสมองสู่ความเป็นเลิศ
ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5438

09:00-
14:30

บรรยาย:เทคนิคการเขียนข้อสอบอัตนัย และภาคปฏิบัติ โดยรศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล อาคาร 8 ชั้น 3 สำนักทดสอบฯ
 5363

09:00-
12:00

บรรยาย:การสร้างโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร และเทคนิคที่ประสบความสำเร็จ
ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7643

09:00-
16:00

ประชุม:นำเสนอรายงานวิจัยเรื่อง"การวิจัยเพื่อการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ณ หอประชุมใหญ่ มศว
 5639

09:00-
12:30

สัมมนา:โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4 เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แบบสัมฤทธิ์ผล"
ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5076

09:00-
16:30

พิเศษ:สอบ Post-test การแข่งขัน ELLIS Championship 2007 ในวันที่ 21-25 มกราคม 2551
ห้อง 242 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 0847692114

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
12:00

บรรยาย:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 7
ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
12:00

บรรยาย:"การใช้วิธีการวิเคราะห์วาทกรรม ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 7600

09:00-
16:00

อบรม:9.00-12.00 การเขียนรายงานการวิจัย,ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย,แบบฝึกหัดการวิจัยในชั้นเรียน,แบ่งกลุ่มย่อยตามประเภทการวิจัย
13.00-16.00 กลุ่มนำเสนอเค้าโครงฯ วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ,อภิปรายปัญหาวิจัยในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 7600

09:00-
12:00

อบรม:ฝึกปฏิบัติ : การบันทึกทะเบียนประวัติบุคคลบนระบบ HURIS (สำหรับหน่วยงาน กลุ่มที่ 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
12:00

บรรยาย:ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2550 เรื่อง "ใครควรจะเป็นส.ส.พ.ศ.50"
ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5585

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวเป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (สอบตรง)


หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23
 022584196

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

พิเศษ:จัดงาน Open House กองกิจการนิสิต มศว องครักษ์
กองกิจการนิสิต มศว องครักษ์
 5355

09:00-
16:00

อบรม:โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 60
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
 5076

09:00-
15:30

ดนตรี:ขอเชิญร่วมอบรมในหัวข้อ การขับร้องประสานเสียง วิธีการคัดเลือกเพลง และการร้องเพลงอย่างถูกต้องทางการแพทย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 02-649-5000 ต่อ 5329

09:00-
16:00

อบรม:9.00-12.00 Pre-test,ความรู้พื้นฐานการวิจัย,ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
12.00-16.00 ตัวอย่างงานวิจัย,นวัตกรรมการเรียนการสอน,สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 7600

09:00-
16:00

ประชุม:ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Impact Factors และ Endnote
สำนักหอสมุดกลาง
 5654,5729

09:00-
12:00

ประชุม:ขอเชิญเข้าร่วม การประชุม “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ”
ห้องประชุมปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 5654,5729

09:00-
16:00

กีฬา:กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ มศว
โรงยิมคณะพลศึกษา
 0861943132

09:00-
16:30

บรรยาย:สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี


ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6292-3

09:00-
16:00

อบรม:โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว รุ่นที่ 10
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว
 022584000

09:00-
16:00

ประชุม:ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551”
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย และห้อง 16-406 ชั้น 4 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์
 5072

09:00-
12:00

พิเศษ:พิธีเปิดระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HURIS
ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ฯ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
 5072

09:00-
15:00

พิเศษ:สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิมอบให้สภากาชาดไทย
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (ชั้น2) อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 022584002

09:00-
11:00

บรรยาย:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการแนะนำหลักสูตรภาษาศาสตร์การศึกษา วิชาโทภาษาศาสตร์
ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์
 6262

09:00-
16:30

นิทรรศการ:ขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

09:00-
16:30

สัมมนา:การสัมมนาความรู้กฎหมาย เรื่อง “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและภาระงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา”
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
 5311

09:00-
16:00

สัมมนา:สัมมนาโครงการ"ก้าวสู่ฝัน"สร้างสรรค์ผลงานเพลงดนตรี(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว.
 0811707515

09:00-
12:00

เสวนา:เกณฑ์มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ
ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 5435

09:00-
16:30

พิเศษ:ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 1 ทุกคณะ
ณ มศว องครักษ์
 5614

09:00-
15:00

พิเศษ:รายงานตัวนิสิตปี 1 (สอบ Entrance)
ณ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 5614

09:00-
11:00

อบรม:อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ ATutor ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้บริหาร (ภาคบรรยาย)
ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16
 5076

09:00-
15:00

พิเศษ:บริจาคโลหิต
ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 5325

09:00-
16:00

พิเศษ:มหกรรม “E.Q. ดี – ชีวีมีสุข” โดย กรมสุขภาพจิต
ณ ห้องประชุม ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
 022584002

09:00-
16:00

สัมมนา:"การสอนภาษาตะวันออกในฐานะภาษาต่างประเทศ"
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในโอกาสครบรอบ 30 ปีการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มศว
ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 02 2601770

09:00-
12:00

สัมมนา:งานปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
 2502

09:00-
16:30

พิเศษ:โครงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 14
ณ บริเวณ โรงยิมส์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 5355,5351

09:00-
16:30

สัมมนา:ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์
 8407

09:00-
16:00

สัมมนา:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับบุคคลทั่วไป (รุ่นใหม่ เดือน ,มิถุนายน 49 ) รับจำนวนจำกัด 20 คนต่อรุ่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5017

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเบื้องต้น กลุ่ม 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
16:00

อบรม:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเบื้องต้น กลุ่ม 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร
 5076

09:00-
12:15

พิเศษ:ผ่าวิกฤติพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น : วิเคราะห์มุมมองและแนวทางการแก้ไข"
ณ อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 5223-5224

09:00-
16:00

อบรม:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5107

09:00-
14:00

พิเศษ:งานวันปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 5353

09:00-
12:00

เสวนา:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมการสังสันทน์วิชาการเรื่อง "ประเด็นพึงรู้สำหรับผู้สนใจจีนศึกษา"
ห้อง 11-308 (ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์)

09:00-
15:00

ประชุม:วันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

09:00-
16:00

อบรม:อบรม แอนนิเมชั่นสำหรับเยาวชน (รุ่นใหม่ เดือน พฤษภาคม 49 )
สถานที่เรียน ชั้น 8 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ
 5107

09:00-
12:00

บรรยาย:คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2548
หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2016

09:00-
12:00

บรรยาย:กำหนดการ
9.00 น. ลงทะเบียนและกล่าวต้อนรับ
9.45 น. พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 น. บรรยายเรื่อง "ความคิดมูลฐานเกี่ยวกับพลังงานมืด"
12.00 น. ซักถามและปิดการบรรยาย
ห้อง 10 - 410 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8163

09:00-
16:00

อบรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัย"
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
 8660,8654

09:00-
16:30

พิเศษ:โครงการ "บ่มเพาะวิสาหกิจ-UBI"
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 5317

09:00-
15:00

พิเศษ:โครงการ U&Me IC Together
ลานคณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 02-2602067

09:00-
15:30

อบรม:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(SPSS Training)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดกลาง
 0813686881

09:00-
12:00

พิเศษ:โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ (บำบัด) สำหรับบุคลากร มศว
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 5438

09:00-
16:00

อบรม:- six sigma คืออะไร
- โครงสร้างองค์กร six sigma
- วิธีการแก้ปัญหาตามแนวทาง six sigma
- six sigma Deployment & แนวทางการ Implement
- ตัวอย่างองค์กรที่นำ six sigma ไปปฏิบัติ
-